153ZODH / 4. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Mapová algebra, lokální operace, podíl obrazu, NDVI

Osnova

Úvod do rastrové algebry, lokální operace - podíl obrazu, normalizovaný diferenční vegetační index (NDVI).

Seznam použitých příkazů

Rastrová algebra

Rastrovou (mapovou) algebru (Map algebra) má v systému GRASS na starost modul r.mapcalc (více tutoriál).

Dané výrazy lze zadat jako parametr expr (nutné uzavřít do uvozovek), nebo je uložit do textového souboru (při opětovném použití) - viz parametr file.

 # zadání výrazu jako parametr
 #
 r.mapcalc expr='p12 = tm1 / tm2'
 r.mapcalc expr='p23 = tm2 / tm3'
 #
 # výrazy uložené v textovém souboru
 #
 r.mapcalc file=podily.txt

Poznámka: Modul r.mapcalc provádí výpočet podobně jako ostatní moduly pro zpracování rastrových dat v aktuální výpočetním regionu, tento fakt je nutné mít na paměti.

Ve wxGUI je mapový kalkulátor Calculator.png dostupný z menu Raster → Raster map calculator

Grafické rozhraní mapového kalkulátoru

Obecná forma výrazu:

nova_mapa = vyraz (mapa1, mapa2, ...)

kde vyraz může zahrnovat názvy rastrových map, celočíselné či reálné konstanty a podporované funkce.

Tab. č.1: Operátory
operátor popis typ priorita
^ exponent aritmetický 5
% modulo (zbytek po celočíselném dělení) aritmetický 4
/ dělení aritmetický 4
* násobení aritmetický 4
+ sčítání aritmetický 3
- odečítání aritmetický 3
== rovnost logický 2
!= nerovnost logický 2
> větší než logický 2
< menší než logický 2
>= větší rovno než logický 2
<= menší rovno než logický 2
&& AND (a) logický 1
|| OR (nebo) logický 1
# rozděluje tabulku barev aritmetický -
Tab č.2: Funkce
funkce význam mat. zápis typ
abs(x) absolutní hodnota z x |x|  
atan(x) arkustangens z x (výsledek ve stupních) arctan(x) F
atan(x,y) arkustangens z x/y (výsledek ve stupních) arctan(x/y) F
cos(x) kosinus z x (x ve stupních) cos(x) F
double(x) převede x na číslo s plovoucí desetinnou čárkou (výstupní mapa DCELL) F
eval([x,y,...,]z) vyhodnotí výrazy x a y a výsledek uloží do z    
exp(x) exponenciální funkce z x ex F
exp(x,y) mocnina y z x xy F
float(x) převede x na číslo s plovoucí desetinnou čárkou (výstupní mapa FCELL)   F
if podmíněný příkaz    
if(x) 1, když x není 0, jinak 0    
if(x,a) a, když x není 0, jinak 0    
if(x,a,b) a, když x není 0, jinak b    
if(x,a,b,c) a, když x > 0, b když x rovno 0, c když x < 0    
int(x) převede x na celé číslo, zbytek odřízne    
isnull() 1, když x rovno NULL (no data)   F
log(x) přirozený logaritmus z x ln(x) F
log(x,b) logaritmus z x při základu b logb(x) F
max(x,y [,z...]) vrátí největší ze zadaných hodnot   *
median(x,y[,z...]) vrátí prostřední hodnotu (medián) ze zadaných hodnot   *
min(x,y[,z...]) vrátí nejmenší ze zadaných hodnot   *
mode(x,y[,z...]) vrátí nejčetnější hodnotu (modus) ze zadaných hodnot   *
not(x) 1 pokud x je nula, jinak 0    
rand(low,high) vrátí náhodnou číselnou hodnotu z intervalu [low; high]    
round(x) zaokrouhlí x na nejbližší celočíselnou hodnotu   I
sin(x) sinus z x (x ve stupních) sin(x) F
sqrt(x) odmocnina z x sqrt(x) F
tan(x) tangens z x (x ve stupních) tan(x) F

Vysvětlivky:

