Výběr podle jména souboru (malá písmena bez diakritiky)
jmenoprijmenipracerok
max. počet záznamůkatedra

Nezobrazovat záznamy bez anotací
Nezobrazovat informace v angličtině

Textové vyhledávání

Zpracováno 567 záznamů

Dana Bartošová. Tematická kartografie v české atlasové tvorbě. 2016 dp.

Soubory
dana-bartosova-dp-2016.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných českých atlasových děl z hlediska použitých metod tematické kartografie. hodnocenými atlasy jsou Atlas podnebí Česka, Atlas fenologických poměrů Česka, Akademický atlas českých dějin, Atlas krajiny ČR,Školní atlas světa a Školní atlas dnešního světa. V první kapitole diplomové práce jsou shrnuty používané metody tematické kartografie, druhá kapitola postupně představuje vybrané atlasy, u kterých jsou v následujících kapitolách hodnoceny použité kartografické metody.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2016-02-10
Klíčová slova
atlas, české atlasy, druhy dat, hodnocení, kvantifikovaná analýza, metody tematické kartografie, tematická kartografie, statistika
Title
Methods of thematic cartography in czech atlases
Annotation
This master thesis deals with evaluation of selected czech atlases in terms methods used in thematic cartography. Selected atlases are Atlas podnebí Česka, Atlas fenologických poměrů Česka, Akademický atlas českých dějin, Atlas krajiny ČR, Školní atlas světa and Školní atlas dnešního světa. In the first chapter the methods used in thematic cartografy are described, the second one presents selected atlases, which are evaluated in last chapters of the thesis.
Keywords
atlas, czech atlases, types of data, evaluation, quantified analysis, methods of thematic cartography, thematic cartography, statistic

Jana Poesová. ZAMĚŘENÍ A VYTVOŘENÍ PROSTOROVÉHO MODELU VNITŘNÍHO PALÁCE HRADU HELFENBURK U ÚŠTĚKA. 2016 dp.

Soubory
jana-poesova-dp-2016.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá zaměřením a vytvořením dokumentace hradu Helfenburk u Úštěka v severních Čechách. Hrad byl zaměřen metodou laserového skenování. Zaměření bylo provedeno skenovacím systémem Trimble TX5. První část práce pojednává krátce o teoretickém základu použité metody, dále je popsán postup při zaměření objektu, volba stanovisek a kontrolních bodů v terénu. V následujících kapitolách je podrobně popsána registrace mračen bodů a postup při vyhotovení trojúhelníkové sítě. V závěru práce je prezentováno výsledné mračno bodů společně s 3D trojúhelníkovým modelem hradu.
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Oponent
Prof. Dr. rer. nat. Martin Oczipka
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2016-02-10
Klíčová slova
Laserové skenování, 3D model, trojúhelníková síť, mračno bodů, hrad Helfenburk u Úštěka
Title
MEASUREMENT AND SPATIAL MODEL CREATION OF THE INNER PART OF THE HELFENBURK CASTLE NEAR ÚŠTĚK
Annotation
This thesis deals with the measurement and creation of documentation of castle Helfenburk near Úštěk in northern Bohemia. Laser scanning was chosen as the most convenient method of the data capturing. The measurement was carried out by using the Trimble TX5 scanner. The thesis deals briefly with the theoretical bases of laser scanning method and then with measuring work on the object, and positioning of standpoints and check points in field. The data processing (the registration process and creation of triangular mesh of the castle) are described in detail in following chapters. The final point cloud and triangular mesh are presented in the chapter "Result".
Keywords
Laser Scanning, 3D Model, Triangular mesh, Point Cloud, Castle, Helfenburk near Úštěk

Barbora Vyskočilová. Návrh monitorovacího systému na ukládání skrývkových zemin v podmínkách dolu Bílina. 2016 dp.

Soubory
barbora-vyskocilova-dp-2016.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem monitorovacího systému na ukládání skrývkových zemin v podmínkách dolu Bílina. V práci je popsán dosavadní systému sledování činnosti kolesových rýpadel v realném čase a jeho možná rozšíření na pásové zakladače. Hlavním cílem je otestování metody modelace výsypky za použití liniového laserového dálkoměru. Závěr práce se věnuje zpracování dat z kontrolního měření na jehož výsledcích je vyhodnocena vhodnost této metody pro využití v podmínkách lomu.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2016-02-10
Klíčová slova
Monitorovací systém, ukládání skrývkových zemin, důl Bílina
Title
Proposed monitoring system for overburdened soil lodgment in the Bílina mine
Annotation
This diploma thesis focuses on proposed monitoring system for overburdened soil lodgment in the Bílina mine in real time. Thesis analyses systems for dump body model creating using technologies used in belt stacker monitoring. Comprehensive concept of the presented topic is complemented by description of technology used in overburdened soil lodgment and by description of current conditions of information system in Bílina mine owend by Severočeské doly a.s.
Keywords
Monitoring system, overburdened soil lodgment, Bílina mine

Bc. Jan Bartůněk. Testování odšumění a rozlišovací schopnosti dat 3D skenování. 2015 dp.

Soubory
jan-bartunek-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá testováním metod odšumění dat pořízených pomocí 3D laserové skenovací stanice Leica HDS3000. Deska s testovacími přípravky byla v laboratoři v budově FSv ČVUT v Praze naskenována na čtyřech různých vzdálenostech s nastavením čtyř různých hustot skenování. V první části testování jsou na data aplikovány různé metody odšumění a pomocí rozdílových modelů jsou graficky a statisticky zhodnoceny jednotlivé metody odšumění. Cílem je zjistit přínos těchto metod. Druhá část testování se zabývá vyhodnocením rozlišovací schopnosti dat pořízených 3D laserovými skenovacími stanicemi Leica HDS3000, Leica ScanStation P20, Trimble TX5, Surphaser 25HSX a multifunkční stanicí Leica Nova MS50. Testování rozlišovací schopnosti je prováděno na testovacích přípravcích, které mají různě hluboké prohlubně a různě široké mezery.
Vedoucí
Ing. Petr Jašek
Oponent
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
laserové skenování, 3D data, redukce šumu, rozlišovací schopnost, Cyclone, Geomagic, Denoiser
Title
Testing of denoising and resolution power of 3D scanning data
Annotation
This master thesis deals with testing denoising methods of data that are performed by the 3D laser scanning station Leica HDS3000. The plate with the testing preparations was scanned from four different distances and four different density scanning settings in the building of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague. The different denoising methods are applied at the data in the first part of the testing and they are graphically and statistically evaluated by deviation models. The aim of this thesis is evaluation the contribution of the denoising methods. The second part of the testing deals with evaluation resolution power of data that are performed by the 3D laser scanning stations Leica HDS3000, Leica ScanStation P20, Trimble TX5, Surphaser 25HSX and by the multifunction station Leica Nova MS50. Resolution power testing is performed on testing preparations that have different width and different depth.
Keywords
laser scanning, 3D data, noise reduction, resolution power, Cyclone, Geomagic, Denoiser

Bc. Michal Bečička. Atlas transportu splavenin a fosforu do vodních nádrží v České republice. 2015 dp.

Soubory
michal-becicka-dp-2015.pdf michal-becicka-dp-2015.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením výsledků modelu transportu splavenin ve velkých povodích. Byla stanovena forma prezentace výsledků modelu ve formě map. Vznikl tak atlas trasportu splavenin a fosforu, jakožto soubor tématických map vhodných pro vyhodnocení. V rámci tvorby atlasu map byl vytvořen GIS nástroj pro automatické generování gridu definujícího rozložení mapových listů. Při vyhodnocování citlivosti modelu byly vypočteny a analyzovány ukazatele, z nichž nejsměrodatnější jsou hustota říční sítě, plocha orné půdy, fragmentace pozemků, ztráta půdy. Při tvorbě ukazatelů byla zpracována data vzniklá při tvorbě modelu. Tato práce je součástí výzkumu zanášení a eutrofizace nádrží. Výsledky budou sloužit k analýzám a plánování v oblasti hospodaření s vodou a ochrany povrchových vodních útvarů.
Vedoucí
doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Oponent
Mgr. Pavel Rosendorf
Katedra
K143 -- Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
eroze, sediment, vodní nádrže, modelování eroze, WATEM/SEDEM, ukládání sedimentu, transport sedimentu, eutrofizace, ochrana vod
Title
Atlas of sediment and phosphorus transport into water bodies in the Czech Republic
Annotation
This diploma thesis deals with evaluation of results caused by sediment-transport model in large watersheds. The results may be seen through maps presented in this thesis. Maps which are showing the transport of sediments and phosphorus are presented. As a part of the atlas was made the map sheets automatic grid generation DIS tool. Sensitivity model evaluation determines that the most important pointers are density of the river network, area of arable land, fragmentation of land and soil loss. This diploma thesis is being a part of research which shows the clogging of basins eutrophication. The results are to be used for the surface water protection works and efficient water management analysing and planning.
Keywords
Erosion, Sediment, Water reservoirs, Erosion modeling, WATEM/SEDEM, Sediment deposition, Sediment transport, Eutrophication, Water protection

Roman Boháč. Metrologické zhodnocení přístrojů FOIF OTS 812-R500. 2015 dp.

Soubory
roman-bohac-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce ověřuje přesnosti dvou totálních stanic od čínského výrobce FOIF OTS 812-R500. Postup měření a testování je proveden podle normy ČSN ISO 17123. Byly zjišťovány směrodatné odchylky měřených délek, vodorovných směrů a zenitových úhlů. Oba testované přístroje byly zapůjčeny od soukromých vlastníků.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Michal Volkmann
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
FOIF, přesnost, směrodatná odchylka, ČSN ISO 17123
Title
Metrological examination of the intruments FOIF OTS 812-R500
Annotation
This thesis verify the accuracy of two total stations from the Chinese manufacturer FOIF OTS 812-R500. Procedure for measurement and testing is performed according to ČSN ISO 17123. In this thesis there were determined standard deviation of the measured lengths and standard deviation of the horizontal directions and zenith angles. Both tested devices were lent from private owners.
Keywords
FOIF, accuracy, standard deviation, ČSN ISO 17123

Bc. Michala Čapková. Vizualizace omezení právního vztahu k nemovitosti. 2015 dp.

Soubory
michala-capkova-dp-2015.pdf
Anotace
Diplomová práce je zaměřena na omezení právních vztahů k nemovitostem, konkrétně na věcná břemena a na jejich vizualizaci. Práce obsahuje teoretickou část s přehledem právních vztahů podle platných právních předpisů. Dále práce obsahuje praktickou část, ve které jsou řešeny současné možnosti vizualizace věcných břemen v programu Misys a návrhy na jejich zlepšení.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
Právní vztahy k nemovitosti, věcná břemena, katastr nemovitostí České republiky, informační systém katastru nemovitostí, výměnný formát ISKN, jazyk SQL, vizualizace věcných břemen
Title
Visualization of the legal relation restriction to real estate
Annotation
This master's thesis focuses on legal relation restriction to real estate, specifically on easement and its visualization. The theoretical part contains overview of legal relations according to valid legal regulations. The practical part proposes solutions of easement visualization in Misys software and its improvement proposals.
Keywords
Legal relation restriction to real estate, easements, cadastre register of the Czech Republic, the cadastre register information system, the cadastre register information system exchange format, SQL programming language, visualisation of easement

Bc. Petra Dífková. Zaměření hradu Helfenburk u Úštěka a vytvoření prostorového modelu hradeb. 2015 dp.

Soubory
petra-difkova-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zaměřením hradu Helfenburk u Úštěka a následným zpracováním naměřených dat. Hrad byl podrobně zaměřen metodou laserového skenování. Zaměření bylo provedeno skenovacím systémem Trimble TX5. Práce se zabývá postupem při zaměření objektu, volbou stanovisek a identických bodů. Dále je zde popsán postup při zpracování pořízených mračen bodů v programech Geomagic Studio a Cyclone. Výsledkem zpracování je 3D model hradu Helfenburk ve formě mračna bodů, které je v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Výsledný model hradu byl dále použit pro tvorbu 3D CAD modelu pásu vnějších hradeb.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph. D.
Oponent
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
Hrad Helfenburk u Úštěka, laserové skenování, mračno bodů, registrace, CAD model
Title
Measurement of the Helfenburk Castle near Úštěk and Creation of Wall Spatial Model
Annotation
The master thesis describes measurement of the castle Helfenburk near Úštěk and consequent processing of the measured data. Technique of laser scanning was used for measuring of the castle. The laser scanner Trimble TX5 was used. The first part of the thesis deals with measurement of the object, choice of standpoints and choice of control points. The second part of the thesis deals with processing of measured data. Point clouds were processed in the program Geomagic Studio and Cyclone. The result of processing is 3D model of the Helfenburk castle in the form of the point cloud. The final point cloud is in the coordinate system S-JTSK and height system Bpv. The resulting model of the castle was used for creating 3D CAD model of the strip outer walls.
Keywords
Helfenburk castle near Úštěk, laser scanning, point cloud, registration, CAD model

Bc. Vladěna Dvořáková. Určení železničního bodového pole na TÚ 802 Děčín-Dolní Žleb státní hranice. 2015 dp.

Soubory
vladena-dvorakova-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá určením geodetického železničního bodového pole na traťovém úseku TÚ 802, Děčín-Dolní Žleb státní hranice. V první řadě byl analyzován soubor měření obdržený od firmy GEOŠRAFO, s.r.o. Měřické zápisníky byly podrobně zpracovány, byla ověřena výrobní přesnost přístroje. Souřadnice geodetických bodů a jejich směrodatné odchylky byly určeny podmínkovým vyrovnáním polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. Dílčí výsledky výpočtu byly opět zhodnoceny. Kontrolní výpočet vyrovnání byl proveden v programu GNU Gama.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Georgi Diadovsky
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
Železniční bodové pole, TÚ 802 Děčín – Dolní Žleb, ATR, zpracování zápisníku, vyrovnání MNČ, Matlab, GNU Gama
Title
Determination of the Railway Geodetic Point Field TÚ 802 Děčín-Dolní Žleb státní hranice
Annotation
This diploma thesis deals with determination of the railway geodetic point field TÚ 802 Děčín-Dolní Žleb State Border. The data file of measurement was obtained from the surveying firm GEOŠRAFO, s.r.o. The file was processed in several levels to analyse and prove the declared accuracy of used instrument. The geodetic points’ coordinates and their standard deviations were calculated by mean squared error method conditional adjustment of traverse series. The progress of calculation was evaluated part by part. Finally the control adjustment computation was done also in programme GNU Gama.
Keywords
Railway geodetic point field, TÚ 802 Děčín – Dolní Žleb, ATR, measurement file processing, mean squared error adjustment, Matlab, GNU Gama

Bc. Barbora Faitová. Optimalizace v proměnlivém prostředí. 2015 dp.

Soubory
barbora-faitova-dp-2015.pdf barbora-faitova-dp-2015.tar.gz
Anotace
Klasifikace typů optimalizačních úloh podle vztahu k měnícímu se prostředí. Navržení heuristických algoritmů pro vybrané typy úloh a testovacích prostředí pro jejich vyhodnocení. Provedení výpočetních experimentů.
Vedoucí
doc. RNDr. Jiří DEMEL, CSc.
Oponent
Ing. Jana Kučerová, CSc.
Katedra
K128 -- Katedra inženýrské informatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
operační výzkum, optimalizace, lineární programování, simulace
Title
Optimization in variable environment
Annotation
The classification of types of optimization problems by relation to changing environment. Creating heuristic algorithms for selected tasks and test environments for their assess- ment. Implementation of computational experiments.
Keywords
operation research, optimization, linear programming, simulation

Martin Fencl. Možnosti připojení a usměrnění základního důlního bodového pole v Podzemní laboratoři Josef. 2015 dp.

Soubory
martin-fencl-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce má za cíl určení souřadnic bodů důlního polohového bodového pole ve štole Josef a zabývá se činnostmi s tím souvisejícími. V rámci práce bylo provedeno provážení důlní olovnicí, zpracování naměřených dat, polohové připojení polygonového pořadu gyroteodolitem, výpočetní práce s následným vyrovnáním a porovnání souřadnic s dosavadním platným stavem. Dále je v práci zahrnut i výpočet výšky větracího komína.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Ratiborský, Csc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
polygonový pořad, vyrovnání, gyroteodolit, důlní olovnice, geodézie v podzemí, štola Josef, GNSS, připojovací a usměrňovací měření
Title
Possibility of connection and orientation of the mining geodetic point field in Josef Underground Laboratory
Annotation
The aim of this master's thesis is to determine the coordinates of the mine geodetic control points in the Josef Gallery and associated activities. Part of this was done using measurement by mining plumb bob, data processing, positional connection bz gzrotheodolite, calculation work, followed by adjustment and comparison of coordinates with the current valid state. Also included is the calculation height of the vertical shaft.
Keywords
traverse, adjustment, gyrotheodolite, mining plumb bob, mining surveing, Josef Gallery, GNSS, connecting survey and orientation measurement

Tereza Fiedlerová. Aplikace pro georeferencování vícelistých mapových děl. 2015 dp.

Soubory
tereza-fiedlerova-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá problémem georeferencování vícelistých mapových děl a popisuje návrh a implementaci aplikace sloužící k tomuto účelu. Výsledná aplikace vyžaduje na vstupu od uživatele soubory s identickými body a rohy mapových listů. Umožňuje uživateli definovat rozložení mapových listů. Na základě těchto vstupů poté provede společné vyrovnání všech mapových listů (resp. identických bodů) metodou nejmenších čtverců s pomocí afinní transformace nebo polynomické transformace 2. řádu. Pro eliminaci vlivu odlehlých hodnot zároveň nabízí použití robustní metody vyrovnání. Výsledkem jsou transformační klíče pro každý mapový list, ale také transformované identické body, rámy mapových listů ve formátu shapefile, pomocné soubory pro georeferencování (world file, auxiliary file) a další.
Vedoucí
doc. Ing. Jiří Cajthaml, PhD.
Oponent
Ing. Petr Souček Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
C++, georeferencování, GIS, Qt, transformace
Title
Application for georeferencing of map series
Annotation
This diploma thesis deals with the problem of georeferencing of map series, and describes the design and implementation of the application created for this purpose. The input of the application are files with identical points and map corners. The application allows the user to define a map lists layout. Based on these inputs, the application computes an adjustment of the maps (the identical points) with the Least Squares method using the affine, or the second order polynomial, transformation. It also applies the robust adjustment method in case there are some outliers expected. The main output is a transformation key for each map, but there are several other outputs such as transformed identical points, map frames in shapefile format, files with information about georeferencing (world file, auxiliary file).
Keywords
C++, georeferencing, GIS, Qt, transformation

Michaela Gubaniová. Výškové měření bočních svahů uhelného lomu ČSA.. 2015 dp.

Soubory
michaela-gubaniova-dp-2015.pdf michaela-gubaniova-dp-2015.zip
Anotace
V rámci této práce proběhlo výškové zaměření a vyhodnocení geodetického sledování poklesů bočních svahů uhelného lomu ČSA a průzkumné štoly Jezeří. Měření bylo uskutečněno velmi přesnou nivelaci II. řádu s přístrojem Leica DNA03.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Světla Vojtíšková
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
nivelace, vertikální posuny, porovnání etap, analýza nivelačních rozdílů
Title
Measurement of Hillsides Heights in Coal Mine ČSA.
Annotation
This paper describes results of focus height and evaluation of geodetic monitoring subsidence hillsides in coal mine ČSA and exploratory tunel Jezeří . Measurement of very exact alignment II. order with the standing position Leica DNA03.
Keywords
levelling, vertical displacements, compared stages, analysis of leveling differences

Lenka Kloučková. Revize a doplnění výukového bodového pole Hůrka. 2015 dp.

Soubory
lenka-klouckova-dp-2015.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá revizí a doplněním výukového bodového pole Hůrka. První část je zaměřena na popis osady Karlovy Dvory, kde se nachází BP Hůrka. Dále je popsána revize původního bodového pole a stabilizace nových bodů. BP Hůrka bylo zaměřeno GNSS metodou, 3D polygonovým pořadem a geometrickou nivelací. BP Hůrka bylo vytvořeno pro studenty geodézie na ZF JU.
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Michal Volkmann
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
Hůrka, bodové pole, GNSS metoda, polygonový pořad, geometrická nivelace
Title
Revision and supplementation of an educational geodetic control Hůrka
Annotation
The diploma thesis deals with a revision and a supplementation of an educational geodetic control Hůrka. The first part focuses on the description of the hamlet Karlovy Dvory, where the geodetic control Hůrka is located. It also describes the revision of the original geodetic control and points out a stabilization of the new points. The geodetic control Hůrka was surveyed using the GNSS technology, the 3D traverse and the geometrical levelling. The geodetic control Hůrka was created for students of the geodesy of the Faculty of Agriculture at the University of South Bohemia.
Keywords
Hůrka, the geodetic control, the GNSS technology, the traverse, the geometrical levelling

Bc. Jaromír Konfršt. Vývoj systému pro automatickou optickou kalibraci měřických pásem a dalších délkových měřidel. 2015 dp.

