Geodézie, kartografie a geoinformatika

Z GeoWikiCZ
Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Erasmus study for foreign students
List of Erasmus courses
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Absolvent bakalářského studijního oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika je odborníkem na pořizování, sběr a zpracování geoinformací se základem zeměměřictví, geodézie, geoinformatiky, GIS a aplikované statistiky.

Po základních teoretických předmětech, které vytvářejí matematický a fyzikální základ studia, získávají studenti znalosti z geodetických a kartografických metod v odborných předmětech. Studium je doplněno o předměty z oblasti společenských věd a o předměty vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a kartografické praxi. Rozsahem i obsahem významnou součástí studia je výuka v terénu.

Mezi odbornými předměty je významnou oblastí inženýrská geodézie, která je jednou ze základních perspektivních specializací zeměměřictví. Odborně je absolvent dostatečně vzdělán v technické a teoretické geodézii tak, aby byl schopen provádět geodetické práce související s pořizováním digitálních geometrických plánů a práce související s pozemkovými úpravami v zemědělství a lesnictví.

Studijní plán bakalářského studia je koncipován tak, aby absolventům poskytnul odborné zázemí pro širší uplatnění v praxi i mimo resort tradičního zeměměřictví a katastru. Zvláštní důraz je proto kladen na aplikovanou statistiku, která je spolu s praktickou znalostí databází nezbytnou podmínkou pro aktivní práci s geografickými informačními systémy (GIS), se kterými se v praxi mimo jiné setkáváme například v interdisciplinárním oboru životního prostředí a mnoha dalších oblastech.

Studium je tříleté, je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 6. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování může student pokračovat v magisterském studijním programu Geodézie a kartografie, který tvoří dva studijní obory Geodézie a kartografie a Geoinformatika.