155GIS2 / 10. cvičení

Z GeoWikiCZ

Skriptování v ArcGIS Pro

Registrace skriptu v prostředí ArcGIS Pro

PyCharm

Postupujte podle návodu. Zvolte cestu k Python interpretu odkazující na ArcGIS: C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\python.exe

Spuštění skriptu v prostředí Pycharm

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

Modul ArcPy (pokračování)

Geoprocessing (1) notebook (2) PyCharm
arcpy.env.workspace = r"C:\users\martin\Documents\GIS2"

# vyber a export dalnic
silnice = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\ArcCR500_v33.gdb\Silnice_2015"
dalnice = "dalnice.shp"
arcpy.analysis.Select(silnice, dalnice, "TRIDA = 1")

# buffer kolem dalnic
buffer_dal = "dalnice_buf.shp"
vzdalenost = "5000 meters"
arcpy.analysis.Buffer(dalnice, buffer_dal, vzdalenost, dissolve_option="ALL")

# odstraneni nepotrebnych vrstev
arcpy.management.Delete(dalnice)
Rastrová data (numpy)
dmt = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\ArcCR500_v33.gdb\DigitalniModelReliefu"

# otestovat nacteni dat
data = arcpy.Describe(dmt)
data.dataType

# nacteni metadat rastru
raster = arcpy.Raster(dmt)
raster.width, raster.height

# nacteni rastrovych hodnot do numpy pole
array = arcpy.RasterToNumPyArray(raster)
type(array)

# rozmer a datovy typ pole
array.shape, array.dtype

# zjisteni minimalni, maximalni hodnoty
array.min(), array.max()

# nastaveni no-data hodnoty
array = arcpy.RasterToNumPyArray(raster, nodata_to_value=-1)
array.min(), array.max()

# cetnost hodnot
unique, counts = numpy.unique(array, return_counts=True)
idx = numpy.where(unique == 200)
counts[idx]

# ukazka mapove algebry
array[(array>=0) & (array<=200)] = 0
array[(array>200)] = 1
numpy.unique(array, return_counts=True)

# zapis numpy pole do rastru
vystup = arcpy.NumPyArrayToRaster(array, value_to_nodata=-1)
vystup.save(r"C:\users\martin\Documents\dmt200.tif")

Další ukázky skriptů zde (zip).

Registrace skriptu

Toolbox: New -> Script

Editace: Edit Nastavení parametrů: Properties

Výpis typu geoprvků
import arcpy
def script_tool(param0):
  """Script code goes below""" 
  shapeType = arcpy.Describe(param0).shapeType
  arcpy.AddMessage("Shape Type: {}".format(shapeType))
  return
if __name__ == "__main__":
  param0 = arcpy.GetParameterAsText(0)
  
  script_tool(param0)

Modul ArcGIS

Inicializace mapového okna:

import arcgis
gis = arcgis.GIS()

map1 = gis.map()
map1

Vykreslení výchozí podkladové mapy v novém mapovém okně:

map2 = gis.map(location='Prague, Czech Republic', zoomlevel = 12)
map2

Vyhledání online vrstev podle klíčového slova:

from IPython.display import display

items = gis.content.search('Praha', item_type="Feature Layer", outside_org=True)
print(len(items))
for item in items[:3]:
  display(item)

Přídání vybrané onlive vrstvy do mapového okna:

layer = items[0].layers[0]
map2.add_layer(layer)
map2.zoom_to_layer(layer)

Ukázka kombinace s knihovnou Pandas:

import pandas
okresy = pandas.DataFrame.spatial.from_featureclass(r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\AdministrativniCleneni_v13.gdb\OkresyPolygony")
okresy.spatial.plot(map_widget=map1)
map1