Pedagogická rada - 2005-11-15

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Zápis z jednání pedagogická rady studijního programu Geodézie a kartografie dne 15. listopadu 2005

Doc. Ing. Radim Blažek, CSc.  
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.  
Doc. RNDr. Jaroslav Černý, CSc. omluven
Doc. Ing. Milan Huml, CSc. omluven
Prof. Ing. Jan Kostelecky, DrSc.  
Doc. Ing. Frantisek Krpata, CSc.  
Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.  
Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.  
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.  

Praxe – bakaláři

Ve studijním program geodézie a kartografie jsou dostatečnou náhradou třítýdenní povinné praxe výuky v terénu

Státnice u bakalářů

Ve studijním programu geodézie a kartografie jsou těžištěm ústní zkoušky vždy dva tématické okruhy

obor geodézie a kartografie:

 1. geodézie a kartografie Znalosti z obecného teoretického základu, technické geodézie, teoretické geodézie, mapování, kartografie, základů GIS, dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie. Při ústní zkoušce jsou otázky orientovány na zvolený studijní modul (technická geodézie; teoretická geodézie; mapování fotogremmetrie a DPZ; kartografie a GIS; inženýrská geodézie)
 2. katastr Vývoj právních vztahů k nemovitostem, veřejné knihy a knihovní zákon, katastrální zákon a prováděcí vyhláška, předmět a obsah katastru, činnosti při vedení katastrálního operátu, činnosti při obnově katastrálního operátu, zápisy právních vztahů k nemovitostem, geometrický plán a jeho úloha, vytyčování hranic pozemků, poskytování údajů katastru, Informační systém KN, vazby na ISVS.

obor geoinformatika:

 1. geoinformatika Obecné znalosti teoretického základu oboru – matematika, teoretická geodézie a informatika. Dále pak znalosti ze skupiny předmětů které jsou zaměřeny na problematiku aplikací geografických informačních systémů. Na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky se přepodkládá, že absolvent bakalářského studia je převážně uživatelem informačních technologií (zatímco absolvent studia magisterského by měl být i jejich tvůrcem).
 2. katastr viz obor g+k

Přijímací řízení do magisterského studia

Podle obecných fakultních pravidel lze prominou přijímací zkoušku při splnění daných kriterií pouze pro navazující obory. Na studijním programu geodézie a kartografie jsou navazující obory tyto:

magisterský obor geodézie kartografie je navazujícím oborem pro:

 1. bakalářský obor geodézie a kartografie
 2. bakalářský obor geoinformatika

magisterský obor geoinformatika je navazujícím oborem pro:

 1. bakalářský obor geoinformatika
 2. bakalářský obor geodézie a kartografie
 3. bakalářský obor vodní hospodářství a vodní stavby
 4. bakalářský obor inženýrství životního prostředí
 5. bakalářský obor informační systémy ve stavebnictví

Pedagogická rada oboru G+K navrhuje doplnit pravidla pro přijímání do magisterského studia o následující bod: O přijetí do magisterského studia rozhoduje přijímací komise na základě výsledků studia a doporučení příslušné komise pro SZZ. Na základě doporučení komise pro SZZ může přijímací komise rozhodnout o prominutí ústního pohovoru.

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická rada doporučuje připravit návrh kurzů pro

 1. katastr (odborný garant doc. Huml)
 2. laserové skenování (doc. Pospíšil)
 3. navigace (prof. Mervart)

Harmonizace studijních plánů oborů geodézie a kartografie a geoinformatika

Informatika na oboru geodézie a kartografie

 1. předmět 153INF3 v 6. semestru bude zrušen a uvolněné hodiny budou převedeny na 153INF1 a 153INF2
 2. předmět 124ZPIS bude přesunut do 6. semestru a rozšířen na 2+1. Doc. Procházka projedná s kolegy stavaři obsah předmětu
 3. budou upraveny počty kreditů INF1 3 a INF2 6
 4. kredity geologie 135GEGE sníženy z 5 na 4

Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie

Různé

 • s otevřením nového oboru geoinformatika dochází k asymetrii v názvu studijního programu, který obsahuje obor stejného jména. Pro příští akreditační řízení navrhuje pedagogická rada změnit název studijního programu na obecnější název studijní program geomatika
 • do nabídky volitelných předmětů bakalářského oboru geodézie a kartografie bude přidán volitelný předmět Interaktivní kartografie z oboru geoinforamtika. Vyučovat bude Ing. Cajthaml, garantem je prof. Veverka
 • nový volitelný magisterský předmět Jazyk Java. Předmět bude vyučovat Ing. Pytel, odborný asistent katedry mapování a kartografie, garant prof. Čepek. Jde o zavedení nového předmětu. Předmět bude uznáván jako plnohodnotná náhrada magisterského předmětu Objektové programování (prof. Čepek). Pedagogická rada doporučuje akceptovat tento volitelný předmět jako celofakultní.
Anotace:

Java je moderní objektový jazyk, jehož význam a uplatnění má vzrůstající tendenci. Předpokládá se dobrá  
znalost programování na úrovni bakalářské studia, předchozí znalost Javy není podmínkou. Kromě 
vlastního popisu jazyka a jeho možností (vlákna, práce s databázemi, ...) se předmět zaměřuje na 
návrhem programů s využitím tzv. vzorů. Použití jazyka Java je demonstrováno na projektu webových 
služeb pro geodézii a geoinformatiku. 
Literatura:
1.The Java Tutorial, http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
2.Gamma, E. et al.: Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1995 (český překlad Grada)
3.Booch, G.: Object-Oriented Analysis and Design, 2nd ed., Addison-Wesley, 1994
 • nové stránky studijního programu na GeoWikiCZ (http://gama.fsv.cvut.cz/)
 • pedagogická rada souhlasí a podporuje vydání skript Adjustment Calculus (prof. Mervart, dr. Lukeš) v angličtině pro studenty oboru Geodézie a kartografie
 • na GeoWikiCZ byly založeny stránky s anotace, aktualizace budou zajištovat katedry