Zrušeno, 5.5 letý studdijní obor již neexistuje : Státní závěrečné zkoušky - tématické okruhy

Z GeoWikiCZ

V následujícím přehledu jsou uvedeny tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Tyto okruhy mají pouze rámcový informativní charakter a v žádném případě neznamenají, že u státní závěrečené zkoušky nemohou být pokládány otázky, které v okruzích nejsou explicitně uvedeny. U státní závěrečné zkoušky se v rámci daného předmětu může kdokoli ptát na cokoli.

Povinné předměty

Vybrané kapitoly z geodézie a vyšší geodézie

 • Polohopisné geodetické základy – triangulace, trilaterace sítě, základní a podrobné polohové bodové pole, nomenklatura triangulačních a mapových listů, zajišťování a označování bodů.
 • Měření vodorovných směrů a úhlů – teodolity, součásti, rektifikace, metody měření, chyby a přesnost. Měření magnetických azimutů, zenitových úhlů. – Centrace osnovy měřených směrů a její vyrovnání.
 • Měření délek – metrická soustava, přístroje, komparace, základnová měření, přímé a nepřímé měření, chyby a přesnost.
 • Elektronické měření délek – princip rozdělení elektronických dálkoměrů, redukce délek získaných EOD (fyzikální a matematická), kalibrace EOD, chyby, přesnost EOD.
 • Elektronické teodolity – princip, registrace dat.
 • Souřadnicové výpočty – základní geodetické úlohy, lineární transformace, určení přesnosti základních geodetických úloh, množiny charakteristických veličin, odvození aplikace.
 • Podrobná polohopisná měření. – Vyrovnání samostatných účelových trigonometrických sítí, úhlové, směrové, délkové a kombinované dle zprostředkujících veličin, aplikace MNČ. – Diferenciální změny směrníku a délky, lineární transformace (Helmert), diferenciální transformace, geodetické úlohy s vyrovnáním, vázaná a volná síť, polygonové pořady – vyrovnání MNČ.
 • Výšková měření – základy, nivelace, technická, přesná a velmi přesná. – Charakteristiky přesnosti – mezinárodní vzorce. – Trigonometrické měření výšek v plochém a vysokohorském terénu. – Tachymetrie, metody, přístroje, chyby, kritéria přesnosti, používané vzorce.
 • Určování ploch a objemů – početně a graficky.
 • Určování polohy podzemních vedení a objektů.
 • Referenční tělesa - koule, rotační elipsoid. - Geometrie elipsoidu, souřadnicové systémy, geodetická křivka, loxodroma, diferenciální vztahy, řešení geodetických úloh na různé vzdálenosti.
 • Geodetická křivka v konformním zobrazení - směrníková redukce, zkreslení délek, obrazy geodetické křivky, řešení geodetických úloh na elipsoidu konformním zobrazením.
 • Tíhové pole Země a geometrická nivelace - výškové systémy, druhy vědeckých výšek.
 • Tížnicové odchylky - Laplaceova rovnice, redukce měřených veličin na elipsoid, vliv naa trigonometrické měření výšek a zenitových úhlů, astronomická nivelace.
 • Astronomicko-geodetické sítě - definice, způsoby vyrovnání, transformace sítě z elipsoidu na elipsoid.
 • Třírozměrná geodézie - konvenční pozemská soustava, místní (lokální) soustava astronomická a geodetická a jejich vzájemné transformace, metody měření, vyrovnání trojrozměrných sítí.
 • Základní souřadnicové soustavy a výškové soustavy - sitě světové a na území ČR.

Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie

 • Vývoj mapování ve velkých měřítkách.
 • Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek.
 • Technické podmínky tvorby a údržby map. Charakteristiky a kritéria přesnosti.
 • Ověřování přesnosti polohopisu a výškopisu.
 • Koncepce tvorby map velkého měřítka. Etapy tvorby KM
 • Podrobné polohové bodové pole (tvorba a doplnění). Podrobné výškové bodové pole
 • Podrobné měření polohopisu. Pomocné body. Obsah KM
 • Výpočetní práce při tvorbě KM. Vyhotovení KM. Výpočet výměr parcel. Závěrečné práce a výsledný elaborát obnovy
 • Tvorba KM přepracováním (nová technologie)
 • Morfologie terénních tvarů, metody vyjádření výškopisu. Podrobné měření výškopisu
 • Tvorba a obnova SMO-5 a SM5.
 • Účelové mapy (typy, přesnost, užití..)
 • Informační systém zeměměřictví a katastru.
 • Základní pojmy související s vedením právních vztahů k nemovitostem
 • Stabilní katastr. Pozemkový katastr.
 • Přechodné období (48-64). Evidence nemovitostí.
 • Vývoj knihovního práva - veřejné knihy.
 • Katastr nemovitostí - předmět a obsah. Operát katastru.
 • Automatizované vedení SPU a SGI. Centrální databáze. Lokální databáze.
 • Aktualizace souborů. Sumarizace. Výstupní sestavy z lokální databáze.
 • Organizace zeměměřické služby v ČR.
 • Vedení katastru: revize katastru, měření změn.
 • Vedení katastru - výpočty, zobrazení, výměry.
 • Geometrický plán
 • Vytyčování vlastnických hranic.
 • Právní vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru.
 • Kartografické zkreslení - pojmy a základní vztahy.
 • Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení jednoduchá - společné vlastnosti a jejich druhy.
 • Azimutální projekce, vlastnosti, druhy a užití.
 • Křovákovo zobrazení a jeho využití v ČR.
 • Cassini-Soldnerovo zobrazení a jeho užití.
 • Gaussovo zobrazení poledníkových pásů elipsoidu.
 • Nepravá zobrazení, společné vlastnosti. Mnohokuželová zobrazení, vlastnosti, užití.
 • Obor kartografie, charakteristika, struktura, vazby na příbuzné obory.
 • Vývoj kartografie, charakteristika vývojových etap, naše nejstarší mapy.
 • Kartografická díla, přehled, charakteristika.Příklady československých státních mapových děl.
 • Kartografická interpretace, teorie jazyka mapy, bodová, liniová a areálová interpretace, anamorfoza, písmo, barvy.
 • Kartografická generalizace, podstata, činitelé, metody, matematické vztahy.
 • Topografická kartografie, obsahové prvky obecně zeměpisných a topografických map, jejich interpretace.
 • Tématická kartografie, členění tématických map, metody interpretace, velikostní stupnice.
 • Kartografická tvorba, projekční příprava, sestavitelský a vydavatelský originál, redakční činnost.
 • Předlohy pro reprodukci. Reprodukční fotografie. Mikrografie. Zhotovení sazby.
 • Kopírování. Světlocitlivé materiály. Ostatní reprografické techniky. Tiskové podklady. Formy. Ofset.
 • Automatizace v kartografii, možnosti, technické zabezpečení.
 • Kartografické informace, hodnocení mapových děl, kartometrie.

