Pedagogická rada - 2006-06-27

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přítomni: Radim Blažek, Leoš Mervart, Jiří Pospíšil, František Krpata, Aleš Čepek, Jaromír Procházka; omluveni: Jan Kostelecký a Jaroslav Černý; nemocen: Milan Huml.


Projednány následující body:

  • Návrh na rozšíření výuky angličtiny na studijním oboru Geoinformatika:
V bakalářském studijním plánu oboru geoinforamtika rozšířit výuku angličtiny tak, aby v každém semestru byl dvouhodinový předmět věnovaný angličtině ukončený zápočtem (s výjimkou semestrů, kde je již výuka cizího jazyka stanovena současným studijním plánem)
nelze realizovat, není prostor v doporučeném studijním plánu
Diplomová práce se odevzdává vedoucímu DP, při odevzdání DP student musí nahlásit volitelný předmět.
Student musí být seznámen s posudkem vedoucího diplomové práce a oponenta nejpozději tři dny pře konáním SZZ
  • Prodloužení zkouškového období o jeden týden v září (18.9.2006 - 22.9.2006). V tomto akademickém roce přicházejí někteří studenti oboru G+K až o dva týdny zkouškového období. Zkouškové období nelze v žádném případě studentům zkracovat.
  • Fakultní pravidlo 150% kapacity pro vypsané zkoušky je dolní hranicí. Ve zkouškovém období musí být zkoušky vypisovány rovnoměrně a pokud je to v daném týdnu technicky možní, pak pro každý předmět by měly být vypisovány dva termíny týdně (v první a ve druhé polovině; na studijním programu G+K je tato praxe vesměs dodržována).
Pokud je pro některý předmět kapacita vypsaných termínů nedostatečná, mohou se studenti obracet na studijní poradce nebo přímo na zástupce pedagogického proděkana.
  • Strategie řešení podvodů u testování, zápočtů a zkoušek. Žádné podvody nelze tolerovat, pro řešení podobnách případů je určena disciplinární komise fakulty.
  • Výuka předmětu Systém Microstation na oboru G (revize studijního plánu).
je třeba dořešit, předjednají doc. Procházka a doc. Huml
  • jeden týden výuk v terénu pro obor H bude v druhém ročníku na konci letních prázdnin před zahájením semestru.
  • je nutno najít vhodnou strategii pro rozdělování studentů do modulů oboru G, tak aby se na modul teoretická geodezie hlasil dostatečný počet studentů, kteří by mohli pokračovat v magisterském studiu. Jde o společný zájem celého oboru. Jednou z cest propagace modulu teoretická geodezie mezi studenty, která by ale neměla být omezena pouze na členy katedry K152.
  • otevřená otázka je možnost sjednocní výuku technochnické geodezie v prvních ročnících oborů G a H

Podmínky pro zápis bakalářské práce

Student programu G si může zapsat bakalářskou práci, jestliže:

  • úspěšně splnil všechny výuky v terénu uvedené ve studijním plánu,
  • získal minimálně 195 kreditů z předmětů studijního plánu.

Zápis bakalářské práce je dále podmíněn souhlasem příslušné katedry.

Přehledy studijních výsledků

Není problém vyžádat pro katedry (doc. Kopejska by musel upravit program). Zveřejňování na webu a pod, není jasné zda by nedošlo ke konfliktu se zákonem na ochranu osobních údajů.