Bakalářská státní zkouška z inženýrské geodézie LS 2014

Z GeoWikiCZ

Zkoušku organizuje katedra speciální geodézie. Bakalářská státní zkouška pokrývá okruhy předmětů Geodézie, Inženýrská geodézie, Teoretická geodézie, Teorie chyb a vyrovnávací počet a Geodetické přístroje.

 1. Měřické jednotky a převody jednotek.
 2. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Geodetické základy ČR.
 3. Příprava teodolitu na stanovisku na měření.
 4. Měření vodorovných směrů a úhlů, zenitových úhlů.
 5. Měření délek (druhy, chyby a přesnost, fyzikální a matematické korekce).
 6. Měřické body, bodová pole, referenční systémy ČR (vše výškové i polohové).
 7. Souřadnicové výpočty (polární metoda, ortogonální metoda, protínání, polygonové pořady).
 8. Centrace měřených veličin.
 9. Technická nivelace (princip, přístroje, kritéria přesnosti).
 10. Polohové vytyčování bodů, geometrických prvků.
 11. Kružnicový oblouk, souřadnicové řešení, postupy vytyčení.
 12. Podrobné polohopisné měření (metody, přesnost).
 13. Určování výměr.
 14. Metody určování výšek (přehled, přesnost, využití).
 15. Geometrická nivelace ze středu nivelace (metoda, přístroje, pomůcky, přesnosti, druhy, chyby).
 16. Trigonometrické určování výškových rozdílů. Redukce měřených hodnot.
 17. Podrobné měření výškopisné. Tachymetrie - princip, přístroje a pomůcky.
 18. Terénní reliéf a jeho znázorňování. Konstrukce vrstevnic.
 19. Způsoby potlačení vlivu refrakce na trigonometrické určování výšek.
 20. Výškové vytyčování.
 21. Lineární transformace souřadnic v rovině s vyrovnáním.
 22. Lineární transformace souřadnic prostoru s vyrovnáním.
 23. Chybový model základních geodetických úloh - polární metoda.
 24. Chybový model základních geodetických úloh - protínání před z úhlů.
 25. Chybový model základních geodetických úloh - protínání před z délek.
 26. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbor přesnosti před měřením.
 27. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbor přesnosti při měření.
 28. Plánování přesnosti měření v inženýrské geodézii – rozbor přesnosti po měření.
 29. Polohové vytyčovací sítě (plošné a liniové sítě, metody, přesnost).
 30. Výškové vytyčovací sítě a výškové vytyčování (přímka, rovina, komín atd.).
 31. Měření posunů a přetvoření (základní pojmy, příčiny, účel a cíl, projekt).
 32. Měření posunů a přetvoření - metody.
 33. Legislativní rámec geodézie - předpisy, zákony, vyhlášky, normy.
 34. Měření a vytyčování svislosti.
 35. Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice.
 36. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka.
 37. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace.
 38. Souřadnicové systémy v ČR.
 39. Princip technologie GNSS. GNSS systémy. Principy zpracování pozorování.
 40. Rozdělení chyb měření, jejich vlastnosti.
 41. Normální rozdělení. Charakteristiky přesnosti.
 42. Zákon hromadění směrodatných odchylek. Kovarianční matice.
 43. Vyrovnání MNČ – zprostředkujících
 44. Vyrovnání MNČ – podmínkových.
 45. Vyrovnání MNČ – kombinované.
 46. Vyrovnání geodetické sítě vázané, volné.
 47. Testování statistických hypotéz. Bodové a intervalové odhady.
 48. Součásti geodetických přístrojů - libely, optický centrovač, okulár, objektiv, typy dalekohledů. Přídavná zařízení dalekohledů optických přístrojů. Kompenzátory nivelačních přístrojů a teodolitů.
 49. Rozdělení a klasifikace geodetických přístrojů (teodolit, totální stanice, nivelační přístroj, laserové přístroje, 3D (laserový scanner), gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 50. Vyhledávání podzemních objektů.