Projekt R pro statistické výpočty - grafy jednoduchých funkcí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

< Projekt R pro statistické výpočty

Obecné poznámky

 • nápověda je dostupná pomocí funkce help.start(), manuálová stránka konkrétní funkce, např. plot() potom help(plot).
 • výstup do formátu PNG
png('nazev_souboru.png', width=640, height=480)

...
plot()
...

dev.off()

Poznámka: podobně lze vytvořit výstupní soubor ve formátu PostScript a dalších, viz help (Devices).

Průběh funkce y = sqrt (1+x)

x <- seq (-1, 1, by = 0.05)
y <- sqrt (1 + x)

plot (x, y,
   type = "l", lwd = 2, col = "red",
   main = "y = sqrt (1 + x)", sub = "Produced by R",
   cex.sub = .6, cex.main = .9, cex.lab = .8, cex.axis = .75)
Průběh funkce y = sqrt (1+x)

Histogram

data <- c (1.64, 3.84, 5.93, 7.98, 9.54, 6.98, 4.99, 3.28,
        2.25, 2.13, 4.58, 6.60, 7.72, 8.88, 8.56, 5.47,
        3.59, 7.43, 4.31, 4.68, 6.10, 6.43, 5.43, 5.33, 5.69)

hist (data, breaks=9, plot=FALSE)

hist (data, breaks=9, plot=TRUE,
    col = "grey",
    main = "Histogram", sub = "Produced by R", xlab="x", ylab="y", 
    cex.sub = .6, cex.main = .9, cex.lab = .8, cex.axis = .75)
Histogram (sloupcový graf)

< Projekt R pro statistické výpočty