155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 3

Z GeoWikiCZ

Název úlohy

GPS - zpracování kódových měření

Zadání úlohy

Využijte dat ze zadaného souboru GNSS observací a spočítejte polohu stanice pomocí pseudovzdáleností získaných ze zadaného typu GNSS observací (zadán typ kódového měření). Použijte data pro epochy v časech , , a využijte všechna měření zadaného typu na všechny družice systému GPS v uvedených třech epochách. Kromě polohy stanice určete také opravu hodin přijímače pro každou epochu. Jako apriorní přibližné souřadnice stanice využijte souřadnice uvedené v observačním RINEXu. Polohu družic v okamžiku vyslání signálu spočítejte pomocí vlastní funkce z úlohy 1 za použití vysílaných efemerid v navigačním RINEXu; parametry pro výpočet opravy družicových hodin naleznete tamtéž.

Numerické zadání

Numerické zadání (obsahující název observačního RINEXu, zadaný typ kódového měření a trojici výpočetních epoch) naleznete v adresáři http://athena.fsv.cvut.cz:8000/TG2/code/zadani v souboru tg2_2024_u3_xx.m, kde xx je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TGD2.

Observační RINEXy i jim příslušné navigační RINEXy ze shodného dne (se shodným DOY), které jsou pro vás již staženy a dekomprimovány z permanentní GNSS sítě CZEPOS, naleznete v adresáři http://athena.fsv.cvut.cz:8000/TG2/code/data.

Pro výpočet uvažujte geocentrickou gravitační konstantu a úhlovou rychlost rotace Země . Jako rychlost světla použijte hodnotu .

Dokumenty ke stažení

Poznámky ke zpracování kódových měření naleznete v souboru gps_zerocode.pdf. (jde zatím o původní neaktualizovaný soubor s chybami, které však pozorný čtenář může odhalit)

Podrobný popis formátu RINEX verze 3 (jak observačních, tak navigačních souborů) naleznete zde (např. na stranách 16-17 je uveden podrobný seznam identifikátorů jednotlivých typů GPS observací, na dalších stranách následují identifikátory typů observací ostatních GNSS systémů).

Výpočet poloh družic v daném čase z navigační zprávy již znáte z 1.úlohy a je popsán v souboru poznamky_druzice.pdf, který již též máte z 1.úlohy.