FRVŠ 1021/2012

Z GeoWikiCZ

Rozvoj laboratoře mobilních geoinformačních technologií

Řešitel
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. - ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie
Spoluřešitelé
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Ing. Martin Landa
středoformátová komora
geodetický GNSS set
totální stanice
ruční GIS/GNSS

Anotace

Projekt je zaměřen na rozvoj laboratoře mobilních geoinformačních technologií. Vzhledem k trendům posledních let, kdy jsou prostorová data stále více sbírána pomocí technologií globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), by bylo vhodné zaměřit praktickou výuku sběru dat na využití těchto nových technologií. Získaná data jsou většinou zpracovávána geografickými informačními systémy (GIS) se serverovým zabezpečením centrálního skladu dat a s možností vizualizace výsledků ve webovém prostředí. Pro detailní zaměření objektů (drobná architektura, památky) je pak možné sledovat současný trend v rychlém získávání dat pomocí blízké digitální fotogrammetrie.


Cíle řešení

Jednoznačným cílem řešení projektu byla modernizace výuky v oblasti mobilních geoinformačních technologií. Pomocí nových zařízení pro sběr i vyhodnocení dat je nyní možné studenty seznámit s aktuálními postupy a metodami používanými v praxi. Technologický vývoj zde zaznamenal obrovský růst, jak v oblasti GNSS přijímačů, tak v oblasti výpočetní techniky. Cílem projektu tedy bylo reagovat na tyto nové trendy a nabídnout studentům aktualizovanou náplň předmětů.

V oblasti sběru dat byla stěžejní modernizace klasických geodetických přístrojů (GNSS set + totální stanice), pořízení nových moderních ručních GNSS přijímačů pro sběr dat pro geografické informační systémy (GIS) a fotografické středoformátové komory pro blízkou fotogrammetrii. Tato problematika je velmi aktuální zejména se vzrůstající potřebou rychle prostorová data pořídit a vyhodnotit.

V oblasti zpracování dat je nyní technologie velmi pokročilá. Samotná naměřená data mohou být korigována a zpřesňována pomocí on-line služeb či post-processingu. Ruční GNSS přijímače poté mohou dosahovat až decimetrové přesnosti v určení polohy. Stěžejním cílem pak bylo pořízení kvalitního serveru s operačním systémem Windows Server, který bude sloužit pro uložení, analýzu, vyhodnocení a vizualizaci nasbíraných dat v geografických informačních systémech (GIS).


Postup a způsob řešení

Navržené řešení spočívalo v pořízení nových moderních zařízení pro laboratoř mobilních geoinformačních technologií.

Pro sběr dat v terénu pomocí fotogrammetrických metod byla pořízena:

  • středoformátová digitální komora pro blízkou fotogrammetrii Pentax 645D

Pro sběr geodetických a GIS dat byly pořízeny:

  • ruční GNSS přijímače (5 ks) Leica Zeno 15 se softwarem Zeno Connect


Pro správu dat v laboratoři byl pořízen:

  • kvalitní serverový počítač Dell PowerEdge R720 s operačním systémem Windows Server

Po zakoupení zařízení proběhlo jejich testování, instalace a uvedení do provozu. Následně proběhla inovace výuky ve stávajících cvičeních s ohledem na maximální využití nového vybavení (zejména pro letní semestr 2012/13).


Výsledky a výstupy

Výstupem projektu jsou nakoupená laboratorní zařízení pro sběr a správu prostorových dat. Zařízení pro sběr dat jsou využívána pro měření v terénu a nebylo tedy třeba žádné infrastrukturní změny v prostorách katedry mapování a kartografie. Server pro zpracování dat byl umístěn do katederní serverové místnosti B834.

Zakoupená zařízení již byla v průběhu roku 2012 testována a použita. Totální stanice a geodetický GNSS set byly využity pro výuku předmětů Mapování a Katastr nemovitostí, zejména při povinné výuce v terénu na fakultním výukovém středisku Mariánská.

Ruční GIS/GNSS přijímače jsou připraveny pro nasazení v předmětu GIS2, který bude probíhat v letním semestru 2012/13. Dále je již zadána bakalářská práce, zabývající se testováním přesnosti a vytvořením návodů na použití těchto zařízení.

Fotogrammetrická středoformátová komora je využívána v laboratoři fotogrammetrie pro výuku fotogrammetrických předmětů.

Na zakoupený server byl nainstalován operační systém Windows Server a server byl připojen do sítě ČVUT. Vzhledem k několika odlišným funkcím serveru se nyní provádí virtualizace serveru tak, aby bylo k dispozici několik virtuálních serverů pro práci v různých vyučovaných předmětech (GIS1, GIS2, Interaktivní kartografie, Digitální kartografie). Právě nastavení serveru je nyní předmětem zadané diplomové práce. Na serveru dále pracují doktorandi katedry mapování a kartografie se zaměřením na využití webových mapových serverů.