155UZPR / Semestrální projekt

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zadání

 • Zpracujte a analyzujte vybraná geoprostorová data (ideálně otevřená data pro zachování reprodukovatelnosti, po dohodě lze použít i jiná data).
 • Zvolte technické řešení anebo jejich kombinaci:
  • Python (Jypyter notebook anebo běžný skript)
  • SQL dávka pro PostGIS (k tomu je zřízena databáze uzpr_projekty na serveru geo102, pracovní návody a poznámky najdete zde).
  • jiné dle dohody s vyučujícím

Příklady otevřených zdrojů geodat:

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10min) - veřejná prezentace XX.XX. XXhod (B870)
 • Soubor(y) s technickým řešením (SQL, Python, ...) - odevzdání 24hod před termínem prezentace

Forma odevzdaní

Soubor uzpr_<rok>_<skupina>.zip, který bude obsahovat minimálně dva soubory: prezentace.pdf a reseni.{sql|py|ipynb}.

Příklad pro skupinu A:

uzpr_2023_a.zip
  prezentace.pdf
  reseni.sql

Zimní semestr 2022/2023

A
Chráněné druhy na území ČR
Bláhová
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
B
Mezinárodní databáze katastrof EM-DAT
Šnopl
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
C
Analýza inženýrských sítí v Praze z otevřených dat IPR
Dvořák
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář

Hodnocení

Váha A B C
Prezentace projektu 2 2 3 3
Dokumentace 3 3 4 3
Technické řešení (SQL dávka) 5 2 4 4
Celkové hodnocení 10 2.3 3.8 3.5

Zimní semestr 2021/2022

A
Sledování pohybu ledovců v letech 2015-2020
Hoffmann, Křížová, Mužík
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
B
Archeologická naleziště ČR
Kuzmanov, Šimek, Kučera
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
C
Úmrtnost v krajích podle příčiny smrti v letech 2010-2019
Vajner, Kličková
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář

Hodnocení

Váha A B C
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 3 1
Prezentace (PDF) 2 4 3 2
Dokumentace 4 4 3 2
Technické řešení (SQL dávka) 5 3 3 1
Studentské hodnocení 3 4.6 4.0 3.0
Celkové hodnocení 16 3.8 3.2 1.8

Skupina A: Prezentace obsahuje několik drobnějších chyb. V použitém softwaru chybí zásadní položka - PostGIS. Zmínka o PostGISu dokonce chybí i v dokumentaci. V případě datového zdroje ArcGIS Hub je nutné uvést přímo název a zdroj datové sady včetně její licence. Kladně hodnotím pokus o validaci dat.

Skupina B: Prezentace obsahuje celou řadu faktických chyb, a to především v části “Použitá data”. U všech datových zdrojů je uveden formát CSV, což nekoresponduje s realitou. Nejasně byla prezentována také práce s hlavním datových zdrojem - AMČR. Kladně hodnotím pokus o grafickou prezentaci výsledků. Podobně jako u skupiny A není zmíněn v použitých technologiích PostGIS. Slabou částí dokumentace je kapitola “Zdrojová data”, která obsahuje řadu chyb, nepřesností a překlepů, tím ale trpí celý text dokumentace. Kladně hodnotím snahu popsat datový zdroj AMČR a pokus o automatizaci pomocí Python skriptu, i když nedopadl úspěšně (chybějící příkaz commit).

Skupina C: Prezentace projektu minimalistická, nebyly zmíněny podstatné body (např. postup validace, když už ji autoři zmiňují). Uvedené SQL dotazy by se řádově zjednodušily, kdyby byla vstupní data krajů integrována do jedné tabulky (příkaz union). V dokumentaci se neobjevuje odkaz na PostGIS, bez kterého by prostorové příkazy nebylo možné provést. Bohužel je v uvedených příkladech prostorových SQL dotazů naprosté minimum. V celé dokumentaci jsou uvedeny pouze dvě prostorové funkce - st_area() a st_isvalid*(). To bohužel výrazně snižuje celkové hodnocení projektu.

