Bakalářská státní zkouška z geomatiky LS 2014

Z GeoWikiCZ

Zkoušku organizuje katedra geomatiky. Bakalářská státní zkouška pokrývá okruhy informatika a GIS (skupina A), kartografie, mapování a fotogrammetrie (skupina B). Studenti si první otázku losují z okruhů číslo 1 až 25, druhou z okruhů číslo 26 až 50.

Skupina A

 1. Číselné soustavy, zobrazení celých čísel v počítači, dvojkový doplněk. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce, mantisa a exponent, přesnost zobrazení a numerické nepřesnosti při výpočtech, počítačové epsilon
 2. Základní formáty rastrových dat (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF) a datové typy (binary, indexed, grayscale, truecolor)
 3. Bodové, lokální a globální transformace obrazových dat, algoritmy konverze RGB na stupně šedi
 4. Číslo podmíněnosti a numerická stabilita při řešení lineárních soustav, určení koeficientů projektivní transformace.
 5. Relační databáze a jazyk SQL, integritní omezení
 6. Primární a cizí klíče v relačním modelu
 7. Aktualizační anomálie (operace INSERT, UPDATE a DELETE)
 8. Základní pojmy a principy objektového programování
 9. Základní číselné typy (celá čísla, čísla v pohyblivé čárce), odvozené typy ukazatel a reference, dynamická alokace objektů a polí
 10. Deklarace a definice objektů v C++, jednotka překladu, hlavičkové soubory a direktivy preprocesoru
 11. Funkce jazyka C++, předávání parametrů
 12. Kontejnery a iterátory
 13. GIS, princip, význam, využití, významné GIS produkty.
 14. Vektorová data v GIS, princip uložení, atributová data, datové modely, výhody, nevýhody.
 15. Rastrová data v GIS, princip uložení, prostorové a barevné rozlišení, výhody, nevýhody.
 16. Převod mezi rastrovými a vektorovými daty - vektorizace, rasterizace, převzorkování, skenování.
 17. Topologie, čistota vektorových dat, překryvné analýzy, geometrické algoritmy.
 18. Metadata, normy a standardy v geoinformatice, INSPIRE.
 19. Vzdálenostní analýzy, buffer, nákladové povrchy, nejlevnější cesty.
 20. Využití teorie grafů v GIS, síťové analýzy.
 21. Metody interpolace bodových dat (nejbližší soused, přirozený soused, IDW, spline, trend)
 22. Geostatistické metody v GIS, semivariogram, prostorová autokorelace, krigování, EDA.
 23. GIS na internetu, webové mapové služby.
 24. Zdroje dat pro GIS, významné české geoportály, aplikace GIS v praxi.
 25. Vektorové a rastrové digitální modely terénu, TIN, grid, triangulace, morfometrické analýzy.

  Skupina B

 26. Matematická kartografie, referenční plochy, souřadnicové soustavy, důležité křivky (loxodroma, ortodroma).
 27. Kartografická zobrazení, délkové zkreslení, podmínky konformity, klasifikace zobrazení, zobrazení elipsoidu na kouli.
 28. Jednoduchá kuželová, válcová, a azimutální zobrazení. Křovákovo zobrazení a S-JTSK.
 29. Válcová zobrazení použitá na území ČR: Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech, zobrazení UTM, Cassiniho zobrazení.
 30. Nepravá, polykónická, neklasifikovaná zobrazení, polyedrické aplikace. Volba, užití a identifikace zobrazení. Hodnocení zobrazení.
 31. Historie a vývoj kartografie – antika, středověk, renesance, naše nejstarší mapy, historická topografická mapování.
 32. Kartografická díla, třídění map a atlasů, naše národní atlasy, významné kartografické firmy a mapové sbírky, evropské a mezinárodní organizace a projekty.
 33. Jazyk mapy, mapové znaky, písmo na mapách, geografické názvosloví, reliéf a metody jeho interpretace.
 34. Závazná státní mapová díla středních měřítek – vojenské topografické mapy, Základní mapy ČR, ZABAGED, digitální modely území.
 35. Tematické mapy, metody tematické kartografie, kartogramy, kartodiagramy, základní a nadstavbové prvky map.
 36. Teorie barev, barvové systémy. Historické i současné metody tisku map. Autorské právo v kartografii. Publikování map na internetu.
 37. Prvky vnitřní orientace a kalibrace, prvky vnější orinetace - jejich určování
 38. Fotogrammetrické kamery, letecké používané systémy, souřadnicové soustavy ve fotogrammetrii, distorze objektivu a způsoby jejího potlačení
 39. Jednosnímková fotogrammetrie, projektivní transformace, vzorce a počty vlícovacích bodů, vliv prostorového členění na tvorbu fotoplánu
 40. Průseková fotogrammetrie historická a dnešní
 41. Stereofotogrammetrie - základní vztahy u normálního případu, přesnost stereofotogrammetrie v prostorové složce
 42. Komplexní řešení ve fotogrammetrii, aerotriangulace - důvody použití
 43. Tvorba ortofota - data, znalost veličin, rozdíl ortofota a fotoplánu
 44. Relativní orientace a absolutní orientace
 45. Speciality digitální fotogrammetrie - subpixelová, přímá a nepřímá transformace
 46. Zjišťování průběhu hranic při obnově katastrálního operátu („nové mapování“) a při zaměření obvodu pozemkové úpravy (PÚ), dokumentace, využití výsledků pro obnovu katastrálního operátu
 47. Obnova katastrálního operátu – novým mapováním, podle výsledků PÚ, přepracováním.
 48. Zpracování DKM jako výsledku obnovy katastrálního operátu, kontroly polohy a přesnosti, topologické vlastnosti grafického souboru mapy, struktura dat, způsoby výpočtu výměr.
 49. Vybudování, revize a doplnění bodového pole (zhušťovací body, PPBP).
 50. Měření a zobrazení výškopisu, rozdíly ve zpracování pro mapy různých měřítek (např. 1:500 a 1:5000).