Bakalářská státní zkouška z geomatiky

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Bszh)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zkoušku organizuje katedra geomatiky. Bakalářská státní zkouška pokrývá okruhy informatika a GIS (skupina A), kartografie, mapování a fotogrammetrie (skupina B). Studenti si první otázku losují z okruhů číslo 1 až 25, druhou z okruhů číslo 26 až 50.

Skupina A

 1. Číselné soustavy, zobrazení celých čísel v počítači, dvojkový doplněk. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce, mantisa a exponent, přesnost zobrazení a numerické nepřesnosti při výpočtech, počítačové epsilon
 2. Základní formáty rastrových dat (BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF) a datové typy (binary, indexed, grayscale, truecolor), bodové, lokální a globální transformace obrazových dat, algoritmy konverze RGB na stupně šedi
 3. Relační databáze, normalizace relací, integritní omezení
 4. Jazyk SQL, dotazy a výběry dat
 5. Primární a cizí klíče v relačním modelu, spojování tabulek, kardinalita
 6. Aktualizace dat (operace INSERT, UPDATE a DELETE)
 7. Základní pojmy a principy objektového programování
 8. Základní číselné typy (celá čísla, čísla v pohyblivé čárce), odvozené typy ukazatel a reference
 9. Deklarace a definice objektů v C++, relační a logické operátory, podmínky, cykly
 10. Funkce jazyka C++, parametry, předávání parametrů
 11. Standardní kontejnery a iterátory
 12. GIS, princip, význam, využití, významné GIS produkty.
 13. Vektorová data v GIS, princip uložení, atributová data, datové modely, výhody, nevýhody.
 14. Rastrová data v GIS, princip uložení, prostorové a barevné rozlišení, výhody, nevýhody.
 15. Převod mezi rastrovými a vektorovými daty - vektorizace, rasterizace, převzorkování, skenování.
 16. Topologie, čistota vektorových dat, překryvné analýzy, geometrické algoritmy.
 17. Georeferencování, transformace rastrových dat, počty identických bodů.
 18. Metadata, normy a standardy v geoinformatice, INSPIRE.
 19. Vzdálenostní analýzy, buffer, nákladové povrchy, nejlevnější cesty.
 20. Využití teorie grafů v GIS, síťové analýzy.
 21. Metody interpolace bodových dat (nejbližší soused, přirozený soused, IDW, spline, trend)
 22. Geostatistické metody v GIS, semivariogram, prostorová autokorelace, krigování, EDA.
 23. GIS na internetu, webové mapové služby.
 24. Zdroje dat pro GIS, významné české geoportály, aplikace GIS v praxi.
 25. Vektorové a rastrové digitální modely terénu, TIN, grid, triangulace, morfometrické analýzy.

  Skupina B

 26. Matematická kartografie, referenční plochy, souřadnicové soustavy, důležité křivky (loxodroma, ortodroma).
 27. Kartografická zobrazení, délkové zkreslení, podmínky konformity, klasifikace zobrazení, zobrazení elipsoidu na kouli.
 28. Jednoduchá kuželová, válcová, a azimutální zobrazení. Křovákovo zobrazení a S-JTSK.
 29. Válcová zobrazení použitá na území ČR: Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech, zobrazení UTM, Cassiniho zobrazení.
 30. Nepravá, polykónická, neklasifikovaná zobrazení, polyedrické aplikace. Volba, užití a identifikace zobrazení. Hodnocení zobrazení.
 31. Historie a vývoj kartografie – antika, středověk, renesance, naše nejstarší mapy, historická topografická mapování, naše národní atlasy.
 32. Jazyk mapy, mapové znaky, písmo na mapách, geografické názvosloví, reliéf a metody jeho interpretace.
 33. Závazná státní mapová díla středních měřítek – vojenské topografické mapy, Základní mapy ČR, ZABAGED, digitální modely území.
 34. Tematické mapy, metody tematické kartografie, kartogramy, kartodiagramy, základní a nadstavbové prvky map.
 35. Teorie barev, barvové systémy. Historické i současné metody tisku map. Autorské právo v kartografii. Publikování map na internetu.
 36. Prvky vnitřní orientace a kalibrace, prvky vnější orientace - jejich určování
 37. Jednosnímková fotogrammetrie, projektivní transformace, vzorce a počty vlícovacích bodů, vliv prostorového členění na tvorbu fotoplánu
 38. Průseková fotogrammetrie historická a dnešní
 39. Stereofotogrammetrie - základní vztahy u normálního případu, přesnost stereofotogrammetrie v prostorové složce
 40. Tvorba ortofota - data, znalost veličin, rozdíl ortofota a fotoplánu
 41. Zjišťování průběhu hranic při novém mapování a při zaměření obvodů pozemkové úpravy (rozdíly, dokumentace).
 42. Etapy a průběh zpracování obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
 43. Postup zpracování obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav, řešené a neřešené pozemky.
 44. Struktura a správa geodetických bodů státních bodových polí, revize a doplnění podrobného polohového bodového pole.
 45. Historická mapování na území ČR (mapování pro stabilní katastr, dle Instrukce A, THM, tvorba ZMVM) a vývoj pozemkové evidence (stabilní katastr, pozemkový katastr, evidence nemovitostí).
 46. Katastr nemovitostí od roku 1993 (základní ustanovení právních předpisů, obsah a předmět katastru), katastrální operát, formy a obsah katastrální mapy.
 47. Geometrický plán (účel, obsah, forma, ověření, potvrzení). Zeměměřické činnosti při vyhotovení geometrického plánu (podklady, měření).
 48. Záznam podrobného měření změn, neměřický záznam (účel, obsah, náležitosti, přílohy, forma).
 49. Revize údajů katastru, oprava chyby v katastrálním operátu (podklady, postup), zpřesnění hranice (mezní odchylky, postup zápisu do katastru).
 50. Vytyčování hranic pozemků (podklady, součinnost s vlastníky, dokumentace). Označování hranic pozemků (zásady, druhy stabilizace).