Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Erasmus study for foreign students
List of Erasmus courses
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Studium je zaměřeno na praktické zvládnutí geodetických a kartografických úloh pro technickou geodézii, katastr nemovitostí, jeho vedení, operát a právní vztahy, dále na kartografii a mapováni, inženýrskou geodézii, stavební obory a další hospodářská odvětví.

Po základních teoretických předmětech, které jsou v prvních dvou semestrech doporučeného studijního plánu a které vytvářejí matematicko-fyzikální a profesní základ studia oboru, získávají studenti znalosti z geodetických a kartografických metod v odborných předmětech.

Na ně navazují v rámci povinného studijního kmene i v rámci volitelných předmětů disciplíny několika profesních zaměření (modulů) pro oblasti technické geodézie, pozemkových úprav, mapování, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země (DPZ), kartografie a GIS, inženýrské geodézie a teoretické geodézie.

Studium je doplněno o humanitní předměty z oblasti filozofie, etiky a práva, o ekonomické předměty vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a kartografické praxi. Rozsahem i obsahem vyznamnou součástí studia oboru je výuka v terénu.

Absolventi oboru Geodézie a kartografie se uplatní v geodetické a kartografické praxi v soukromé sféře, v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, při vedení katastru nemovitostí ČR, při tvorbě geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic, v zemědělství a lesnictví, stavebnictví, dopravě, ve správních institucích.

Bakaláři oboru Geodézie a kartografie mají možnost pokračovat v magisterském studiu na oboru Geodézie a kartografie nebo na oboru Geomatika.

Magisterské studium rozvíjí profesní znalosti bakalářského studia, je ale zaměřeno více na inženýrskou geodézii a teoretické disiplíny a mimo jiné je nezbytným stupněm pro případné postgraduální doktorské studium.