Soubory
jaromir-konfrst-dp-2015.pdf jaromir-konfrst-dp-2015.tar.gz
Anotace
Předmětem této diplomové práce je vytvoření funkčního softwaru pro automatizovanou optickou kalibraci délkových měřidel. Pro vytvoření tohoto softwaru je použit programovací jazyk C++ v operačním systému Linux. Tento software propojuje přístroje v laboratoři, konkrétně interferometr, krokový motor a mikroskop, které slouží k samotné kalibraci. Pro komunikaci s mikroskopem je použita knihovna OpenCV, jež je volně přístupnou knihovnou pro manipulaci s obrazovými daty. Hlavním cílem tohoto softwaru je použití při kalibraci měřických pásem, ale i jiných přístrojů založených na ryskách (např. nivelační lať). Tato práce se zaměřuje zejména na způsoby čtení rysky a na metody samotné kalibrace, s ohledem na jejich přesnost.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Maršík, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
kalibrace, programovací jazyk C++, měřické pásmo, ryska
Title
Development of an automated optical calibration system for measuring tape and other distance measuring tools
Annotation
The subject of this thesis, is to create a working automatic optical calibration software for measuring devices. This software is created in programming language C++ and runs under operating system Linux. This software communicates with devices in laboratory such as laser interferometer, stepper motor and microscope. OpenCV library is an open source library used for communication with microscope. The main purpose of this software is application for calibration of measuring tapes, but as well on other measuring devices founded on a graduation. This work focuses on ways of evaluating the graduation and on methods used for calibration.
Keywords
calibration, programming language C++, measuring tape, graduation

Bc. Martin Kuba. Zhodnocení etapových měření posunů a přetvoření nosných konstrukcí Vladislavského sálu na Pražském hradě. 2015 dp.

Soubory
martin-kuba-dp-2015.pdf martin-kuba-dp-2015.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá sledováním vodorovných a svislých posunů ve Vladislavském sále, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, výpočtem a zhodnocením posunů. Součástí vyhodnocení je zkoumání vlivu času a teploty na posuny. Cílem této práce je také určení a zhodnocení svislých posunů stropní klenby na základě celodenního geodetického měření.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Karel Křemen
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
Vladislavský sál, náklon, svislý posun, etapové měření, přesnost, přesná nivelace
Title
Evaluation of Stage Measurements of Displacements and Deformations of Bearing Structures in Vladislav Hall in the Prague Castle
Annotation
This thesis deals with monitoring of horizontal and vertical displacements in the Vladislav Hall, assessing the accuracy of measured values, calculation and evaluation of the displacements. Part of evaluation is to examine the influence of time and temperature on displacements. The aim of this work is destination and evaluation of the vertical displacements of the vault overhead based on all-day geodetic measurements.
Keywords
Vladislav hall, tilt, vertical displacements, stage measurement, precision, precise levelling

Bc. Petr Lavička. Tvorba digitálního modelu hradu Seeberg a jeho vizualizace. 2015 dp.

Soubory
petr-lavicka-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby 3D modelů v prostředí SketchUp, možnostmi jejich interaktivní prezentace na internetu a vizualizací dosažených výsledků. Práce je dále věnována možnostem pokročilého modelování v prostředí SketchUp a možnostem modelování terénu. Výsledek práce bude prezentován na webových stránkách a dále využit Městským muzeem ve Františkových Lázních pro propagační účely.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
Seeberg, prostorový model, digitální model terénu, SketchUp, vizualizace, webové stránky
Title
Creating a digital model of castle Seeberg and its visualization
Annotation
This thesis deals with the creation of 3D models in SketchUp, the possibilities of their presentation on the internet and visualization of results. The thesis is paid to the possibilities od advanced modeling in SketchUp and terrain modeling capabilities. The outcome of the work will be presented on the website and will be used by Frans' s spa museum for presentation purposes.
Keywords
Seeberg, spatial model, digital terrain model, SketchUp, visualization, website

Zdeněk Lavička. Tvorba a vizualizace 3D modelů vybraných pramenů ve Františkových Lázních. 2015 dp.

Soubory
zdenek-lavicka-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelů, jejich vizualizací a animací, možnostmi prezentace 3D modelů v prostředí internetu a tvorbou vlastních www stránek s prezentováním výsledků. Výsledky celé práce budou dále využity pro potřeby města Františkovy Lázně. Část práce je věnována pokročilým principům modelování v programu SketchUp se zaměřením na rozšíření pracovního prostředí p nadstavbové moduly (pluginy).
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Zahajský
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
Františkovy Lázně, prameny, 3D modelování, vizualizace, animace, SketchUp, pluginy, 3D tisk, www stránky
Title
Creation and visualization of 3D models of selected springs in Franz's spa
Annotation
This thesis deals with the creation of 3D models, their visualization and animation, possibility of presentation 3D models on the internet and creation of the own web with presentation of the results. The results of this thesis are going to be used for the city Franz's spa. The part of thesis is devoted to advanced principles of 3D modelling in SketchUp in focusing to using plugins.
Keywords
Franz's spa, springs, 3D modelling, visualization, animation, SketchUp, plugins, 3D print, www pages

Bc. Ondřej Michal. Analýza průhybu mostní konstrukce. 2015 dp.

Soubory
ondrej-michal-dp-2015.pdf ondrej-michal-dp-2015.zip
Anotace
Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobých i ktátkodobých pohybů konstrukce mostu Generála Chábery poblíž Litoměřic. K analýze krátkodobých pohybů bylo provedeno zaměření vertikálních pohybů hlavního mostního pole v období 24 hodin. K analýze dlouhodobých pohybů posloužilo etapové sledování konstrukce Katedrou speciální geodézie. Byly analyzovány závislosti pohybů konstrukce na teplotě a na čase. Na základě rozborů přesnosti byly statisticky určeny body s prokazatelnými posuny. Byl odhadnut vliv refrakce na přesnost provedených měření. Výsledky krátkodobého sledování byly porovnány s odlišnou metodou měření průhybu mostní konstrukce. Výsledkem práce je ověření přesnosti použité metody za náročných podmínek a statistická analýza chování konstrukce v závislosti na vnějších podmínkách.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
Most generála Chábery, průhybová čára, refrakce, trigonometrická metoda, svislé deformace
Title
Analysis of deflection of the bridge construction
Annotation
This master thesis deal with an analysis long-term and short-term deformations of construction of the bridge of Gen. Chábera near Litoměřice. For short-term deformation analysis was measured main spans each hour for 24 hours. For long-term deformation analysis was used stage construction monitoring by Department of Special Geodesy. The dependense of bridge deformations on temperature and time was analyzed. Based on the analysis accuracy was statistically determined points with verifiable displacement. The results of short-term monitoring was compared with other method of measurment of deflection of bridge construction. The main results of this thesis are verify the accuracy of the method used and statistically analysis of displacement of construction depending on external conditions.
Keywords
Bridge of Gen. Chábera, deflection line, trigonometric method, vertical deformations

Bc. Ondřej Motyčka. Zpřesnění hranice pozemku a geometrický plán. 2015 dp.

Soubory
ondrej-motycka-dp-2015.pdf
Anotace
Cílem této diplomové práce je popsání problematiky zpřesnění hranice pozemku a tvorby geometrického plánu. Dále je popsán postup, za použití funkcí v programu KOKEŠ, pro zpracování geometrického plánu pro zpřesnění hranice pozemku na podkladě katastrální mapy v digitální (KMD) a analogové podobě. V závěru práce je zhodnocení stávajících funkcí programu pro tvorbu tohoto typu geometrického plánu a formuláře „Souhlasné prohlášení“.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
geometrický plán, zpřesnění hranice pozemku, souhlasné prohlášení, program KOKEŠ
Title
Improvement of a land boundary and survey sketch
Annotation
The purpose of this dissertation is to describe the issue of how to improve the accuracy of territorial boundaries and how to create a survey sketch. In addition, using the functions of KOKEŠ software, the procedure of how to create a survey sketch with improved accuracy of boundaries, is described. This procedure is applied to the cadastral map in its digital (KMD) and analogue form. Last, the suitability of KOKEŠ software functions for producing a survey sketch, and for the creation of the “Boundary Assurance Certificate”, is evaluated.
Keywords
survey sketch, improvement of a land boundary, boundary assurance certificate, software KOKEŠ

Bc. Markéta Novotná. Změny využití ploch na území zaniklých sídel Moldava, Oldříš a Pastviny. 2015 dp.

Soubory
marketa-novotna-dp-2015.pdf marketa-novotna-dp-2015.zip
Vedoucí
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
povinné císařské otisky stabilního katastru, stabilní katastr, Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená, katastrální mapa, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace, Moldava, Oldříš, Pastviny
Title
The land use changes in the area of extinct villages Moldava, Oldříš and Pastviny
Keywords
Imperial Imprints of the Stable Cadastre, Stable Cadastre, State Map 1 : 5 000 - derived, Cadastral map, georeferencing, vectorization, web mapping application, Moldava, Oldříš, Pastviny

Bc. Jan Opat. Vybrané metody měření tvaru a deformace ploch a jejich rekonstrukce. 2015 dp.

Soubory
jan-opat-dp-2015.pdf
Anotace
V práci jsou představeny vybrané metody měření tvaru a deformace ploch kontaktním, bezkontaktním, bodovým i plošným způsobem. Dále jsou zde uvedeny některé způsoby matematické rekonstrukce jednoduchých i složitějších tvarů objektů společně se způsoby rekonstrukce tvaru na základě prostorových souřadnic či gradientních dat. Závěrem je uvedena praktická aplikace chromatického konfokálního senzoru.
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Oponent
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Katedra
K102 -- Katedra fyziky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
metrologie povrchu, matematická rekonstrukce povrchu, deflektometrická metoda, chromatický konfokální senzor
Title
Selected methods of shape and deformation measurement of surfaces and their reconstruction
Annotation
The thesis presents selected measuring methods of surface and its deformation by contact, non-contact, single point and areal measurement approach. Some of the mathematical reconstruction methods for simple and freeform surfaces are presented together with surface reconstruction based on knowledge of spatial coordinates or gradient data. The practical application of chromatic confocal senzor is shown in the example.
Keywords
surface metrology, mathematical surface reconstruction, deflectometric method, chromatic confocal sensor

Vladimír Ouřada. Porovnání metod určení výškopisu. 2015 dp.

Soubory
vladimir-ourada-dp-2015.pdf
Anotace
Cílem diplomové práce je popsat současné i dříve využívané metody určování výškopisu. V práci je dále uvedeno srovnání několika metod na zvoleném referenčním území. K posouzení byly vybrány metody GNSS RTK, letecké laserové skenování a převzatý výškopis z databáze ZABAGED. Na základě vyhodnocení výsledků a dosažených přesností byl učiněn závěr o vhodnosti využití jednotlivých metod.
Vedoucí
Ing Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Vojtěch Hron
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
Výškopis, digitální model terénu, letecké laserové skenování, GNSS RTK, ArcGIS, AutoCAD CIVIL 3D
Title
Comparision of a hypsography determination methods methods
Annotation
The objective of this thesis is to describe currently and formerly used methods of hypsography determination. In the thesis there is a comparison of several methods applied on selected reference surface. GNSS RTK method, airbone laser scanning and adopted hypsography from ZABAGED database were used for this comparison. Based on achieved results and precison conclusion about particular methods suitability was done at the end of the thesis.
Keywords
Hypsography, digital terrain model, airborne laser scanning, GNSS RTK, ArcGIS, AutoCAD CIVIL 3D

Alena Pešková. Hodnocení přesnosti kyvadlových tíhových měření R. Sternecka . 2015 dp.

Soubory
alena-peskova-dp-2015.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá určením polohy kyvadlových měření Roberta Daublebského ze Sternecku na území současné České republiky a zhodnocením přesnosti těchto měření. Pro zjištění polohy jsou využity originální zápisníky a aplikace ArcMap programu ArcGIS. Pro takto zjištěné body je interpolována tíže z gridu Bouguerových anomálií. Pomocí nástrojů statistické analýzy je určena přesnost historických kyvadlových měření, správnost dat je ověřována pomocí korelačních vztahů mezi veličinami. Práce přináší dosud nepoužitý způsob analýzy a určení přesnosti historického kyvadlového měření za pomoci moderních prostředků.
Vedoucí
Ing. Jan Holešovský
Oponent
doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
relativní kyvadlová měření, Robert Daublebský ze Sternecku, tíhové zrychlení, přesnost, statistická analýza
Title
Accuracy evaluation of pendulum gravity measurements of R. Sterneck
Annotation
The main topic of this thesis is determining precise locations of pendulum measurements realized by Robert Daublebsky von Sterneck on the area of modern Czech Republic, and assessing the precision of these measurements. Using the original field books and the ArcMap application the locations were determined for which gravity was interpolated from the Bouguer anomalies. Precision of the historical pendulum measurements is evaluated using statistical analysis tools, and correctness of the data is verified by correlating various quantities. This work presents a novel method to analyze and determine the precision of historical pendulum measurements utilizing modern tools.
Keywords
relative pendulum measurements, Robert Daublebsky von Sterneck, gravity, accuracy, statistical analysis

Bc. Adam Sadecký. Geometrický plán. 2015 dp.

Soubory
adam-sadecky-dp-2015.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá geometrickým plánem se zaměřením na geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti. V první části práce se pojednává o tom, co je to geometrický plán, jaké jsou jeho náležitosti a posuji zde program KOKEŠ. Hlavním cílem práce je popis, posouzení a případné navržení doplnění funkcí pro vyhotovení geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti v programu KOKEŠ, s využitím nadstavbového modulu GEPLAN, podle stávajících předpisů.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
Geometrický plán, oprava geometrického a polohového určení nemovitosti, katastr nemovitostí, program KOKEŠ, modul GEPLAN
Title
Survey sketch
Annotation
This thesis deals with survey sketch and is focused on survey sketch for correction of geometric determination and georeferencing of real estates. The first part deals with survey sketch, describes its essentials and reviews the KOKEŠ program. The main objective of thesis is to describe, assess and eventually propose any feature complement to copy survey sketch for correction of geometric determination and georeferencing of real estates in KOKEŠ program, using superstructure module GEPLAN, according to existing regulations.
Keywords
Survey sketch, correction of geometric determination and georeferencing of real estate, cadastre of real estates, KOKEŠ program, GEPLAN module

Bc. Jan Šafránek. Vizualizace železniční trati Praha - Kralupy nad Vltavou / Visualization of the Railway Route Praha - Kralupy nad Vltavou. 2015 dp.

Soubory
jan-safranek-dp-2015.pdf
Anotace
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování prostorových modelů železničních budov Českých drah na trase Praha - Kralupy nad Vltavou (linka 091), propojení vytvořených modelů s digitálním modelem terénu a fotodokumentaci tratě. Prostorové modely jsou zpracovány v programu Trimble SketchUp verze 2014. Podkladem pro tvorbu je využito původních výkresů železničních budov získané z archivu Českých drah a měření v terénu. Digitální model terénu je vytvořen přímo v programu SketchUp na podkladě Základní báze geografických dat (ZABAGED) poskytovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v Praze (ČUZK). Fotodokumentace trati je vytvořena z registrace trasy pomocí ručního přístroje GPS a snímků pořízených digitální kamerou. Pro vytvořené modely železničních budov a fotodokumentaci jsem vybral několik základních metod prezentace na webu. V závěru jsou krátce popsány zkušenosti a problémy zjištěné při tvorbě práce.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Ondřej Vala
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
prostorový model, digitální model terénu (DMT), Trimble SketchUp, ArcGIS / spatial model, digital landscape model, Trimble SketchUp, ArcGIS
Annotation
This thesis focuses on the spatial model of the railway buildings on the route Praha - Kralupy nad Vltavou (route 091), interconnection of the existing models with digital landscape models, and photos of the railway track. Spatial models are processed in the Trimble SketchUp version 2014. Basis used for the model are original drawings of buildings obtained from the Czech Railways archives and based on field measurements. The digital terrain model is created in the SketchUp program on the Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) which is provided by the Czech Land Survey office. Photographic documentation of the route is made of the route registration using hand-held GPS device and images were taken with a digital camera. For all the models, data and photographs that’s have been created, I picked some basic methods of publication on the web. In the conclusion of this thesis are briefly described my experience and obstacles found during the process.

Jan Špička. Bayesovské metody v krigování. 2015 dp.

Soubory
jan-spicka-dp-2015.pdf
Anotace
Krigování je jednou ze základních metod geostatistiky. Práce bude zaměřena na studium bayesovských metod v krigování a jejich aplikace při zpracování reálných dat s využitím R-projektu.
Vedoucí
RNDr. Dr. Nosková Jana
Oponent
Mgr. Monika Rencova Ph.D.
Katedra
K101 -- Katedra matematiky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
R, Geostatistika, Krigování, Interpolace, Prostorová Data, NOAA, Otevřená data
Title
Bayesian kriging
Annotation
Kriging is one of the fundamental methods of geostatistics. The master thesis will be focused on the study of Bayesian' methods in kriging and their application using R-project in the real data processing.
Keywords
R, Geostatistics, Kriging, Interpolation, Spatial Data, NOAA, Open Data

Bc. Martin Toušek. Zaměření a vytvoření prostorového modelu věže hradu Helfenburk u Úštěka. 2015 dp.

Soubory
martin-tousek-dp-2015.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá zaměřením hradní věže a následným zpracováním naměřených dat. Podrobné zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. První část práce se zabývá postupem při zaměření objektu. Jedná se o volbu stanovisek, přípravu měření na stanovisku a samotné měření. Ve druhé části je popsáno zpracování naměřených dat. Zpracování probíhá v programu Geomagic Studio. Hlavní částí zpracování dat je registrace mračen bodů. Výsledkem práce jsou 3D model interiéru a exteriéru věže ve formě mračna bodů a 2D výkresy věže.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Honč
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
skenování, registrace, mračno bodů, hrad Helfenburk
Title
Measurement and Spatial Model Creation of the Main Tower of the Helfenburk Castle near Úštěk
Annotation
This thesis deals with measurement of the tower of the castle and with processing of the measured data. For the detailed measurement was used method of laser scanning. The first part of the thesis deals with measurement of the object. This is choice of standpoints, preparing of measurement and the measurement. The second part of the thesis deals with processing of the measured data. Data were processed in the program Geomagic Studio. The main part of the processing is registration of the point clouds. Results of this paper are 3D model of the interior and exterior of the tower in the form of the point cloud and 2D drawings of the tower.
Keywords
scanning, registration, point cloud, Helfenburk castle

Petr Vaverka. Měřická dokumentace kostal sv. Štěpána v Kouřimi (ork. Kolín). 2015 dp.

Soubory
petr-vaverka-dp-2015.pdf
Anotace
Projekt diplomové práce pojednává o zpracování dílčí dokumentace chrámu sv. Štěpána v Kouřimi (okr. Kolín). Hlavním cílem bylo zhotovení příčného řezu, prostorového modelu především klenby hlavní lodě a fotoplánů zdiva nad klenbou. Tvorba 3D modelu a 2D stavebních výkresů probíhala v programu MicroStation v8 MX. Součástí dokumentace jsou fotopány fragmentů původního zdiva v půdních prostorách nad hlavní lodí baziliky. Pro výstupy fotogrammetrických prací byly použity programy PhotoModeler Scanner a TopoL. Vzniklé výkresy, modely a fotoplány budou použity doc. Ing. Michaelem Ryklem, Ph.D. z FA ČVUT pro další bádání o stavebním vývoji kostela sv. Štěpána.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Chmelíř
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
Jednosnímková fotogrammetrie, fotoplán, měřická dokumentace, 3D model, stavební výkres, kalibrace, SW PhotoModeler, SW TopoL, SW MicroStation
Title
Metric documentation of Church of st. Stephen in Kouřim (Kolín distr.)
Annotation
Diploma thesis project of St. Stefan church in city Kourim (Kolin district) is a complex documentation processed by surveying methods. Main goals of this work were photoplans, a cross section drawing and spacial models. 3D model and 2D construction drawings were created in MicroStation v8 MX software. Photoplans of original wall fragments in the attic above main nave are part of the documentation as well. The PhotoModeler Scanner and TopoL software were used for photogrammetric outputs. Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. (Faculty of Architecture, CTU) will use all construction drawings, models and photoplans for his next research about St. Stefan church history.
Keywords
One-shot land photogrammetry, photoplan, surveying documentation, 3D model, construction drawings, calibration, SW PhotoModeler, SW MicroStation, SW TopoL

Lenka Vochová. Testování přesnosti a ověření využitelnosti Leica Zeno. 2015 dp.