* ... Vrací reálné číslo, pokud je x reálné číslo.
F ... Výsledek je vždy reálné číslo.
I ... Výsledek je celé číslo.
Tab č.3: Speciální proměnné
proměnná význam
x() proměnná pro aktuální souřadnici x
y() proměnná pro aktuální souřadnici y
col() proměnná pro aktuální číslo sloupce
row() proměnná pro aktuální číslo řádku
nsres() proměnná pro aktuální rozlišení sever-jih
ewres() proměnná pro aktuální rozlišení východ-západ

V následující části se zaměříme na lokalní operace, kdy hodnota výsledné buňky je vypočtena na základě hodnot korespondujících hodnot vstupní rastrové mapy či map. V dalších cvičeních budeme používat operace fokální, které se provádí v rámci množiny rastrových buněk pokryté tzv. moving window - plovoucím oknem.

Vstupní kanály tm1 a tm2
(a) tm1 + tm2; (b) tm1 - tm2; (c) tm1 * tm2; (d) tm1 / tm2; (e) 1.0 * tm1 / tm2

Poznámky:

 • Datový typ buněk výsledné vrstvy (celočíselná; hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou) se odvozuje z datového typu buněk vstupních rastrových map a datovém typu konstant uvedených ve výrazu. Výsledkem dělení dvou celočíselných rastrových map je tedy opět mapa s celočíselnými hodnotami buněk!
 • Vstupují-li do výpočtu rastrové buňky s hodnotou NULL ("žádná data") je výsledkem opět hodnota NULL.

Podíl obrazu

Podíl obrazu je základní algebraickou metodou používanou pro detekci příznaků, zvýraznění obrazu, výpočet vegetačních indexů a řadu dalších úloh.

Poznámka: Datový typ buněk vstupních vrstvev je často celočíselný (např. jednotlivé kánaly LandSat-TM). Abychom získali rastrovou vrstvu obsahující hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou (FCELL, DCELL) je potřeba alespoň jeden z operandů přetypovat, např. přenásobit konstantou "1.0" nebo použít vestavěnou funkci float().

Jako příklad můžeme vypočítat podíl sedmého a čtvrtého kanálu družicové scény LandSat-TM5:

 # podíl obrazových kanálů sedm a čtyři (výsledná mapa DCELL)
 #
 r.mapcalc 'p74 = float(tm7) / tm4'
 d.rast map=p74
Podíl obrazu (tm7/tm4) - tabulka barev rainbow (výchozí)

NDVI

Praktickou úlohou podílu obrazu je výpočet normalizovaného diferenčního vegetačního indexu (NDVI).

 # výpočet NDVI
 #
 r.mapcalc 'ndvi = float(tm4 - tm3) / (tm4 + tm3)'

Dominuje-li DH v blízkém infračerveném oboru (tm4) nad hodnotou ve viditelném (červeném) spektru (tm3), hodnota NDVI je kladná a ukazuje na oblast s bohatou vegetací. Hodnoty NDVI kolem nuly reprezentují půdu bez výraznější vegetace, nula potom vodní plochy - pouze teoreticky.

NDVI - tabulka barev rainbow

Pro lepší vizuální interpretaci obrazu zvolíme vlastní tabulku barev, nejprve zjistíme rozsah dat (r.info -r), pro názornější představu můžeme vytisknout statistiku rastrové vrstvy pomocí modulu r.report:

 # rozsah hodnot
 #
 r.info -r map=ndvi
min=-1.000000
max=0.861314

Rastrové hodnoty se tedy pohybují v intervalu [-1.0; +0.87].

