151YPU1 Pozemkové úpravy 1

Z GeoWikiCZ

Návod pro webový katalog společných zařízení

Výsledky testu a hodnocení úloh, zápočty

Pro zápis zápočtu do indexu si může přijít každý, kdo jej nalezne v KOS nebo v odkazu výše. Vhodné termíny jsou: 6., 18., 20., ledna, 2. února 2011. Vždy dopoledne mezi 10:30-11:30. Případně kdykoliv jindy, když budete ve škole a najdete mě v B928.

Anotace

Podklady plánu společných zařízení, rozbor území, vyhodnocení stávajícího stavu, studie erozní ohroženosti, krajinný ráz v pozemkových úpravách, návrh protierozních opatření, návrh polní cesty, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene

Doporučená literatura
  1. Vlasák, J., Bartošková, K.: Pozemkové úpravy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT. Praha 2009.
  2. Zákon č.139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
  3. Vyhláška č.545/2002 o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
  4. Dumbrovský, M., Mezera, J.: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP. Praha 2004.
  5. ČSN 73 6109, Projektování polních cest.
  6. Janeček, M. a kol.: Protierozní ochrana zemědělských půd, ISV. Praha 2002.

Cvičení a přednášky, čtvrtek, 13:00 - 14:40, B977

Vyučující: Ing. Josef Vlasák, Ph.D., B928, vlasak@fsv.cvut.cz

Seminář datum Téma semináře
1. 1.10. Úvod, náplň předmětu, možnosti exkurze, požadavky k zápočtu a ke zkoušce, krajinný ráz.
2. 8.10. Opakování plánu společných zařízení, podklady, dotčené orgány, výběr území. Základní charakteristiky území, hodnocení ekologické stability, ÚSES
3. . BPEJ a erozní ohroženost, HEIS-vodohospodářská mapa, Kategorizace vodních toků a povodí, ZCHÚ,

HPJ dle BPEJ Památkově chráněné lokality a objekty PSZ Stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska organizací a správců

4. . Hodnocení erozní ohroženosti, metodika VÚMOP, ERCN, kvetení třešně, ječmen, pšenice
5. . Hodnocení erozní ohroženosti
6. . Návrh protierozních opatření, kontrolní výpočet
7. . Návrh polní cesty
8. . Exkurze
9. . Bilance společných zařízení
10. . Konzultace a dokončení semestrálních prací
. Rektorský den
11. . Odevzdání semestrálních prací - Zápočet
. Výuka v terénu z IG
. Výuka v terénu z IG