Volitelné předměty

Pozemkové úpravy

 • Vývoj pozemkových úprav a vztahů k půdě (velká kolonizace 12. - 14. st., lokátoři, dobrovolné scelování, komasace, agrární operace, pozemkové reformy, přídělové řízení).
 • Legislativní předpisy pro PÚ a zákony týkající se PÚ (zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, katastrální zákon, zákon o půdě, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o životním prostředí aj.).
 • Principy, cíle PÚ.
 • Formy PÚ a rozdíly mezi nimi.
 • Výběr k.ú. pro PÚ, důvody vedoucí k zahájení PÚ.
 • Financování PÚ.
 • Struktura pozemkových úřadů a jejich činnost, oprávnění k provádění PÚ.
 • Postup prací při PÚ, proces projednávání PÚ, účastníci PÚ, úvodní jednání, sbor zástupců.
 • Podklady pro PÚ (geodetické podklady, majetkoprávní podklady, mapové podklady, pedologické podklady, a další).
 • Vývoj a stav ZPF, odnímání zem. půdy ze ZPF, delimitace půdy.
 • Systém KPZP a BPEJ, využití BPEJ v PÚ.
 • Obvod PÚ (vnitřní a vnější, určení, zjištění průběhu hranic, změna katastrální hranice, zaměření, význam a výpočet opravného koeficientu výměr).
 • Geodetické činnosti před schválením nároků (shromáždění, kontrola a zpracování podkladů, doplnění a tvorba podrobného bodového pole, zaměření skutečného stavu, zjišťování průběhu hranic na obvodě - vytyčování částí obvodu).
 • Nároky vlastníků (podklady, postup tvorby, určení výměry, ceny a vzdálenosti, zavedení opravného koeficientu, nárokový list, pozemky zahrnuté a nezahrnuté, směňované a nesměňované).
 • Plán společných zařízení (obsah, projednávání, schvalování, druhý opravný koeficient výměr, delimitace kultur).
 • Vodní eroze (USLE, jednotlivé faktory a jejich určení, přípustný odnos a přípustná šířka pozemku ve směru spádu u pozemku na svahu, protierozní opatření).
 • Větrná eroze (faktory větrné eroze a jejich ovlivňování, zjišťování erozní ohroženosti, protierozní opatření).
 • Síť polních cest (systémy sítě polních cest, rozdělení a kategorie p.c., funkce p.c., návrhové parametry směrové a výškové, svozná oblast).
 • Výpočet kubatur - metody.
 • Podklady pro projektování, zásady projektování (velikost a tvar nových pozemků, zpřístupnění, homogenita navrhovaných pozemků, dělení pozemků, vyrovnání hranic).
 • Bilance návrhu, tolerance přiměřenosti návrhu, možnosti překročení kritérií.
 • Závěrečné jednání, schválení návrhu, zápis do KN (3/4 většinový souhlas vlastníků, 1. a 2. rozhodnutí).
 • Geodetické činnosti po schválení návrhu (vytyčení nových vlastnických hranic a prvků plánu společných zařízení, zpracování DKM a nového SPI).

Teorie chyb a vyrovnávací počet

 • Zákon hromadění středních chyb a jeho význam v geodézii.
 • Pojem střední chyby, charakteristika přesnosti, normální rozdělení pravděpodobnosti.
 • Dvojice měření v geodézii.
 • Vyrovnání měření zprostředkujících.
 • Vyrovnání měření podmínkových.
 • Hodnocení výsledků měření - testování hypotéz.
 • Normální rozdělení, Fischerovo rozdělení, chí - kvadrát rozdělení a jejich použití pro geodetické účely.
 • Regresní a korelační analýza a jejich použití.
 • Vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti - elipsy chyb.

