Územní informační systémy pro veřejnou správu

Z GeoWikiCZ
Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Erasmus study for foreign students
List of Erasmus courses
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Cílem studia studijního oboru Územní informační systémy pro veřejnou správu je teoretické a zejména praktické zvládnutí základních úloh z oblasti geodézie, kartografie a geografických informačních systémů s přesahem do oblastí územního plánování a ochrany životního prostředí. Po nezbytném teoretickém úvodu (matematika, informatika, konstruktivní geometrie) je studium zaměřeno zejména na praktické činnosti související s prostorovými informacemi. Jedná se o sběr prostorových dat (geodézie, metody GNSS, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země), jejich zpracování (geografické informační systémy), vizualizaci (kartografie) a aplikaci těchto dat v oblastech důležitých pro veřejnou správu (ochrana životního prostředí, územní plánování, geografie, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy). Obor je koncipován jako samostatný (bez odpovídajícího navazujícího magisterského studia) s předpokladem uplatnění absolventů oboru přímo v praxi veřejné správy při správě a využití prostorových informací.

Absolvent bude vybaven dostatečným teoretickým základem pro další vzdělávání, důraz v profilu absolventa však bude směřován zejména na praktické zvládnutí a uplatnění metod sběru, zpracování, vizualizace a využití prostorových dat v různých oblastech veřejné správy (katastr nemovitostí, lesnictví, zemědělství, správa majetku, ochrana životního prostředí). Absolvent bude schopen zastávat pozice správce prostorových datových sad, uživatele geografických informačních systémů či pořizovatele nebo zpracovatele prostorových dat. Uplatnění tak najde v orgánech státní správy a samosprávy i v soukromém sektoru, neboť využití prostorových informací nabývá se současným rozvojem informačních technologií značného významu.