 # vytisknout statistiku (počet buněk, procenta, plocha v hektarech); přerozdělit na 25 intervalů
 #
 r.report -n map=ndvi units=c,p,h nstep=25
+-----------------------------------------------------------------------------+
|             RASTER MAP CATEGORY REPORT             |
|LOCATION: sevcech                  Sat Oct 29 14:43:14 2005|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|     north:   -957500  east: -763855.0602047            |
|REGION  south:  -1007318  west:     -830529            |
|     res:  29.99277544  res:   29.99277544            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|MASK:none                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|MAP: (untitled) (ndvi in student)                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|        Category Information        |  cell|  % |     |
|   #|description                | count| cover| hectares|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|    -1--0.925547|from to . . . . . . . . . . . |   37| 0.00|   3.33|
|-0.553285--0.478832|from to . . . . . . . . . . . |   1| 0.00|   0.09|
| -0.478832--0.40438|from to . . . . . . . . . . . |   5| 0.00|   0.45|
| -0.40438--0.329927|from to . . . . . . . . . . . |  114| 0.00|   10.26|
|-0.329927--0.255474|from to . . . . . . . . . . . |  2258| 0.06|  203.12|
|-0.255474--0.181022|from to . . . . . . . . . . . | 13612| 0.38|  1224.49|
|-0.181022--0.106569|from to . . . . . . . . . . . | 11660| 0.32|  1048.89|
|-0.106569--0.032117|from to . . . . . . . . . . . | 70927| 1.96|  6380.36|
| -0.032117-0.042336|from to . . . . . . . . . . . | 88807| 2.46|  7988.78|
| 0.042336-0.116788|from to . . . . . . . . . . . | 171190| 4.74| 15,399.68|
| 0.116788-0.191241|from to . . . . . . . . . . . | 240714| 6.67| 21,653.83|
| 0.191241-0.265693|from to . . . . . . . . . . . | 265466| 7.35| 23,880.43|
| 0.265693-0.340146|from to . . . . . . . . . . . | 342896| 9.50| 30,845.78|
| 0.340146-0.414599|from to . . . . . . . . . . . | 594617| 16.47| 53,489.76|
| 0.414599-0.489051|from to . . . . . . . . . . . | 822636| 22.79| 74,001.59|
| 0.489051-0.563504|from to . . . . . . . . . . . | 752950| 20.86| 67,732.87|
| 0.563504-0.637956|from to . . . . . . . . . . . | 223519| 6.19| 20,107.02|
| 0.637956-0.712409|from to . . . . . . . . . . . |  8126| 0.23|  730.99|
| 0.712409-0.786861|from to . . . . . . . . . . . |   1| 0.00|   0.09|
| 0.786861-0.861314|from to . . . . . . . . . . . |   1| 0.00|   0.09|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL                       |3609537|100.00|324,701.88|
+-----------------------------------------------------------------------------+

Tabulka barev:

-1.00 red
 0.00 red
 0.30 yellow
 0.50 green
 0.60 0 136 26
 0.87 0 87 16
 # nastavit tabulku barev ze souboru tb-ndvi.txt
 #
 r.colors map=ndvi color=rules rules=tb-ndvi.txt
NDVI - vlastní tabulka barev

Zobrazení legendy je ve wxGUI dostupné z nástrojové lišty mapového okna.

Zobrazení NDVI a legendy v prostředí wxGUI


Reklasifikace rastrových dat

Na základě NDVI provedeme reklasifikaci na tři základní třídy:

 • bez vegetace, vodní plochy
 • plochy s minimální vegetací
 • plochy pokryté vegetací

Modul určený pro reklasifikaci rastrových dat r.reclass nepodporuje data s plovoucí desetinnou čárkou, musíme si pomoci malým trikem - vytvoříme pomocnou vrstvu, která vznikne přenásobením NDVI konstantou "100". Zachováme si tak dostačující přesnost.

 # pomocná vrstva pro r.reclass
 #
 r.mapcalc 'temp1 = 100 * ndvi'

Pro kontrolu vytiskneme rozsah hodnot rastrové vrstvy 'temp1':

 r.info -r map=temp1
min=-100.000000
max=86.131387

Připravíme si tzv. reklasifikační tabulku:

-100 thru 5  = 1 bez vegetace, vodni plochy
 5  thru 35 = 2 plochy s minimalni vegetaci
 35 thru 87 = 3 plochy pokryte vegetaci

Jednotlivé řádky obsahují reklasifikační pravidla, např. první reklasifikační pravidlo přiřadí hodnotám rastrových buněk -100 až 5 výstupní hodnotu 1 s textovým popiskem "bez vegetace, vodni plochy". Reklasifikovaná rastrová vrstva tak bude obsahovat celkem tři kategorie 1, 2, 3.

