K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Z GeoWikiCZ

Katedra geomatiky

Doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • Tvorba tematického atlasu
 • Využití ESRI Operation Dashboards
 • Eye-tracking v kartografii
 • Mapové podklady historie Vltavy
 • Procedurální 3D modelování v City Engine a ArcGIS Pro
 • Fotorealistické vizualizace v prostředí Lumion
 • Využití rozšířené reality v kartografii
 • InDoor navigace - ArcGIS InDoors, CityGML
 • Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 • Využití Matlab Mapping Toolbox
 • Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
 • Kartografická vizualizace dat o přijímacím řízení na FSv ČVUT
 • Vývoj mobilních mapových aplikací v Android/iOS
 • Automatická vektorizace map I. vojenského mapování
 • Kartografická vizualizace dat v QGIS
 • a další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů, např. z válečných oblastí na Ukrajině - průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Ing. Jan Holešovský

Ing. Eliška Housarová, Ph.D.

Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

téma BP DP
Srovnání funkcionality pro vícenásobné kartografické reprezentace mezi ArcGIS a OCAD ███ ▒▒▒
Hodnocení přesnosti zákresu cestní sítě v novém státním mapovém díle nejvyšších měřítek – ZTM5 ███ ▒▒▒
Srovnání a hodnocení geometrické přesnosti a věcné úplnosti dat mapových děl OpenStreetMap a ZTM5 ███ ███
Možnosti využití dat ZTM5 pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl ███ ███
Možnosti využití dat OpenStreetMap pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl ███ ███
Tvorba sady kartograficky korektních map v sérii navazujících měřítek ▒▒▒ ███
Kartografická prezentace dat historických lexikonů obcí ███ ███
Vývoj pandemie covid-19 v mapových aplikacích a infografikách ███ ███
Řešení topologických nesouladů polygonálních vrstev administrativního členění ČR ███ ▒▒▒
Tvorba mapové aplikace pomocí ArcGIS API v. 4 nad databází MS SQL Server ▒▒▒ ███
Porovnání funkcí pro 3D povrchy v ArcGIS a OCAD ███ ▒▒▒
Využití aplikace OCAD SketchApp pro údržbu dat a map v software OCAD ███    ×   
Zpracování dat hry geocaching pomocí mapových aplikací a infografiky ███ ███
Vývoj války na Ukrajině v mapových aplikacích a infografikách ███ ███
Možnosti generování cestní sítě z dat DMR 5G ▒▒▒ ███
Tvorba informačního systému skalního lezení ▒▒▒ ███
Tvorba mapové aplikace aktuálních výšek sněhu ▒▒▒ ███


Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Obecně témata z oblasti teoretické geodézie – zejména GNSS a gravimetrie – a rovněž i přání studentů/ek (dosud více jak polovina řešených témat nebyla vypsána předem, ale vznikala po vzájemné dohodě se studentem/kou).
Témata bakalářských prací:
- Určení základních klimatologických charakteristik na vybraných GNSS stanicích sítě VESOG
- Analýza časových řad souřadnic permanentních GNSS stanic v ČR
Témata z odboru geodetických základů Zeměměřického úřadu (bakalářské i diplomové):
- Amellyho gravimetrické mapování (zpřesnění stanovisek z historických map na základě současných modelů StreetView, DMT)
- Zpracování opakovaných měření zvláštních nivelačních sítí s analýzou geokinematiky
- Určení souřadnic zahraničních stanic sítě CZEPOS (zpracování statické metody GNSS)
Témata diplomových prací:
- témata uvedená u bakalářských prací
- Analýza šumu supravodivého gravimetru v relaci se záznamem meteorologických a environmentálních čidel
Témata disertačních prací:
- Aplikace geodetických metod pro seismické výzkumy v Řecku

Ing. Martin Landa, Ph.D.

 • Přidání podpory OGC API Processes do QGIS zásuvného modulu Web Processing (Python, PyQt, OWSLib)
 • Tvorba toolboxu v "ArcGIS Pro" pro práci s daty katastru nemovitostí ve formátu VFK (Python, GDAL, PyWSDP)
 • Tvorba toolboxu v "ArcGIS Pro" pro práci s daty RÚIAN ve formátu VFR (Python, GDAL)
 • Přidání podpory pro práci s časoprostorovými datasety v datovém katalogu GRASS GIS (Python, wxPython)
 • Přidání dalších metod směrování odtoku do hydrologických nástrojů v GRASS GIS - např. Braunschweiger Reliefmodell (Bauer et al. 1985), Rho 8 (Fairfield & Leymarie 1991), Deterministic Infinity (Tarboton 1997), Triangular Multiple Flow Direction (Seibert & McGlynn 2007), Multiple Flow Direction based on Maximum Downslope Gradient (Qin et al. 2011)
 • Přidání dalších metod směrování odtoku do hydrologicko-erozního modelu SMODERP2D (viz předchozí zadání)

Ing. Eva Matoušková, Ph.D.

Bakalářské a diplomové práce jsou řešeny individuálně dle zájmu studetů a probíhajících projektů, obecně se jedná o následující témata:

 • Multispektrálních a hyperspektrální data DPZ (např. zpracování dat pro analýzu vegetace, vývoje povrchu, ...)
 • Odrazová spektrometrie (např. pro určení provenience stavebního kamene)
 • Pozemní hyperspektrální snímkování (např. při dokumentaci biologické degradace kamene, při analýze vegetace, ...)

Doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Využití dat DPZ pro sledování změn krajiny

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Diplomové či bakalářské práce (lze dohodnout i další témata) :
 • Revize stínovaného modelu ČR z hlediska vyhledávání archeologických a historických objektů (pro část ČR, nabazuje na obdobné práce z milulých let, prohlídka obrazových dat a katalogizační práce)
 • Historické přístroje- databáze historických přístrojů pro fotogrammetrii s ev. tvorbou jednoduchých modelů pomocí IBMR technologie
 • IBMR (image based modelling and rendering) – Tvorba 3D modelů ,využití obrazové korelace, automatická tvorba 3D modelů z fotografických dat (řada dokumentovaných historických objektů čeká na zpracování; Peru, Island, Kurdistán, Grónsko, Chorvatsko, Jordánsko, Řecko aj.)
 • Využití virtuální reality (VR) pro vizualizaci dokumentovaných objektů, virtuální muzea
 • Využití RPAS (dron) pro precizní zemědělství (sledování celé vegetační doby menšího zemědělského celku)
 • Využití RPAS (dron) pro lesnictví – snaha o výpočty např. kubatur, inventarizaci aj. z fotografických dat
 • Archeoastronomické orientace historických objektů a staveb v Peru (pomocí GoogleEarth, katalogizační práce s objekty a jejich popisy na webu a v literatuře)
 • Tvorba 3D modelu sochy pro muzeum v Mělníce a její replika pomocí 3D tiskárny
 • Tvorba repliky objektu pomocí 3D tiskárny (fotogrammetrické či laserové měření a 3D tisk vybraného objektu)
 • Georadar a magnetometr – tvorba katalogu typických objektů pod zemským povrchem, průzkum zajímavého objektu geofyzikálními přístroji (terénní práce, po dohodě s vlastníkem či správcem)
 • Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)
 • Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)
 • Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model historického cínového dolu a povrchové příznaky,virtuální reality, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce
 • Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)
 • Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce
 • Dokumntace historického vojenského opevnění (několik možností po ČR, ale i v zahraničí); terénní práce a tvorba modelu či geofyzikální průzkum a geodetické zaměření (nutno vyhledat vhodný objekt ve spolupráci s archeology)
 • Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)
 • Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)
 • Využití umělé inteligence ve fotogrammetrii
 • Využití umělé inteligence v DPZ
 • Zpracování dat DPZ (dle možností družicových snímků)
 • Využití virtuální reality v geomatice

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Nadmořské výšky obcí v ČR. nestanoveno
  • Z digitálního modelu terénu ČR vypočítat nadmořskou výšku všech obcí v České republice. V rámci diplomové práce porovnejte možnost získání nadmořských výšek z DMR4G a DMR5G. Zdrojová data DMR4G a DMR5G budou poskytnuta od Zeměměřického úřadu. Pro každou obec budou vypočteny minimální, maximální, průměrná a také medián nadmořská výška.
 • Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). nestanoveno
  • Data katastrálních parcel jsou geometricky vyjádřeny polygonem i definičním bodem. Knihovna GDAL vícenásobnou geometrii vektorových dat podporuje, program QGIS neumí informaci správně zpracovat. Náplní práce je tvorba patche, který rozpozná vícenásobnou geometrii a pro každý typ geometrie vytvoří samostatnou vrstvu.
 • Implementace českých adres do projektu Nominatim nestanoveno
  • V rámci práce implementovat do projektu Nominatim (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim) vyhledávání "českých" adres, dle Vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí práce bude obecný úvod o projektu Nominatim, RÚIAN a INSPIRE. Návrh možného využití totoho nástroje v INSPIRE službách ČÚZK tématu AD (adresy).
 • Zamezení automatizovaného zneužívání webové aplikace roboty. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být obecný přehled možných řešení (např. CAPTCHA kódy, včetně jejich audio verze, atd.). Výstupem práce by mělo být doporučení, jak se bránit automatizovanému vytěžování dat z aplikací, jako např. Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Otestování SW ArcGIS for INSPIRE. nestanoveno
  • Testování tohoto produktu pro publikaci témat ve správě ČÚZK (CP, AD, AU)
  • Požadavky: znalost ArcGIS, znalost programovacího nástroje výhodou
 • Vytvoření výpisu z KN z VFK. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) s důrazem na vytvoření výpisu z KN z těchto dat. Stěžejní část práce by měla obsahovat postup, jak z dat VFK vytvořit výpis z KN.
  • Požadavky: dobrá znalost některého programovacího jazyka, který je vhodný ke zpracování textů
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz

Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.

Ing. Martin Tauchman

 • Vývoj celkové plochy zemědělské půdy v ČR za uplynulých 20 let
 • Vliv nepřesně evidovaných druhů pozemků v katastru nemovitostí na stanovení daně z nemovitosti
 • Dopravní infrastruktura v 1. polovině 19. století a znatelné úseky v terénu s využitím údajů historických pozemkových evidencí
 • Sledování technické potřebnosti provádění nového katastrálního mapování ve všech vyhlašovaných územích v roce 2024
 • Četnost změn vnějších obvodů budov v nově mapovaných územích
 • Počet a četnost hraničních znaků na obecních hranicích a jejich vliv na krajinu
 • Poloha a četnost hraničních znaků na trojmezí obcí
 • Katastrální mapování v sousedních zemích
 • Pozemková evidence s důrazem na vedení SGI v sousedních zemích

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
 • Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
 • Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
 • Tvorba software pro kalibraci dálkoměrů na horizontálním komparátoru
 • Vývoj systému pro kalibraci klasických nivelačních latí na horizontálním komparátoru (bakalářská + navazující DP)
 • Tvorba software pro sběr dat ze scanneru dna vodního toku
 • Kalibrace přístrojů systému mapování dna vodního toku
 • Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření


Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Cajthamlem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.