153ZODH / 13. cvičení

Z GeoWikiCZ

Úvod do GRASS/R

Osnova

Toto cvičení je zaměřeno propojení GRASS GIS a prostředí pro statistickou analýzu dat R.

Seznam příkazů

Rozhraní GRASS/R

Základní informace o rozhraní zde.

Výpočet NDVI

Spustíme GRASS s lokací nc_spm_08. K dispozici máme snímky Landsat 7 z roku 2002.

g.mlist type=rast pattern='lsat7*'
lsat7_2002_10
lsat7_2002_20
lsat7_2002_30
lsat7_2002_40
lsat7_2002_50
lsat7_2002_61
lsat7_2002_62
lsat7_2002_70
lsat7_2002_80

Vytvoříme obrazovou skupinu, která obsahuje 1-3, 4-5 a 7 pásmo.

i.group group=lsat7_2002 input=lsat7_2002_10,lsat7_2002_20,lsat7_2002_30,lsat7_2002_40,lsat7_2002_50,lsat7_2002_70

Nastavíme region a data vyexportujeme do formátu GeoTIFF.

g.region rast=lsat7_2002_10
r.out.gdal input=lsat7_2002 format=GTiff type=Byte output=lsat7_2002.tif

Soubor by měl obsahovat 6 kanálů.

gdalinfo lsat7_2002.tif | grep Band
Band 1 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Gray
Band 2 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 3 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 4 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 5 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined
Band 6 Block=527x2 Type=Byte, ColorInterp=Undefined

Z příkazové řádky GRASSu spustíme prostředí R a nahrajeme balíček 'spgrass6' a 'RColorBrewer'.

GRASS (nc_spm_08):~ > R
> library(rgdal)
> library(spgrass6)
> library(RColorBrewer)
> GDALinfo('lsat7_2002.tif')
rows    475 
columns   527 
bands    6 
origin.x    629992.5 
origin.y    214975.5 
res.x    28.5 
res.y    28.5 
oblique.x  0 
oblique.y  0 
driver   GTiff 
projection +proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
+units=m +no_defs 
file    lsat7_2002.tif 
apparent band summary:
 GDType Bmin Bmax
1  Byte  0 255
2  Byte  0 255
3  Byte  0 255
4  Byte  0 255
5  Byte  0 255
6  Byte  0 255

Vyexportovaná data načteme.

> lsat <- readGDAL('lsat7_2002.tif')
> summary(lsat)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
    min  max
x 629992.5 645012
y 214975.5 228513
Is projected: TRUE 
proj4string :
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
+units=m +no_defs +towgs84=0,0,0]
Number of points: 2
Grid attributes:
 cellcentre.offset cellsize cells.dim
x     630006.8   28.5    527
y     214989.8   28.5    475
Data attributes:
   band1      band2      band3      band4    
 Min.  : 42.00  Min.  : 28.00  Min.  : 1.0  Min.  : 1.00 
 1st Qu.: 72.00  1st Qu.: 55.00  1st Qu.: 41.0  1st Qu.: 81.00 
 Median : 80.00  Median : 64.00  Median : 57.0  Median : 93.00 
 Mean  : 85.47  Mean  : 70.92  Mean  : 66.7  Mean  : 93.16 
 3rd Qu.: 92.00  3rd Qu.: 79.00  3rd Qu.: 81.0  3rd Qu.:106.00 
 Max.  :255.00  Max.  :255.00  Max.  :255.0  Max.  :255.00 
   band5      band6    
 Min.  : 1.0  Min.  : 1.00 
 1st Qu.: 71.0  1st Qu.: 34.00 
 Median : 88.0  Median : 52.00 
 Mean  : 97.6  Mean  : 61.03 
 3rd Qu.:116.0  3rd Qu.: 79.00 
 Max.  :255.0  Max.  :255.00 

Nahradíme názvy jednotlivých kanálů.

> names(lsat)
[1] "band1" "band2" "band3" "band4" "band5" "band6"
> names(lsat) <- c('blue1', 'green2', 'red3', 'nir4', 'mir5', 'mir7')

Vypočteme NDVI, viz 4. cvičení.

> lsat$ndvi <- (lsat$nir4 - lsat$red3) / (lsat$nir4 + lsat$red3)
> summary(lsat$ndvi)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
-0.9565 0.0000 0.2152 0.1900 0.4140 0.9787

Nastavíme vhodnou tabulku barev.

> mypal <- brewer.pal(5, "Greens")
> greens <- colorRampPalette(mypal)

Data zobrazíme.

> image(lsat, "ndvi", col = greens(20))
NDVI (GRASS/R)