153GS02 / 6. cvičení

Z GeoWikiCZ

Hydrologické analýzy

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Specializované nástroje: TauDEMRiverTools

 • Spatial Analyst • Hydrology • Fill
 • Spatial Analyst • Hydrology • Flow Direction
 • Spatial Analyst • Hydrology • Flow Accumulation
 • Spatial Analyst • Map Algebra • Raster Calculator
 • Spatial Analyst • Hydrology • Stream To Feature
 • Spatial Analyst • Hydrology • Flow Length
 • 3D Analyst • Functional Surface • Add Surface Information
 • Spatial Analyst • Hydrology • Stream Link
 • Spatial Analyst • Hydrology • Watershed
 • Spatial Analyst • Hydrology • Stream Order


Řešení první a druhé úlohy pátého cvičení GIS 2 v ArcGIS

Odkazy

 • How Fill works
  • Odstranění bezodtokových depresí. Nástroj identifikuje místa, ze kterých neodtéká voda, a tato místa vyplní (přepočítá výšku jejich dna tak, aby byla ve výšce, při které z místa odtéká voda).
 • Flow Direction
  • Výpočet směru odtoku. Algoritmy, které jsou pro tento účel k dispozici, mohou mít dvě základní varianty, neboť předpokládají 4 (stranová souvislost pixelů) nebo 8 možností odtoku (stranová a diagonální souvislost pixelů). Současně dostupné systémy prakticky vždy uvažují 8 směrů odtoku a to zejména v souvislosti s orientací ke světovým stranám.
 • Flow Accumulation
  • Akumulovaný odtok. V přírodě dochází k tomu, že malé množství vody stéká po ploše terénu a ne v odvodňovacích stružkách. Je proto vhodné nastavit parametry modelování tak, aby se voda při svém odtoku akumulovala a aby vlastní kanalizační etapa začala teprve tehdy, dosáhne-li se určité hraniční hodnoty.
 • Basin
 • Watershed
  • Výpočet povodí. Povodí je možno definovat jako atribut každého bodu DMT, který identifikuje území ležící v oblasti s přítokem do tohoto bodu. Hranice povodí lze zjistit pomocí různých algoritmů provázaných s odtokovými charakteristikami (směr odtoku a akumulovaný odtok).

Poznámky k systému GRASS

Návod na řešení úloh z tohoto cvičení zde.

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Jaká je délka (v metrech) Milešovského potoka určená z dat ArcČR500??
Datové vrstvy: VodniToky
Výsledek: 13 637m

2.

Jaká je délka Milešovského potoka vypočteného z hydrologické modelace (potok musí mít akumulovaný odtok nad 500 jednotek, výpočetní region nastavte podle polygonu Ústeckého kraje. Jaký je rozdíl délky modelovaného potoka v porovnání s daty ArcČR500?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, KrajePolygony
Výsledek: 11 085m, 2 552m
→ Fill, Flow direction, Flow accumulation, Raster Calculator, Stream To Feature

3.

Jak dlouhou trasu (v km) musí urazit kapka deště, která dopadne poblíž vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118], aby odtekla ze zájmového území Ústeckého kraje?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, milesovka
Výsledek: 64km
→ Flow Length, Add Surface Information

4.

Jak velká je plocha odtoku (povodí) zajišťovaná Milešovským potokem?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, VodniToky
Výsledek: 669 084ha
→ Basin

5.

Jak velká je plocha povodí Milešovského potoka?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, VodniToky
Výsledek: 3 149ha
→ Stream Link, Watershed

6.

Jaká je celková délka (v km) modelovaných toků na území okresu Litoměřice, které mají pořadí podle Strahlera 1 (tj. nemají přítoky)?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, OkresyPolygony
Výsledek: 160km
→ Stream Order, Stream To FeatureDalší úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.