155GIT1 / 7. cvičení

Z GeoWikiCZ

Uživatelské funkce

Náplň

 1. uživatelské funkce
 2. chybová hlášení, nápověda k funkci
 3. drobné úlohy

Ukázky

Uživatelské funkce

Syntax

function [vystup1,vystup2,...,vystupn] = nazev(vstup1,vstup2,...,vstupn)

end  % end neni povinne

Každá funkce musí být uložena ve vlastním souboru s příponou .m. Název souboru musí odpovídat názvu funkce! Klíčové slovo function musí být na prvním řádku souboru.

 function [min_x, max_x, mean_x] = stat(x)

  min_x = min(min(x));
  max_x = max(max(x));
  mean_x = mean(x(:));  % stejný výsledek jako mean_x = mean(mean(x))

 end

Příklad volání

 data = rand(5)
 [mi, ma, mn] = stat(data);
 fprintf('min = %.3f\nmax = %.3f\nmean = %.3f\n', mi, ma, mn)

Chybová hlášení, nápověda

 function [min_x, max_x, mean_x] = stat(x)
 % vypocet minimalni, maximalni a prumerne hodnoty matice

   if any(any( imag(x)~=0 ))
     error('stat: Vstupni matice obsahuje komplexni cisla.')
   end
   min_x = min(min(x));
   max_x = max(max(x));
   mean_x = mean(x(:));

 end

Vyvolání nápovědy k uživatelské funkci:

 help stat

Volání funkce (chybná vstupní data):

 data1 = [data, 5+2i * ones(5,1)]
 [mi, ma, mn] = stat(data1)

Příkaz return

 • je-li v běhu funkce vykonán příkaz return, je okamžitě činnost funkce ukončena (bez vykonání evtl.dalších příkazů) a na pozici jejího volání jsou vráceny aktuálně vypočtené hodnoty výstupních parametrů funkce

Drobné úlohy

Funkce pro načtení neformátovaných dat po řádcích

např. záměna čárky za tečku:

 function teckazacarku(file)
 % vyhleda vsechny carky v souboru a zameni je za tecku
 % IN: file ... jmeno vstupniho souboru (textovy retezec)

 if ischar(file) == 0
   error('Jmeno vstupniho souboru musi byt textovy retezec.');
 end

 vstup = fopen(file,'r');

 filenew = [file(1:end-4), '_upr', file(end-3:end)]; % jméno nového souboru
 vystup = fopen(filenew,'w');

 konec = 0; % indentifikátor konce souboru
 while konec==0
   radek = fgets(vstup); % fgets() načte 1 řádek souboru (se znakem \n)
   for i=1:length(radek)
     if radek(i) == ','
       radek(i) = '.';
     end
   end
   fprintf(vystup,'%s',radek);
   konec = feof(vstup);  % feof() vrátí pro konec souboru hodnotu 1, jinak vrací hodnotu 0 
 end

 fclose all;
 fprintf('Data ulozena do souboru %s\n',filenew);

datový soubor carky.txt ke stažení

Volání funkce:

 teckazacarku('carky.txt')

Úlohy