 # reklasifikace rastrových dat (reklasifikační pravidla uložena v textovém souboru)
 #
 r.reclass input=temp1 output=r_ndvi rules=reklas-ndvi.txt
Definice reklasifikační tabulky v GUI

Dále nastavíme vhodnou tabulku barev

1 red
2 yellow
3 0 136 26
 # nastavení tabulky barev z textového souboru
 #
 r.colors map=r_ndvi color=rules rules=tb-r_ndvi.txt
 #
 # zobrazení reklasifikovaných dat
 #
 d.rast map=r_ndvi
Reklasifikovaný NDVI
Reklasifikovaný NDVI s legendou

Reklasifikační modul nevytváří ve skutečnosti plnohodnotnou rastrovou vrstvu, pouze zapíše zvolená reklasifikační pravidla.

Souhrná statistika reklasifikované rastrové vrstvy:

 r.report map=r_ndvi units=c,p,h
+-----------------------------------------------------------------------------+
|             RASTER MAP CATEGORY REPORT             |
|LOCATION: sevcech                  Mon Oct 31 01:15:33 2005|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|     north:   -957500  east: -763855.0602047            |
|REGION  south:  -1007318  west:     -830529            |
|     res:  29.99277544  res:   29.99277544            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|MASK:none                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|MAP: Reclass of temp1 in student (r_ndvi in student)             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|        Category Information        |  cell|  % |     |
|#|description                   | count| cover| hectares|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|1|bez vegetace, vodni plochy . . . . . . . . . . . | 146375| 3.96| 13,167.41|
|2|plochy s minimalni vegetaci. . . . . . . . . . . | 820825| 22.23| 73,838.67|
|3|plochy pokryte vegetaci. . . . . . . . . . . . . |2642337| 71.56|237,695.81|
|*|no data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82866| 2.24|  7454.35|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL                       |3692403|100.00|332,156.23|
+-----------------------------------------------------------------------------+

Praktická úloha: vytvoření rastrové mapy s teplotou povrchu

Nejprve vytvoříme kopii šestého kanálu LandSat-TM5 (pomocí modulu g.copy) v aktuálním mapsetu

 # kopie tm6@PERMANENT -> tm6_null@<mapset>
 #
 g.copy rast=tm6,tm6_null

nebo z wxGUI

Vytvoření kopie rastrové či vektorové mapy z kontextového menu Layer Manageru

Nahradíme hodnotu "0" hodnotou NULL (žádná data) - nulové hodnoty obsahuje levý dolní roh snímku, který neobsahuje žádná data. Nahradíme-li tuto hodnotu hodnotou NULL, nebude tato část snímku vstupovat do výpočtu. Nahrazení hodnotou NULL provedeme příkazem r.null:

 g.region rast=tm6_null
 #
 # nahrazení hodnoty "0" hodnotou NULL
 #
 r.null map=tm6_null setnull=0

Výpočet převzat z Open source GIS: A GRASS GIS Approach.

 r.mapcalc 'tm6rad = 1.238 + (15.6 - 1.238) * tm6_null / 255'
 r.mapcalc 'temp_kelvin = 1260.56 / (log (607.76 / tm6rad + 1))'
 r.mapcalc 'temp_celsius = temp_kelvin - 273.15'
Výpočet mapy teploty povrchu v rastrovém kalkulátoru wxGUI

Před vizualizací výsledné rastrové vrstvy nastavíme vhodnou tabulku barev:

0 blue
15 green
30 yellow
45 red
 r.colors map=temp_celsius col=rules < tb-teplota.txt
 d.rast temp_celsius
Teplota povrchu

Na závěr můžeme vzniknuvší rastrové vrstvy odstranit pomocí modulu g.remove.

 # odstranění zvolených rastrových vrstev
 #
 g.remove rast=tm6_null,tm6rad,temp_kelvin