Zimní semestr 2019/2020

A
Vektorové dlaždice
Hulín, Kettner, Kladivová, Špererová
prezentacedokumentaceadresář
B
OSM/LUCAS ukol 1
Brezničanová, Kouba, Usik, Zeman
prezentacedokumentaceadresář
C
SQLTutor dataset
Děkanová, Lauwereys, Pudil, Zíma
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
D
OSM/LUCAS ukol 2
Bouček, Frommeltová, Hnilicová
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
E
Kvalita sociálně-ekonomického prostředí v krajích
Hudeček, Kulhavý, Münzberger, Vaňková
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
F
SQLTutor dataset
Němec, Šartner, Šikola
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář
G
Registr ekonomických subjektů
Fáber, Klemsa, Pflug, Poskočil
prezentacedokumentaceSQL dávkový souboradresář

Hodnocení

Váha A B C D E F G
Prezentace projektu (vystoupení) 2 3 4 3 3 2 2 4
Prezentace (PDF) 2 4 3 2 3 3 1 4
Dokumentace 4 4 4 3 4 3 2 5
Technické řešení (SQL dávka) 5 4 4 4 4 3 1 4
Studentské hodnocení 3 3.4 3.8 3.4 3.4 3.3 3.0 4.4
Celkové hodnocení 16 3.8 3.8 3.3 3.6 2.9 1.8 4.3

Skupina A: Text dokumentace obsahuje řadu technických či faktických nepřesností, které bohužel výrazně snižují jeho kvalitu. V několika větách se objevuje jednotné mluvnické číslo. A to nezmiňuji gramatické chyby, např. “standart” na straně 2 či “se skládá s několika” na straně 6 a pod. Text neprošel konečnou revizí, netvoří jednotný celek. Navíc není zasazen do kontextu (bez jakéhokoliv zdůvodnění se v kapitole 2 mluví o mapovém serveru Marushka). Jako nejslabší článek hodnotím “Úvod” (který by měl být naopak nejsilnějším článkem dokumentace). Kladně hodnotím úsilí skupiny se vypořádat pro ně s novým tématem, se kterým se na běžné výuce nesetkali.

Skupina B: Text dokumentace působí relativně vyváženě. Následující drobné připomínky. Místo příkazu \copy bylo možné použít COPY v kombinaci se STDIN. Namísto EPSG 3857 by bylo vhodnější použít 3035 (ETRS-89). Navržený způsob řešení poskytuje velký prostor pro optimalizaci. Kladně hodnotím zpracování druhé zájmové dlaždice (Švedsko) alternativním postupem. Větší prostor by si zasloužila problematika tvorby rastrové masky.

Skupina C: Nemám vážnějších připomínek. Otázkou je, zda licenční podmínky ArcČR 500 dovolí použití datasetu v projektu SQLtutor.

Skupina D: Nemám vážnějších připomínek. Kladně hodnotím diagram pracovního postupu. Navržený způsob řešení působí poněkud kostrbatě. Podstatné ale je, že skupina dokázala daný problém alespoň částečně vyřešit.

Skupina E: Řešení některých částí projektu by bylo možno vylepšit, např. import dat ČSÚ z CSV souborů a další podobné “hromadné importy”. Konzistence primárních klíčů mohla být provedena na straně databáze. Typografická i obsahová stránka dokumentace je podprůměrná.

Skupina F: Dokumentace je minimalistická, nepřináší téměř žádnou vlastní invenci. Naopak jsou předimenzované části textu, které se netýkaly samotného řešení projektu, např. vyčerpávající text popisující ČSÚ. Za naprosto nevhodné považuji zpracování vstupních dat (fyzicky vložené v SQL dávce). Ukázkové dotazy neobsahují ani jeden prostorový! Celkově velké zklamání.

Skupina B:: Projekt jako celek působí velmi dobře. K dokumentaci mám pouze drobný komentář. Kapitoly 2 a 3 jsou možná zbytečně podrobné. Naopak skript, který vznikl pro stažení dat, by si zasloužil větší prostor. Podobně je na tom téma geolokalizace, které je v dokumentaci zmíněno velmi obecně. V dokumentaci chybí odkaz na repozitář (např. GitHub) s podkladovými skripty. Samostatnou kapitolou je kvalita návrhu skriptu pro stahování dat. Přes všechny (drobné) výtky projekt vyčnívá silně nad průměr.

Zimní semestr 2018/2019

A
Síťové analýzy MHD v Praze
Kala, Millarová
prezentacedokumentacezdrojové soubory
B
Využítí nálezové databáze ochrany přírody
Pataková
Neodevzdáno
C
Vymezení mapovacích oblastí pro terénní šetření obcí ČR
Jílková
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Kvalita bydlení ve vybraných částech Prahy
Kulovaná, Pecenová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Jihočeský kraj se zaměřením na přírodní prvky
Janovský, Pasovská
prezentacedokumentacezdrojové soubory
F
Návrh databázového systému pro správu geodetických zakázek
Zahradník, Zemánková
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
G
Chráněná přírodní území ČR
Novotný
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E F G
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 4 3 3 3 1
Prezentace (PDF) 2 4 4 2 3 4 1
Dokumentace 4 5 5 4 3 3 1
Technické řešení (SQL dávka) 5 5 3 3 3 3 0
Celkové hodnocení 13 4.69 3.92 3.15 3.00 3.15 0.62
A B C C C E
Poznámky

Skupina A: Prezentace obsahuje pár překlepů, její kvalitu sráží chybějící příklady použití a jejich vizualizace, která by mohla “výsledný produkt prodat”. Dokumentace je stručná, ale obsahuje vše podstatné. Pouze drobné poznámky: na místo programu awk lze využít minimalističtější cut anebo nejlépe filtr nástroje ogr2ogr. Provázání zastávek s trasami pomocí Python skriptu se jeví jako těžkopádné řešení. I tak odevzdaný výsledek vybočuje nad průměr většiny odevzdaných projektů.

