154GED1 Geodézie 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
 • Kód předmětu: 154GED1
 • Garant předmětu: prof. Ing. M. Štroner, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. J. Procházka, CSc.
 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z,zk

Anotace

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné.

Harmonogram přednášek

 1. Obecný úvod do studia (pravidla, základní rozdíly mezi střední a vysokou školou, struktura ČVUT, FSv a oboru G, historie výuky zeměměřictví, současná výuka bakalářského a magisterského studia - samostudium). Měřické jednotky a převody jednotek. Zeměměřické orgány, legislativa, literatura. Historický vývoj geodézie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Nahrazení koule rovinou (vliv na: výšky, délky, výměry a úhly).
 2. Základní součásti geodetických přístrojů (rozdělení teodolitů, optickomechanické teodolity), mechanické součásti (šrouby, ustanovky), libely a doplňky, optické součásti (čočky, hranoly, dalekohled), čepy a pouzdra, stativy – přednáška z předmětu Geodetické přístroje 1, na kterou 2. přednáška GED1 navazuje!!. Měření vodorovných směrů a úhlů, osové podmínky teodolitu, příprava teodolitu k měření na stanovisku (centrace, horizontace), ryskový kříž, cílení, postup při měření vodorovného úhlu. Odečítací pomůcky (index, mřížka, koincidenční mikrometr). Měření vodorovného úhlu a osnovy vodorovných směrů ve skupinách, výpočet a zpracování zápisníku. Měření vodorovných úhlů dalšími metodami (laboratorní jednotka, poloviční laboratorní jednotka, měření úhlu násobením (repeticí), Schreiberova metoda, magnetické azimuty, busola, busolní teodolity, měření magnetických azimutů, deklinace a její změny, gyroteodolity).
 3. Měření a výpočet svislých úhlů (výškové a zenitové úhly), indexová chyba a její eliminace. Chyby ovlivňující měřené vodorovné a zenitové úhly (systematické - osové podmínky podrobněji, pootočení ryskového kříže, excentricita alhidády, točné osy dalekohledu a záměrné přímky, nestejnoměrné dělení limbu, indexová chyba) a nahodilé (cílení a odečtení) a jejich eliminace.
 4. Měření délek. Přímé měření délek pásmem, chyby a přesnost. Měření délek elektrooptickými dálkoměry, redukce délek. Nepřímé měření délek: optické dálkoměry (dvojobrazový dálkoměr, autoredukční dálkoměry – zmínka – GP1), měření délek s konstantní délkou latě, nitkový dálkoměr, chyby a přesnost.
 5. Měřické body (geodetické body, rozdělení bodových polí). Polohová bodová pole (ZPBP, Zhušťovací body, PPBP, stabilizace a signalizace, číslování bodů). Výšková bodová pole (jen stručně). Geodetické referenční systémy na území ČR (WGS 84, ETRS, S-JTSK, gustrberský, svatoštěpánský, Bpv, S-Gr95, S-42/83).
 6. Souřadnicové výpočty 1. Základy souřadnicových výpočtů (směrník, délka). Výpočet souřadnic jednoho bodu převodem na rajón. Rajón, rajón s orientací na konci, protínání vpřed z úhlů, protínání vpřed ze směrníků, protínání z délek, protínání zpět.
 7. Souřadnicové výpočty 2. Výpočet souřadnic jednoho bodu transformací. Shodnostní transformace souřadnic, rajón, protínání vpřed z úhlů, protínání z délek, protínání zpět.
 8. Souřadnicové výpočty 3. Polygonové pořady, rozdělení, geometrické parametry a kritéria. Polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně orientovaný, polygonový pořad vetknutý, volný polygonový pořad, uzavřený polygonový pořad.
 9. Souřadnicové výpočty 4. Určení souřadnic zajišťovacího bodu (nepřímé připojení polygonového pořadu). Současné určení dvou bodů - Hansenova úloha, určení nepřístupné vzdálenosti Krasovského metodou, určení bodů PPBP. Centrace měřených veličin (osnovy vodorovných směrů, excentrické stanovisko, excentrický cíl).
 10. Souřadnicové výpočty 5. Výpočet souřadnic podrobných bodů (pevná měřická přímka, volná měřická přímka, průsečík dvou přímek, průsečík se sekčním rámem, výpočet vytyčovacích prvků k měřické přímce). Orientace osnovy vodorovných směrů.
 11. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování 1. Základní informace z vyrovnávacího počtu v návaznosti na vykládanou látku (rozdělení chyb, Gaussův zákon, metoda nejmenších čtverců, aritmetický průměr, směrodatná odchylka jednoho měření, směrodatná odchylka aritmetického průměru.
 12. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování 2. Zákon přenášení skutečných a směrodatných odchylek, kritéria pro testování opakovaných měření, příklady. Hodnocení přesnosti vodorovných směrů, měřených ve skupinách). Informace o průběhu zkoušky.

