155GIT1 / 9. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Grafy

Náplň

 1. grafické okno figure
 2. grafy funkcí plot(), subplot(), polar()

Ukázky

Grafické okno

figure  # -> 1
figure  # -> 2
figure(4) # -> 4
 • Pro zavření všech grafických oken najednou funguje příkaz
close all

Grafy funkcí

x = [0:3:360];
y = sin(x*pi/180);
plot(x, y);
%
% nove okno
figure(2)
plot(x, y, 'r+')
%
% vice grafu najednou
figure(3)
z = cos(x*pi/180);
plot(x, y, '--b', x, z, ':k');
plot(x, y, '--b', x, z, ':k')

Popisky grafů

figure(4)
hold on % zapne kresleni grafu do aktivniho okna bez vymazani predchoziho obsahu
plot(x,y,'m');
plot(x,z,'b');
title('Funkce sinus a cosinus')
xlabel('argument ve stupnich')
ylabel('funkcni hodnota')
xlim([0 360])
ylim([-1.2 1.2])
box on
%
% legenda
legend('sinus','cosinus','Location','southwest')
    % prvni argumenty ('sinus','cosinus') jsou polozky legendy
    % 'Location' je jedna z vlastnosti objektu legend a bezprostredne po ni nasleduje nastaveni pripustne hodnoty teto vlastnosti ('southwest')
% V Matlabu lze pouzit i vhodnejsi umisteni legendy (nejmensi kolize s grafem)
legend('sinus','cosinus','Location','best')
% popr. zapisy, ktere umisti legendu mimo plochu grafu
legend('sinus','cosinus','eastoutside')
legend('sinus','cosinus','bestoutside')
%
grid on
plot([0 360],[0 0],'k')  % vykresleni osy x plnou cernou carou
hold off
Graf s popisky

Více grafů v jednom okně

x = 1:100;
figure(5)
% prvni graf
subplot(2, 2, 1)
plot(x, x)
% druhy graf
subplot(2, 2, 2)
plot(x, sqrt(x))
% treti graf
subplot(2, 2, 3)
plot(x, log(x))
% ctvrty graf
subplot(2, 2, 4)
plot(x, x.^2)
subplot()

Omezení oblasti grafu

x = 0:0.1:5;
y = exp(x);
figure(6)
% cely graf
subplot(2, 1, 1)
plot(x, y)
% vysek grafu pro oblast x <1, 2>; y <0, 10>
subplot(2, 1, 2)
plot(x, y)
axis([1,2,0,10])
axis()

Graf s orientaci os v S-JTSK

Vstupní data: body.txt

% nacteni dat
vstup = fopen('body.txt','r');
P = fscanf(vstup,'%f',[3 inf]);
BYX = P';
fclose(vstup);

% vypocet smerniku
stan = [4001 730288.89 1054582.63]; % cb Y X (stanovisko)
DY = BYX(:,2) - stan(2);
DX = BYX(:,3) - stan(3);
sig = atan2(DY,DX);   % v radianech
sig = sig*200/pi;
% prevod smerniku do intervalu <0,400>
for i=1:length(sig)
  if sig(i)<0
    sig(i)=sig(i)+400;
  end
end
sig % kontrolni zobrazeni vypoctenych hodnot smerniku 

% kontrolni graf v JTSK
figure(7)
x = BYX(:,3);
y = BYX(:,2);
cb = BYX(:,1);
plot(-y,-x,'.r',-1*stan(2),-1*stan(3),'.b');
for i=1:size(BYX,1)
  cislab = num2str(cb(i));   % prevod numericke hodnoty na format string
  text(-y(i)+0.4,-x(i),cislab);
end
cislos = stan(1);
text(-1*stan(2),-1*stan(3),num2str(cislos));
title('body v JTSK');
xlabel('Y'); ylabel('X');
%
% v Matlabu je mozne i dalsi siroke ovladani vzhledu grafu, napr.:
% ----------------------------------------------------------------
axis equal			 % stejne meritko os X a Y
% nastaveni pozice popisu os pro aktivni osy
set(gca,'XAxisLocation','top','YAxisLocation','right'); % gca - vrati identifikator pro objekt aktivnich os
%
% zapis spravnych numerickych hodnot poradnic na (matlabovske) ose x
krokx = 10; % rozestup poradnic
poradnicex = (-1*ceil(max(y)/10)*10) : krokx : (-1*floor(min(y)/10)*10) % definice okrouhlych hodnot poradnic
xlim([poradnicex(1) poradnicex(end)]);
set(gca,'XTick',poradnicex);            % definice rysek poradnic
set(gca,'XTickLabel',sprintf('%.0f|',-poradnicex)); % definice popisu rysek poradnic spolu s nastavenim jejich formatu
%
% zapis spravnych numerickych hodnot poradnic na (matlabovske) ose y
kroky = 10;
poradnicey = (-1*ceil(max(x)/10)*10) : kroky : (-1*floor(min(x)/10)*10)
ylim([poradnicey(1) poradnicey(end)]);
set(gca,'YTick',poradnicey);
set(gca,'YTickLabel',sprintf('%.0f|',-poradnicey));

Polární graf

 • např. zobrazení polohy satelitu (tzv. Skyplot)
ele = [80 30 10 50];  % elevacni uhel satelitu [°]
azi = [10 110 220 330]; % azimut satelitu [°]
azi = azi*pi/180;
figure(8)
polarplot(pi/2-azi,90-ele,'*'); % starsi funkce: polar(uhel,pruvodic,format_linie)

Úlohy