Skupina C: Dokumentace je poměrně rozsáhlá, je znatelné, že je součástí zadání, které řeší studentka v rámci svého doktorského studia. Technické řešení má svoje limity, což ale nesnižuje závěrečné hodnocení.

Skupina D: Prezentace velmi kratká, málo ukázek, občas nevhodná terminologie (např. “sloupečky”). Dokumentace je poměrně rozsáhlá, navíc i čitelná. Bohužel ale obsahuje terminologické (výše zmiňované “sloupečky”, záměnu termínu “mapa” a “vrstva (datová)” a pod), ale i věcné přehmaty (jako např. předpoklad, že prázdná geometrie není z pohledu simple features validní). Za ocenění stojí kritické zhodnocení výsledku projektu.

Skupina E: Ukázky SQL dotazů vloženy do prezentace jako obrázek v nízkém rozlišení, to samé platí pro dokumentaci. Prezentaci by pomohla logická struktura ukázek v návaznosti na téma projektu a jejich vhodná vizualizace. Text dokumentace působí šroubovaně, a to především její úvodní část. Použití datového zdroje ArcČR500 nepovažuji, vzhledem ke generalizaci datových vrstev, jako vhodné. Navíc všechny použité datové vrstvy z ArcČR500 lze nahradit ze “skutečně” otevřených datových zdrojů (viz licence datasetu). Dokumentace obsahuje nepřesná vyjádření, např. validnost dat je PostGISem vnímána z pohledu simple features, o žádné topologii nemůže být řeč. Závěrečné hodnocení je kladně ovlivněno větším počtem ukázkových dotazů.

Skupina F: Dokumentace je možná až příliš stručná. Bohužel text neprošel finální korekcí, chybí odkazy na zdroje. Některé názvy nejsou uvedeny korektně, např. “open street map”. Závěrečné hodnocení pozitivně ovlivnila návaznost na praktické využití výstupů projektu. Bohužel přiložená SQL dávka neobsahuje návrh relací popisující faktury, zakázky a pod. Z tohoto pohledu není projekt odevzdán jako kompletní.

Skupina G:: Prezentace extrémně krátká, někteří posluchači možná získali dojem, že ani neproběhla. Dokumentace je minimalistická, evidentně ušita hodně horkou jehlou. Přiložená SQL dávka obsahuje pouze 4! ukázkové SQL dotazy a to ještě navíc u dvou chybí zadaní! V této podobně je projekt téměř za hranou akceptovatelnosti.

Zimní semestr 2017/2018

A
Historie mořských vln (GRIB+ElasticSearch)
Bucek, Richtrova
prezentacedokumentace
B
Zpracování výsledků voleb (kombinace RUIAN a CSU)
Maybrodskyy
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Integrace dat OSM do OpenGeoCR
Jakl
dokumentacesrc
D
Tutoriál pro SQLTutor
Levinsky, Carda
prezentacedokumentacesrc
E
LPIS WFS downloader
Karasek
prezentacedokumentacesrc

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 2 0 3 3
Prezentace (PDF) 2 4 2 0 2 2
Dokumentace 4 4 1 2 2 2
Technické řešení (SQL dávka) 5 4 2 2 2 3
Celkové hodnocení 13 4.00 1.69 1.38 2.15 2.54
A D E D C
Poznámky

Skupina A: Dokumentace je poměrně rozsáhlá, formulace jsou ale často neobratné. Text je po stylistické stránce spíše podprůměrný. Objevují se překlepy a běžně chyby v interpunkci. Logování by mělo být provedeno standardizovaně (Python logging). Přesměrování standardního výstupu (funkce print) nelze pro produkční verzi akceptovat. Python kód by neměl obsahovat volání programů pro příkazovou řádku jako je např. wget a další. To už mohl být napsán celý projekt v Bashi. Projekt je na pomezí hodnocení A a B.

