Magisterské státní závěrečné zkoušky - tématické okruhy

Z GeoWikiCZ

Obsah ústní části státních závěrečných zkoušek na studijním programu Geodézie a kartografie je zaměřena na celou oblast daného oboru (G a H) a kromě náplně magisterského studia jsou požadovány i veškeré znalosti z předchozího bakalářského studia. Magisterská ústní zkouška tedy pokrývá celý obor v rozsahu tradičního pětiletého inženýrského studia. Jmenovitě se předpokládá znalost katastru nemovitostí. Těžiště státní závěrečné zkoušky tvoří obhajoba diplomové práce.

Obor geodézie a kartografie

Technická geodézie a kartografie

Znalosti z obecného teoretického základu, technické geodézie, teoretické geodézie, mapování, kartografie, základů GIS, dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie. Při ústní zkoušce jsou otázky orientovány na zvolený studijní modul (technická geodézie; teoretická geodézie; mapování fotogrammetrie a DPZ; kartografie a GIS; inženýrská geodézie)

Inženýrská geodézie

Rozbory přesnosti, přesnost délkových a úhlových měření. Vytyčovací sítě, užití, přesnost, porovnání. Výškové sítě, užití, přesnost, porovnání. Vytyčovací práce, vytýčení bodu a přímky. Tvarová správnost vytyčeného objektu. Výškové vytyčování. Kružnicové oblouky s přechodnicemi, souřadnicové řešení, přesnost. Výškové oblouky. Legislativa, vážící se k inženýrské geodézii, mapové podklady inženýrské geodézie. Určování polohy podzemních vedení. Výpočet kubatur. Kontrola parametrů vytyčování v investiční stavbě. Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství, ve vodním hospodářství a v průmyslu. Měření posunů. Základy důlního měřictví. Přenášení souřadnic a směrů do podzemí. Hloubkové připojení. Inženýrská geodézie v tunelářství. Práce na Metru. Aplikace GPS v IG.

Teoretická geodézie

Tíhové pole Země a geometrická nivelace - výškové systémy, druhy vědeckých výšek. Tížnicové odchylky - Laplaceova rovnice, redukce měřených veličin na elipsoid, vliv na trigonometrické měření výšek a zenitových úhlů, astronomicko-gravimetrická nivelace. Astronomicko-geodetické sítě. Základní souřadnicové soustavy - nebeská a terestrické (ICRS a ITRSxx), výškové soustavy - sítě světové a na území ČR. Úlohy kosmické geodézie. Keplerovská a rušená dráha družice, druhy poruch. Dynamická úloha družicové geodézie. Pozorovací metody kosm. geodézie (GNSS, SLR, DORIS, VLBI), specializované družice. Družicová altimetrie a gradientometrie.

Katastr nemovitostí

Vývoj právních vztahů k nemovitostem, veřejné knihy a knihovní zákon, katastrální zákon a prováděcí vyhláška, předmět a obsah katastru, činnosti při vedení katastrálního operátu, činnosti při obnově katastrálního operátu, zápisy právních vztahů k nemovitostem, geometrický plán a jeho úloha, vytyčování hranic pozemků, poskytování údajů katastru, Informační systém KN, vazby na ISVS.

Obor geoinformatika

Informatika

Znalosti teoretického základu – matematika, teorie grafů, numerická matematika a statistika (a její aplikace geostatistika). Dále pak znalosti ze skupiny předmětů, které jsou zaměřeny na problematiku aplikací geografických informačních systémů. Aktivní znalost operačního systému GNU/Linux, relační databáze (jazyk SQL, návrh databáze, normalizace), skriptovací jazyky, XML, webové služby, objektové programování a návrhové vzory.

GIS

Fyzikální princip DPZ. Spektrální obory a pásma elektromagnetického záření. Typy interakce záření s látkou. Druhy radiometrů, zejména skenerů a jejich funkce. Družicové měření dat DPZ, dráhy družic. Geometrické transformace obrazových dat. Přímá a obrácená úloha DPZ. Vnitřní a vnější parametry a jejich role při zpracování dat. Základní postupy zpracování obrazových dat DPZ. Prostorová data a jejich dělení. Vektorový a rastrový model prostorových dat. Význam vazby v GIS. Topologická data. Zdroje dat pro databázi GIS, digitalizace a skenování map. Vektorizace a rasterizace dat. Model pro topografická data. Posuzování kvality databáze GIS, kriteria, přesnost. Zdroje chyb. Funkční nástroje GIS. Údržba a analýza geometrických dat, údržba a analýza atributů. Integrovaná analýza dat. Funkce výběrové, operace překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce. Postup při zavádění GIS do používání. Kriteria hodnocení GIS.

Geodézie a kartografie

Znalosti z obecného teoretického základu, technické a teoretické geodézie, mapování, kartografie, základů dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie, teoretická geodézie. Základ inženýrské geodézie. Kartografické zkreslení - pojmy a základní vztahy. Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení jednoduchá - společné vlastnosti a jejich druhy. Křovákovo zobrazení a jeho využití v ČR. Cassini-Soldnerovo zobrazení a jeho užití. Kartografická generalizace, podstata, činitelé, metody, matematické vztahy. Kartografické informace, hodnocení mapových děl, kartometrie.

Katastr nemovitostí

viz obor Geodézie a kartografie