154GED2 Geodézie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154GED2
 • Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 6
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Určování výšek (Výškové systémy v ČR, výšková bodová pole, stabilizace nivelačních bodů, metody určování převýšení, geometrická nivelace ze středu).
 2. Určování výšek (technická nivelace - princip, přístroje a jejich rektifikace, chyby a jejich eliminace, kritéria přesnosti, plošná nivelace, výpočet zápisníků a vyrovnání naměřených převýšení).
 3. Určování výšek (technická nivelace – dokončení), Vytyčování (jednoduché vytyčovací pomůcky).
 4. Vytyčování (vytyčovací úlohy, metody vytyčování, vytyčení bodu, přímky, úhlu, vytyčování směru přes překážku).
 5. Vytyčování (vytyčení kružnicového oblouku, hlavní a podrobné body, metody, vytyčovací výkres).
 6. Geodetické základy na území České republiky, polohové geodetické základy (přehled od historie do současnosti, princip triangulace, katastrální triangulace, vojenská triangulace, JTSK, AGS, NULRAD).
 7. Podrobné polohopisné měření (měřická síť, číslování podrobných bodů, měřický náčrt).
 8. Podrobné polohopisné měření (metody podrobného polohopisného měření, přesnost).
 9. Určování a výpočet výměr. Státní mapové dílo ČR (rozdělení, obsah, mapy velkých měřítek).
 10. Státní mapové dílo ČR (mapy středních a malých měřítek, účelové mapy, klad mapových listů).
 11. Katastr nemovitostí.
 12. Rezerva, informace k výuce v terénu.

Cvičení

Organizace cvičení

 • Účast na cvičení je povinná v době stanovené rozvrhem.
 • Studenti chodí do hodin teoreticky připraveni (z přednášek nebo skript),ve cvičení se provádí praktické měření. Je povinností studenta dle programu se připravit na následující hodinu. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Jednotlivá cvičení na sebe navazují, je požadována 100% aktivní účast. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení, omluva je možná na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy). Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží potvrznení vystavené lékařem, jinak nemůže být omluven. Tento druh absence má za následek neudělení zápočtu.
 • Úlohy, výpočetní a zobrazovací práce se vypracovávají podle programu, odevzdávají se vždy následující cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně. Při nedostatečné se zapíše známka a úloha se vrátí k přepracování.
 • Kontrolní testy se známkují, pokud student neuspěje, známka se zapíše a píše se opravný test. Ke každému testu je možno psát pouze 1 opravný test.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Zápočty se zapisují dle vyvěšených harmonogramů v zápočtovém týdnu.

Náplň cvičení

 1. Technická nivelace I Úvod do cvičení. Výklad technické nivelace. Zadání Dcv. 1: Výpočet nivelačního zápisníku; vyhledání nivelačních údajů.
 2. Technická nivelace II Odevzdání Dcv. 1. Technická nivelace v terénu. Polní zkouška nivelačního přístroje.
 3. Vteřinové teodolity Odevzdání TZ - technická nivelace. Měření osnovy směrů na střeše. Hodnocení přesnosti měření, výpočet protínání zpět, orientační posun.
 4. Polygonový pořad Odevzdání TZ - měření osnovy směrů. Zaměření uzavřeného polygonového pořadu s výškami.
 5. Výpočty I - polygon Test č.1 - technická nivelace. Test č. 2 – výpočet orientačního posunu. Výpočet polygonového pořadu. Registrace v totální stanici.
 6. Situace I Odevzdání výpočtu polygonového pořadu. Zadání Výkres 1: Náčrt měření situace. Podrobné měření situace polární metodou s registrací.
 7. Situace II Odevzdání Výkres 1. Výklad ortogonální metoda. Zaměření části polohopisu ortogonálně z volné přímky.
 8. Výpočty II - Situace Výklad transformace. Zpracování podrobného měření, kontrolní výpočet polygonového pořadu a transformace souřadnic v Gromě. Výklad k Microstation.
 9. Kreslení - Situace Test č. 3 – transformace souřadnic. Zadání Dcv. 2: Vytyčovací prvky. Zpracování výkresu situace v programu Microstation.
 10. Vytyčování Odevzdání TZ – situace a Dcv. 2 – Vytyčovací prvky. Vytyčení objektu v terénu. Kontrola vytyčení.
 11. Plocha Odevzdání TZ – Vytyčení. Test č. 4 – Vytyčovací prvky. Zaměření plochy polárně s registrací. Výpočet plochy.
 12. Opravy a zápočet Odevzdání TZ – Určení plochy. Resty a zápočty.

Doporučená literatura

 • Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
 • Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.