Skupina B: Prezentace i dokumentace obsahují velké množství překlepů a stylistických chyb. Vizuální prezentace dotazů je často naprosto nečitelná. Autorem textu není rodilý mluvčí, chyby ale mohly být opraveny třetí osobou. Autor tvrdí, že nelze data ve formátu XML využít. Neuvádí ale proč. Autor se v textu běžně dopouští nepodložených tvrzení, jako např. “PostGIS a QGIS sice dokážou s daným formátem pracovat, jenže data byly sepsány dost mizerně, ...” Někdy jsou závěry naprosto chybné, jako např. “Zároveň je třeba podotknout kritiku ohledně kvality dat RUIANu uvedených na serveru geo102.fsv.cvut.cz. Asi největší minus je ten, že kraje v tabulce kraje jsou zastarale (pokud se bere v potaz data z období federální vlády ČSR, což zcela nechápu, jak mohly takové data vzniknout ve 21. století).” Viz datové vrstvy kraje a vusc. Stačilo si přečíst dokumentaci RUIAN. Práci hodnotím jako podprůměrnou.

Skupina C: Dokumence je spíše minimalistická, přesto obsahuje řadu gramatických (interpunkce) a stylistických chyb. Technické řešení není dotažené, chybí ukázkové dotazy. Projekt nebyl prezentován. Proto lze hodnotit výsledek pouze jako podprůměrný.

Skupina D: Dokumentace obsahuje celou řadu překlepů, např. hned v zadání. Stylistická úroveň textu je spíše podprůměrná, běžné jsou chyby v interpunkci. SQL dávky jsou poměrně jednotvárné, podobně je na tom sada dotazů. Chybí integrace do prostředí SQLtutor. Projekt není bohužel dotažen do akceptovatelné formy.

Skupina E: Text dokumentace se vyznačuje celou řadou překlepů. Technické řešení není ideální, GML jsou vytvářena manuální cestou. Redundance dat je řešena až na úrovni databáze. Kladně hodnotím snahu studenta průběh projektu alespoň konzultovat.

Zimní semestr 2016/2017

Skupiny

A
Úprava ovladače GDAL-VFK pro podporu PostgreSQL jako backend databáze
Petr Bezděka
https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/gdal-vfk-pg
prezentacedokumentace
B
Tvorba komplexní datové sady ČR na základě dostupných otevřených dat (OpenGeoCR)
Jan Zachariáš (začlenění dat RÚIAN)
Šimon Gajzler (začlenění dat DIBAVOD)
Alexander Vachuška (začlenění dat IPR)
https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/opengeocr
prezentace (Zachariáš, Gajzler)prezentace (Vachuška)dokumentace
C
Návrh a tvorba tématických vrstev
David Těthal
Petr Dyrc
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Návrh a tvorba tématických vrstev
Ondřej Svoboda
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
integrace metadatového katalogu GeoNetwork
Adam Laža
prezentacedokumentacemetadata
F
Publikace dat ve formě webových služeb WMS, WFS, WCS
Lukáš Středa
prezentacedokumentacedata

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B1 (RUIAN) B2 (DIBAVOD) B3 (IPR) C D E F
Bezděka Zachariáš Gajzler Vachuška Těthal, Dyrc Svoboda Laža Středa
Prezentace projektu (vystoupení) 2 3 2 2 1 4 4 3 2
Prezentace projektu (vystoupení) 2 3 2 2 1 4 4 3 2
Prezentace (PDF) 2 3 2 2 2 4 4 3 4
Dokumentace 4 3 2 2 2 4 5 4 4
Technické řešení (SQL dávka) 5 4 2 3 2 4 4 3 4
Aktivita 3 4 1 2 0 3 3 2 2
Celkové hodnocení 16 3.50 1.81 2.31 1.50 3.81 4.06 3.06 3.38
B D C D A A B B
Poznámky

Skupina A: Dokumentace je z pohledu jazykové a stylistické úrovně průměrná, obsahuje několik překlepů. Orientaci v textu a problematice pomáhají vložená technická schémata. Přehledně je popsán postup prací i zhodnocení výsledků. Pozitivně hodnotím snahu studenta náplň projektu konzultovat i když samostatná práce pokulhávala za očekáváními.

Skupina B: Dokumentace je z pohledu jazykové a stylistické úrovně průměrná. Některá slova se často opakují, např. “hromadně”. Import a úprava dat je popsán pouze pro DIBAVOD, popis pro RUIAN a IPR chybí úplně. Popis vrstev je zbytečně podrobný, tyto informace měly být součástí přiložených metadat. Některé tabulky přetékají mimo tisknutelnou plochu stránky. Dokumentace působí značně inkonzistentně, kapitoly 2 a 3 jsou psány pouze pro DIBAVOD, většinu textu zabírá polopatistický popis vrstev, kapitola 5 je součástí tabulek kapitoly 4.

