Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Verze z 27. 10. 2020, 08:04, kterou vytvořil Cajthaml (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Bakalářské studium

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie a kartografie se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi (např. v oblasti Katastru nemovitostí) a zároveň budou velmi dobře připraveni na studium v magisterském studijním programu.

Tříleté bakalářské studium programu Geodézie a kartografie je složeno pouze z povinných předmětů. Studium je zaměřeno na zvládnutí základní problematiky geodézie a kartografie. Cílem studia je zvládnutí teoretických problémů geodézie a kartografie, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii chyb či související informatické zajištění, a zároveň praktických geodetických činností. Nezbytnou součástí studijního plánu tak jsou i výuky v terénu. Kromě klasické a teoretické geodézie je zařazena i problematika Katastru nemovitostí (předměty mapování, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy), který je jedním z pilířů geodetické praxe. Cílem studia je dále podat základní informace v oblastech kartografie, fotogrammetrie, geografických informačních systémů (GIS) i inženýrské geodézie, které jsou dále hlouběji rozvíjeny v magisterském studiu.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Geodézie a kartografie je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent tříletého bakalářského studia získává titul Bc. a uplatní se zejména jako pracovník v zeměměřické praxi. Absolvent je schopen aplikovat základní geodetické postupy (sběr, analýza a prezentování prostorových dat) v geodetické a kartografické praxi i mimo obor. Absolventi proto mohou najít uplatnění kromě resortu ČÚZK a běžné geodetické praxe i v jiných odvětvích a to jak ve státním, tak v soukromém sektoru, především v oblastech pořizování a správy prostorových dat. Vzhledem k legislativě a praxi v oboru, je předpokládáno, že bude velká část absolventů pokračovat v magisterském studiu. Absolventi bakalářského studijního programu budou velmi dobře teoreticky i prakticky připraveni na magisterské studium, ať již na Fakultě stavební ČVUT v Praze, či kdekoliv jinde.

Studijní plán

Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie