155TG3 Teoretická geodézie 3 / úloha 3

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Hladinové plochy normálního tíhového pole

Zadání úlohy

Příklad 1.

Na základě definice normálního tíhového pole GRS80 určete průběh hladinových ploch pro dva případy referenční plochy, uvážíte-li ve sféricko-harmonickém rozvoji:

  1. pouze člen odpovídající rozlišení Clairautova sféroidu,
  2. členy , odpovídající rozlišení Helmertova sféroidu.

Pro obě tělesa vypočtěte průběh hladinové plochy v nulové výšce a ve výšce H nad rovníkem. Na základě průběhu této dvojice hladinových ploch sledujte sbíhavost hladinových ploch daného tělesa a vyslovte závěr o gradientu sbíhavosti hladinových ploch obou zkoumaných sféroidů. Všechny výsledky prezentujte numericky (v kroku po 10° zeměpisné šířky) i graficky v závislosti na zeměpisné šířce (tj. v poledníkovém řezu).

Tvar Clairautova i Helmertova sféroidu následně srovnejte pomocí vhodných grafických výstupů s tvarem hladinového elipsoidu GRS80. Vykreslete graf rozdílů geocentrických průvodičů daného sféroidu a hladinového elipsoidu GRS80 v závislosti na zeměpisné šířce.

Veškeré výpočetní postupy i výsledky podrobně komentujte.

Příklad 2.

Vypočtěte a zobrazte průběh normálního tíhového zrychlení na povrchu Clairautova a Helmertova sféroidu (za dosaďte průvodič hladinové plochy příslušného tělesa z 1.příkladu) a dále též na povrchu hladinové rotující koule a hladinového rotujícího elipsoidu (použijte rovnici Somiglianovu). Výsledky pro jednotlivá tělesa vzájemně srovnejte numericky (v kroku po 10° zeměpisné šířky) i graficky.

Numerické zadání

  • Parametry geodetického referenčního systému GRS80:
Definiční konstanty GRS80:
= 3 986 005.108 []
= -1 082,63.10-6 [-]
a = 6 378 137 [m]
= 7 292 115.10-11 [rad.s-1]
Další vybrané odvozené parametry GRS80:
= 2,37091222.10-6 [-]
b = 6 356 752,3141 [m]
= 9,7803267715 []
= 9,8321863685 []
Parametr hladinové rotující koule:
R = 6 371 000,7900 [m]
  • Výška hladinové plochy nad rovníkem:
číslo zadání H [m]
1 100.000
2 150.000
3 200.000
4 250.000
5 300.000
6 350.000
7 400.000
8 450.000
9 500.000
10 550.000
11 600.000
12 650.000
13 700.000
14 750.000
15 800.000
16 850.000
17 900.000
18 950.000
19 1000.000

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TGD3.

Dokumenty ke stažení

O definici geodetického referenčního systému GRS80 stručně zde, popř. podrobněji zde.

pozn.: V textu je použita jiná symbolika pro Stokesovy koeficienty: , .