Fyzikální a kosmická geodézie

 • Základy teorie gravitace, Newtonova teorie, souřadnicové soustavy, gravitační zákon, intenzita gravitačního pole.
 • Gravitační potenciál, potenciální energie, definice a vlastnosti gravitačního potenciálu, Poissonova a Laplaceova rovnice a jejich význam.
 • Tíhové pole Země, intenzita a potenciál odstředivé síly na povrchu rotující Země, tíhový potenciál a intenzita tíhového pole Země. Vyjádření tíhového pole pomocí Stokesových parametrů.
 • Hladinové plochy tíhového pole Země a fyzikální teorie výšek.
 • Normální tíhové pole Země, principy volby normálního tíhového pole Země.
 • Clairautův a Helmertův sféroid.
 • Anomální tíhové pole Země, definice poruchového potenciálu, tíhové redukce a anomálie, základní rovnice fyzikální geodézie, Stokesovo a Moloděnskéhořešení tvaru Země, typy tíhových redukcí, tížnicové odchylky, astronomická a astronomicko - gravimetrická nivelace.
 • Gravimetrie, měření veličin v tíhovém poli Země, měření metody měření tíhového zrychlení, mezinárodní gravimetrické sítě, přímá a obrácená úloha gravimetrická.
 • Základy geodynamiky, geodynamické jevy ajejich vliv na výsledky geodetických měření, slapy Země, pohyb pólu.
 • Vztahy pro transformaci souřadnic ve sférickém a pravoúhlém systému.
 • Vlivy, působící na rovníkové souřadnice hvězd. - Druhy rovníkových souřadnic s jejich určením.
 • Definice zeměpisných souřadnic a astronomického azimutu.
 • Význam geodetické astronomie pro vyšší geodézii.
 • Určení zeměpisných souřadnic jednoduchými metodami. - Určení astronomického azimutu přesnými metodami, popis měření a výpočtů.
 • Úlohy kosmické geodézie.
 • Keplerovská a rušená dráha družice, druhy poruch.
 • Dynamické využití družic, podstata absolutní úlohy. Pozorovací metody kosm. geodézie, specializované družice. Družicová altimetrie.

Fotogrammetrie a DPZ

 • Metody pozemní a letecké fotogrammetrie, fotogrammetrické mapovací metody.
 • Prvky vnitřní a vnější orientace, jejich význam a určování.
 • Pozemní fotogrammetrie, její přesnost, porovnání s jinými geodetickými metodami a využití.
 • Analytické, analogové a digitální vyhodnocení pozemních snímků.
 • Komory pro pozemní fotogrammetrii, letecké měřické komory, typy, kompenzace pohybu letadla, měřítka snímků vhodná pro mapování.
 • Projekt snímkového letu a organizace letu.
 • Místní šetření a klasifikace, význam, účel, provedení.
 • Vlícovací a podrobné body a jejich event. signalizace.
 • Relativní orientace, účel, význam, empirické a analytické řešení, kontroly pro ZMVM.
 • Absolutní orientace, problematika, provedení.
 • Analogové vyhodnocovací přístroje, typy.
 • Analytické vyhodnocovací přístroje a jejich princip.
 • Digitální fotogrammetrie - princip dig. fotogrammetrie, pozorovací systémy digitální pracoviště, digitální ortofoto.
 • Aerotriangulace, analogové a analytické řešení.
 • Způsoby vyhodnocení v letecké fotogrammetrii.
 • Počítačem podporované systémy vyhodnocení a jejich využití.
 • Integrovaná metoda mapování, princip.
 • Jednosnímkové a jednoduché metody fotogrammetrie a jejich využití.
 • Metody sběru dat v DPZ, pasivní a aktivní snímače.
 • Analogové a digitální záznamy.
 • Multispektrální analýza, časová analýza, operační systémy DPZ, metody zpracování dat v DPZ.