RUIAN: Pozitivně hodnotím pokus o sestavení metadat i když nejsou validní a příliš použitelná. Nicméně snaha tu byla. Pro běžného uživatele nic neříkající atributy jako platiod, platido byly ponechány, některé atributy obsahují překlepy, např. regionsoudrznostikod byl přejmenován na kod_regionsoudrznostikod. V jedné tabulce se objevuje původní atribut geometrie (originalnihranice). Běžného uživatele také nebude zajímat rozdíl mezi atributem geom_gen a geom. Místo modifikací původních tabulek měly být spíše vytvořeny nové a ty původní smazány.

DIBAVOD: Knihovna pro import vznikala při konzultacích. V menší míře se zapojil i student, což lze vnímat pozitivně. U vytvořených tabulek nebyl sestaven index a další omezení. Bohužel zcela chybí metadata.

IPR: Dávka je zjevně neúplná, operuje s názvy tabulek, které nevznikají po importu. Nekozistence se objevuje dokonce i atributu geometrie, jednou je nazván “geometry”, podruhé “geometrie”. Dávka obsahuje polopatistické příkazy podobně jako v případě RUIAN. Narozdíl od kolegů student téma nekozultoval ani přiliš nejevil zájem pracovat.

RUIAN+DIBAVOD+IPR: Pracovali jste v týmu, předpokládal jsem, že se tedy domluvíte na společné logice úprav. To se bohužel nestalo. Ve schématech jsou použity různé klíče, názvy sloupců s geometrií a pod.

Skupina C: Dokumentace je z pohledu jazykové a stylistické úrovně průměrná. Poznámky k technickému řešení: Než měnit kódy krajů, bylo by vhodnější přidat nový atribut. Při importu dat ČSU je zmíněn problém s kódováním, není ale konkretně popsáno, jak byl tento problém vyřešen. Oceňuji, že si studenti poradili vlastními silami při konverzi XML do SQL. Výsledný skript není ideální, to ale neubírá na plusových bodech.

Skupina D: Dokumentace je poměrně obsáhlá a dobře zpracovaná. V textu se vyskytují nevhodně použité anglikanismy, jako např. “LineStringy” na straně 5. Výsledek hodnotím velmi dobře, student se snažil uchopit téma síťových analýz hravou formou a to se mu i podařilo.

Skupina E: Dokumentace obsahuje řadu překlepů, což snižuje celkový dojem. Pozitivně hodnotím snahu studenta uchopit nové technologie a orientaci v poměrně komplexním tématu metadat. Škoda, že se nepodařilo propojit tento projekt se skupinou B, která měla poskytnout metadata pro svoje datové zdroje. I přesto je výsledek projektu dále použitelný.

Skupina F: Dokumentace obsahuje až zarážející množství překlepů, ale i gramatických chyb (standart) a nepřesností, např. výsledek projektu není spravován v databázi gismentors, ale opengeocr. Mezi další patří vysvětlení pojmu bbox, což není míra detailu ale minimální ohraničující obdélník zvoleného území. Pozitivně hodnotím předložený QGIS projekt a SLD styly. Mapfile působí také použitelně, škoda, že se nepodařilo dotáhnout integraci SLD v MapServeru. Student také jevil snahu svůj projekt pravidelně konzultovat.

Zimní semestr 2015/2016

Skupiny

A
Pavel Kulmon, David Mráz
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Jaromír Rokusek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Josef Gruber, Pavel Kopecký
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Dominik Hladik, Martin Florian, Vojtěch Goby
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 4 2 3
Prezentace (PDF) 2 3 4 2 5
Dokumentace 4 2 5 2 4
Technické řešení (SQL dávka) 5 4 4 3 4
Celkové hodnocení 15 3,23 4,31 2,38 4,00
C B D B
Poznámky