Soubory
lenka-vochova-dp-2015.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá testováním sady produktů Leica Zeno pro sběr GIS dat GNSS měřením. Popisuji možnosti využití ručních GNSS přijímačů v praxi včetně kladů a záporů takového způsobu sběru dat. Realizovala jsem měření horizontální polohy na vybraných bodech a spočetla směrodatné odchylky. Dosaženou přesnost jsem následně porovnala s přesností udávanou výrobcem v uživatelské příručce. Navazuji zpracováním malého projektu mapování parku u Národní technické knihovny, na jehož základě v závěru práce hodnotím celý systém Leica Zeno. Dále uvádím dosažené výsledky testování přesnosti určení polohy a navrhuji další možné oblasti testování.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph. D.
Oponent
Ing. Jan Pacina, Ph. D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
Geografický informační systém, globální navigační satelitní systémy, Leica Zeno Field, Leica Zeno Office, ArcGIS, přesnost, ArcGIS Online, využití ručních GNSS přijímačů
Title
Testing of precision and usability of Leica Zeno
Annotation
This master thesis deals with testing the set of Leica Zeno products for collecting GIS data by GNSS measurements. I describe the possible use of GNSS receivers in practice and the advantages and disadvantages of this type of data collecting. I realized measurements of selected points and calculated standard deviations. I compared the acquired precision with the precision specified by the producer in the user manual. Then I created a small project of mapping a park next to the National Library of Technology. In the conclusion I evaluate the entire system Leica Zeno based on these results. Next, I discuss the results of testing the accuracy of the positioning and suggest other possible areas of testing.
Keywords
Geographic information systém, global navigation satellite systems, Leica Zeno Field, Leica Zeno Office, ArcGIS, accuracy, precision, ArcGIS Online, utilization of handheld GNSS receivers

Bc. Jan Voříšek. Tvorba jednoduchého informačního systému kláštera sv. Anežky České v Praze. 2015 dp.

Soubory
jan-vorisek-dp-2015.pdf
Anotace
Cílem této diplomové práce je vytvořit jednoduchý informační systém historického objektu kláštera sv. Anežky České v Praze. K vytvoření systému byl z části využit model kláštera sv. Anežky České v Praze a plugin TIS v programu SketchUp. Další části práce se zabývají prezentací a vizualizací objektu. Použity byly panoramatické scény a digitální model terénu v okolí kláštera. Všechny výsledky diplomové práce jsou prezentovány na vytvořených webových stránkách.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-25
Klíčová slova
klášter sv. Anežky České v Praze, software SketchUp, modul TIS, digitální model terénu, panoramatická scéna, HDR, virtuální prohlídka, webová stránka
Title
Creation of simple information systém monastery st. Agnes of Bohemia in Prague
Annotation
The aim of this thesis is to create a simple information system of the historic building monastery of st. Agnes of Bohemia in Prague. To create a system was partly used model monastery st. Agnes of Bohemia in Prague with conjuction plugin TIS in program SketchUp. Other parts of this thesis deal with presentation and visualization object. Panoramic scener were used and digital terrain model in the vicinity of the convent. All results of the thesis are presented on the created web pages.
Keywords
monastery St. Agnes of Bohemia in Prague, software SketchUp, module TIS, digital model terrain, panoramatic scene, high dynamic range, virtual tour, web page

Bc. Lukáš Vosyka. Vybudování vztažné sítě pro detailní zaměření hradu Helfenburk. 2015 dp.

Soubory
lukas-vosyka-dp-2015.pdf
Anotace
Obsahem této práce je vytvoření a zaměření polohového bodového pole využitelného pro účely vytvoření modelu metodou laserového skenování. Je zde popsán postup při tvorbě bodového pole. Dále práce popisuje, jaké byly použity metody a přístroje k měření, postup vyrovnání přesných měření za pomocí použití dvou programů pro výpočet vyrovnání. Jedná se o programy GNU Gama a EasyNET. Výsledkem této práce je prostorová síť, která je v terénu realizována čtrnácti stabilizovanými body. K těmto bodům jsou vyhotoveny geodetické údaje, kde jsou souřadnice v systému S-JTSK. Pro účely modelu jsou určeny i souřadnice těchto bodů v místním systému, kde je měřítkové zkreslení rovno jedné. V závěru práce je zhodnocení dosažené přesnosti bodového pole a porovnaní s plánovanou přesností. Bodové pole na hradě Helfenburk slouží hlavně k měření vlícovacích a kontrolních bodů, které se uplatní při vytvoření modelu hradu. Vyhotovení modelu hradu je úkolem studentů: M. Touška, A. Prokopové, J. Poesové a P. Dífkové.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Ratiborský, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-01-29
Klíčová slova
stabilizace bodů, bodové pole, metoda nejmenších čtverců, vyrovnání sítě, prostorová síť, 3D síť, GNU Gama, EasyNET, totální stanice, GNSS aparatura, analýzy měření
Title
Building a reference network for detailed site location of the castle of Helfenburk
Annotation
The content of this work is to create and to measure fixed point of minor geodetic control suitable for the purpose of making a model using laser scanning. There is described a process of making a geodetic point field. It is also described here, which methods and measuring devices were used, the adjustment procedure for accurate surveying was done in two programs for the adjustment calculation. These programs are GNU Gama and EasyNET. The result of this work is a spatial network that is implemented in the field by fourteen stabilized points. Geodetic data of survey control point are made out for these points, where the coordinates are in system S-JTSK. Coordinates of these points are calculated also in the local system for the purposes of the model, where the scaling distortion is equal to one. In the conclusion of this work is evaluating the accuracy reached in the geodetic point field and compared with the planned accuracy. The geodetic point field at the castle of Helfenburk is used mainly to survey the ground control points and checkpoints that will be applied when making a model of the castle. Making the model of the castle is the task of students: M. Toušek, A. Prokopová, J. Poesová and P. Dífková.
Keywords
stabilization points, geodetic point field, least squares method, adjustment of the network, spatial network, the 3D network, GNU Gama, EasyNET, total stations, GNSS equipment, surveying analysis

Viera Bejdová. Vývoj a rekonštrukcia krajiny v oblasti Nakléřov - Krásný Les. 2014 dp.

Soubory
viera-bejdova-dp-2014.pdf
Anotace
Diplomová práca skúma zanikajúce obce Ústeckého kraja, ktoré sa nachádzajú v oblasti katastrálnych území Krásný Les v Krušných Horách, Větrov u Krásného Lesa a Nakléřov. Pre potreby diplomovej práce boli zhromaždené dostupné písomné a obrazové historické materiály a dokumenty. Z materiálov stavebného historického prieskumu boli získané potrebné informácie pre vytvorenie 3D modelu rekonštrukcie kostola sv. Josefa v Nakléřove. V skúmanom území bola v prostredí GIS vytvorená analýza vývoja využitia plôch, 3D model terénu a 3D model zástavby.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph. D.
Oponent
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
georeferencovanie, vektorizácia, využitie plôch, 3D modelovanie, zaniknuté obce, ArcGIS
Title
Landscape development and reconstruction in the locality Nakléřov - Krásný Les
Annotation
Diploma thesis is examining disappeared villages of Ústecký region, which were located in areas between cadastral territories of Krásný Les in Krušné Hory, Větrov by Krásný Les and Nakléřov. For the purpose of diploma thesis were collected available written and visual historical materials and documents. From building materials historical survey were acquired necessary informations for creating a 3D model reconstruction of Saint Josef Church in Nakléřov. In GIS environment was created an analysis of development of land use, 3D terrain model and 3D model building of the examined territory.
Keywords
georeferencing, vectorized, development of land use, 3D modeling, disappeared villages, ArcGIS

Bc. Magda Bendová. Zhodnocení etapových měření posunů a přetvoření nosných konstrukcí katedrály sv. Víta na Pražském hradě. 2014 dp.

Soubory
magda-bendova-dp-2014.pdf magda-bendova-dp-2014.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá sledováním vodorovných náklonů a svislých posunů v katedrále sv. Víta, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, výpočtem a zhodnocením přesnosti náklonů. Součástí vyhodnocení je zkoumání vlivu času a teploty na náklony.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Karel Křemen
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
katedrála sv. Víta, svislý posun, vodorovný náklon, etapové měření, přesnost, přesná nivelace, trigonometrická metoda
Title
Evaluation of measurements of displacements and deformations of bearing structures in St. Vitus Cathedral in the Prague Castle area
Annotation
This thesis describes monitoring of horizontal tilts and vertical displacements in St. Vitus Cathedral, assessing the accuracy of measured values, calculation and evaluation of the accuracy of the displacements. Part of evaluation is to examine the influence of time and temperature on tilt.
Keywords
ST. Vitus Cathedral, vertical displacements, horizontal tilts, stage measurement, precision, precise levelling, trigonometrical mathod

Bc. Lukáš Bocan. GIS pokrytí mapovými a jinými daty vojenského újezdu Březina . 2014 dp.

Soubory
lukas-bocan-dp-2014.pdf
Anotace
Cílem práce je navázat na bakalářskou práci „Přehled pokrytí mapami a vývoj oblasti Vojenského újezdu Březina ve 20. století“ a tuto práci rozšířit o nově získané podklady. V první řadě bylo nutné nové podklady zajistit, poté je digitalizovat (pokud už nebyly v digitální podobě) a následně je georeferencovat v prostředí ESRI ArcMap. Protože velké množství nově získaných materiálů pokrývá celé území VÚ Březina, bylo cílem převést takové podklady do souvislého zobrazení různými způsoby podle jejich vlastností. Dalším úkolem bylo zkoumat zalesněné plochy na celém území v průběhu let, pokrytí lesy vyhodnotit a vytvořit grafické výstupy znázorňující pokrytí v daných letech, ale také ukázat, kde v průběhu let přesně lesy přibyly nebo ubyly.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Petr Fencl
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
mapa, letecký měřický snímek, GIS, georeferencování, souřadnicový systém, vojenský újezd, vojenský výcvikový prostor
Title
GIS of maps and other data covering of the Březina army location
Annotation
The aim of this diploma thesis is extend the bachelor thesis „Map cover and development of the Březina army location during the 20th century“ and to add new data. Firstly, this material had to be obtained, then digitalised (in case it already hadn’t been in digital form) and finally georeferenced in the ESRI ArcMap environment. Because a significant amount of the newly obtained data covers the whole area of the Military training area Březina, another goal was to process this material into continuous layers using various methods depending on characteristics of given data. The next task was to analyze forested parts of the whole area over the years and create graphical outputs showing forest coverage in given years and also differences of the coverages between each two following years.
Keywords
map, aerial picture, GIS, georeferencing, coordinate system, military training area

Bc. Ondřej Boháč. Optické korelační systémy - průzkum a zhodnocení aktuálního stavu. 2014 dp.

Soubory
ondrej-bohac-dp-2014.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou optických korelačních systémů - OKS. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části je podán stručný teoretický podklad tvorby 3D modelů pomocí OKS, založený na obrazové korelaci. Dále jsou OKS rozděleny podle několika hledisek a také jsou představeny dřívější vybrané práce zabývající se testováním OKS. Druhá, praktická, část práce je věnována testování vybraných parametrů, které by mohly mít vliv na kvalitu a přesnost 3D modelů. Jedná se o tyto parametry: světelné podmínky v exteriéru, konfigurace snímkování a konstanta komory. V závěru práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky provedeného průzkumu oblasti OKS a testování parametrů, navrženy další parametry vhodné k testování a také je zde úvaha o budoucím vývoji OKS.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Vidman
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
optické korelační systémy, optické skenování, obrazová korelace, tvorba 3D modelů, testování, přesnost modelu, porovnání modelů
Title
Optical correlation systems - research and evaluation of current state
Annotation
This paper deals with issues of the optical correlation systems - OCS. Thesis is divided into two main parts. The first part gives a brief theoretical basis of 3D models generation based on image correlation using the OCS. Furthermore, the OCS are divided according to several points of view and selected existing papers dealing with testing of the OCS are introduced. The second, practical part, is devoted to testing of selected parameters that might affect quality and accuracy of 3D models. These parameters are following: exterior lighting conditions, configuration of images and a focal length value. In conclusion, there is an evaluation of achieved results of the conducted research and testing, suggestion of other parameters suitable for testing and there is also a reflection on the future development of the OCS.
Keywords
optical correlation systems, optical scanning, image correlation, 3D models generation, testing, model accuracy, model comparison

Bc. Kateřina Čechurová. Současné možnosti prezentace historických objektů. 2014 dp.

Soubory
katerina-cechurova-dp-2014.pdf
Anotace
Cílem této práce je vytvořit přehled o dostupných možnostech prezentace historických objektů. Pro účely diplomové práce byl využit Anežský klášter v Praze. První část textu práce je věnována moderní technologii 3D tisku, která převede virtuální prostorový model do fyzické podoby. Druhá část práce pojednává o tvorbě panoramatických scén. Současně s tím je analyzován princip tvorby panoramat v prostředí programu Hugin. Získané výsledky budou dále využity pro studijní i dokumentační účely a jsou prezentovány na vytvořených webových stránkách.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
3D tisk, interaktivní prostorový model, Hugin, panoramatická scéna, virtuální procházka
Title
Current possibilities of presentation of historical buildings
Annotation
The aim of this master thesis is to create an overview of the available possibilities to present of historical buildings. For the purposes of the thesis was used St. Agnes Bohemia Convent in Prague. The first part of the text is devoted to the modern technology of 3D printing, which converts virtual spatial model into physical form. The second part deals with creation of the panoramic scenes. At the same time is analyzed principle of creating panoramas in program Hugin. The results will also be used for education and documentary purposes and are presented in the created website.
Keywords
3D print, interactive spatial model, Hugin, panorama scene, virtual tour

Daniel Dluhoš. Vývoj protipovodňových opatření v Litoměřicích za posledních 10 let. 2014 dp.

Soubory
daniel-dluhos-dp-2014.pdf
Anotace
Tato práce řeší oblast Litoměřicka z hlediska zaplavených ploch povodněmi z roku 2002 a 2013. Zvláštní důraz je kladen na nově budovaná protipovodňová opatření v okolí Litoměřicka. Data jsem zpracovával pomocí nástrojů programu ArcMap. V práci jsem vy tvořil výstupy umožňující vizuální a statistické porovnání zájmových ploch a dodatečnou možnost zkoumání projektu na přiloženém DVD. Hlavním zjištěním je pozitivní dopad nově budovaných opatření k ochraně obcí a měst.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Barbora Janotová
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
GIS, povodeň, obrazová data, Litoměřicko, protipovodňová opatření, DMR
Title
Development of flood control measures in Litoměřice city during the last 10 years
Annotation
This thesis will focus on the area of Litomerice from the point of view of flooded sites in 2002 and 2013. Major emphasis is put on newly built anti-flood barriers in the Litomerice region. The data was processed using tools in the Software called ArcMap. In my work I created the outputs enabling visual and statistical comparison of the areas of interest and sufficient possibility of the project investigation which is available on the enclosed DVD. The main result of my research is the conclusive findings of the anti-flood controls and obstructions on the protection of the cities and villages
Keywords
GIS, flood, image data, Litoměřice area, flood control, DMR

Jan Dvořák. Testování GNSS aparatur Trimble GeoXR na etalonu VÚGTK Skalka. 2014 dp.

Soubory
jan-dvorak-dp-2014.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá GNSS měřením statickou a RTK metodou na etalonu VÚGTK Skalka. K měření je použito pět aparatur Trimble GeoXR. Statické měření je uskutečněno ve dvou 6hodinových intervalech. RTK měření je provedeno ve třech etapách s korekcemi ze sítí CZEPOS a Trimble VRS Now Czech. Etalon je terestricky zaměřen za pomoci totální stanice Trimble S6 HP. GNSS měření je zpracováno v různých vzájemně porovnávaných variantách.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Honč
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
GNSS, Trimble GeoXR, statická metoda, RTK metoda, terestrické měření, etalon Skalka
Title
Testing of GNSS receivers Trimble GeoXR at the VÚGTK standard Skalka
Annotation
This thesis deals with the measurement of GNSS static and RTK method at the VÚGTK standard Skalka. It is measured by five receivers Trimble GeoXR. Static measurement is carried out in two six-hour intervals. RTK measurements are done in three stages with corrections from networks CZEPOS and Trimble VRS Now Czech. Standard Skalka is terrestrially measured with total station Trimble S6 HP. GNSS measurements are processed in different variants compared with each other.
Keywords
GNSS, Trimble GeoXR, static method, RTK method, terrestrial measurement, standard Skalka

Bc. Marie Fuňáková. Modelování a prezentace církevních objektů v obci Nová Říše. 2014 dp.

Soubory
marie-funakova-dp-2014.pdf
Anotace
Tato diplomová práce pojednává o možnostech a metodách tvorby trojrozměrných modelů. Popisuje způsoby jejich vizualizace a promítání na dvourozměrnou plochu. Dále pak samotnou tvorbou modelů církevních objektů v obci Nová Říše v programu SketchUp a jejich následnou vizualizací. Součástí práce je i fotografická dokumentace objektů. Pro celkovou prezentaci a vizualizaci výsledků byly vytvořeny webové stránky.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Zahajský
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
3D model, modelování, vizualizace, SketchUp, Nová Říše, kostel sv. Petra a Pavla, premonstrátský klášter Panny Marie, Premonstráti, webové stránky, HTML, CAD
Title
Modeling and Presentation of Church Objects in the Nová Říše Village
Annotation
This diploma work discusses the possibilities and methods of making three-dimensional models. Describes methods of their visualization and projection of the two-dimensional surface. Next itself creation of models of church buildings in the Nová Říše village in the SketchUp and its visualization. The includes photographic documentation of objects. For overall presentation and visualization of results were then created website.
Keywords
3D model, modeling, visualization, SketchUp, Nová Říše, the church st. Peter and Paul, the Premonstratensian monastery of the Virgin Mary, Premonstates, website, HTML, CAD3D model, modelování, vizualizace, SketchUp, Nová Říše, kostel sv. Petra a Pavla, premonstrátský klášter Panny Marie, Premonstráti, webové stránky, HTML, CAD

Alžbeta Gardoňová. Rozbor možností řešení rizikových stavů v České republice s užitím GIS. 2014 dp.

Soubory
alzbeta-gardonova-dp-2014.pdf
Anotace
Táto diplomová práca sa zaoberá využitím GIS pre oblasť krízového riadenia. Krízové situácie sú častým javom a majú veľký dopad na spoločnosť. Využitím GIS je možné zlepšiť procesy spojené s krízovým riadením. Práca obsahuje informácie o fungovaní krízového riadenia, možnostiach ktoré poskytuje GIS pre toto odvetvie vo všeobecnosti. Základom boli publikácie vytvorené ako celosvetová spolupráca pod záštitou OSN práve pre oblasť GIS v krízovom riadení. Popísaný je aj systém fungovania krízového riadenia v ČR. Jednak legislatíva, organizačná štruktúra, ale najmä detailnejší popis štruktúry pre oblasť povodní.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová CSc.
Oponent
doc. Dr.Ing. Jiří Horák
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
krízové riadenie, GIS, diaľkový prieskum Zeme, Integrovaný Záchranný Systém, povodne, predpovede a výstrahy
Title
Analysis of possibilities of solution of risk management in the Czech Republic using GIS
Annotation
This master thesis is dealing with using GIS in section of risk management. Crisis situations are very frequent and they have great impact on society. There is a big possibility to improve processes in crisis management using GIS. This thesis contains information about operation of crisis management, the possibilities provided by GIS for section of disaster management. The ground publications for this thesis were created by global cooperation under the auspices of the UN exactly for GIS used in disaster management. Described is also system of crisis management in Czech Republic. First legislation, organizational structure, but particularly detailed descritption of the structure for floods.
Keywords
disaster management, GIS, remote sensing, Integrated Rescue System, floods, forecast and warnings

Bc.Tereza Gřundělová. ZámekVelké Losiny - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2014 dp.

