155PIN2 Projekt - Informatika 2

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155PIN2)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Poznámka: od zimního semestru 2015-2016 nahrazeno předmětem 155GIT4 Informatika 4


Anotace

Předmět navazuje na Projekt - Informatika z bakalářského studia. Studenti jsou rozděleni do skupin, které během semestru pracují na zadaném tématu z oblasti geoinformačních technologií.

Skupiny během semestru průběžně prezentují výsledky a postup prací. Semestr je zakončen veřejnou prezentací projektů.

Zadání projektu

Aktuální

Archiv

Harmonogram

<googlecalendar>h9ks4h3git3ug1h8ucbihlqel0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague&mode=agenda</googlecalendar>

Požadavky

 • Výsledek projektu je šířen pod licencí GNU GPL, pokud s touto podmínkou autoři nesouhlasí, musí to explicitně uvést na první straně dokumentace
 • Závěrečná zpráva je uložena do repozitáře pin2. Součástí závěrečné zprávy musí být:
  • textová dokumentace ve formátu PDF včetně zdrojového textu, např. LaTeX
  • všechny zdrojové texty strukturované podle potřeby do hierarchie podadresářů
  • se zdrojovými texty překládaných programů musí být dodán vždy soubor Makefile

Struktura adresáře (příklad pro skupinu A rok 2009):

/2009
|
|-/a
 |
 |-/dokumentace
  |-...
  |-dokumentace_2009_a.pdf
  |-...
 |-/src
 |-/prezentace
  |-...
  |-prezentace_2009_a.pdf
  |-...
 • Projekt je zakončen veřejnou prezentací
  • K prezentaci se předkládá textová část dokumentace (nemusí obsahovat přílohy), tak aby byla k dispozici a mohla být dána k nahlédnutí přítomným zájemcům
  • Plná dokumentace musí být k datu odevzdání projektu vystavena v repozitáři pin2

Poznámky

Trac

Trac je nástroj pro správu projektu a hlášení chyb. Trac je svobodný software licencovaný pod GNU GPL. Umožňuje integraci systému hlášení chyb, systému pro správu verzi (např. Git) a wiki.

Trac předmětu je dostupný na adrese

http://geo102.fsv.cvut.cz/trac/pin2

Příklad vypsání ticketů pro skupinu 2010/A.

Git

Zdrojové kódy včetně dokumentace jsou uloženy v Git repozitáři pin2. Právo zápisu je omezeno na členy dané skupiny, přístup pro čtení omezen není.

Návod pro práci s Gitem naleznete zde.

 • Repozitář pro aktuální akademický rok naklonujeme příkazem (předpokládá se právo zápisu)
git clone git@geo102.fsv.cvut.cz:pin2/2014.git pin2-2014
 • Starší ročníky jsou dostupné jako submoduly repozitáře pin2
git clone git@geo102.fsv.cvut.cz:pin2.git
Příklad pro akademický rok 2009/2010
cd pin2
git submodule init
git submodule update 2010
 • Pro experimenty (seznámení s Gitem) používejte repozitář sandbox
git clone git@geo102.fsv.cvut.cz:sandbox.git

Přístup do Git repozitáře

Pro přístup do repozitáře potřebuje SSH klíč.

GNU/Linux

Pro vytvoření klíče použijte příkaz

ssh-keygen -t dsa

Klíč se v tomto případě uloží do adresáře .ssh, tj. privátní .ssh/id_dsa, veřejný .ssh/id_dsa.pub.

MS Windows

Návod instalace Gitu najdete zde.

 • Git Bash
ssh-keygen.exe
 • Git GUI
Help -> Show SSH key
Generate key

Veřejný klíč najdete v domovském adresáři - .ssh\id_dsa.pub.