Skupina A: Celý projekt sráží obrovské množství překlepů v textu dokumentace. V textu se téměř vůbec neobjevuje interpunkce, naopak zde naleznete snad všechny možné prohřešky vůči pravidlům českého pravopisu. Z textu je patrné, že si jej autoři po sobě snad ani jednou nepřečetli nebo alespoň nepoužili automatickou kontrolu pravopisu. Některé konstrukce jsou kostrbaté až mírně šifrujícího charakteru - např. "Jsme si vědomi že práce není málo ale ani nikterak velké množství,..." na straně 10. Text s takovýmto množstvím chyb v interpunkci a překlepů (některá slova jsou díky počtu chybějících či přebývajících písmen až téměř nečitelná) jsem snad ještě neviděl. Kromě toho se v textu objevují nepřesné odborné termíny jako např. “souřadný systém” (správně má být “souřadnicový systém”), neformální pojmenování jako např. “postgres” a také věcné nepřesnosti. Např. datové typy jako Point, LineString jsou kromě ISO SQL/MM definovány především ve specifikaci OGC Simple Features, která je pro PostGIS zásadní. Pozitivně hodnotím nápaditost při vymýšlení příkladů a rozsah referencí. Poznámka k technickému řešení - konstrukce “WHERE ST_distance(netw.geom, pnt.geom) = (SELECT min(st_distance(netw.geom, pnt.geom))”, tj. porovnání hodnot s plovoucí desetinnou čárkou není vůbec šťastný nápad. Porovnávat lze např. identifikátory prvků, tj. celá čísla. Katastrofální úroveň formální stránky dokumentace snižuje její hodnocení minimálně o dva body a má zásadní vliv na závěrečné hodnocení, což je škoda.

Skupina B: Text dokumentace obsahuje několik překlepů (např. “Vysoke” přímo v hlavičce) a drobné terminologické prohřešky, např. souřadnicový vs. souřadný systém v kapitole 2.4. V referencích se zaměňuje postgis.net a postgis.org. Po technické stránce lze vytknout použití funkce Populate_Geometry_Columns(), která ve verzi PostGIS 2.x postrádá jakýkoliv smysl a byla zde ponechána pouze pro zpětnou kompatibilitu s verzí 1.x.

Skupina C: V textu dokumentace se objevuje několik věcných chyb, za všechny můžeme uvést kapitolu 3.1.1, kde se tvrdí, že “Databáze OSM poskytuje data v systému WGS84 (EPSG:3857).” Pod zkratkou WGS84 se většinou rozumí zeměpisný souřadnicový systém EPSG 4326 (GPS). EPSG 3857 sice používá jako referenční plochu elipsoid WGS84, tím ale podobnost končí. Tento souřadnicový systém bývá označován jako "Pseudo Mercator" nebo "Web Mercator". Projekt nepřináší příliš praktické dotazy, navíc řada z nich vůbec nesouvisí s proklamovanou tematikou zdravotnictví. V textu se uvádí “Bohužel poskytnutá data často nejsou aktuální (například ve městě Prachatice, které má cca 12 000 obyvatel jsou údajně pouhé 3 lékárny, jelikož odsud pocházím, vím, že lékáren je zde nejméně 6)”. Ano, OSM je komunitní projekt, autoři projektu mohli data v rámci projektu do OSM doplnit. Po technické stránce lze vytknout použití zastaralých funkcí AddGeometry/DropGeometry, které se již ve verzi PostGIS 2.x nepoužívají. SQL dotazy neprošly dostatečnou revizí a na několika místech obsahují chyby či duplicity, např. “amenity='pharmacy' OR amenity='pharmacy'”.

Skupina D: Projekt je po stránce dokumentace a technického řešení na průměrné úrovni. Lze mu vytknout použití zastaralých funkcí AddGeometry/DropGeometry a nelogické konstrukce jako např. “DISTINCT obce.nazev, geom”. Ta nemá v tomto případě žádný vliv, došlo by potenciálně k odstranění duplicitních obcí (tj. obcí se stejným názvem a geometrií), ty ale v recordsetu nejsou. Pozitivně hodnotím využití vlastních uživatelských funkcí a začlenění CTE, tj. Common Table Expression. To se projevilo na závěrečném hodnocení.

Letní semestr 2012/2013

Skupiny

Poznámka: max. 3 členné skupiny

A
Štěpán Bambula, Žofie Cimburová, Adam Dlesk
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Jan Klíma, Matěj Krejčí, Jaroslav Urik
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Jana Antlová, Michaela Šípková
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Štěpán Kaiser, David Hanusek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D
Prezentace projektu (vystoupení) 2 4 2 3 3
Prezentace (PDF) 2 5 4 3 3
Dokumentace 4 4 4 4 3
Technické řešení (SQL dávka) 5 4 4 4 4
Hodnocení studentů 2 4,58 3,93 4,35 4,03
Celkové hodnocení 15 4,21 3,72 3,78 3,47
A B B C
Poznámky

Skupina A: Dokumentace je dostačující i když obsahuje řadu nepřesností, překlepů a hlavně hrubek (např. "oběktově" na str. 2). Nepochopitelné je, proč skupina nerozvedla problematiku datové vrstvy cyklostezek, která vzniká na základě relací v OSM. Toto téma se v žádné z prací UZPD ještě neobjevilo, problematika relací byla se skupinou konzultována, nicméně se v dokumentaci o relacích neobjevila ani zmínka. Velmi vágní je vysvětlení pojmu "validní prvek", který se v práci objevuje, není ale dostatečně vysvětlen. To je nešvar, který se ale objevil ve všech předložených pracích. Se stanovením nákladů pro cyklostezky a silnice si skupina také mohla dát více práce (viz náklady 1, 2, 3, 4). V praktické části chybí překlady některých termínů do češtiny, některé dotazy nedávají na první pohled příliš smysl, např. "Z kolika úseků se skládá Vltava" (str. 8). Jiné formulace působí stylisticky nešťastně, např. "Kolik cyklostezek přejíždí přes řeku" (str. 9). K prezentaci projektu nemám připomínek.

Skupina B: Dokumentace trpní terminologickou inkonzistencí, viz např. pojmy "geoprostorová data", "geografické objekty" a "prostorová data". Dále se v textu objevují zastaralé informace, např. data OSM již nejsou licencována pod Creative Commons ale pod Open Database Licence. Tato část textu není dobře napsaná, obsahuje řadu nejasností. V každém případě autoři nečerpali ze zdroje, který by obsahoval aktuální informace. Odkaz na funkci Populate_Geometry_Columns() svědčí o dalším zastaralém zdroji. Ve verzi PostGIS 2 je tato funkce irelevantní a je zachována pouze pro zpětnou kompatibilitu. Dále text obsahuje řadu překlepů a podobně jako u skupina A i hrubek, např. "informatikovy" na str. 12. V textu se objevují nepřesnosti jako např. PostGIS není nadstavbou PgAdmin, jak se tvrdí na str. 18. Zásadní připomínky směřují na formu vystoupení při prezentaci projektu, kde je opravdu hodně co zlepšovat.

Skupina C: Dokumentace obsahuje několik typografických prohřešků, např. přetečení textu u hypertextových odkazů, jinak je její kvalita po typografické stránce dobrá. Dokumentace působí dobře i po obsahové stránce, za plus můžeme považovat i poměrně velký počet dotazů v praktické části. Pozitivně lze hodnotit i popis použitých funkcí na str. 11.

Skupina D: Dokumentace obsahuje několik nepřesností včetně typografických nedostatků, jako např. formátování metadat rastrových dat na str. 3, kde navíc chybí popis jednotlivých elementů. Dále se v textu operuje s pojmy jako "validnost dat", které nejsou podrobněji vysvětleny. Pro "odstranění nevalidnosti" je na str. 12 použit "nulový buffer", není vysvětleno proč. Vše co se v dokumentaci objeví by mělo být vysvětleno a obhájeno po logické stránce. Dále se v dokumentace mluví o sestavení topologie pro datovou vrstvu vleků (str. 12), bohužel ale bez jakékoliv logické či obsahové návaznosti na zbytek textu. Naopak chybí popis přípravy dat pro PgRouting, přestože se síťové analýzy v praktické části práce objevují.

Letní semestr 2011/2012

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'geo102' založena databáze uzpr_projekty.
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází uzpr_projekty.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) - veřejná prezentace 17.5., B870, 11h
 • Dokumentace v PDF - odevzdání do 17.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu (kódování unicode)

Forma odevzdaní: soubor uzpd_<rok>_<skupina>.zip, který bude obsahovat tři soubory: dokumentace_<rok>_<skupina>.pdf, prezentace_<rok>_<skupina>.pdf a davka_<rok>_<skupina>.sql. Příklad pro skupinu A

uzpd_2012_a.zip
  a/dokumentace.pdf
  a/prezentace.pdf
  a/davka.sql

Skupiny

A
Čapková,Vyskočilová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Špička,Klimunda,Fiedlerová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B
Prezentace projektu (vystoupení) 1 2 3
Prezentace (PDF) 2 1 4
Dokumentace 4 1 5
Technické řešení (SQL dávka) 5 1 4
Hodnocení studentů 2 2.00 5.00
Celkové hodnocení 14 1.21 4.36
E A
Poznámky