Soubory
tereza-grundelova-dp-2014.pdf
Anotace
Diplomová práce se zaměřuje na zámek ve Velkých Losinách, na jeho historii, vývoj a jeho panství. Cílem je zpracování mapové a plánové dokumentace k tomuto zámku. K vyhodnocení byly použity císařské povinné otisky map stabilního katastru, mapy vojenských mapování a půdorysné plány zámku. Výsledky jsou prezentovány pomocí webové mapové aplikace.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Císařské povinné otisky, I. vojenské mapování, II. vojenské mapování, III. vojenské mapování, georeferencování, vektorizace.
Title
Velke Losiny Chateau - processing of maps and plans
Annotation
This thesis is focused on castle Velké Losiny especially on his history, evolution and his manor. The main aim of this thesis is to process mapping and design documentation of this castle. The Imperial Imprints stable cadastre, maps of military mapping and ground plans of the castle were used to the evaluation. Obtained results are presented by web mapping applications.
Keywords
Imperial Imprints, Military mapping I., Military mapping II., military mapping III., georeferencing, vectorization.

Bc. Michal Hodek. Zhodnocení posunů a přetvoření Královského letohrádku na Pražském hradě. 2014 dp.

Soubory
michal-hodek-dp-2014.pdf michal-hodek-dp-2014.zip
Anotace
Obsahem této diplomové práce je zhodnocení technologie měření, přesnosti měřených veličin a přesnosti výsledků při dlouhodobém etapovém měření posunů a přetvoření nosných sloupů ochozu Královského letohrádku na Pražském hradě po přestabilizaci vztažné sítě. Dále pak porovnání metod měření relativních svislých posunů a srovnávací nivelační měření.
Vedoucí
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
přesnost, směrodatná odchylka, etapové měření, nivelace, trigonometrické měření, náklon, posuny, Letohrádek královny Anny, Pražský hrad
Title
Evaluation of displacements and deformations of King Pleasure House in the Prague Castle area
Annotation
Content of this diploma thesis is evaluation of technology, accuracy of measured values and accuracy of results from stage measurement of displacements and deformations of bearing columns on gallery at Royal Summer Palace. Also comparison of methods for measurement of relative vertical displacements and comparative leveling.
Keywords
accuracy, standard deviation, stage measurement, leveling, trigonometric measurement, tilt, displacements, Summer Palace of Qeen Anna, Prague castle

Bc. Pavel Hradec. Využití výškopisných laserových dat poskytovaných ČÚZK k mapování pro orientační běh. 2014 dp.

Soubory
pavel-hradec-dp-2014.pdf pavel-hradec-dp-2014.zip
Anotace
Diplomová práce zpracovává téma využití výškopisných laserových dat poskytovaných ČÚZK pro mapování v orientačním běhu. Hlavním cílem je vytvoření nové mapy pro orientační běh pomocí těchto dat a porovnat ji s dřívější mapou dané oblasti. V budoucnu by mohla práce posloužit k výběru vhodného podkladu pro mapování v oblasti orientačního běhu. V práci jsou zahrnuty staré a nové dostupné mapové podklady, příprava a zpracování výškopisných dat v programu OCAD, porovnání staré a nově vytvořené mapy, přehled laserových dat v zahraničí.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Žemlík
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
orientační běh, mapa pro orientační běh, software OCAD, výškopisná laserová data DMR 5G a DMP 1G
Title
Use of altimetric laser data provided by the COSMC for orienteering mapping
Annotation
The diploma thesis focuses on the application of altimetric laser data provided by the COSMC for making maps for orienteering. The main aim of the thesis is to create a new map for orienteering running by means of these data and compare it with a previously used map in the given area. In the future, the thesis may serve as an aid for choosing a suitable basemap for making maps for orienteering running. The diploma thesis comprises old and new basemaps available, the preparation and processing of the altimeter data in the software application OCAD, the comparison of an old map with a newly created one, and the overview of the usage of laser data abroad.
Keywords
orienteering running, orienteering map, OCAD software, altimetric laser data DEM 5G and DSM 1G

Kateřina Hynková. Generalizace vodstva technikou redukce prostorové dimenze. 2014 dp.

Soubory
katerina-hynkova-dp-2014.pdf katerina-hynkova-dp-2014.zip
Anotace
Diplomová práce se v úvodu zabývá skeletonem jako kartografickým operátorem používaným při automatizované generalizaci. Hlavní část práce je věnována návrhu nové geometrické struktury modifikovaný straight skeleton, která vychází ze straight skeletonu, ale oproti němu má tu výhodu, že eliminuje přílišný vliv nekonvexních vrcholů polygonu na výsledný tvar jeho skeletonu. Tato struktura je využita v implementaci algoritmu pro generalizaci vodních toků technikou redukce prostorové dimenze, který extrahuje z modifikovaného straight skeletonu nerozvětvenou linii metodou ořezávání binárního stromu.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
Straight skeleton, modikovaný straight skeleton, generalizace vodních toků, redukce prostorové dimenze Straight skeleton, modikovaný straight skeleton, generalizace vodních toků, redukce prostorové dimenze
Title
Generalization of Water Bodies Using a Spatial Dimension Reduction Method
Annotation
At the beginning this master’s thesis discusses a skeleton as an operator which is used for automatic generalization in cartography. A focus of the work is to design a new geometry structure modified straight skeleton that is based on straight skeleton, however compared to straight skeleton its advantage is that it eliminates excessive influence of reflex vertices of a polygon to a shape of its skeleton. This structure is used in implementation of algorithm for generalization of water bodies using a spatial dimension reduction method. The algorithm derives a simple line from a modified straight skeleton using pruning of a binary tree.
Keywords
Straight skeleton, modi ed straight skeleton, generalization of water bodies, collapse

Bc. Václav Jurga. Analýza průhybu mostní konstrukce. 2014 dp.

Soubory
vaclav-jurga-dp-2014.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vertikálních deformací mostní konstrukce vyvolaných vlivem teploty a oslunění. Pro tyto účely bylo provedeno 24hodinové sledování nosné konstrukce hlavního mostního pole mostu Generála Chábery u Litoměřic. Výšky pozorovaných bodů byly pro určení vertikálních posunů měřeny trigonometrickou metodou ze stanoviska mimo konstrukci a vztaženy k referenčnímu výškovému bodu. V práci je dále zhodnocena přesnost a použitelnost tohoto měření pro tyto účely. Za účelem srovnání dosažených výsledků bylo provedeno laserové skenování této konstrukce. Hlavním výsledkem této práce je určení doby, kdy je konstrukce nejstabilnější a která je pro geodetické monitorování této konstrukce nejvhodnější.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
most, Litoměřice, vertikální deformace, trigonometrická metoda, skenování
Title
Analysis of deflection of the bridge structure
Annotation
The aim of this diploma thesis is to analyse the vertical deformations caused by temperature and exposure to sunlight. This analysis is based on 24 hours long monitoring of the main span of the Generála Chábery bridge nearby Litoměřice city. Heights of the surveyed points were related to the elevation reference point and measured using the trigonometric leveling with a single standpoint located outside the structure. This thesis also contains the evaluation of precision and usability of this method. To compare the results, laser scanning of the structure was performed. The main outcome of this thesis is the determination of an exact daytime during which the structure's stability is optimal to achieve the most correct results by the geodetic monitoring.
Keywords
bridge, Litoměřice, vertical deformations, trigonometric leveling, laser scanning

Simona Karochová. Analýza uliční sítě v obcích České republiky. 2014 dp.

Soubory
simona-karochova-dp-2014.pdf simona-karochova-dp-2014.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá analýzou dat obsažených v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, s důrazem na uliční síť a adresní místa. Analýza je zaměřená na hledání vzájemných vztahů mezi počtem adresních míst, délkou uliční sítě, počtem obyvatel v obci a rozlohou obce. V teoretické (úvodní) části práce je popsán systém Základních registrů ČR, jak je stanovuje zákon č. 111/2009 Sb., s důrazem na Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále je popsán výměnný formát RÚIAN a možnost jeho využití v produktu ArcGIS od firmy ESRI. Analýza uliční sítě je zaměřena na kontrolu dat a odhalení nepřesností či chyb v datech. V rámci práce byla provedena kontrol duplicitních názvů ulic jedné obce a kontrola přiřazení adresních míst k ulici. V rámci analýzy byly zjištěny chyby či nepřesnosti v datech RÚIAN, které budou dále předány příslušným agendám k opravě, čímž dojde ke zkvalitnění těchto dat.
Vedoucí
Ing. Petr Souček, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Formánek
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
Základní registry, Registr územní identifikace, adres a~nemovitostí, ArcGIS, uliční síť, adresní místa, analýza
Title
Analysis of the street network in the municipalities Czech Republic
Annotation
The diploma thesis presents analysis of data contained in the Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estates with focus on street network and adresses. The analysis aims at identifying mutual relationships between adresses, lenght of street network, number of inhabitants and area of municipalities. In the theoretical part system of Basic registers is described as stated in Act No. 111/2009 Coll., as amended. Attention is paid to the Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estates and its exchange data format (VFR). The posibilities of using RUIAN exchange data format in ESRI ArcGIS product are also specified. The analysis of street network is focused on controlling data and revealing inaccuracies and mistakes in the data. Duplicate names of streets in one municipality were checked out and assignment of adresses to streets was examined. Mistakes and inaccuracies in RUIAN data were found during the analysis. Those will be handed over to responsible institutions to correct them. It will lead to higher quality of the data.
Keywords
Basic Registers, Register of Territorial Identification, Addresses and Real Estates, ArcGIS, street network, adresses, analysis

Bc. Matěj Kučera. Zpracování diferencovaných dat GNSS v prostředí BNC. 2014 dp.

Soubory
matej-kucera-dp-2014.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá zpracováním diferencovaných dat globálních navigačních satelitních systémů. V rámci práce je vytvářena nadstavba k programu BKG Ntrip Client (BNC), která přidává možnost zpracování GNSS dat pomocí metody diferencovaných měření. V práci je provedeno porovnání metody diferencovaných měření a metody Precise Point Positioning (PPP). Porovnání je zaměřeno zejména na teoretické základy metod a způsoby výpočtu.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.
Oponent
Ing. Zdeněk Lukeš, PhD.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
C++, Qt, GNSS, GPS NAVSTAR, GLONASS, diferencovaná měření, PPP, BNC, IGS
Title
Processing of GNSS differential data in BNC enviroment
Annotation
This Master Thesis project is focused on the processing differential data from the global navigation satellite systems. As a part of the work an extension for the programme BKG Ntrip Client (BNC) was created. The created extension has the ability to process GNSS observable data by the differential method. Diploma project compares the theoretical foundation and method of calculating position between the Precise Point Positioning (PPP) and the differential positioning.
Keywords
C++, Qt, GNSS, GPS NAVSTAR, GLONASS, differential positioning, PPP, BNC, IGS

Bc. Eliška Kyzlíková. Webová vizualizace výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území hlavního města Prahy. 2014 dp.

Soubory
eliska-kyzlikova-dp-2014.pdf eliska-kyzlikova-dp-2014.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá tvorbou webové mapové aplikace určené k vizualizaci historických výsledků poslaneckých voleb na území hl. m. Prahy. Zadavatelem této aplikace je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Teoretická část práce pojednává o volebním systému České republiky, uvedeny jsou již existující webové mapové aplikace zpracovávající tematiku voleb. Dále jsou představeny standardy a technologie potřebné k vytvoření webové mapové aplikace. Detailně je popsán produkt ArcGIS for Server a aplikační prostředí ArcGIS API for JavaScript. V praktické části je představena vytvořená webová mapová aplikace, postup zpracování použitých dat a vlastní vývoj aplikace.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Mgr. Jiří Čtyroký
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
Webová mapová aplikace, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ArcGIS for Server, ArcGIS API for JavaScript
Title
Web Presentation of Historical Results of Election to the Chanber of Deputies of the Czech Republic in the City of Prague
Annotation
This thesis deals with the programing of Web Mapping Application designed to visualize Historical Results of Parliamentary Elections in the City of Prague. The submitter of this application is The Institute of Planning and Development of the City of Prague. The theoretical part deals with the Electoral System in the Czech Republic, listed are existing Web Mapping Applications processing Election results. Introduced are standards and technologies needed for creating web mapping applications. The ArcGIS for Server is described on detail, as well as the application environment ArcGIS API for JavaScript. The practical part describes the final Web Mapping Application, data mining and the application creating.
Keywords
Web Mapping Application, Elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic, ArcGIS for Server, ArcGIS API for JavaScript

Bc. Martin Lžíčař. Krigování v anisotropním modelu. 2014 dp.

Soubory
martin-lzicar-dp-2014.pdf martin-lzicar-dp-2014.zip
Anotace
Cílem diplomové práce je prozkoumat možnosti použití anisotropního modelu při krigingu. V první řadě je potřeba položit teoretické základy pro prostorovou analýzu a kriging. Dále popsat druhy anisotropie a na závěr tyto poznatky aplikovat na reálných datech v programu R. Hlavní důraz je věnován krigingu při různých druzích anisotropie, aby bylo jasné, jak který druh v programu R řešit.
Vedoucí
Dr. RNDr. Jana Nosková
Oponent
Mgr. Monika Rencová, Ph.D.
Katedra
K101 -- Katedra matematiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
Geostatistika, variogram, isotropie, anisotropie, R-projekt
Title
Kriging in Models with Anisotropy
Annotation
The aim of this diploma thesis is to examine the possibility of using the anisotropy model in kriging. First the theoretical bases of spatial analysis and kriging is provided. Then the types of the anisotropy are described and finally all this knowledge is applied to the real data in the software R. The main focus is devoted to kriging with different types of the anisotropy to show how each type can be performed by tools of the software R.
Keywords
Geostatistics, variogram, isotropy, anisotropy, R-project

Jan Mazanik. Zámek Slatiňany - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2014 dp.

Soubory
jan-mazanik-dp-2014.pdf jan-mazanik-dp-2014.zip
Anotace
Cílem diplomové práce je vyhledání a zpracování mapové a plánové dokumentace pro Státní zámek Slatiňany a jeho okolí. Zpracování spočívá v porovnání starých mapových dokumentů se soudobými podklady a jejich souřadnicové umístění. Vybrané dokumenty jsou převedeny do vektorové podoby a spolu s rastrovými výstupy prezentovány pomocí webové mapové aplikace.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Slatiňany, zámek, georeferencování, vektorizace, staré mapy
Title
Slatiňany Chateau - processing of maps and plans
Annotation
The aim of this diploma thesis is to find the mapping and planning documentation state chateau Slatinany and surroundings with processing of this documentation. Treatment consists of comparing the old map documents with contemporary materials and their coordinate location. Selected documents are converted into vector formats and raster outputs along with presented through a web mapping applications.
Keywords
Slatiňany, chateau, georeferencing, vectorization, old maps

Bc. Michal Med. Zpracování a testování INSPIRE témat ve správě ČÚZK. 2014 dp.

Soubory
michal-med-dp-2014.pdf michal-med-dp-2014.zip
Anotace
Hlavní náplní diplomové práce je vytvoření datových modelů pro INSPIRE témata Adresy (AD) a Územní správní jednotky (AU). Dalším výstupem je návrh obsahu prohlížecích a stahovacích služeb, tvorba metadat (pro služby i souboru getCapabilities) a informačních materiálů pro INSPIRE témata ve správě ČÚZK (kromě výše uvedených ještě témata Parcely /CP/ a Budovy /BU/). V rámci přípravy datových modelů bude provedena analýza datových specifikací INSPIRE pro daná témata a vytvoření vzorového souboru ve formátu GML 3.2.1 s daty příslušného tématu. S návrhem datového modelu vzniká i návrh obsahu, vzhledu a způsobu poskytování dat stahovací a prohlížecí službou. Dalším úkolem je testování a kontrola vytvořených dat a služeb. Součástí kontroly je i otestování souladu dat, metadat a služeb s požadavky INSPIRE.
Vedoucí
Ing. Petr Souček, Ph.D.
Oponent
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
INSPIRE, katastr nemovitostí, Adresy, Parcely, Územní správní jednotky, Budovy, metadata, RÚIAN, služby, WMS, WFS, GML
Title
Developing and testing INSPIRE themes administered by COSMC
Annotation
Main part of my thesis is creation of data models for INSPIRE themes Addresses (AD) and Administrative Units (AU). Second part of this thesis is designing content of download and view services, creation of metadata (for services and getCapabilities response document) and information documents for INSPIRE themes administered by COSMC (besides two above mentioned themes there are themes Cadastral Parcels /CP/ and Buildings /BU/). During a process of preparing data models, data specifications analysis for current themes and creating of sample data file in GML 3.2.1 format are going to be done. Along with designing the data model, there is a proposal for content, features and delivery of data via download and view services, too. Next task is to test data and services. Complience of data, metadata and services to the requirements of INSPIRE Directive is tested.
Keywords
INSPIRE, Cadastre, Addresses, Cadastral Parcels, Administrative Units, Buildings, Metadata, RÚIAN, services, WMS, WFS, GML

Helena MÍKOVÁ. Zámek Konopiště - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2014 dp.

Soubory
helena-mikova-dp-2014.pdf
Anotace
Předmětem diplomové práce je shromáždění a zpracování dostupných mapových podkladů týkajících se zámku Konopiště a přilehlého panství. Jedná se především o císařské povinné otisky stabilního katastru, mapy vojenských mapování, plány zámku, stavebně historický průzkum a další jednotlivé mapy. Podklady byly georeferencovány a vybrané prvky vektorizovány. Zpracovaná data byla prezentována pomocí webové mapové aplikace a  doplněna základními informacemi o významných objektech.
Vedoucí
Ing. Jiří CAJTHAML, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří KREJČÍ
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Císařské povinné otisky stabilního katastru, bezešvá mapa, vojenská mapování, staré mapy, stavebně historický průzkum, plánová dokumentace, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace, zámek Konopiště, ArcGIS.
Title
Konopiště CHateau - processing of maps and plans
Annotation
The subject of the diploma thesis is to gather and process the available maps related to Konopiště Chateau and the surrounding dominion. These are mainly imperial obligatory imprints of the stable cadastre, maps of military surveys, plans of the chateau, construction history research and other individual maps. The materials have been georeferenced and selected items vectorized. The processed data have been presented via an online map application and supplemented with basic information on significant objects.
Keywords
Imperial obligatory imprints of the stable cadastre, seamless map, military surveys, old maps, construction history research, planning documentation, georeferencing, vectorization, online map application, Konopiště Chateau, ArcGIS

Bc. Martin Nešpor. Náklon věží baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. 2014 dp.

Soubory
martin-nespor-dp-2014.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením výsledků etapových měření, které sledují posuny a náklony obou věží baziliky sv. Jiří. Ve druhé části se zabývá určením vlivu teploty a oslunění na náklony obou věží a na vztažnou síť.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
bazilika sv. Jiří, deformace, posun, přesnost, teplota
Title
Inclination of St. George Basilica's towers at Prague Castle
Annotation
This diploma thesis describes the results of measurement in stages, which are used to monitoring displacements of both towers of St. George's Basilica. In the second part it deals with influence of temperature and sunshine to tilt of both towers and the reference network.
Keywords
St. George's Basilica, deformation, displacement, accuracy, temperature

Bc. Lada Nevoralová. Analýza dat využití území a vybraných atributů ovlivňujících intenzitu silniční dopravy v Liberci v rastrovém zpracování. 2014 dp.

Soubory
lada-nevoralova-dp-2014.pdf
Anotace
Intenzita silniční dopravy souvisí s rozšiřováním měst i s dostupností hromadné dopravy. Diplomová práce hodnotí v programu ArcGIS dopravu a související atributy v Liberci.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Veronika Vlčková, CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Liberec, intenzita dopravy, urbánní třídy, využití území, rozlišení rastru, ArcGIS
Title
Analysis of land use data and selected attributes influencing road traffic intensity in Liberec in raster processing
Annotation
The road transport is associated to urban expanding and supply of public transport. This thesis analyzys traffic and related attributes in Liberec using program ArcGIS.
Keywords
Liberec, traffic intensity, urban form, Land Use, raster resolution, ArcGIS

Bc. Karolína Noskyová. Zámek Hořovice - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2014 dp.

Soubory
karolina-noskyova-dp-2014.pdf
Anotace
Cílem diplomové práce je vyhledání, shromáždění a zpracování mapové a plánové dokumentace zámku Hořovice. Mezi hlavní mapové podklady patří povinné císařské otisky map stabilního katastru a mapy I., II. a III. vojenského mapování. Teoretická část se zabývá historií daného objektu, popisem použitých podkladů a postupů při jejich zpracování. Praktická část je poté zaměřena na samotné zpracování vstupních dat a jejich následnou prezentaci.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Zámek Hořovice, NAKI, povinné císařské otisky, stabilní katastr, I. vojenské mapování, II. vojenské mapování, III. vojenské mapování, georeferencování, ArcGIS
Title
Chateau Hořovice - processing of maps and plans
Annotation
The aim of the diploma thesis is to find, collect and process map and plan documentation of chateau Hořovice. The main map data includes Imperial Imprints of the Stable Cadastre and maps of First, Second and Third military survey. The theoretical part is focused on the history of the building, description of the sources and the procedures for their processing. The practical part is then focused on processing of the input data and presentation of results.
Keywords
Chateau Hořovice, NAKI, Imperial Imprints of the Stable Cadastre, Stable Cadastre, First miltary survey, Second military survey, Third military survey, georeferencing, ArcGIS

Bc. Markéta Nová. Zaměření historických sklepů objektu č. p. 85 v ulici Legionářů v Mělníku. 2014 dp.

Soubory
marketa-nova-dp-2014.pdf marketa-nova-dp-2014.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá vytvořením a zaměřením podzemního bodového pole a následným mapováním historického sklepa pod domem č. p. 85 v ulici Legionářů v Mělníku. Mapování sklepa probíhalo polární metodou, laserovým skenováním a jednosnímkovou fotogrammetrií. Výsledkem podrobného zaměření je půdorys, prostorový model sklepních prostor a fotoplán. Výkresová dokumentace bude poskytnuta Městskému úřadu Mělník pro doplnění sklepa do evidence podzemních prostor v historickém jádru města.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel Hánek, Csc.
Oponent
Ing. Ivo Kohoušek
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
fotoplán, laserové skenování, mělnické podzemí, podzemní bodové pole, historický sklep, 3D model
Title
Mapping historical cellars of the object Legionářů No. 85 in the town Mělník
Annotation
This diploma thesis deals with building and surveying of underground point network and after that deals with mapping of historical cellar under the house Legionářů No. 85 in Mělník. Mapping of the cellar was realized by using polar method, laser scanning and single-image photogrammetry. The results of detailed surveying are ground plan, spatial model of cellar and photoplan. The drawing documentation will be provided to The Municipal Authority of Mělník to add the cellar in the register of underground spaces in the historic city center.
Keywords
photoplan, laser scanning, the underground of Mělník, underground point network, historical cellar, 3D model

Bc. Tomáš Podpěra. Vývoj protipovodňových opatření v Děčíně za posledních 10 let. 2014 dp.

Soubory
tomas-podpera-dp-2014.pdf
Anotace
Předmětem diplomové práce je z dostupných dat porovnat v GIS povodně v Děčíně z roku 2002 a 2013. Určit jejich rozsah a jaké typy území byly zaplaveny. Dále zjistit, jaká protipovodňová opatření byla postavena za dané období, prozkoumat jejich funkčnost a význam, tedy jaký druh území chrání a zda stavba na daném území má smysl.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Markéta Vláčilová
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
povodeň 2002, povodeň 2013, land use, protipovodňová opatření, zátopové čary, DMT
Title
The development of flood control measures in Decin city in the last 10 years
Annotation
The subject of the thesis is to compare from available data in the GIS the floods in Děčín in the period 2002-2013, specify their extent and the types of territory that were inundated. Another objective is to find out what flood control measures were implemented in a given period, to study their function and purpose, i.e. what kind of territory is protected and if the measures on the given territory are relevant.
Keywords
flood 2002, flood 2013, land use, flood control measure, line of flood, DMR

Bc. Petr Pokorný. Vyhodnocování interferogramů metodou Fourierovy transformace. 2014 dp.

Soubory
petr-pokorny-dp-2014.pdf petr-pokorny-dp-2014.zip
Anotace
Práce představuje teoretické poznatky k pochopení principu interferometrických měření, zejména je věnována pozornost metodě vyhodnocení interferogramů pomocí Fourierovy transformace. Nejprve je ukázána matematická formulace Fourierovy transformace pro spojité a diskrétní případy, dále je představena interferometrie jako technika velmi přesného měření s náležitostmi předzpracování, vyhodnocení a závěrečného zpracování dat. Následuje část specializovaná na způsob vyhodnocení pomocí Fourierovy transformace s popisem jednotlivých dílčích kroků. Vyhodnocení simulovaných a reálných dat je prováděno ve vlastní vytvořené aplikaci.
Vedoucí
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Oponent
Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Katedra
K102 -- Katedra fyziky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Interferometrie, interferogram, metoda Fourierovy transformace, unwrapping
Title
Evaluation of Interferograms Using a Fourier-Transform Method
Annotation
Thesis presents a theoretical background for comprehension of interferometrical principles. Under major attention is interferogram evaluation using a Fourier-transform method. Firstly, a mathematical formulation of Fourier transform for continuous and discrete data points is presented. Subsequently, interferometry as a technique for a precise measurement is described, in common with preprocessing, evaluation and postprocessing of measured data. The Fourier-transform method for interferogram analysis is successively and thoroughly depicted in the following part. Simulated and real data evaluation is performed in own application.
Keywords
Interferometry, interferogram, Fourier-transform method, unwrapping

Bc. Zdeněk Poloprutský. MĚŘICKÁ DOKUMENTACE ZÁMKU VE CHVATĚRUBECH (OKR. MĚLNÍK). 2014 dp.

Soubory
zdenek-poloprutsky-dp-2014.pdf zdenek-poloprutsky-dp-2014.zip
Anotace
Cílem této diplomové práce je vytvoření měřické dokumentace vybraných částí zámeckého areálu ve Chvatěrubech. Výsledkem dokumentace jsou výškový profil ulice, půdorysy gotického sklepení a věže, řezy zámeckým areálem, situační výkres a 3D vizualizace stávajícího stavu zámeckého areálu a rekonstrukce barokního stavu. Rozsah dokumentace je definován zadavatelem. Měřická dokumentace by měla shrnovat všechny známé skutečnosti a poskytnout podklad pro další výzkum.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. arch. Michael Rykl Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
3D model, Atlas DMT, GNU Gama, GNU Octave, Groma, Chvatěruby, Kokeš, měřická dokumentace, MicroStation, půdorys, řez, vyrovnání sítě, výškový profil
Title
SURVEY DOCUMENTATION CASLES IN CHVATĚRUBY (DISTRICT MĚLNÍK)
Annotation
The aim of this thesis is to create a survey documentation of selected parts of the castle grounds in Chvatěruby. Results of the documentation are high-profile street, plans of gothic vaults and towers, cuts across the castle area, situational drawings and 3D visualization of the current state of the castle grounds and baroque reconstruction of the state. The extent of documentation is defined authority. Surveying documentation should summarize all known facts and provide a basis for further research.
Keywords
3D model, Atlas DMT, GNU Gama, GNU Octave, Groma, Chvatěruby, Kokeš, surveying documentation, MicroStation, platform, cut, adjustment network, high-profile

Bc. Ondřej Pospíšil. Webová databáze benediktinských klášterů a její mapová nadstavba. 2014 dp.

Soubory
ondrej-pospisil-dp-2014.pdf ondrej-pospisil-dp-2014.zip
Anotace
Tématem této diplomové práce je tvorba databáze benediktinských klášterů s mapovou nadstavbou. Projekt probíhá ve spolupráci s Centrem medievistických studií. Základem je webová aplikace napsaná v jazyce PHP, s využitím Zend Framework a architektury MVC a databáze MySQL. Dále je využito javascriptové knihovny JQuery a mnoha plug-inů. Předmětem databáze jsou především samotné benediktinské kláštery ve střední a jihovýchodní Evropě, dále i jiné lokality, osobnosti působící v dané době, a také různé artefakty. Databáze má několik vrstev uživatelů a propracovaný systém správy hesel. Druhou oddělenou vrstvou je mapová aplikace geograficky zachycující zejména samotné lokality a jejich vztahy. Implementace mapy probíhá v Google Maps JavaScript API rozhraní a je využito i tzv. reverzní geokódování.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Martin Landa, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
databáze, PHP, MySQL, informační systém, Zend Framework, MVC, JQuery, GIS, Google Maps API, benediktinské kláštery
Title
Web database of Benedictine monasteries and its map extension
Annotation
The subject of this thesis is a creation of an database of Benedictine monasteries with an application map extension. The project is proceeded in cooperation with Centre for Medieval Studies. The base is a web application written in PHP using Zend Framework, MVC architecture and MySQL database management system. It is used JQuery JavaScript library and the several plug-ins. The subjects of this database are the Benedictine monasteries in Central and Southeastern Europe, as well as other habitations, personalities active at that time, and various artifacts. The database has a few layers of users and sophisticated system of administration of articles. A second and separate layer is the map application geographically depicting especially locations and their relationships. Implementation of mapping application is carried in Google Maps JavaScript API and is used reverse geocoding.
Keywords
database, PHP, MySQL, information systém, Zend Framework, MVC, JQuery, GIS, Google Maps API, Benedictine monasteries

Pavel Rys. Vyhodnocení posunů bodů vztažné sítě Pražského hradu. 2014 dp.

Soubory
pavel-rys-dp-2014.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním etapových měření ve vztažné polohové síti geodetických bodů na Pražském hradě. V textu je popsán způsob přípravy a zpracování dat měřených v jednotlivých epochách. Podstatná část práce je dále zaměřena na téma robustní transformace, tj. transformace soustavy další etapy do soustavy základní etapy, při níž je transformační klíč určován metodou robustního odhadu. Výsledky práce plynou ze statistického testování vodorovných posunů bodů.
Vedoucí
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
etapové měření, robustní transformace, metoda robustního odhadu, L1-norma, vodorovné posuny bodů, statistické testování posunů
Title
Evaluation of points displacements of Prague Castle network
Annotation
This master's thesis deals with the processing of epoch measurements carried out in the local horizontal network of the Prague castle site. There is the process of preparing measured data described in the text. A significant part of work is focused on the method of robust transformation. As a result, horizontal displacements of netpoints have been tested.
Keywords
epoch measurement, robust transformation, robust parameter estimation, L1-norm estimation, horizontal displacements of netpoints, hypothesis testing

Bc. Kateřina Štefíková. Zaniklé zámky Ústeckého kraje - lokalita Šternberk u Brtníků. 2014 dp.

Soubory
katerina-stefikova-dp-2014.pdf
Anotace
Cílem této práce je shromáždit informace o zámcích Ústeckého kraje, které zanikly ve 20. století, a podrobněji se zaměřit na lokalitu Šternberk u Brtníků. Jedná se o tyto zámky: Chlumec u Chabařovic, Ledebour, Libkovice, Soběsuky, Šternberk u Brtníků. O těchto pěti zámcích byly shromážděny písemné a obrazové materiály, které byly přehledně uspořádány. V k.ú. Brtníky byla v prostředí GIS vytvořena analýza vývoje využití ploch a 3D model terénu. Z materiálů stavebě historického průzkumu byly získány potřebné informace pro tvorbu 3D modelu zámku Šternberk.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, PhD
Oponent
prof. Ing. Bohuslav Veverka DrSc
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Ústecký kraj, zámek, vektorizace, analýza vývoje využití ploch, 3D model
Title
Vanished Mansions of the Ústecký Region - locality Šternberk (Brtníky)
Annotation
An aim of the presented thesis is to collect information about châteaux of Ústí nad Labem region destroyed in 20th century, with a special focus on the château Šternberk u Brtníků. The following châteaux are described: Chlumec u Chabařovic, Lebedour, Libkovice, Soběsuky, Šternberk u Brtníků. Textual and pictorial data about these five châteaux have been collected and edited and a landscape development analysis and 3D model of the terrain in GIS environment has been created for Šternberk u Brtníků. The information necessary for a creation of 3D model of the Šternberk château had been gained from a historic architectural survey.
Keywords
Ústí nad Labem region, chateau, vectorization, landscape development analysis, 3D model

Bc. Anna Šubrtová. Analýza vztahu HDP a dalších charakteristik měst v České republice. 2014 dp.

Soubory
anna-subrtova-dp-2014.pdf anna-subrtova-dp-2014.zip
Anotace
Tato diplomová práce vzikla na základě projektu "Modelování městských oblastí s cílem snížit negativní vliv lidské činnosti" (OC 10011) za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem práce je určit možnou závislost mezi hodnotami HDP a dalšími charakteristikami převážně z oblasti dopravy a územního plánování. Práce je zaměřena na období od roku 2001 do roku 2011. Data jsou zpracována pro 36 obcí po celé České republice. K hodnocení vztahů je použito korelačních a regresních analýz, které jsou provedeny v programu Microsoft Excel. Výsledky jsou přehledně zpracovány a vhodně interpretovány včetně rozdělení obcí do skupin podle podobnosti ve výsledcích analýz.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
závislost, HDP, ÚHDP, land use, intenzita dopravy, dojezdová vzdálenost, statistika, korelační koeficient, regresní analýza, multilineární regrese, MS Excel
Title
Analysis of relation of GDP and other characteristics of cities in the Czech Republic
Annotation
This master thesis is based on project "Modelling of urban areas in order to reduce the negative impacts of human activities" (OC 10011) with support of the Ministry of Education, Youth and Sports. The aim is to determine the possible relation between the value of GDP and other characteristics, mainly in the field of transport and land use planning. This thesis is focused on the 2001 to 2011 period. Data were processed for 36 cities across the Czech Republic. Correlation and regression analysis are used to express the relations. Analyses are processed in Microsoft Excel. The results are clearly presented and interpreted appropriately, including rouping the cities according to the results of the analyses.
Keywords
correlation, GDP, land use, road traffic intensity, driving distance, statistics, correlation coefficient, regression analysis, multilinear regression, MS Excel

Bc. Pavel Tobiáš. Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému. 2014 dp.

Soubory
pavel-tobias-dp-2014.pdf pavel-tobias-dp-2014.zip
Anotace
Cílem této práce je prozkoumat možnosti propojování modelu v aplikaci SketchUp s dalšími informacemi. Nejprve práce popisuje rozšíření funkcí této aplikace pomocí zásuvných modulů. Dále je zkoumána správa atributů objektů v modelu. Uvedeny jsou příklady zajímavých zásuvných modulů. Získané poznatky jsou dále využity k naprogramování vlastního zasuvného modulu pro správu atributů. Nakonec jsou zkoumány možnosti sdílení modelu na webu včetně dalších informací.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
SketchUp, 3D model, zásuvný modul, atributy
Title
Utilization of the SketchUp Application to Create a Simple Information System
Annotation
The goal of this thesis is to explore possibilities of linking a model in the SketchUp application with additional information. First the work describes an extension of functions in this application using plugins. Next the administration of objects attributes in a SketchUp model is examined. Examples of interesting plugins are introduced. The acquired knowledge is also applied to program own plugin for the attribute management. Finally possibilities of sharing a model on the web including additional information are examined.
Keywords
SketchUp, 3D model, plugin, attributes

Bc. Martin Tröstl. Tvorba kvalitních fotoplánů v mezních případech. 2014 dp.

Soubory
martin-trostl-dp-2014.pdf
Anotace
V těto diplomové práci jsou testovány různé vlivy na kvalitu fotoplánu vytvořeného pomocí jednoho snímku. Testování je prováděno na základě geodeticky zaměřeného testovacího pole. Důraz je kladen na testování přesnosti různých způsobů odstranění distorze, která má na přesnost výsledného fotoplánu velmi významný vliv. Dále je testován vliv konfigurace vlícovacích bodů. Okrajově je hodnocena i obrazová kvalita fotoplánů. Pro testování je využíváno značné množství programů. Konečný výpočet fotoplánu je prováděn v programu SIMphoto.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Dvořáček
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
fotoplán, SIMphoto, testovací pole, přesnost, kalibrace, konfigurace vlícovacích bodů, odstranění distorze
Title
Creation of precise photomaps in extreme cases
Annotation
The thesis tests various influences on the quality of a photomap made by one exposure. The testing is carried out on the basis of the geodetically focused testing pole. The emphasis is placed on accuracy of different methods of removing distortion, which has high influence on accuracy of the resulting photomap. Then, the influence of control points configuration is tested. Pictorial quality of photomaps is evaluated marginally. A high number of programs is used for testing. The final calculation of the photomap is carried out in SIMphoto program.
Keywords
photomap, SIMphoto, test field, accuracy, calibration, removal of distortion, control points configuration

Bc. Štěpán Turek. Implementace metody svazkového vyrovnání bloku pro určení prvků vnější orientace do programu GRASS GIS. 2014 dp.

Soubory
stepan-turek-dp-2014.pdf stepan-turek-dp-2014.tar.gz
Anotace
Cílem této diplomové práce je implementace metody svazkového vyrovnání bloku (BBA) do programu GRASS GIS se zaměřením na zpracování dat pořízených z létajicích bezpilotních prostředků. Nejprve jsou vysvětleny nezbytné základy pro pochopení aspektů BBA. V další části práce je analyzován systém ortorektifikace v GRASS GIS společně s existujícími metodami počítačového vidění a fotogrammetrie týkajících se BBA. Na základě těchto analýz je navržena modifikace systému ortorektifikace a následně je implementován prototyp dle tohoto návrhu. Prototyp je otestován na datech složených z několika desítek fotografií zachycujících scénu. Tato data jsou rovněž zpracována v programu Bingo-F a~výsledky jsou následně porovnány. Po analýze výsledků lze tvrdit, že prototyp dosáhl na testovacích datech srovnatelné přesnosti s programem Bingo-F.
Vedoucí
Ing. Martin Landa Ph.D.
Oponent
Dr. Yann Chemin
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
fotogrammetrie, počítačové vidění, ortofoto, structure from motion, metoda svazkového vyrovnání bloku, metoda nejmenších čtverců, GIS, GRASS
Title
Implementation of bundle block adjustment method for determination of exterior orientation into GRASS GIS
Annotation
The aim of the thesis is implementation of bundle block adjustment method (BBA) focused on processing of UAV data into GRASS GIS. The thesis explains necessary fundamentals to understand aspects of BBA. After that, GRASS orthorectification processing chain is analyzed as well as available computer vision and photogrammetric methods related to BBA. Modification of GRASS orthorectification processing chain is designed based on the analyses and subsequently, prototype of processing chain is developed. The developed processing chain is tested on data comprising approx. 40 photos. The data are also processed in state of the art Bingo-F software. After analysis of the results, it is concluded that accuracy of the processing chain is comparable to Bingo-F software on the test data.
Keywords
photogrammetry, computer vision, orthophoto, structure from motion, bundle block adjustment, least squares method, GIS, GRASS

Bc. Dana Vašková. Zaměření historických sklepů objektu Želví doupě v Mělníku. 2014 dp.

Soubory
dana-vaskova-dp-2014.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá zaměřením sklepních prostor historického měšťanského objektu Želví doupě v Mělníku v ulici Ostruhová čp. 58. V dané lokalitě byla vybudována povrchová měřická síť pro podrobné geodetické zaměření. Měřická síť byla připojena do závazných referenčních systémů - souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Ve sklepních prostorách byla realizována tachymetrie pomocí totální stanice a naměřená data byla zpracována v geodetickém výpočetním programu Groma. Na jejich základě byl vyhotoven prostorový model a výkresová dokumentace - půdorys a řezy v požadovaných místech. Půdorys sklepních prostor je ve výkresové dokumentaci zobrazen v měřítku 1:50 a řezy jsou v měřítku 1:30. Na dvou stěnách byla provedena jednosnímková fotogrammetrie a vytvořeny fotoplány v měřítku 1:20. Hlavní sklepní prostor byl zaměřen laserovým skenerem a vytvořen tak podrobný 3D model. Metody byly vzájemně porovnány s ohledem na jejich pracnost, časovou náročnost a využití.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Jan Fafejta
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
laserové skenování, podrobné měření, jednosnímková fotogrammetrie, prostorový model, velkoměřítkové mapování
Title
Mappinf historical cellars of the object Želví doupě in the town Mělník
Annotation
This diploma thesis concerns in the real measurement of cellar areas in Želví doupě in the town Mělník at Ostruhová street No. 58. The surveying structure for detailed area geodetic measurement have been built up in given part of town. The surveying structure have been connected to the reference systems – the S-JTSK coordinate system and Bpv altitude system. A detailed survey have been carried out in this cellar areas and recorded data are processed in a suitable programme. A three-dimensional model and drawing documentation – a ground plan and sections in required areas have been drawn up according to this data. The ground plan of cellar areas in its drawing documentation is in 1:50 scale and the sections in 1:30 scale. Single image photogrammetry have performed on the two suitable walls and have been created photoplan in 1:20 scale. The main cellar space have been surveyed laser scanning and have been created detailed 3D model.
Keywords
laser scanning, detailed survey, single image photogrammetry, three-dimensional model, large-scale mapping

Bc. Václav Vlk. Kalibrace nivelační latě prostřednictvím sekvence digitálních snímků. 2014 dp.