Cvičení

Organizace cvičení

 • Účast na cvičení je povinná v době stanovené rozvrhem.
 • Studenti chodí do hodin teoreticky připraveni (z přednášek nebo skript), ve cvičení se provádí praktické měření. Je povinností studenta dle programu se připravit na následující hodinu. Opakované zanedbání přípravy má za následek vyloučení studenta ze cvičení s neudělením zápočtu.
 • Je třeba dbát na dodržení termínu zahájení cvičení. Pozdní příchody jednotlivců jsou nepřípustné. Jednotlivá cvičení na sebe navazují, je požadována 100% aktivní účast. Pokud je studentovi předem známa neúčast, omluví se a dohodne předem o náhradě cvičení, omluva je možná na základě opodstatněného zdůvodnění (např. sportovní reprezentace školy). Jestliže student o neúčasti předem neví, omluví se dodatečně a předloží potvrznení vystavené lékařem, jinak nemůže být omluven. Tento druh absence má za následek neudělení zápočtu.
 • Úlohy, výpočetní a zobrazovací práce se vypracovávají podle programu, odevzdávají se vždy následující cvičení. Při zpoždění o každé jedno cvičení se snižuje známka o dva písmenné stupně. Při nedostatečné se zapíše známka a úloha se vrátí k přepracování.
 • Kontrolní testy se známkují, pokud student neuspěje, známka se zapíše a píše se opravný test. Ke každému testu je možno psát pouze 1 opravný test.
 • Výjimky z výše uvedeného jen na základě řádně schváleného individuálního studijního plánu.
 • Zápočty se zapisují dle vyvěšených harmonogramů v zápočtovém týdnu.
 • Organizace cvičení a případné změny budou závislé na aktuální epidemiologické situaci. Studeni budou vždy s předstihem informováni pomocí e-mailu.

Náplň cvičení

 1. Minutové teodolity I Úvod do cvičení. Jednotky, směrník, souřadnicové rozdíly. Popis minutového teodolitu Theo 020, centrace a horizontace v učebně. Zadání Dcv. 1: Výpočet trojúhelníku a směrníku; technické písmo.
 2. Minutové teodolity II Princip měření vodorovných směrů. Osnova směrů s minutovým teodolitem před fakultou.
 3. Vteřinové digitální teodolity I Popis vteřinového digitálního teodolitu Topcon DT200. Osnova směrů s vteřinovým digitálním teodolitem před fakultou.
 4. Vteřinové digitální teodolity II Princip měření zenitových úhlů. Praktické měření před fakultou.
 5. Totální stanice Popis totální stanice. Praktické měření osnovy před fakultou s délkami.
 6. Délky a souřadnice I Test č. 1 – výpočet zápisníku vodorovných směrů a zápisníku zenitových úhlů. Výklad k TZ. Výklad k měření délek, k redukcím délek a k základním souřadnicovým výpočtům.
 7. Délky II Praktické měření vodorovné délky paralakticky, EOD, pásmem a ryskovým dálkoměrem.
 8. Souřadnice II Praktické zaměření souřadnic bodu - 2 x rajónem, protínáním z délek a úhlů (totální stanice).
 9. Polygonový pořad Praktické zaměření oboustranně orientovaného a připojeného polygonového pořadu (totální stanice).
 10. Výpočty I polygon Test č. 2 – rajón, protínání. Výpočet polygonového pořadu.
 11. Výpočty II protínání Test č. 3 – polygonový pořad. Výklad a výpočet protínání zpět. Zadání Dcv. 2: Výpočet protínání zpět.
 12. Software Groma Seznámení se základními funkcemi geodetického softwaru Groma. Praktické procvičení. Udělování zápočtů.

Doporučená literatura

 • Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
 • Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.