Magisterské státní závěrečné zkoušky

Z GeoWikiCZ

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

Na prezentaci diplomové práce má student 20 minut (vedoucí DP může individuálně doporučit 15 minut).

Studijní obor Geodézie a kartografie

Obsahem oborové zkoušky jsou znalosti z obecného teoretického základu, technické geodézie a kartografie, mapování, kartografie, základů GIS, DPZ a fotogrammetrie. Z oblasti teoretické geodézie znalosti tíhového pole Země, teorie výšek, astronomicko-geodetické sítě, základní souřadnicové a výškové soustavy, metody kosmické geodézie, družicová altimetrie a další související témata. Oblast inženýrské geodézie pokrývají rozbory přesnosti, vytyčovací sítě, kontroly parametrů vytyčování v investiční výstavbě, měření posunů a základy důlního měřictví.

Studijní obor Geoinformatika

Obsahem oborové zkoušky jsou znalosti z obecného teoretického základu, teorie grafů, numerická matematika a statistika. Relační databáze, jazyk SQL, návrh a normalizace databáze, skriptovací jazyky, objektové programování a návrhové vzory. Aplikace fotogrammetrie v geoinformatice, fyzikální principy DPZ, druhy radiometrů a skenerů, družicová měření DPZ. Vektorový a rastrový model prostorových dat, topologický data, zdroje dat pro databázi GIS, funkční nástroje GIS, jmenovitě softwarové produkty ArcGIS. Znalosti z oboru technické, teoretické a inženýrské geodézie, katastu nemovitostí a fotogrammetrie. Kartografická zobrazení a mapová díla. Distribuované zpracování geoinformací, webové služby a softwarové nástroje pro publikování map a geodat na internetu.