Soubory
vaclav-vlk-dp-2014.pdf vaclav-vlk-dp-2014.zip
Anotace
Tato práce zkoumá možnosti využití digitálního USB mikroskopu pro kalibraci digitální nivelační latě. Cílem práce je vyvinout uživatelsky přívětivý počítačový program, který uživateli umožní určit měřítko latě. Pro tento účel bylo využito prostředí systému MATLAB 2013a spolu s dalšími přídavnými balíčky, tzv. toolboxy. Program komunikuje s dalšími přístroji v laboratoři, které jsou součástí horizontálního komparátoru, který navrhl a sestrojil na fakultě stavební ČVUT Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D a kolektiv. Jedná se o krokový motor, laserový interferometr a samotný USB mikroskop. Tato diplomová práce popisuje jednotlivé funkce programu a prováděné výpočty, které slouží ke kalibraci nivelační latě, a na základě provedených kalibrací zhodnocuje využitelnost kalibrace nivelačních latí pomocí snímkování digitálním mikroskopem.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
Kalibrace digitální nivelační latě, laserový interferometr, digitální mikroskop, detekce linií ve snímku
Title
Leveling staff calibration through the sequence of digital images
Annotation
This paper explores the possibilities of using digital USB microscope for calibrating digital leveling rod. The goal is to develop a user-friendly computer application for determining the scale of the leveling rod. For this purpose has been used MATLAB 2013 with additional toolboxes. The application communicates with other devices in the laboratory which are part of the horizontal comparator. It is a stepper motor, a laser interferometer and the USB microscope. Horizontal comparator was designed and constructed by Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D et al. at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague. This thesis describes the application features and calculations. This thesis also evaluate the usability of digital microscope as a tool for digital rod calibration.
Keywords
Digital level rod calibration, laser interferometer, digital microscope, image line detection

Tomáš Vojtěchovský. Tvorba a využití kartogramů v systému MISYS. 2014 dp.

Soubory
tomas-vojtechovsky-dp-2014.pdf tomas-vojtechovsky-dp-2014.zip
Anotace
Práce se zabývá tvorbou kartogramů v programu MISYS. V jednotlivých kapitolách jsou popsány současné možnosti systému MISYS, teoretické základy podstatné pro vytvoření kartogramu, realizace programového modulu a nejčastější chyby při vytváření kartogramů. Součástí diplomové práce je také porovnání tvorby kartogramu v geografických informačních systémech ArcGIS a QGIS.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-24
Klíčová slova
kartogram, MISYS, GIS
Title
Creation and Application of Choropleth Maps in MISYS systém
Annotation
This thesis occupies with creating choropleth maps in MISYS system. The current possibilities of this system, theoretical basis needed for creating chotopleth maps, implementation of programmatic module and the most frequent mistakes of choropleth map's creating are described in the individual chapters. One part of this diploma thesis is a~confrontation with creating choropleth maps in geographic information systems ArcGIS and QGIS.
Keywords
choropleth map, MISYS, GIS

Chrudoš Vorlíček. Prototyp turistického systému založeného na datech OpenStreetMap. 2014 dp.

Soubory
chrudos-vorlicek-dp-2014.pdf chrudos-vorlicek-dp-2014.tar.gz
Anotace
Hlavním tématem této práce je tvorba webové turistické aplikace za použití dat OpenStreetMap, její napojení na sociální síť Facebook a přidávání dat přímo do OpenStreetMap. Součástí práce je i stručné shrnutí existujících řešení, popsání užitých technologií a jejich výhod a nevýhod.
Vedoucí
Ing. Martin Landa, Ph.D.
Oponent
Ing. Daniel Bárta
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
OpenStreetMap, OSM, turistický systém, Facebook, Nette, php, Geoserver, iD, OpenLayers
Title
Prototype of tourism system based on OpenStreetMap
Annotation
The topic of this diploma thesis is to create a prototype of tourism systém based on OpenStreetMap and to connect it with social network Facebook. It allows to add or edit objects in OpenStreetMap. The work also includes a brief summary of the existing solutions and describe the technologies and their advantages and disadvantages.
Keywords
OpenStreetMap, OSM, tourism system, Facebook, Nette, php, Geoserver, iD, OpenLayers

Bc. Jan Zajíček. Vytvoření modelu SMODERP 2D. 2014 dp.

Soubory
jan-zajicek-dp-2014.pdf jan-zajicek-dp-2014.zip
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením funkčního modelu SMODERP 2D, díky kterému bude možno určit nad daným územím místa případného erozního ohrožení. Jedná se o rozšíření již existujícího modelu SMODERP 1D do prostředí ArcGIS. Práce navazuje na autorovu bakalářskou práci, ve které byl vytvořen 2D model řešící povrchový odtok. V současné verzi modelu je zohledněn i odtok soustředěný a přidán je odtok vícesměrný. Nutnou částí práce bylo přidání podmínky numerické stability, Courantova čísla, které zajišťuje správný chod programu i při intenzivnějších srážkách na území nebo nevhodně zvolených vstupních parametrech. Na výstupu uživatel dostane soubory jako je rastr výšky hladiny, průtoku, infiltrace, sumy odtoku za dobu běhu modelu, zbytku objemu vody v rastru, či charakteristiky soustředěného odtoku.
Vedoucí
Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Oponent
Mgr. Tomáš Jedlička
Katedra
K143 -- Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obhajoba
2014-01-21
Klíčová slova
Hydrologie, vodní eroze, plošný odtok, soustředěný odtok, ArcGIS, SMODERP
Title
The SMODERP 2D creation
Annotation
This master thesis deals with the creation of a functional erosion model SMODERP 2D, that could be used to determine territories with possibility of any erosion threat. It is an extension of an existing model SMODERP 1D to ArcGIS environment. This work follows the author's bachelor thesis, in which 2D model was created to simulate the surface runoff. To the current version of the model the concentrated and multidirectional runoff is added. A necessary part of this work was also to add the numerical stability condition, Courant's number that ensures the correct operation of the model even during intense rainfall on the territory or inappropriately selected input parameters. The user gets as a result rasters like water level, flow, infiltration, runoff sum, rest of volume in raster or characteristics of the concentrated runoff.
Keywords
Hydrology, water erosion, surface flow, concentrated flow, ArcGIS, SMODERP

Iva Bambulová. Analýza využitelnosti solární energie v městské zástavbě. 2013 dp.

Soubory
iva-bambulova-dp-2013.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá modelováním slunečního záření prostřednictvím geografických informačních systémů a následnou analýzou vzniklých modelů. Cílem je vytvořit systém, který by na základě informací získaných z modelů solární radiace a podrobného modelu povrchu sloužil uživatelům jako pomůcka při určování energetického potenciálu jejich nemovitostí, pro účely instalace střešních solárních systémů. Analýza je provedena pro území části Prahy 6, na podkladě podrobného 3D digitálního modelu terénu, zástavby a zeleně a dat z meteorologických stanic.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Arnošt Müller
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
difuzní, přímé a globální sluneční záření, obzorníkové souřadnice, zastínění, zemská atmosféra, 3D model povrchu, TIN, rastr
Title
Analysis of solar energy potential in urban areas
Annotation
This thesis deals with GIS-based modelling of solar radiation and subsequent analysis of the~created models. The aim is to develop a system which would, based on information gained from the solar radiation models and detailed surface model, serve to users as a~device to assess the~energetic potential of their buildings for the~purpose of solar roof system installation. The analysis is performed for specified parts of Prague 6 district with inputs of 3D digital model of terrain, buildings and green vegetation.
Keywords
diffuse, beam and global solar radiation, horizontal coordinates, shading, Earth's atmosphere, 3D surface model, TIN, raster

Bc. Josef Beníšek. Kompletace a prezentace prostorového modelu Svaté Hory v Příbrami. 2013 dp.

Soubory
josef-benisek-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu a kompletaci prostorového modelu Svaté Hory v Příbrami na základě provedeného geodetického měření a poskytnutých podkladů. Výsledný model bude sloužit pro prezentaci celého objektu a bude dostupný na internetových stránkách, které vznikly v rámci této práce.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Žofka
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Prostorový model, textura, digitální model terénu, geodetické měření, fotogrammetrie, prezentace.
Title
Completion and presentation of three-dimensional model of the Holy Mountain in Pribram
Annotation
The thesis is focused on the creation and completion of three-dimensional model of the Holy Mountain in Pribram, based on geodetic measurements and provided documentation. The resulting model will be used for presentation of the whole object and will be available on the website, which arose in the context of this work.
Keywords
Spatial model, texture, digital terrain model, geodetic measurements, photogrammetry, presentation.

Michal Bodnár. Výzkum geovizualizačních metod a technologií pro systém WikiGlobe. 2013 dp.

Soubory
michal-bodnar-dp-2013.pdf
Anotace
Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je výskum geovisualizačných metód a technológie systému WikiGlobe, projektu realizovanom na Beihang univerzite tímom študentov špecializovaných na vývoj GIS softvéru pod vedením profesora Weng Jingnong. WikiGlobe projekt môže byť popísaný ako Wikipédia na Digitálnom Glóbe a jeho hlavným cieľom je dosiahnuť zlúčenie technológie zobrazujúcej 3D virtuálny glóbus s rozdielnymi druhmi informácií, ako je text, zvuková nahrávka alebo video. Disponuje svojím vlastným SDK, založeným na NASA World Wind Java SDK, technológii ktorá umožňuje zobraziť 3D virtuálny glóbus. Výskum je realizovaný prostredníctvom vývoja aplikácie s názvom Great Places WikiGlobe, ktorá má za úlohu implementovať 100 najdôležitejších miest histórie vzhľadom ku knihe Great Places of History: Civilization's 100 Most Important Sites: An Illustrated Journey, vydanou nakladateľstvom TIME. O každej pamiatke sú zozbierané potrebné data a zobrazené v aplikácii užívateľsky príjemne a logicky. Práca sa, okrem popisu metódologie a postupu pri vytváraní aplikácie, zaoberá taktiež rešeršé literatúry ohľadom pojmov Digitálna Zem a Virtuálny Glóbus nakoľko sú si navzájom veľmi blízko prepojené. Veľmi podrobne je taktiež popísaná NASA World Wind Java SDK, technológia nezbytná pri tvorbe aplikácie.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajhaml, PhD.
Oponent
Ing. Jan Pytel, PhD.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
NASA World Wind Java SDK, Virtuálny Glóbus, Digitálna Zem
Title
Research on geovisualization methods and technology for the WikiGlobe system
Annotation
The main goal of the thesis is to conduct a research on geovisualization methods and technology of the WikiGlobe system, a project developed at Beihang University by a team of GIS software-specialized students under the guidance of Prof. Weng Jingnong from the College of Software. WikiGlobe project can be seen as "Wikipedia on Digital Globe" and its purpose is to merge 3D virtual globe with different kinds of information, such as text, audio recordings or video. It has its own SDK, which is based on NASA World Wind Java SDK, a technology for displaying 3D virtual globe. The research is maintained by developing Great Places WikiGlobe, an application incorporating 100 Great Places of History according to the book Great Places of History: Civilization's 100 Most Important Sites: An Illustrated Journeyň, published by TIME. About every site, data is collected and then displayed in a user-friendly and logical way with an extensive use of geovisualization methods. Even though the main part of the thesis is connected to the application, its workflow and methodology, a sufficient interest is also given to a research on the literature describing the terms Digital Earth and Virtual Globe as both of the terms are very closely related to each other. A very precise description of NASA World Wind Java SDK as a technology being extensively used in application's development is convened as well.
Keywords
NASA World Wind Java SDK, Virtual Globe, Digital Earth

Romana Černá. Určování prostorových vztahů jeřábových drah. 2013 dp.

Soubory
romana-cerna-dp-2013.pdf
Anotace
Cílem této diplomové práce bylo praktické zaměření jeřábové dráhy dvěma způsoby a to pomocí prostorové sítě, metody záměrné přímky, laserového dálkoměru a nivelace. Výsledkem jsou grafické výstupy, porovnání a zhodnocení použitých metod.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
Ing.Jaroslav Braun
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Jeřábová dráha
Title
Determination of spatial relations of crane rails
Annotation
The aim of this diploma thesis is practical measurement of crane rail in two ways - using the spatial network and the line of sight method, laser rangefinder and leveling. The results is a graphical presentation, comparison and evaluation of used methods.
Keywords
crane rail

Bc. Jan Daněk. TVORBA ÚČELOVÉ MAPY MANSKÉHO DVORA Č.P. 2 V KAMÝKU NAD VLTAVOU. 2013 dp.

Soubory
jan-danek-dp-2013.pdf
Anotace
Náplní diplomové práce je vyhotovení geodetických a mapových podkladů pro následný projekt měřické dokumentace manského dvora č. p. 2 v Kamýku nad Vltavou. Geodetickými podklady se rozumí dostatečně hustá měřická síť s polohovým i výškovým připojením. Z následného zaměření skutečného stavu manského dvora vznikla účelová mapa v měřítku 1 : 500, která byla doplněna orientačním 3D modelem objektu.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Chmelíř
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Kamýk nad Vltavou, účelová mapa, měřická síť, 3D model, DMT
Title
CREATION OF THEMATICAL MAP OF MANX FARMSTEAD NO. 2 IN KAMYK N. V.
Annotation
The content of the diploma thesis is the production of geodetic source material and maps for a follow-up project of the documentation of a Manx Court house number 2 in Kamýk nad Vltavou. By geodetic source material is meant a surveying network of sufficient density with the determination of positions and altitudes. The subsequent measurement of the actual situation of a Manx Court gave rise to a special purpose map in 1 : 500 scale which was complemented by an approximate 3D model of the complex.
Keywords
Kamýk nad Vltavou, special purpose map, surveying network, 3D model, DMT

Pavel Dobrovolný. Testování využití automatického cílení pro určování posunů a přetvoření vodních děl. 2013 dp.

Soubory
pavel-dobrovolny-dp-2013.pdf
Anotace
Návrh experimentálního ověření využitelnosti automatického cílení pro určování posunů a přetvoření vodních děl na přehradě Josefův Důl, návrh postupu výpočtu a zhodnocení.
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Macháček
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Vodní dílo, ATR, prostorová síť, robustní analýza, mezietapové posuny.
Title
Testing use of automated tergeting systém for determining the displacements and deformations of waterworks
Annotation
Design of experimental verification of usability of automated targeting for determining the displacements and deformations of waterworks on the woterworks Josefův Důl, the design procedure of calculation and evaluation.
Keywords
Waterworks, ATR, spatial network, robust analysis, between staget shifts.

Bc. Renata Duchnová. Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Přísečnice. 2013 dp.

Soubory
renata-duchnova-dp-2013.pdf renata-duchnova-dp-2013.zip
Anotace
Práce se zabývá rekonstrukcí krajiny v oblasti zatopené přehradou Přísečnice. Hlavní náplní práce je tvorba a vizualizace trojrozměrného modelu zástavby zaniklé obce a okolí pomocí GIS nástrojů s využitím dostupných mapových podkladů, dat a fotografií. Byla provedena analýza využití území pro roky 1842, 1953 a 2012 a vytvořen model středu obce a kostela.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
3D model, DMT, zaniklé obce, využití území
Title
Landscape Development and Reconstruction in the Region of a Dam Reservoir Přísečnice
Annotation
The thesis describes reconstruction of the landscape in the area flooded by the Přísečnice reservoir. The main task of the thesis is to create and visualize three dimensional model of the built-up area of the nonexistent village and its surroundings. The model is created in various GIS tools and based on available map materials and photographs. The thesis contains analysis of the Land Use at years 1842, 1953 and 2012 and also a model of the center of the village with its church.
Keywords
3D model, DTM, extinct village, Land Use

Vojtěch Fořt. Administrace a bezpečnost ArcGIS Serveru. 2013 dp.

Soubory
vojtech-fort-dp-2013.pdf
Anotace
Cílem této diplomové práce je popis ArcGIS Serveru s důrazem na administraci a bezpečnost. Tato práce je rozdělena do šesti kapitol. První dvě se zabývají problematikou sdílení geografických dat obecně a základními informacemi o ArcGIS Serveru. Třetí část se zabývá problematikou virtualizace ArcGIS Serveru, výkonem ve virtuálním prostředí a zapojením virtuálních počítačů do sítě. Další dvě kapitoly popisují instalaci a administraci serveru, autentizaci práv uživatelů, propojení jak s webovým serverem, tak i více GIS serverů mezi sebou. Poslední kapitola popisuje zvolené řešení pro potřeby katedry a jeho implementaci.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Souček, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
ArcGIS, ArcGIS for Server, virtualizace, Hyper-V, administrace, bezpečnost, práva, ArcGIS Server Site, cluster, publikování, mapové webové služby, mapové servery
Title
Administration and Security of ArcGIS Server
Annotation
This thesis describes ArcGIS Server, highlighting administration and security. The work is divided into six chapters. First two of them deal with distribution of geographical data in general and introduction to ArcGIS Server. Next chapter aims to describe virtualization, virtual networks, and impact of virtualization on performance of ArcGIS Server. Furthermore, this work describes installation and administration of ArcGIS Server, authentication and authorization of users. The document also deals with multiple machine deployment model and connection with web server. The last chapter describes the ArcGIS Server deployment at the Czech Technical University.
Keywords
ArcGIS, ArcGIS for Server, virtualization, Hyper-V, administration, security, ArcGIS Server Site, cluster, publishing, web services, map servers

Bc. Michal Glöckner. Porovnání výsledků měření totoálními stanicemi Leica TS06 a Topcon GPT-7501 a GNSS Trimble GeoXR v síti Pražského hradu. 2013 dp.

Soubory
michal-glockner-dp-2013.pdf michal-glockner-dp-2013.zip
Anotace
Práce je zaměřena na porovnání dvou elektronických teodolitů Leica TS 06 a Topcon GPT-7501. Na úvod práce jsou porovnány technické parametry obou přístrojů na základě údajů výrobců. Porovnávané přístroje jsou následně kalibrovány na délkové základně Koštice. Hlavním úkolem je vyhodnocení přesnosti měření v síti Pražského hradu, které je rozděleno na vyhodnocení přesnosti úhlové a přesnosti měření délek. Vybrané body sítě Pražského hradu byly zaměřeny též metodou GNSS. Měření celé sítě vyrovnané metodou MNČ je na závěr kontrolně transformováno na souřadnice bodů z GNSS.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka CSc.
Oponent
Ing. Jiří Lechner CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
geodezie, kalibrace, eloktronický dálkoměr, posun, přesnost, porovnání
Title
Comparing the results of a measurement with total stations Leica TS06 and Topcon GPT-7501 and GNSS Trimble GeoXR in network of Prague Castel
Annotation
The work is focused on comparison of two electronic theodolites Leica TS06 and Topcon GPT-7501. Atthe beginning of this thesis compares the specifications of two devices based on manufacturers data. The devices are then calibrated on the base lenght Košticce. The main task is to evaluate the accuracy of the measuring in the network of the Prague Castel, which is separated to evaluate the accracy of angular measurement and accuracy of distance measurement. Selected points of the network of Prague Castel were also measured by GNSS. Measurement of the entire network, balanced by metod least squares, is at the end of the work, transformed on the points coordinate of GNSS.
Keywords
geodesy, calibration, electronics distance meter, displacement, accuracy, comparing

Vladimír Holubec. Zpracování projektu COST. 2013 dp.

