Pro zájemce o studium

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Studium)
Od tyče k GPS... (proměny geodézie a kartografie ve výuce a vědě)
Titulní strana časopisu Pražská technika 2012/1 s tématem čísla Od tyče k GPS... (proměny geodézie a kartografie ve výuce a vědě)
Titulní strana časopisu Pražská technika 2010/3 s článkem Nové technologie: kulturní šok (nejen) pro zeměměřiče

Následující text uvádí odpovědi na často kladené otázky, základní strukturu studijního programu Geodézie a kartografie a odkazy na další informace, určené zájemcům o studium na některém z naších studijních oborů.


Často kladené otázky

Studium na oborech Geodézie a kartografie a Geoinformatika

Otázka
Co je vlastně cílem studia?
Odpověď
Cílem jsou absolventi, kteří nebudou mít problém se uplatnit v profesi, která je bude těšit, motivovat, obohacovat, ...
Otázka
Co bych od něj měl očekávat?
Odpověď
Hodně tvrdé a náročné práce, zajímavé předměty, liberální obor ale i spoustu zábavy (ptejte se studentů). Studium na technice je náročné!
Otázka
Co je stěžejní ve studiu?
Odpověď
V první řadě pochopitelně odborný profil absolventa. V druhé řadě pak již záleží na úhlu pohledu. To nejdůležitější ale je naučit se učit a být připraven na celoživotní vzdělávání. Studium nekončí převzetím diplomu na promoci.
Otázka
Na co se klade důraz?
Odpověď
Na schopnost samostatného a logického myšlení. Šprtání vzorečků a tupé memorování nepatří na vysokou školu.
Promoce prvnich bakalářů studijního programu Geodézie a kartografie, 29. listopadu 2007

Jaké byly důvody vzniku oboru Geoinformatika

Otázka
Můžete mi důvody vzniku oboru Geoinfromatika na Vaši fakultě šířeji objasnit?
Odpověď
Motivace, která vedla k akreditaci nového oboru Geoinformatika byla jasně popsána v pracovním dokumentu Motivace pro otevření nového studijního oboru Geoinformatika (2004). Možná bychom dnes něco formulovali mírně jinak, vše podstatné ale platí stále. Nešlo přitom o nějaké momentální hnutí mysli, ale o logický výsledek dlouhodobého vývoje. Geodeti vždy měli k aplikované informatice velmi silné vazby (zpracování a interpretace dat je nedílnou součástí naší profese).
Geoinformatiku je přitom nutno vidět v širším kontextu dalších oborů, které náležejí stálé pracovní skupině pro geografické obory Akreditační komise MŠMT. V současnosti jsme svědky procesu informatizace všech oborů. Geoinformatika v tomto smyslu ukazuje směřování nejen geodézie a kartografie, ale všech geovědních oborů.
Otázka
Co po absolvování oboru Geoinformatika budu umět a budu moci dělat?
Odpověď
Budete se moci věnovat jak geodézii, tak aplikované informatice v oblasti geografických informačních systémů (nejen GIS!), budete se ale moci také živit třeba jako taxikář ... to totiž nezáleží na škole, ale jen na Vás! Rozhodně se nemusíte obávat nezaměstnanosti.
Mapový server Katedry mapování a kartografie zobrazující obec Kralovice na ortofotu

Zajímá mě geografie, matematika, informatika ...

Otázka
Protože mě zajímá geografie a na střední škole jsem se začal věnovat více matematice a informatice, rozhodl jsem se zvolit Vaši fakultu a obor geoinformatika, v kterém doufám se tyto tři věci skloubí. Je tomu tak?
Odpověď
Jsme přesvědčení, že na tuto otázku lze odpovědět kladně. Geodézie jako studijní obor měla vždy tak trochu univerzitní nádech. Ať už to byly obory jako kartografie nebo akcent na matematiku. Na naší fakultě jsme jediní, kteří výuku matematiky udrželi anebo dokonce posílili (což je případ geoinformatiky). V tomto smyslu je geoinformatika ještě "netechničtější" obor než geodézie a pokud se podíváte na prostor povinně volitelných předmětů, pak mi potvrdíte, že jde patrně o jeden z nejliberálnějších technických oborů (co se prostoru povinně volitelných předmětů týče, především na magisterském oboru Geoinformatika).
Mapový server zobrazující obec Kralovice na mapě 2. vojenského mapování Rakouska-Uherska
Otázka
Zajímám se i o geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UK, která se tam studuje až od 4. ročníku. Je tam méně techniky, více geografie. Je tomu tak? Jaké je Vaše srovnání obou oborů? Výhody a nevýhody? Komu je spíš určena ta či ona škola?
Odpověď
Odpověď na takto položenou otázku nám nepřísluší. Pokuste se získat co možná nejvíce informací, pokud je to možné, je zajímavé se zeptat studentů a absolventů. Pro zájemce o studium uvádíme přehled českých vysokých škol, na kterých lze studovat geografické obory, pokud si zvolíte kteroukoliv z nich, neuděláte chybu.
Zhotovení nové měřické dokumentace zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově

Speciální geodézie

Laserový Skener Leica HDS 3000 Katedry speciální geodézie při měření generátoru vodní elektrárny Gabčíkovo při generální údržbě (pracovníci Ing. Tomáš Křemen a Ing. Bronislav Koska).

Teoretická geodézie

Technická geodézie a pozemkové úpravy

Výuka v terénu z technické geodézie, první ročník, Staré Město pod Sněžníkem

Postrádám odpověď na otázku ...

S otázkami administrativního charakteru, které nejsou zodpovězeny na fakultních stránkách informací pro zájemce o studium, se prosím obracejte na studijní oddělení Fakulty stavební ČVUT v Praze na paní Mgr. Tamaru Holoubkovou <tamara.holoubkova@fsv.cvut.cz>.

Pokud v našem přehledu postrádáte odpověď na další otázky, které Vás zajímají a které se týkají studia a výuky geodézie a geoinfromatiky, pište prosím na adresu Aleš Čepek <cepek@fsv.cvut.cz>.

Studijní program geodézie a kartografie

Studijní program geodézie a kartografie tvoří dva studijní obory

Strukturované studium

Oba obory jsou strukturovány na bakalářské a magisterské studium

  • bakalářské studijní obory jsou čtyřleté
  • magisterské studijní obory jsou 1.5 leté (tři semestry)

Navazující magisterské obory

Navazující magisterský obor vyjadřuje příbuznost profesních zaměření a to, že studenti s výborným prospěchem z vyjmenovaných bakalářských oborů Fakulty stavební ČVUT v Praze jsou do navazujícího magisterského programu přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ostatní studenti musí skládat přijímací zkoušky.

Magisterský studijní obor geodézie a kartografie je navazujícím oborem

  • bakalářský obor geodézie a kartografie
  • bakalářský obor geoinformatika

Magisterký studijní obor geoinformatika je navazujícím oborem pro

  • bakalářský obor geoinformatika
  • bakalářský obor geodézie a kartografie
  • bakalářský obor vodní hospodářství a vodní stavby
  • bakalářský obor inženýrství životního prostředí
  • bakalářský obor informační systémy ve stavebnictví

Doktorské studium

Po dokončení magisterského studia je možno navázat doktorským studiem (v ČR i zahraničí) a získat titul PhD.

Další odkazy

Den otevřených dveří

Pro zájemce o studium na Stavební fakultě ČVUT v Praze je pořádán každoročně Den otevřených dveří. Jeho součástí je i exkurze laboratoří studijního programu Geodézie a kartografie, ve které se mohou zájemci seznámit s technikou, která je součástí výuky.

Přehled vysokých škol ...

Přehled vysokých škol, na kterých lze studovat geodézii, geoinformatiku a další příbuzné geografické obory.

Motivace pro otevření oboru Geoinformatika

Geoinformatika je novým studijním oborem, který rozšířil tradiční výuku geodézie na pražské technice. Motivace pro otevření nového studijního oboru Geoinformatika je jedním z pracovních dokumentů, které předcházely akreditaci. Aktuální informace o studijním oboru najdete na stránce Geoinformatika.

Studijní plány

Doporučené studijní plány s odkazy na anotace předmětů:

Doporučené studijní plány ve formátech PDF a Excel
Geodézie a kartografie Geoinformatika
bakaláři bakaláři
magistři magistři

Kde nás najdete

Interaktivní mapa a schéma značení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze