C++ Bc. 45 cpp

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Algoritmus 1

#include <iostream>

bool hamming(int n)      // 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 ...
{
 while (n%2 == 0) n/=2;
 while (n%3 == 0) n/=3;
 while (n%5 == 0) n/=5;

 return n == 1;
}

int main()
{
 const int N = 1500;
 int n    = 1;
 int h    = 1;
 int pocet  = 1;

 while (pocet < N)
  {
   n++;
   if (hamming(n))
	{
	 h = n;
	 pocet++;
	 // std::cout << h << " ";
	}
  }

 std::cout << N << "-te Hammingovo cislo je " << h << "\n";
}

Algoritmus 2

#include <iostream>
#include <algorithm>

void hamming(int h[], int N) // 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 ...
{
 h[0] = 1;          // prvni Hammingovo cislo;
 int pocet = 1;

 int i2 = 0;
 int i3 = 0;
 int i5 = 0;

 int h2, h3, h5, hn;

 while (pocet < N)
  {
   h2 = h[i2]*2;      // kandidati na nasledujici cislo v posloupnosti
   h3 = h[i3]*3;
   h5 = h[i5]*5;

   hn = std::min(h2, h3);
   hn = std::min(h5, hn); // hn je nejmensi z cisle h2, h3, h5

   if (hn == h2) i2++;
   if (hn == h3) i3++;
   if (hn == h5) i5++;

   h[pocet++] = hn;
   // std::cout << hn << " ";
  }
}

int main()
{
 const int N = 1500;
 int h[N]; 
 hamming(h, N);

 std::cout << N << "-te Hammingovo cislo je " << h[N-1] << "\n";
}

[ Zpět ]