151PUZ Pozemkové úpravy

Z GeoWikiCZ

Exkurze pozemkové úpravy podzim 2010 - Tábor

Odjezd v 8:00 od metra "C" - Opatov. Sraz v 7:55 v podchodu metra.

Pojedeme autobusem firmy DATA Autotrans.

Seznam účastníků exkurze


Ke zkoušce můžete přijít pouze tehdy, máte-li zápočet zapsaný v indexu. Ke zkoušce NELZE jít bez uděleného zápočtu.

Okruhy otázek ke zkoušce z PUZ

Kruh 493 - Výsledky úloh a zápočtového testu, zápočty

Anotace

Pozemkové úpravy, jejich smysl a význam z hlediska historického vývoje procesu narušení krajiny. Legislativní, organizační a ekonomické zajištění novodobých pozemkových úprav. Ekologické, půdoochranné, protierozní a krajinotvorné zásahy řešené v rámci projektů komplexních pozemkových úprav a jejich realizace.

Doporučená literatura
 1. Vlasák, J., Bartošková, K.: Pozemkové úpravy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT. Praha 2007.
 2. Švehla, F., Vaňous, M.: Pozemkové úpravy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT. Praha 1995.
 3. Dumbrovský, M., Mezera, J.: Metodický návod pro pozemkové úpravy a související informace. VÚMOP. Praha 2004.

Přednášky

Přednášející: Ing. Josef Vlasák

 1. Úvod, formy PÚ, vývoj a současný stav ZPF, historie PÚ v Českých zemích, PÚ v zahraničí
 2. Účastníci PÚ, proces a etapy.
 3. Legislativní předpisy pro PÚ I.
 4. Legislativní předpisy pro PÚ II.
 5. Geodetické podklady a činnosti při přípravě a zahájení PÚ
 6. Nároky vlastníků
 7. Plán společných zařízení
 8. Vodní eroze a větrná eroze
 9. Síť polních cest, Podklady pro projektování, Delimitace kultur, Výpočet kubatur
 10. Zásady projektování, navrhování pozemků, dělení pozemků, vyrovnávání hranic
 11. Bilance návrhu, Geodetické činnosti po schválení návrhu PÚ
 12. Možnosti tvorby a ochrany krajiny v rámci PÚ, PÚř v rámci procesu KPÚ
 13. Shrnutí postupu prací na návrhu PÚ

Cvičení

odkaz na stránky cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.