Magisterské studium

Z GeoWikiCZ

Charakteristika studia

Magisterské studium ve studijním programu Geodézie a kartografie je 2-leté a zakončené titulem inženýr. Jedná se o prezenční studium v akademicky zaměřeném studijním programu. Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie, kartografie a geomatiky se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi v oblasti inženýrské geodézie či katastru nemovitostí, nebo v oblastech kartografie, fotogrammetrie a geografických informačních systémů (GIS).

Dvouleté magisterské studium programu Geodézie a kartografie je složeno ze skupiny povinných předmětů a dále z předmětů dvou specializací (Inženýrská geodézie a Geomatika). Základem společné výuky jsou předměty zaměřené na teoretickou geodézii, kartografii a fotogrammetrii. Nechybí také předměty rozvíjející oblast katastru nemovitostí. Neopomenutelnou součástí je výuka v terénu z teoretické geodézie, či projektově zakončená výuka kartografie a fotogrammetrie. Ve společném základu tak teoretické předměty doplňuje prakticky orientovaná výuka, která je pro zeměměřickou praxi nezbytná.

Specializace

Specializace Inženýrská geodézie rozvíjí zejména znalosti a dovednosti v oblasti využití geodézie ve výstavbě. Zařazeny jsou též předměty zahrnující moderní metody sběru dat a metody automatizace v geodézii. Důležitou součástí specializace je výuka v terénu z inženýrské geodézie. Cílem předmětů specializace je vychovat odborníky zajišťující veškeré zeměměřické činnosti spojené s výstavbou, a to v celém procesu (od plánování a přípravy podkladů, vytýčení objektů, přes kontrolu při výstavbě, po zaměření skutečného stavu).

Specializace Geomatika rozvíjí zejména oblast zpracování a analýzy prostorových dat v GIS, dále také informatickou podporu zpracování prostorových dat a statistické hodnocení výsledků. V této specializaci jsou též zařazeny povinně volitelné předměty zaměřené na úzce profilovaná témata s možností výběru pro studenty. Cílem předmětů specializace je vychovat odborníky na zpracování, analýzu a prezentaci prostorových dat, s přesahem do informačních technologií využitelných v zeměměřictví.

Studijní plán

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Na Fakultě stavební ČVUT se konají magisterské státní zkoušky společně s obhajobou diplomové práce. Pro zkoušení ve studijním programu Geodézie a kartografie nejsou připraveny okruhy otázek. Členové komise zkouší studenta z všeobecného přehledu ve studovaném studijním programu s přihlédnutím k tématu diplomové práce. Těžiště státní závěrečné zkoušky tvoří obhajoba diplomové práce, jejíž obhajoba trvá 30 minut, z toho max. 15 minut na prezentaci práce. Poté následuje zkoušení v rozsahu 15 minut.

Diplomové práce

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího diplomové práce na základě jím vypsaných témat diplomových prací. Na jejím zpracování je možné (i vhodné) začít pracovat již předchozí semestr před zadáním po domluvě s vedoucím práce.

Diplomovou práci (dále jen DP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Diplomovou práci zapsanou. Zadání DP je na předepsaném formuláři (k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí DP a zásady zpracování DP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí DP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání DP na studijní oddělení.

DP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a musí obsahovat:

  • zadávací formulář
  • abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
  • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
  • úvodní rozbor zadané problematiky (rešerše)
  • řešení zadaného úkolu
  • závěrečné zhodnocení výsledků
  • seznam použité literatury
  • obsah včetně seznamu případných příloh.

DP se odevzdává ve dvou tištěných vyhotoveních a dále elektronicky do systému KOS. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která DP zadala. Odevzdání DP potvrzuje vedoucí DP do systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta DP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků. Nejpozději 5 dní před obhajobou by měl mít student možnost přečtení posudku vedoucího práce a oponentského posudku včetně jejich klasifikace (v systému KOS). Pro obhajobu je vhodné mít připraveny reakce na posudky vedoucího i oponenta DP.

Poznámky k psaní závěrečných prací