Geografické informační systémy

 • Fyzikální princip DPZ. Spektrální obory a pásma elektromagnetického záření. Fyzikální jednotky měření elmg. záření. Zdroje záření používané v DPZ
 • Typy interakce záření s látkou. Konstrukce a funkce radiometru. Druhy radiometrů, zejména skenerů a jejich funkce. Princip funkce zobrazujícího radaru. Technické parametry radiometrů, rozlišovací schopnosti.
 • Typy nosičů v DPZ. Družicové měření dat DPZ, dráhy družic.
 • Druhy geometrického zkreslení mechanického skeneru. Geometrické transformace obrazových dat.
 • Radiometrická zkreslení obrazových dat a jejich korekce. Kalibrace dat.
 • Přímá a obrácená úloha DPZ. Vnitřní a vnější parametry a jejich role při zpracování dat. Základní postupy zpracování obrazových dat DPZ.
 • Vizualizace obrazových dat DPZ. Barevná syntéza. Metody zvýraznění obrazu.
 • Význam geoinformačního systému. Smysl modelu krajiny. Krajinný prvek a objekt. Prostorová data a jejich dělení.
 • Popis vektorového a rastrového modelu prostorových dat. Význam vazby v GIS. Topologické tabulky.
 • Druhy databází, uspořádání dat. Topologická data.
 • Snížení objemu dat, metody komprese dat. Štěpina a “chlupatá” hranice krajinného prvku.
 • Zdroje dat pro databázi GIS, digitalizace a skenování map. Vektorizace a rasterizace dat. Model pro topografická data.
 • Posuzování kvality databáze GIS, kriteria, přesnost. Zdroje chyb.
 • Funkční nástroje GIS. Analytické funkce, funkční model krajiny, systémová analýza dat GIS, druhy a forma otázek. Údržba a analýza geometrických dat, údržba a analýza atributů. Výstupní funkce.
 • Integrovaná analýza dat. Funkce výběrové, operace překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce.
 • Postup při zavádění GIS do používání. Kriteria hodnocení GIS.

Inženýrská geodézie a geodézie v podzemních prostorách

 • Rozbory přesnosti, přesnost délkových a úhlových měření.
 • Vytyčovací sítě, užití, přesnost, porovnání.
 • Výškové sítě, užití, přesnost, porovnání.
 • Vytyčovací práce, vytýčení bodu a přímky. Tvarova správnost vytýčeného objektu. Výškové vytyčování.
 • Kružnicové oblouky s přechodnicemi, souřadnicové řešení, přesnost.
 • Výškové oblouky.
 • Legislativa, vážící se k inženýrské geodézii, mapové podklady inženýrské geodézie.
 • Určování polohy podzemních vedení.
 • Výpočet kubatur.
 • Kontrola parametrů vytyčování v investiční stavbě.
 • Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství, ve vodním hospodářství a v průmyslu.
 • Měření posunů.
 • Základy důlního měřictví.
 • Přenášení souřadnic a směrů do podzemí.
 • Hloubkové připojení.
 • Inženýrská geodézie v tunelářství.
 • Práce na Metru.
 • Aplikace GPS v IG.

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

 • Organizační struktura rezortu ČÚZK a hlavní činnosti zeměměřických a katastrálních orgánů dle Z 359/92 v platném znění.
 • Právní předpisy pro zeměměřictví. Vyžaduje se přiměřená znalost hlavních ustanovení - Z 200/94, V 31/95, NV 430/O6 /všechny předpisy v platném znění/.
 • Mikro- a makroekonomika. Tržní a smíšené hospodářství. Tržní subjekty. Zákon nabídky a poptávky. Makroekonomické veličiny.
 • Členění nákladů. Výnosová a nákladová funkce. Zjišťování zisku.
 • Daňový systém ČR. Daň z příjmu FO. Odpisy.
 • Druhy cen v tržní ekonomice. Sjednávání ceny. Označování zboží cenami. Specifikace výkonů. Metody tvorby ceny zeměměřických výkonů.
 • Příprava zakázky. Prováděcí projekt a jeho obsah. Metrologické zajištění zakázky. Obsah smlouvy o dílo. Obsah kupní smlouvy.
 • Podnik a jeho formy. Živnostenské podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání.
 • Podstata a definice marketingu. Nástroje marketingu. Podpora prodeje zeměměřických služeb.
 • Definice managementu. Management - věda nebo umění?Managerské funkce. Pragmatické přístupy managementu. Požadavky na vlastnosti managera v zeměměřictví.
 • Personální činnost zeměměřického podniku. Získávání zaměstnanců, uzavření a skončení pracovního poměru.
 • Jakost, znaky jakosti. Spolehlivost. Normalizace. Technické normy. Současný stav normalizace v zeměměřictví. Certifikace podle norem ISO řady 9000.