Státní závěrečné zkoušky

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z SZZ)

Státní závěrečné zkoušky na studijním programu Geodézie a kartografie

Od roku 2017 je veškerá agenda státních závěrečných zkoušek a obhajob vedena elektronicky v informačním systém KOS.

PDF výstupy generované z IS KOS o složení komisí a studentů pro bakalárské státní závěrečné zkoušky, obhajoby bakalářských praci a obhajoby diplomových prací jsou k nahlédnutí zde http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/iKOS.

Protože obhajoby závěrečných prací jsou veřejné (kromě uzavřeného jednání komise), je vhodné, aby je mladší studenti navštěvovali a získali představu o tom, co je při obhajobách čeká.

Program a obor závěrečné práce

Na titulní stránce bakalářských a magisterských prací je třeba vždy uvádět program a obor a tyto údaje musí souhlasit s údaji uvedenými na oficiální stránce Zadání.

Mezi studenty kolují šablony (zřejmě platí pro word i latex), kde se uvádí pouze obor a v šabloně je uveden obor geodézie a kartografie (a chybí program). Je třeba důsledně uvádět program i obor a musí oba souhlasit s tím, co je napsáno v Zadání.

Nesprávné zařazení práce musí být v posudku označeno za hrubou formální chybu, protože jde o rozpor s oficiálním zařazením definovaným v Zadání.

Bakalářské státní zkoušky

Od akademického roku 2013-2014 se na Stavební fakultě ČVUT konají bakalářské státní zkoušky odděleně od obhajoby bakalářské práce. Státní zkoušky na bakalářském oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika jsou dvě

Otázky jsou u obou SZZ členěny na dva tématické okruhy. Z tématických okruhů si studenti losují vždy po jedné otázce, po 15 minutách, které mají na přípravu pak obhajují před komisí (doba zkoušky je plánována na 15 minut, komise ji v případě nutnosti může prodloužit).

Obhajoby bakalářských prací se konají v intervalu určeném harmonogramem Fakulty stavební. Obhajoba práce se koná až po státních závěrečných zkouškách. Obhajoba bakalářské práce trvá 30 minut, z toho 10 minut na prezentaci práce, pokud komise nerozhodne jinak.

Obhajoby diplomových prací

Doporučená doba na prezentaci diplomové práce je 20 minut, pokud předseda komise nestanoví jinak.

Návrh komise pro SZZ na zařazení diplomové práce do fakultní soutěže o nejlepší diplomovou práci FSv ČVUT

Komise pro SZZ může navrnhout zařazení diplomové práce do fakultní soutěže o nejlepší diplomovou práci FSv ČVUT, v oboru Geodézi a kartografie jde o cenu prof. Kořistky. Návrh je včetně zdůvodnění zapsán do informačního systému, práce musí být v systému zveřejněna. Návrh předává komise/katedra společně se Zápisem o SZZ na studijní oddělení včetně jednoho výtisku příslušné diplomové práce (DP možno předat dodatečně do 5ti dnů). Návrhy bude dále v rámci kategorie posuzovat komise jmenovaná proděkandou pro pedagigickou činnost z členů pedagogických rad oborů. Výběrová komise bude sznámena i s posudky práce -- vytiskne a komisi předá studijní oddělení. Cena je spojena s finanční odměnou.

Poznámky k zadávání závěrečných prací v systému iKOS

V systému musí být vyplněny mimo jiné povinné údaje tyto položky (které bývají často nevyplněny)

  • Katedra zadání (katedra uložení a katedra obhajoby se doplní automaticky podle katedry zadání)
  • Abstrakt a klíčová slova (česky i anglicky)

Termíny státních závěrečných zkoušek bc. a mgr. studia (všechny programy)

Rešerše

Úvodní rešerše a citační etika jsou neopominutelnou součástí seminárních i závěrečných prácí, obecně odborných publikací. Autor závěrečné práce by měl minimálně projít tyto otevřené zdroje informací

  • databázi crossref obsahují metadata publikací s identifikátorem DOI

Hledání podle klíčových slov je rozumným prvník krokem.

Protože čím dál tím víc našich studentů píše závěrečné práce v systému LaTeX, lze dopuručit zpracování seznamu literatury s využitím balíčku biblatex s programem biber. Většina publikačních databází poskytuje záznamy i ve formátu bibTex (soubory bib).

Terminologie

Terminologie je jedním ze základních stavebních kamenů bez kterých nelze sepsat kvalitní závěrečnou práci. Pro závěrečné práce na studijním programu Geodézie a kartografie je základní ze základních terminologických pramenů

Další odkazy