Studijní program Geodézie a kartografie - stará verze

Z GeoWikiCZ

Studium geodézie je společné na bakalářském stupni, rozděluje se do dvou samostatných dvou oborů v magisterském studiu. Každý z nich jde svojí cestou, nicméně se neustále potkávají a spolupracují.

Obor Geodézie a kartografie připravuje studenty pro praxi, aby zvládli praktické geodetické a kartografické úlohy, znali problematiku katastru nemovitostí a moderní aplikace v inženýrské geodézii. Samostatnou specializací oboru je teoretická geodézie, zabývající se mimo jiné globálními navigačními satelitními systémy, jako je např. GPS.

Geomatika je obor, který je zaměřen šířeji na vědní disciplíny pojednávající o Zemi (geodézie patří mezi klíčové předměty). Zabývá se aplikovanou informatikou v oblasti zpracování prostorových dat, databázemi a moderními geoinformačními technologiemi pro hromadný sběr, zpracování a analýzy dat. Větší důraz je kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly trvalou odbornou platnost a širší možnost uplatnění.

Obor Územní informační systémy pro veřejnou správu představuje samostatnou větev v rámci studijního programu Geodézie a kartografie a je negeodetickým bakalářským oborem (bez odpovídajícího navazujícího magisterského studia) s předpokladem uplatnění absolventů oboru přímo v praxi veřejné správy při správě a využití prostorových informací. Cílem studia je teoretické a zejména praktické zvládnutí základních úloh z oblasti geodézie, kartografie a geografických informačních systémů s přesahem do oblastí územního plánování a ochrany životního prostředí.

Dvouleté magisterské obory

  • Uznávky předmětů 4bc, vyplněný formulář přineste k zápisu.
  • Náhrady nesplněných předmětů za 1. ročník nmgr 1.5 roku. Výuka červeně označených předmětů bude probíhat individuálně po dohodě s vyučujícím.

Další informace

Studenti