Soubory
vladimir-holubec-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce pojednává o zpracování projektu COST. Ten se zabývá určením změn funkčních tříd ploch ve vybraných městech České republiky. Postup analýz projektu COST je představen na analýze Jablonce nad Nisou, která je prováděna mezi roky 1970 a 2011. Ve městě je také sledován vývoj dopravy a obyvatel. Zpracovaná data jsou uchovávána v ESRI geodatabázi a databázi Microsoft SQL Server, pro kterou byl v rámci této práce vytvořen na platformě .NET databázový klient. Součástí práce je i prezentace a to jak webová vytvořena na platformě Silverlight), tak i tištěná ve formě atlasu.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Vývoj funkčních ploch, Land Use, ArcGIS, programování, .NET, Microsoft SQL Server ,C#, webové aplikace, Silverlight, InDesign
Title
Processing of COST project
Annotation
Diploma project discusses about processing of COST project. This project is about analysis of changes in functional classes of areas in selected cities in the Czech Republic. The processing of analysis is presented in analysis of Jablonec nad Nisou which is performed between years 1970 and 2011. Developmnent of number of inhabitants and development of traffic is analysed as well. Porcessed data are stored in ESRI geodatabase and in Microsoft SQL server database. A client was developed for this database in .NET platform. Project presentation is performed as a web presentation (based on Silverlight platform), and as a printed atlas.
Keywords
Development of functional areas, Land Use, ArcGIS, app. development, .NET, MS SQL Server, C#, web application, Silverlight, InDesign

Bc. Darek Horník. Prostorové změny ve vybraných urbanizovaných územích České republiky. 2013 dp.

Soubory
darek-hornik-dp-2013.pdf darek-hornik-dp-2013.zip
Anotace
Diplomová práce je součástí projektu Ministerstva školství (projekt OC 10011 MŠMT s názvem Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti). Práce se zabývá zejména vlivem dopravy na vývoj měst. Mezi cíle práce patří vyjádřit vzájemný vztah mezi dopravou a dalšími statistickými ukazateli popisujícími vývoj měst, jako jsou například výměry funkčních ploch nebo socioekonomické ukazatele. Tento vztah byl zkoumán jak pro zadaných 50 měst obecně, tak i pro jednotlivá města. Dále se autor snaží provést základní klasifikaci měst do příbuzných skupin na základě získaných výsledků. Dalším z cílů práce je také popis vývoje jednotlivých měst ve sledovaném období mezi lety 1970 a 2005, také jeho zobrazení za pomoci grafů a ukazatele pro přehlednost také formou map.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
regresní analýza, korelační koeficient, korelace, multilineární regrese, intenzita silniční dopravy, funkční plochy, GIS, ÚHDP, DPZ, land use, časové změny, vývoj měst funkční plochy, GIS, ÚHDP, DPZ, land use, časové změny, vývoj měst
Title
Spatial changes in selected urban areas of the Czech republic
Annotation
The master thesis is a part of a project of the Ministry of Education (projekt OC 10011 MŠMT called “Modelling of urban areas in order to reduce the negative impacts of human activities”). The thesis deals with impact of traffic on urban development. The aim of the thesis is to express the relationship between transport and other statistical indicators describing the development of cities, such as assessments of land use areas or socioeconomic indicators. This relationship was studied both in given 50 towns in general and in each city. Furthermore, the author tries to make the basic classification of towns into related groups based on achieved results. Another goal of this work is a description of the development of cities in the period between 1970 and 2005, in the form of graphs and also – for several indicators - in maps.
Keywords
regression analysis, correlation coefficient, correlation, multilinear regression, road traffic intensity, functional areas, GIS, aggregate value of land types, remote sensing, land use, temporal changes, urban development

Bc. Markéta Hyndráková. možnosti prezentace stavebních objektů. 2013 dp.

Soubory
marketa-hyndrakova-dp-2013.pdf
Anotace
Tato diplomová práce pojednává o tvorbě a prezentaci prostorového modelu Zámku Troja v Praze. První část je věnována stručnému přehledu moderních možností prezentace stavebních objektů. Druhá část popisuje shromažďování podkladů a tvorbu 3D modelu v programu Trimble SketchUp. Třetí část obsahuje prezentaci Zámku Troja prostřednictvím virtuální procházky a její propojení s modelem. K celkové prezentaci a vizualizaci výsledků byly vytvořeny webové stránky.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
3D vizualizace, prostorový model, virtuální procházka, panoramatická fotografie, Zámek Troja, Trimble SketchUp, Hugin, PTViewer, webové stránky
Title
the possibilities of building presentation
Annotation
This diploma thesis, deals with the creation and presentation of spatial model Troja Chateou in Prague. The first part deals with summary of modern possibilities of building presentation. The second part describes the data collection and creation 3D model in Trimble SketchUp. The third part contains a presentation Troja Chateou trhough virtual tour and its integration with the model. For the presentation and vizualization of results were created website.
Keywords
3D visualization, spatial model, virtual tour, panoramic photography, Troja Chateau, Trimble SketchUp, Hugin, PTViewer, website

Kateřina Jarošová. Webová prezentace historie a současnosti městské části Praha - Suchdol. 2013 dp.

Soubory
katerina-jarosova-dp-2013.pdf
Anotace
Práce se zabývá historií a současností městské části Praha - Suchdol a především její prezentací formou webových stránek. Byla vybrána zajímavá místa charakterizující danou lokalitu a ta vizualizována pomocí fotografií, panoramatických snímků a 3D modelů stavebních objektů v programu Google SketchUp. Zájmové body byly propojeny navrženou trasou okružní procházky, která byla dále znázorněna mapou v prostředí ArcGIS Online. Všechny dílčí části jsou prezentovány na webových stránkách.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Zahajský
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
webová prezentace, panorama, 3D model, městská část, Suchdol
Title
Web presentation about history and present of the city part Prague - Suchdol
Annotation
The work deals with the history and present of city part of Prague - Suchdol and especially its presentation in the form of web pages. Interesting places characterizing specific location were selected and visualized by photos, panoramic images and 3D models of buildings in Google SketchUp. Interesting points were connected by projecting sightseeing walk, which was further illustrated by the map in ArcGIS Online. All component parts were presented on the website.
Keywords
website, panorama, 3D model, city part, Suchdol

Bc. Hana Kadlecová. Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Fláje. 2013 dp.

Soubory
hana-kadlecova-dp-2013.pdf hana-kadlecova-dp-2013.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá vývojem a rekonstrukcí krajiny v okolí přehrady Fláje, kde dříve stávala stejnojmenná obec. Tato práce souvisí s projektem Ministerstva kultury nazvaným Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví. V práci je popsána stručná historie obce Fláje a vodní nádrže Fláje, dále metodika zpracování mapových podkladů a informace o mapových podkladech a nakonec jejich zpracování do požadovaných výstupů. Požadovanými výstupy práce jsou mapy krajinného pokryvu, digitální model terénu a webová mapová aplikace umožňující prohlížení zpracovaných a dalších dostupných dat k dané tématice.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
císařské otisky map stabilního katastru, státní mapa odvozená 1:5000, ZABAGED, ortofoto, mapa krajinného pokryvu, digitální model terénu, webová mapová aplikace
Title
Landscape development and reconstruction in the region of the dam reservoir Fláje
Annotation
This thesis deals with the landscape development and reconstruction in the region of the dam reservoir Fláje, where previously stood village with same name. This thesis related to the project the Ministry of Culture called Landscape reconstruction and database of defunct municipalities in the Ústí region for the preservation of cultural heritage. This thesis describes a brief history of the village Fláje and dam reservoir Fláje, as well as methods of processing maps and spatial data, further information about maps and finally their processing into desired outputs. The required outputs are the land cover maps, digital terrain model and web map application that allows viewing processed data and other available data related to subject of interest.
Keywords
imperial prints of stable cadastre maps, state map derived 1:5000, ZABAGED, orthophoto, map of land cover, digital terrain model, web map application

Bc. Jana Knoblochová. Vliv urbánních a statistických faktorů na intenzitu dopravy v Liberci. 2013 dp.

Soubory
jana-knoblochova-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce se zaměřuje na sledování vzájemných souvislostí mezi funkčním využitím půdy, počtem obyvatel a intenzitou dopravy ve městě Liberci. Pro tento účel je území města rozděleno na základní sídelní jednotky, ve kterých je popsána hustota obyvatel a funkční využití ploch. Intenzita dopravy je sledována na základě podrobných dat ze sčítání dopravy v roce 2010. V geoinformačním systému je navržen postup propojení prostorových dat a poté provedena prostorová analýza, ve které je sledován vliv funkčního využití půdy a počtu obyvatel na intenzitu dopravy. Tato práce je rozšířením bakalářské práce, která se zabývá vývojem funkčních tříd v Liberci a jejich závislostí na změně hustoty dopravy v rozmezí let 1970 až 2010. Rozdělení území dle funkčních tříd je provedeno na základě zpracování obrazových dat v bakalářské práci.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena HALOUNOVÁ, CSc.
Oponent
Ing. arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Land Use, intenzita dopravy, základní sídelní jednotka, hustota obyvatel
Title
Influence of urban and statistical factors to the road traffic volume in the city of Liberec
Annotation
Diploma thesis focuses on observing mutual relations between land use, number of the population and traffic volume in the city of Liberec. For this objective the area of the city is divided into principal residential units, in which residential density and land use is described. Traffic volume is monitored on the bases of detailed data from traffic census in year 2010. In geoinformation system the procedure is designed to link spatial data and then spatial analysis is carried out, in which the effect of land utilization and number of the population on traffic volume is observed. This thesis is proliferation of bachelor thesis, which is focused on development of land use classes in Liberec and their dependence on changes in traffic volume between years 1970 and 2010. Division of territory according to land use classes is done on the basis of image data processing in bachelor thesis.
Keywords
Land Use, traffic volume, principal residential unit, residential density

Bc. Miroslav Kopecký. Možnosti interaktivní prezentace prostorových modelů na internetu. 2013 dp.

Soubory
miroslav-kopecky-dp-2013.pdf
Anotace
Cílem této práce je vytvořit přehled o dostupných technologiích interaktivní prezentace prostorových modelů v prostředí internetu. Současně jsou také zjišťovány možnosti propojení modelů s externími datovými zdroji, kterými mohou být například informace o daném objektu či internetový odkaz. Získané poznatky jsou prakticky aplikovány a prezentovány na nově vytvořených webových stránkách.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Pytel, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
virtuální realita, interaktivní prezentace, prostorový model, internet
Title
The possibilities of interactive presentation of spatial models on the internet
Annotation
The goal of this thesis is to make summary of available web technologies for spatial model interactive presentation. Simultaneously, there are also investigated possibilities of linking models with external data sources as information about the object or hyperlink. The acquired knowledge is applied and presented with the newly created web pages.
Keywords
virtual reality, interactive presentation, spatial model, internet

Bc. Jakub Kozák. Testování parametrů základnových skenovacích systémů. 2013 dp.

Soubory
jakub-kozak-dp-2013.pdf
Anotace
Tato diplomová práce si dává za úkol seznámit čtenáře s obsahem německé směrnice VDI/VDE 2634 (část č.2) s cílem objasnit postupy použité k testování parametrů přesnosti měření zvolených skenovacích systémů. Mimojiné práce obsahuje popis testovaných sestav s ohledem na použité principy skenování i na jejich konkrétní fyzickou podobu. Numerické výsledky testů a obrazové výstupy jsou taktéž obsaženy.
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Oponent
Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Směrnice VDI/VDE 2634, optické 3D měříci systémy, 3D skener, FlexScan3D, Konica Minolta VIVID 9i, Geomagic Studio
Title
Parameters Testing of Triangulation 3D Scanning Systems
Annotation
This diploma project should inform a reader about content of german guideline VDI/VDE 2634 (part 2) and explain procedures used during testing of measurement precision parameters of chosen scanning systems. There is also a description of principles of chosen scanning systems and its physical appearance as well. Numerical results together with graphical outputs are also part of the thesis.
Keywords
Guideline VDI/VDE 2634, optical 3D measuring systems, 3D scanner, FlexScan3D, Konica Minolta VIVID 9i, Geomagic Studio

Bc. Jan Král. Pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek. 2013 dp.

Soubory
jan-kral-dp-2013.pdf jan-kral-dp-2013.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá zpracováním komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek. Byl proveden terénní průzkum, během kterého se vyšetřilo území podle základních hledisek plánu společných zařízení. Dále je stanoven průběh obvodu pozemkové úpravy a jsou vyhotoveny nároky vlastníků. Jsou vytvořeny dvě varianty návrhu plánu společných zařízení. Nakonec jsou uvedena doporučení pro návrh vlastnického uspořádání pozemků.
Vedoucí
Ing. Kateřina Bartošková
Oponent
Ing. Libuše Pražáková
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
komplexní pozemkové úpravy, plán společných zařízení, nároky, ocenění, opravný koeficient, polní cesta, eroze půdy, územní systém ekologické stability, Rychnovek
Title
The land consolidation in the cadastral district Rychnovek
Annotation
The diploma thesis deals with the processing of a complex land consolidation project in the Rychnovek cadastral area. A field survey is conducted examining the fundamental aspects of the plan in accordance with the plan of common measurement. Subsequently, the course of the land consolidation perimeter is plotted identifying the owners' claims. Two versions of the draft plan of common measurement are created in the diploma thesis. Finally, recommendations are given for the design of the land ownership arrangement.
Keywords
land consolidation, a plan of common measurement, claims, awards, correction factor, rural road, soil erosion, territorial system of ecological stability, Rychnovek

Jakub Královič. Testování lokální přesnosti GNSS přijímačů Trimble GeoXR. 2013 dp.

Soubory
jakub-kralovic-dp-2013.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá testováním lokální přesnosti GNSS přijímačů Trimble Geo XR. Konkrétně se jedná o speciální test zaměřený na lokální přesnost v sítích vysoké přesnosti, a to pro potřeby využití v inženýrské geodézii. Test je tvořen souborem jednotlivých metod GNSS měření o rozdílných délkách observace. Pro účely testu byla zhotovena a trigonometricky přesně proměřena vhodná síť pěti bodů. Na vytvořených bodech bylo provedeno pěti přijímači Trimble Geo XR statické měření s využitím přesných a přibližných efemerid, souběžné a postupné RTK měření a orientačně i navigační měření s korekcemi. Výsledkem je porovnání jednotlivých metod v poloze pomocí shodnostní Helmertovy transformace a ve výšce pomocí porovnání převýšení.
Vedoucí
Doc. Ing.Martin ŠTRONER, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomaš Honč
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
GNSS měření, GPS měření, přesnost měření, 2D shodnostní Helmertova transformace, statická metoda, RTK metoda
Title
Testing of the local precision of the Trimble Geo XR GNSS recievers
Annotation
This diploma thesis deals with testing of the local precision of the Trimble Geo XR GNSS recievers. It is focused mainly on the local accuracy in highly accurate network for the objectives of engineering surveying. The test is comprised of a set of measurements acquired by particular GNSS methods with different observation length. For purposes of the test, an appropriate network of five points was created and accurately trigonometricaly measured. Using created points, five Trimble Geo XR receivers were employed for realization of static positioning with precise and approximate ephemerides, simultaneous and successive RTK measurement and navigation measurement with corrections. The result is a comparison of individual methods in position using 2D congruent Helmert transformation and in elevation by comparison of elevation differences.
Keywords
GNSS measurement, GPS measurement, accuracy of measurement, 2D congruent Helmert transformation, static positioning method, RTK method

Bc. Jiří Kratochvíl. Vytvoření prostorového modelu sklepa v areálu Strahovského kláštera. 2013 dp.

Soubory
jiri-kratochvil-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce se věnuje trojrozměrnému zobrazení mléčného sklepa v areálu Strahovského kláštera. Podnětem k této práci byl problém s nadměrným zatékáním vody do sklepa, proto byl vytvořen trojrozměrný model mléčného sklepa a model geologických vrstev v okolí sklepa. Spojením těchto dvou modelů vznikl výsledný model, který by dále mohl sloužit jako jeden z podkladů pro následnou hydrogeologickou analýzu zájmového území. V úvodu budou vysvětleny některé teoretické základy prací a metod, které byly použity během tvorby této práce. Následuje popis získání vstupních dat a jejich následné zpracování do potřebné podoby. Zejména geodetické zaměření sklepa, laserové skenování a získávání dat od ČGS. Další kapitola se věnuje možnostem zobrazení geologických vrstev a tvorbě 3D modelu sklepa. V závěru jsou prezentovány výsledky, zhodnocení zjištěných poznatků a náměty k navázání na tuto práci.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, Csc.
Oponent
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
laserové skenování, 3D model, interpolace, prostorová transformace
Title
Creation of a spatial model of the cellar in the Strahov Monastery compound
Annotation
This thesis deals with the three-dimensional display of dairy cellar in the area of Strahov Monastery. The impetus for this work was a problem with excessive water leaking into the cellar. Therefore were made the three-dimensiona model of the cellar and model of geological strata around the cellar. By connecting these two models the final model was made, which can further serve as a basis for subsequent hydrogeological analysis of the area. The introduction will explain some of the theoretical foundations of the work and the methods that were used during the creation of this work. After that a description of input data acquisition and subsequent processing in the required form follows, in particular, geodetic locating of the cellar, laser scanning and data acquisition from Czech Geological Survey Association. Next chapter is devoted to show the possibilities of projection of geological layers and creating the three-dimensional model of the cellar. In conclusion, there are presented the results, evaluation of established findings and the suggestions to build on this work.
Keywords
laser scanning, 3D model, interpolation, spatial transformation

Bc. Anna Kratochvílová. Vizualizace časoprostorových dat v systému GRASS. 2013 dp.

Soubory
anna-kratochvilova-dp-2013.pdf
Anotace
Cílem této diplomové práce je implementace nástrojů pro vizualizaci časoprostorových dat v geografickém informačním systému GRASS. Tyto nástroje využívají nedávno vyvinutého rozšíření GRASSu, GRASS GIS Temporal Framework, které je určeno pro správu, zpracování a analýzu časoprostorových dat. Tři nové aplikace byly vytvořeny pomocí grafické knihovny wxPython a byly začleněny do systému GRASS. Mezi tyto aplikace patří nástroje pro animaci map, interaktivní porovnávání map a vizualizaci metadat časoprostorových datasetů. Teoretická část diplomové práce se zabývá časoprostorovými daty obecně, a dále pak způsoby jejich vizualizace. Obsahuje také seznam současných softwarových projektů, které jsou schopné zpracovávat časoprostorová data.
Vedoucí
Ing. Martin Landa
Oponent
Dipl.-Ing. Sören Gebbert
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
GRASS,GIS,časoprostorová data,vizualizace
Title
Visualization of Spatio-Temporal Data in GRASS GIS
Annotation
The aim of this master thesis was to implement software tools for visualization of spatio-temporal data in GRASS GIS. These tools make use of the recent addition to GRASS 7, the GRASS GIS Temporal Framework which has been developed to manage, process and analyze large scale, spatio-temporal environmental data. Three new tools have been implemented, using the GUI toolkit wxPython, and incorporated into GRASS 7. These applications include map animation, interactive comparison of two maps by "swiping'' and visualization of temporal datasets' metadata. The theoretical part of the thesis deals with spatio-temporal data in general, with special focus on visualization approaches. List of currently available software capable of handling spatio-temporal data is included.
Keywords
GRASS,GIS,spatio-temporal data,visualization

Ondřej Kujal. Tvorba interaktivní mapy historického města Erbil/Irák. 2013 dp.

Soubory
ondrej-kujal-dp-2013.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá tvorbou interaktivní mapy v prostředí vývojového software Adobe Flash. Je zde popsáno jak lze v této aplikaci skloubit vektorová i rastrová data. Důleži- tou součástí mapy jsou ovládací prvky, které mapě dodávají interaktivitu. V práci jsou popsány základní kódy jazyka ActionScript 3, kterým se tato interaktivita v programu Flash programuje.
Vedoucí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
interaktivní mapa, Erbil, Flash, vektor, rastr
Title
Implementation of interactive map of historical town Erbil/Iraq
Annotation
This work deals with interactive map creation in development environment of Adobe Flash with desription of used raster and vector data combination. Control tools are an important part of the map as they make the map intective. In this paper some main codes of ActionScript 3 language are also described, which enable to program interactivity to control tools.
Keywords
interactive map, Erbil, Flash, vector, raster

Bc. Tomáš Kulík. Měřická dokumentace vybraných částí tvrze v Bylanech (okres Kolín). 2013 dp.

