Bakalářské studium

Z GeoWikiCZ

Charakteristika studia

Bakalářské studium ve studijním programu Geodézie a kartografie je 3-leté. Jedná se o prezenční studium v akademicky zaměřeném studijním programu. Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie a kartografie se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi (např. v oblasti Katastru nemovitostí) a zároveň budou velmi dobře připraveni na studium v magisterském studijním programu.

Tříleté bakalářské studium programu Geodézie a kartografie je složeno pouze z povinných předmětů. Studium je zaměřeno na zvládnutí základní problematiky geodézie a kartografie. Cílem studia je zvládnutí teoretických problémů geodézie a kartografie, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii chyb či související informatické zajištění, a zároveň praktických geodetických činností. Nezbytnou součástí studijního plánu tak jsou i výuky v terénu. Kromě klasické a teoretické geodézie je zařazena i problematika Katastru nemovitostí (předměty mapování, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy), který je jedním z pilířů geodetické praxe. Cílem studia je dále podat základní informace v oblastech kartografie, fotogrammetrie, geografických informačních systémů (GIS) i inženýrské geodézie, které jsou dále hlouběji rozvíjeny v magisterském studiu.

Studijní plán

Doporučený studijní plán programu Geodézie a kartografie

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Na Fakultě stavební ČVUT se konají bakalářské státní zkoušky odděleně od obhajoby bakalářské práce. Státní zkoušky na bakalářském studijním programu Geodézie a kartografie jsou dvě:

Student má vždy po vylosování dvou otázek 15 minut na přípravu, následné zkoušení je plánováno na 15 minut.

Bakalářské práce

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího bakalářské práce na základě jím vypsaných témat bakalářských prací. Na jejím zpracování je možné (i vhodné) začít pracovat již předchozí semestr před zadáním po domluvě s vedoucím práce.

Bakalářskou práci (dále jen BP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Bakalářskou práci zapsanou. Zadání BP je na předepsaném formuláři (k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí BP a zásady zpracování BP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí BP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání BP na studijní oddělení.

BP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a musí obsahovat:

  • zadávací formulář
  • abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
  • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
  • úvodní rozbor zadané problematiky (rešerše)
  • řešení zadaného úkolu
  • závěrečné zhodnocení výsledků
  • seznam použité literatury
  • obsah včetně seznamu případných příloh.

BP se odevzdává ve dvou tištěných vyhotoveních a dále elektronicky do systému KOS. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která BP zadala. Odevzdání BP potvrzuje vedoucí BP do systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta BP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků. Nejpozději 5 dní před obhajobou by měl mít student možnost přečtení posudku vedoucího práce a oponentského posudku (v systému KOS).

Obhajoba bakalářské práce se koná až po státních závěrečných zkouškách. Obhajoba bakalářské práce trvá 30 minut, z toho max. 15 minut na prezentaci práce. Je vhodné mít připraveny reakce na posudky vedoucího i oponenta BP.

Poznámky k psaní závěrečných prací