Územní informační systémy pro veřejnou správu

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
Studijní program Geodézie a kartografie
Bakalářské obory
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika
Magisterské dvouleté obory
Geodézie a kartografie Geomatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie Doporučený studijní plán oboru Geomatika
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky


Cílem studia studijního oboru Územní informační systémy pro veřejnou správu je teoretické a zejména praktické zvládnutí základních úloh z oblasti geodézie, kartografie a geografických informačních systémů s přesahem do oblastí územního plánování a ochrany životního prostředí. Po nezbytném teoretickém úvodu (matematika, informatika, konstruktivní geometrie) je studium zaměřeno zejména na praktické činnosti související s prostorovými informacemi. Jedná se o sběr prostorových dat (geodézie, metody GNSS, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země), jejich zpracování (geografické informační systémy), vizualizaci (kartografie) a aplikaci těchto dat v oblastech důležitých pro veřejnou správu (ochrana životního prostředí, územní plánování, geografie, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy). Obor je koncipován jako samostatný (bez odpovídajícího navazujícího magisterského studia) s předpokladem uplatnění absolventů oboru přímo v praxi veřejné správy při správě a využití prostorových informací.

Absolvent bude vybaven dostatečným teoretickým základem pro další vzdělávání, důraz v profilu absolventa však bude směřován zejména na praktické zvládnutí a uplatnění metod sběru, zpracování, vizualizace a využití prostorových dat v různých oblastech veřejné správy (katastr nemovitostí, lesnictví, zemědělství, správa majetku, ochrana životního prostředí). Absolvent bude schopen zastávat pozice správce prostorových datových sad, uživatele geografických informačních systémů či pořizovatele nebo zpracovatele prostorových dat. Uplatnění tak najde v orgánech státní správy a samosprávy i v soukromém sektoru, neboť využití prostorových informací nabývá se současným rozvojem informačních technologií značného významu.