Pracovní cyklus

Před prvním commitem (git commit) je vhodné nastavit osobní data a textový editor pro editaci zpráv logu.

git config --global user.name "Martin Landa"
git config --global user.email "martin.landa@fsv.cvut.cz"

A textový editor

git config --global core.editor "gedit"

či v připadě MS Windows

git config --global core.editor "C:/Windows/System32/notepad.exe"

Poznámka: Pokud jste zapomněli nastavit user.name a user.email před prvním commitem, můžete situaci napravit příkazem

git commit --amend --author="Martin Landa <martin.landa@fsv.cvut.cz>"
Vytvoření základních adresářů projektu (viz požadavky)
mkdir a
mkdir a/dokumentace
mkdir a/src
mkdir a/prezentace
Přidání nového souboru
cd a/dokumentace
git add Makefile
git commit -am"Makefile pro dokumentaci projektu"
Nahrání změn do vzdáleného repozitáře (geo102)

Před modifikací souborů je vhodné aktualizovat data v repozitáři a tím zabránit případným kolizím při nahrávaní změn do vzdáleného repozitáře.

git pull

Přehled aktuálního stavu poskytuje příkaz git status

git status
# On branch master
# Changed but not updated:
#  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#    modified:  Makefile
#

Před nahráním změn do vzdáleného repozitáře je vhodné pro kontrolu zobrazit změny, které jste v lokálním repozitáři provedli

git diff Makefile
diff --git a/Makefile b/Makefile
index 743e0c7..26de1b4 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -3,3 +3,6 @@ PDFLATEX=pdflatex
 
 pdf:
    $(PDFLATEX) $(NAME).tex
+
+clean:
+    rm -f $(NAME).pdf

Nahraní změn do lokálního repozitáře se provede příkazem git commit

git add Makefile
git commit -am"Makefile: pridano pravidlo 'clean'"

Nakonec se synchronizují změny ve vzdáleném repozitáři

git push
Přejmenování/přesunutí souboru
git mv Makefile Makefile.old
git commit -am"Makefile prejmenovan na Makefile.old"
Odstranění souboru
git rm Makefile.old
git commit -am"Makefile.old odstranen"
Vrátit provedené změny

Před odstraněním lokálních změn je vhodné zjistit jejich rozsah

git diff Makefile
diff --git a/Makefile b/Makefile
index c1b0730..2f43e19 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -2,9 +2,6 @@
 NAME=dokumentace.tex
 
 all:
-    make pdf
-
-pdf:
    $(PDFLATEX) $(NAME).tex
 
 clean:

Odstranění lokální modifikace (tj. přepsání souboru lokálního repozitáře souborem ze vzdáleného repozitáře) se provede příkazem git revert. Tyto změny jsou nevratné!

git checkout -- Makefile
Přehled provedených změn
git log
commit 2539ad083147271d908dc9b50ec57bb45582f5f9
Author: Martin Landa <martin.landa@fsv.cvut.cz>
Date:  Tue Feb 22 18:27:44 2011 +0100

  Makefile.old odstranen

commit 9bd2c41d8c3c90d132f81b8499fd3e83f7c9cac0
Author: Martin Landa <martin.landa@fsv.cvut.cz>
Date:  Tue Feb 22 18:27:07 2011 +0100

  Makefile prejmenovan na Makefile.old

commit cb3c67d97b955448bbcf19577ddca76d469b3694
Author: Martin Landa <martin.landa@fsv.cvut.cz>
Date:  Tue Feb 22 18:25:49 2011 +0100

  Makefile: pridano pravidlo 'clean'

commit ffd3f338bad1124c7595bd55c6214c0eb9c223c3
Author: Martin Landa <martin.landa@fsv.cvut.cz>
Date:  Tue Feb 22 18:22:46 2011 +0100

  Makefile pro dokumentaci projektu

PostGIS

Pro účel projektu je na serveru 'geo102' zřízena PostGIS databáze pgis_pin2. Každé skupině je přiřazeno unikátní schéma, např. skupině 'A' v roce 2009 - a09. V projektech se schéma uvádí vždy explicitně pro každou tabulku, tedy např.

SELECT count(*) FROM a09.obce;

Přihlášení k databázi pgis_pin2

 • host: geo102.fsv.cvut.cz (geo102)
 • uživatelské jméno: pin2_<skupina><rok>, např. pin2_b11

Např.

psql pgis_pin2 -U pin2_b11 -h geo102.fsv.cvut.cz -W

Databáze obsahuje ve schématu osm data OpenStreetMap pro ČR. Příklad vytvoření tématické vrstvy najdete zde.

Konzultace

Ing. Martin Landa, Ph.D. <martin.landa fsv.cvut.cz> (B802/B869, konzultační hodiny)