Pedagogická rada - 2008-02-20

Z GeoWikiCZ
  • Hlasováním bylo rozhodnuto o přejmenování navrhovaného povinně volitelného předmětu Měřická dokumentace historických objektů na Fotogrammetrická dokumentace historických objektů
  • Pro příští vydání Bílé knihy již nebude vypisován individuální modul v bakalářském studijmín programu geodézie a kartografie
  • Při druhém přijetí na stavební fakultu se pedagogická rada jednomyslne shodla na uznávání uzavřených ročníků, dále pak pouze známek výborně a velmi dobře.
  • Aleš Čepek informoval pedagogickou radu o souhlasném stanovisku členů vedení fakulty k případné akreditaci strukturovaného studia programu G+K ve členění 3+2.5
  • Pedagogická rada se shodla, že vedoucí oborových kateder do 25. dubna zajistí, že na oborové wiki budou k dispozici náplně všech předmětů vyučovaných katedrami 151, 152, 153 a 154.
  • Pravidla pro popis náplně přednášek a cvičení