Skupina A: Prezentace je nevyvážená, obsahuje až neuvěřitelné množství překlepů. Působí dojmem, že si prezentaci autorky ani před samotným vystoupením nezkontrolovaly. Dokumentace kromě vlastního zadaní obsahuje obecný text, který má na některých místech až zarážející formu, např. citace z kapitoly "OpenStreetMap": "Proto vznikl náš projekt, aby umožnil lidem..." - tato věta je poněkud zavádějící, čtenář by mohl dospět k názoru, že OpenStreetMap je projektem snad skupiny "A". Text byl pravděpodobně převzat z oficiálních stránek projektu OpenStreetMap a neprošel ani minimální korekturou. Jinak dokumentace obsahuje celou řadu nepřesných či zastaralých informací, např. v kapitole "Licence" se tvrdí, že "Data OpenStreetMap jsou publikována pod licencí Creative Commons Attribute-Share Alike 2.0. Současně je připravována nová licence...". Pravdou je, že tato "nová licence", kterou měly autorky pravěpodobně na mysli je "Open Data Commons Open Database License", je již dávno adoptována v projektu OpenStreetMap a naopak data, která nebyla autory schválena pod touto licencí jsou postupně z databáze OpenStreetMap odstraňována. Autorky této dokumentace čerpaly z několika let starých materiálů a ani se neobtěžovaly si zjistit aktuální stav věcí. Výsledná SQL dávka není v kódování unicode (jak bylo požadováno). Dávka obsahuje řadu syntaktických chyb, díky tomu ji nelze bez úprav otestovat. Celkově dávka obsahuje 9 SQL dotazů, které navíc v porovnaní s ostatními pracemi vykazují jistou míru korelace.

Skupina B: Prezentace v porovnání se skupinou A působí znatelně propracovanějším dojmem. To stejné platí pro dokumentaci, která je až na několik drobných chyb zpracována kvalitně jak po obsahové tak typografické stránce. V hodnocení se znatelně projevil fakt, že studenti zpracovali neotřelé téma založené na síťových analýzách. Navíc během semestru s vedoucím komunikovali a projevovali zájem o danou problematiku. Z původního hodnocení 'B' bylo hlavně díky zvolenému tématu síťových analýz přistoupeno ke známce 'A'. Celková úroveň zpracování snese alespoň částečně srovnání s nadprůměrnými pracemi z minulých let.

Letní semestr 2010/2011

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'geo102' založena databáze uzpr_projekty.
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází uzpr_projekty.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) - veřejná prezentace 8.5., B870, 13h
 • Dokumentace v PDF - odevzdání do 12.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu (kódování unicode)

Skupiny

A
Bejdová, Bocan, Tomášů, Med
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Faitová, Gardoňová, Šubrtová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Kyzlíková, Turek, Zajíček
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Fuňáková, Vojtěchovský, Vorlíček
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Hynková, Lžíčař, Tichý
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E
Prezentace projektu (vystoupení) 1 2 4 4 3 4
Prezentace (PDF) 2 3 4 5 4 4
Dokumentace 4 3 4 5 4 5
Technické řešení (SQL dávka) 5 2 4 4 3 4
Hodnocení studentů 2 3.25 4.00 4.75 3.75 4.75
Celkové hodnocení 14 2.60 4.00 4.53 3.53 4.39
C A A B A

Letní semestr 2009/2010

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'josef' založena databáze pgis_osm (poznámky).
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_osm.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) -- veřejná prezentace 13.5., B870, 9h
 • Dokumentace v PDF -- odevzdání do 20.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu

Skupiny

A
Kadlecová, Holubec, Bocan, Synek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Svobodová, Duchnová, Pantůčková, Kopecký
prezentacedokumentaceSQL dávkový souborskript
C
Zavadil, Bodnár, Sedláčková, Kratochvíl, Bečička
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Dluhoš, Podpěra, Linhartová, Jarošová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Pospíšil, Karochová, Knoblochová, Štochlová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubortutorial
F
Kratochvílová, Němcová, Petráš
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D E F
Prezentace projektu (vystoupení) 1 5 4 4 4 3 5
Prezentace (PDF) 2 3 2 2 2 2 5
Dokumentace 4 5 3 3 3 4 5
Technické řešení (SQL dávka) 4 4 3 3 3 4 5
Celkové hodnocení 11 4.27 2.91 2.91 2.91 3.54 5.00
A B B B A A

Letní semestr 2008/2009

 1. Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) pro data z cvičné databáze pgis_student schéma osm. Pro tento účel byla na serveru josef založena databáze pgis_osm.
 2. Navrhněte sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_osm určenou pro výuku PostGIS.
 3. Vizualizujte data pomocí UMN MapServer, viz ukázka vizualizace dat, WMS. Vytvořte MapFile pro službu WFS. Alternativně navrhněte jednoduché uživatelské prostředí, viz přednáška WebGIS Jáchyma Čepického.

Skupiny:

A
Hořejšová, Volfová, Prunarová, Šmejkal
Technická zprávaWebová aplikace
B
Hron, Kitzbergerová, Růžička, Řehák a Truhlář
Technická zprávaWebová aplikace
C
Peterová, Kovařík, Novák, Krejčí
Technická zprávaWebová aplikace
D
Buřvalová, Fořt, Horník, Kabilková, Polívka, Veverka
Technická zprávaWebová aplikace