Soubory
tomas-kulik-dp-2013.pdf tomas-kulik-dp-2013.zip
Anotace
Cílem této diplomové práce je vytvoření měřické dokumentace vybraných částí tvrze č.p. 15 v Bylanech (okres Kolín). Výsledkem geodetické dokumentace je půdorys, řezy, pohledy a fotoplány průčelí. Rozsah zaměřované oblasti je definován zadavatelem. V této práci uvádím proces tvorby geodetických výstupů – od zaměření, přes výpočty, po vyhotovení výkresů. Výsledná dokumentace bude sloužit jako podklad pro stavebně historický průzkum.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph. D.
Oponent
Doc. Ing. Michael Rykl, Ph. D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
měřická dokumentace, půdorys, řez, pohled, fotoplán, tvrz, Bylany
Title
Metrical documentation of part of fortress in Bylany (district Kolín)
Annotation
The aim of this work is to create a geodetic documentation of fortress No. 15 Bylany (district Kolín). The result is a geodetic documentation as ground plan, sections, elevations and photoplan facade. Scope of the surveyed area is defined by the client. In this work I present geodetic data creation process - from measurment, through calculations, to completion of drawings. The resulting documentation will serve as a reference for building historical survey.
Keywords
metrical documentation, ground plan, section, elevation, photoplan, fort, Bylany

Eva Linhartová. Topologické operace ve vybraných software a geodatabazích. 2013 dp.

Soubory
eva-linhartova-dp-2013.pdf eva-linhartova-dp-2013.zip
Anotace
Práce se věnuje popisu prostorových databází Oracle Spatial a PostGIS. Popisuje práci v těchto databázích a porovnává je. Pomocí několika prostorových dotazů srovnává rychlost a výsledky dotazů. Výsledky jsou na závěr vizualizovány a porovnány v prostředí ArcGIS. V práci je zahrnut popis možnosti uložení prostorových dat do topologických struktur v databázích. Prostorová data jsou názorně převedena na topologicky strukturovaná data.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Šebesta
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
prostorová data, prostorová databáze, ArcGIS, PostGIS, PostGIS Topology, Oracle Spatial, okřídlená hrana, NAA stuktura
Title
Topological operations in selected software and geodatabase
Annotation
The diploma thesis is focused on description of spatial databases Oracle Spatial and PostGIS. It describes work in these spatial databases and then compares them. The comparison focuses on their speed and results by using several spatial queries. At the end the results of these queries are visualised and checked in ArcGIS software. The thesis also includes decription of topology structures of data in both spatial databases. Spatial data are imported into these structures.
Keywords
spatial data, spatial database, ArcGIS, PostGIS, PostGIS Topology, Oracle, Spatial, Winged Edge, NAA structure

Bc. Martin Morong. Výtvoření prostorového modelu Koněpruské jeskyně. 2013 dp.

Soubory
martin-morong-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá tvorbou podrobného prostorového modelu středního patra Koněpruských jeskyní s využitím 3D skenovacího systému. Vytvořený model je určen v redukovaném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Výsledky diplomové práce by měly sloužit hlavně jako přesná dokumentace skutečného stavu středního patra jeskyně a taktéž k prezentačním účelům a zachování přírodního dědictví. Výslední model je prezentován ve formě animace a vizualizací.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Oponent
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
laserový skenovací systém, mračno bodů, registrace dat, prostorový model jeskyně, animace, Geomagic Studio, Pointools Edit Pro
Title
The Creation of Spatial Model of Koněprusy Cave
Annotation
The purpose of my master’s thesis was to create a detailed spatial model of the Koněprusy caves’ middle tier using a 3D laser scanning system. The model was estimated in the reduced “Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network” (S-JTSK) system and into the “Baltic Vertical Datum - After Adjustment” (Bpv) system. The thesis’s results should serve mainly to accurate documentation the current state of the cave’s middle tier, as well as to advertise the cave and help to sustain its natural legacy. The animation and visualization were used to present the final model.
Keywords
laser scanning systém, point cloud, data registration, spatial model of the cave, animation, Geomagic Studio, Pointools Edit Pro

Bc. Veronika Myslivečková. Studie mapového obrazu vybraných jihočeských rybníků na starých mapách. 2013 dp.

Soubory
veronika-mysliveckova-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce prezentuje vývoj kartografického obrazu jihočeských rybníků na starých mapách ze Státního oblastního archivu v Třeboni a poskytnutých map vojenského mapování. Cílem práce je posouzení možnosti georefernce, která je zaměřena na mapy III. vojenského mapování a dále zhodnocení přesnosti zobrazení vybraných rybníků na starých mapách v porovnání s jejich zobrazením v současné době.
Vedoucí
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Oponent
Ing. Josef Rančák
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
rybník, Helmertova transformace, staré (historické) mapy, vojenské mapování, základní mapa 1 : 10 000, WMS, kartografické znaky mapy
Title
Study of Cartographic Representation of selected South-Bohemian Ponds on Old Maps
Annotation
The diploma thesis presents development of cartographic representation of southern Bohemian ponds on historic maps from State Regional Archives in Třeboň and on military maps. The aim of this thesis is to assess georeference possibilities regarding of maps of the third military mapping and also to assess accuracy of selected ponds projection on old maps in comparison with today projction.
Keywords
pond, Helmert transformation, archaic maps, military mapping, basic map 1 : 10 000, Web Map Service, cartographic map symbols of map

Bc. Petra Nečekalová. Informační systém evidence hrobů. 2013 dp.

Soubory
petra-necekalova-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením hřbitova, tedy jednotlivých hrobů a okolních objektů. Podrobně pojednává o provedených měřických pracích. Věnuje se tvorbě půdorysného plánu, tvorbě 3D modelu z geodeticky zaměřených dat, tvorbě evidence a následnému zobrazení vytvořených dokumentů do webové aplikace. Seznamuje s použitými programy a technologiemi. Diplomová práce se vyhotovovala pro obec Kraselov v Jižních Čechách, pod níž patří zájmový hřbitov u sv. Anny. Evidence bude obci v budoucnu sloužit pro správu a aktualizaci hřbitovních údajů. V plné verzi je umístěna jen lokálně, na obecním úřadě Kraselov. Informační systém pro veřejnost je v podobě internetových stránek, kde je možné prohlížení 3D modelu, informační databáze a půdorysného plánu hřbitova, ale pouze v podobě, kde nejsou zveřejněny osobní údaje.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph. D.
Oponent
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
hřbitov, mapa, 3D model, evidence, webová stránka aberace), ISO, clona, světlo, eliminace, metodický návod
Title
Information system of graves records
Annotation
This thesis focuses on geodetic localization of a cemetery, individual graves and surrounding objects. It thoroughly describes the geodetic work done – creation of the ground plan, 3D model from the data obtained, process of creating the database and subsequent display of these documents on a web page. It also deals with programs and technologies used. The thesis was made for the village Kraselov in the South Bohemia in whose authority the cemetery falls. The village can use it to manage and update the cemetery data. Its full version is used only by the local authority. Information system for the public is on the web pages, where users can look at the 3D model, database and the ground plan of the cemetery. The plan does not contain personal data, though.
Keywords
cemetery, map, 3D model, database, web page

Nikola Němcová. Modelování soustředěného odtoku pro potřeby modelu SMODERP. 2013 dp.

Soubory
nikola-nemcova-dp-2013.pdf nikola-nemcova-dp-2013.zip
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením funkčního modelu povrchového odtoku se zahrnutím soustředěného odtoku při simulované srážce, díky kterému bude možno lokalizovat na daném území místa, která jsou ohrožena vodní erozí. Jedná se o rozšíření již existujícího modelu SMODERP, který slouží k určení erozní ohroženosti a navrhování protierozních opatření. Tento původní model však uvažuje pouze plošný odtok vody. Pro co nejpřesnější vystižení reálného odtoku je zahrnutí soustředěného odtoku důležitou součástí, nebot’ tvorba rýh samozřejmě výrazně ovlivňuje výslednou podobu výstupních rastrů. Výstupem nového modelu je 8 vrstev - maximální výška hladiny, celkový průtok, rychlost plošného odtoku, rychlost soustředěného odtoku, tečné napětí, suma všech odtoků z buňky, průtok soustředěného odtoku jako rastrová i vektorová vrstva.
Vedoucí
Ing. Petr Kavka, PhD.
Oponent
Mgr. Tomáš Jedlička
Katedra
K143 -- Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
soustředěný odtok, SMODERP, eroze, ArcGIS, hydraulika
Title
Modelling of concentrated flow for SMODERP
Annotation
This Master Thesis deals with creation of a functional model of concentrated flow that will locate places endangered by water erosion. It is an extension of existing model SMODERP, that is used for determining the erosion vulnerability and drafting the erosion controls. The original model considers only the overland flow. For the best approximation of the real runoff the inclusion of the concentrated flow is a necessary part, because creation of rills influences the output layers quite distinctly. Output of the new model are 8 layers - maximum water level, total flow, overland runoff speed, concentrated runoff speed, shear stress, runoff sum from each cell, concentrated flow as raster and also feature layer
Keywords
concentrated flow, SMODERP, erosion, ArcGIS, hydraulics

Bc. Miroslav Ott. Zpracování podkladů pro geodetické práce. 2013 dp.

Soubory
miroslav-ott-dp-2013.pdf miroslav-ott-dp-2013.zip
Anotace
Cílem diplomové práce bylo zpracovat geodetické podklady pro výuku v terénu z katastru nemovitostí. Byly vytvořeny podklady pro úlohu vytyčení hranice pozemku a geometrický plán. Byla provedena revize a doplnění bodů podrobného polohového bodového pole.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
geodetické podklady, geometrický plán, vytyčení hranice pozemku, podrobné bodové pole, revize podrobného bodového pole
Title
Data processing of land survey
Annotation
The aim of this thesis was to process the geodetic data for teaching in the field of real estate. Supporting documents for the task of demarcation of the boundary of the land and the survey sketch were created. In this thesis revisions and supplement the points of minor geodetic control were made.
Keywords
geodetic data, survey sketch, setting - out of boundary of a lot, minor geodetic control, revision of minor geodetic control

Tereza Pantůčková. Síťové analýzy v GIS. 2013 dp.

Soubory
tereza-pantuckova-dp-2013.pdf
Anotace
Diplomová práce si bere za cíl seznámit veřejnost s problematikou síťových analýz v extenzi Network Analyst programu ArcGIS. Je popsána základní nápověda jednotlivých analýz použitých v extenzi Network Analyst jako je analýza trasy, nejbližšího zařízení, oblasti služeb, OD cenové matice, lokace-alokace a analýza rozvozního problému. Dalším cílem práce je vysvětlit prakticky práci s extenzí Network Analyst při použití analýz na~základě jednoduchých příkladů, které jsou zpracovány formou výukových videí.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Síťová analýza, Network Analyst; analýza trasy, nejbližšího zařízení, OD cenové matice, oblasti služeb, lokace-alokace, rozvozního problému; výukové video.
Title
Network Analysis in GIS
Annotation
The diploma thesis aims to introduce the public with the network analysis problematics by using Network Analyst extension of ArcGIS program. A basic help of all analysis used in Network Analyst extension such as route, closest facility, service area, OD cost matrix, location-allocation analysis and vehicle routing problem analysis is described. Another aim of this work is to explain this theme in practice by using the analysis based on simple examples, which are interpreted via video tutorials.
Keywords
Network Analysis, Network Analyst; route, closest facility, OD cost matrix, service area, location-allocation, vehicle routing problem analysis; video tutorial.

Bc. Václav Petráš. Detekce budov na leteckých snímcích v prostředí systému GRASS GIS. 2013 dp.

Soubory
vaclav-petras-dp-2013.pdf
Anotace
Navzdory dostupnosti různých druhů geografických dat je detekce budov za určitých okolností stále potřebná i v dnešní době. Tyto okolnosti zahrnují například nedostupnost katastrálních dat, potřebu detekovat nelegální a v katastru nevedené budovy a mapování škod po katastrofách. Bylo již vyvinuto mnoho způsobů detekce budov, které vychází z rozličných vlastností zachycovaných dálkovým průzkumem země. Klíčové vlastnosti se liší pro různé typy budov (rodinné domy, továrny, zvířecí farmy) a oblasti (město, venkov, země či stát). V důsledku toho je proto často nutné vyvíjet specializované detekční algoritmy. Tato práce popisuje algoritmy vyvinuté a použité pro detekci budov farem v severní Itálii. I přes nutnou specializaci některých nástrojů pro detekci budov farem se popisovaná implementace snaží snaží poskytnout i obecné nástroje pro detekci budov v GRASS GISu. Tato práce popisuje implementaci hranového detektoru, detektoru úseček, nástroje pro klasifikaci a dále pak detekci provedenou na ortofotech severní Itálie. Všechny nástroje byly implementovány v prostředí free a open source GIS softwaru GRASS GIS. Použití free a open source softwaru zajišťuje, že zdrojový kód může být přezkoumán a analýzy jsou dobře zreprodukovatelné.
Vedoucí
Ing. Ivana Hlaváčová, Ph.D.
Oponent
Dr. rer. nat. Markus Neteler
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
GRASS,GIS,zpracování obrazu,programování,C,C++,Python,detekce budov,free software,open source
Title
Building detection from aerial images in GRASS GIS environment
Annotation
Despite the current availability of various geographic data, building detection is still needed under some circumstances. These circumstances can include inaccessibility of cadastral data, unrecorded and illegal building detection and disaster mapping. A number of approaches has been developed to detect buildings which rely on different kinds of spatial and quality features such as shape or color in remotely sensed imagery. The key properties differ among the various types of buildings (family house, factory, animal farm) and areas (city, rural area, state or country). This often requires the development of specialized detection algorithms. This work presents an algorithm developed to detect animal farm buildings in northern Italy. However, this implementation is intended to address not only the detection of farm buildings but to provide general tools for building detection in GRASS GIS. This work presents the implementation of an edge detector, line segment extractor and classification tool as well as the detection made on northern Italy orthophotos. All tools were implemented in the environment of the free and open source GIS software GRASS GIS. The use of free and open source software ensures that source code can be peer-reviewed and the analysis is highly reproducible.
Keywords
GRASS,GIS,imagery,programming,C,C++,Python,building detection,free software,open source

Bc. Jan Petřík. Optimalizace postupu tvorby prostorových modelů soch. 2013 dp.

Soubory
jan-petrik-dp-2013.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá fotogrammetrickým zpracováním prostorových modelů vybraných soch z areálu Svaté Hory u Příbrami. Hlavním výsledkem práce je porovnání modelů soch vytvořených různými postupy a za pomocí odlišného vybavení. Při porovnání se především hodnotila geometrická věrnost výsledného modelu a časová a finanční náročnost zvoleného postupu. V textu je stručně popsána historie objektu, teoretické základy využitých metod, ale především zpracování prostorových modelů, včetně popisu použitých programů. Získané poznatky uvedené v ávěru této práce, by měly následně posloužit ke zkvalitnění dokumentace soch v areálu Svaté Hory.
Vedoucí
Ing. Pepr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Svatá Hora, optické korelační systémy, Photomodeler Scanner, Geomagic Studio, AutoDesk 123D Catch, Hypr 3D, 3D modely soch, vizualizace, fotografie, fotogrammetrie
Title
Optimization process for making spatial models of statues
Annotation
This diploma thesis discusses photogrammetry processing of spatial models of selected statues at Svatá Hora near Příbram. The main outcome of thesis is comparison of statue models made by different procedures and equipment. The main focus in comparison aims at geometrical fidelity of outgoing model and time and financial demands of selected procedure. Thesis includes brief histories of selected objects, teoretical basics of used procedures and primarily processing of spatial models including description of used programs. Acquired knowledge should eventually be used for improvement of object documentation at Svatá Hora.
Keywords
Svatá Hora, optical correlation systém, PhotoModeler Scanner, Geomagic Studio, Autodesk 123D Catch, Hypr 3D, 3D models od statues, visualization, photograph, photogrammetri

BC. Ondřej Pinter. Použití systému Trimble GEDO CE pro určení absolutní polohy koleje. 2013 dp.

Soubory
ondrej-pinter-dp-2013.pdf ondrej-pinter-dp-2013.zip
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá metodikou měření absolutní polohy koleje na úzkorozchodných drahách společnosti Jindřichohradecké Místní Dráhy, a.s pomocí měřicího vozíku Trimble® GEDO CE. V první části se zabývá principem a postupem měření pomocí tohoto zařízení a v druhé části srovnává jeho přesnost s jinou nezávislou metodou.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, PhD.
Oponent
Ing. Václav Čech
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
absolutní poloha kolje, Trimble GEDO CE, porovnání přesnosti, JHMD, a.s.
Title
Using of Trimble GEDO CE systém for absolute track positioning
Annotation
This diploma project describes a technique of using the Trimble® GEDO CE trolley for absolute track positioning at narrow-gauge railways of Jindřichohradecké Místní Dráhy, a.s. The first part deals with principle and method of measuring with Trimble® GEDO CE trolley and the second part compares the trolley‘s precision with other independent method.
Keywords
absolute track positioning, Trimble GEDO CE, comparison of precision, JHMD, a.s.

Iva Pobořilová. Fotogrammetrická dokumentace vybrané části hradu Kost (okr. Jičín). 2013 dp.

Soubory
iva-poborilova-dp-2013.pdf
Anotace
Cílem této práce je vytvoření fotogrammetrické dokumentace vybrané části hradu Kost v okrese Jičín. Výsledkem je hmotový 3D model jádra hradu a soubor fotoplánů, které budou následně použity pro projekt NAKI, který zkoumá kvádrové zdivo na různých objektech v České republice. V práci bude stručně popsána historie hradu, použité postupy a pomůcky, úprava pořízených fotografií, tvorba fotoplánu a 3D modelu. V závěru budou shrnuty poznatky a problémy získané při tvorbě fotoplánů a modelu.
Vedoucí
Ing. Jindřich HODAČ, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Dvořáček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Fotogrammetrie, fotoplán, distorze, kalibrace, 3D model, software TopoL, software SIMphoto, software PhotoModeler, software MicroStation
Title
Photogrammetric documentation of part of Kost kastle (Jičín)
Annotation
The aim of this work is creation of a photographic documentation of the selected part of the Kost castle in the region Jičín. The result will be a 3D model of the castle and photoplans that will be used for the NAKI project that examines building stone on various objects in the Czech Republic. The work briefly describes the history of the castle, the procedures and equipment, editing used images, creating the 3D model and photoplans. The conclusion will summarize the knowledge and the problems obtained in creating phhotoplans and the model.
Keywords
Photogrammetry, photomap, distortion, calibration, 3D model, software TopoL, software SIMphoto, software PhotoModeler, software MicroStation

Bc. Martin Podlaha. Vyhodnocení etapových měření sítě Pražského hradu pro sledování vodorovných posunů. 2013 dp.

Soubory
martin-podlaha-dp-2013.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením v lokální síti za účelem získání vodorovných posunů bodů dané sítě. První část práce řeší zpracování měřených dat. Druhá část práce je věnována vyrovnání jednotlivých etap metodou MNČ. Ve třetí části je popsán způsob určení vodorovných posunů a vyhodnocení výsledků na základě testovací statistiky.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
etapové měření, polohová síť, posuny bodů,metoda nejmenších čtverců, vyrovnání, Pražský hrad
Title
Evaluation of periodical measurements of net at Prague Castle for monitoring horizontal displacements
Annotation
This master’s project describes an evaluation of periodical measurements of local net at Prague Castle for monitoring horizontal displacements. The first part investigates processing of measured data. The second part of the project describes adjustment of each epochs by mean squared error. In the third part is described a calculation method of displacements of control points.
Keywords
periodical measurement, positional net, displacements of control points, mean squared error, adjustment, Prague Castle

Ivana Řezníková. Analýza možnosti využití digitálního modelu terénu 5G pro tvorbu Tm 1 : 25 000. 2013 dp.

Soubory
ivana-reznikova-dp-2013.pdf ivana-reznikova-dp-2013.zip
Anotace
Práce se zabývá analýzou možnosti využití digitálního modelu reliéfu 5. generace k tvorbě turistické mapy v měřítku 1: 25 000, se zaměřením na možnost nahrazení stávající výškopisné složky (vyobrazených vrstevnic) metodou hypsometrie a stínování reliéfu. Analýza byla provedena v programu OCAD 11 Professional. Součástí práce je také všeobecný přehled možností zobrazování reliéfu na mapách, s důrazem na metody užívané při zobrazení reliéfu pomocí digitálního modelu terénu.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Prof. Ing. Bohuslav Veverka DrSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
Digitální model terrénu 5G, topografická mapa, barevná hypsometrie, stínování terénního reliéfu, SW OCAD 11 Professional, SW MATKART
Title
Analysis of the possibility of using digital terrain model of the 5th generation (5G) for creating topographic map with scale 1 : 25 000
Annotation
The work deals with analysis of possibility of using a 5th generation digital elevation model to produce tourist maps at a scale of 1: 25,000, with a focus on the possibility of replacing the existing altimetric information (contour lines) by colour hypsometry method and hill shading. Analysis was performed in the OCAD 11 Professional. The work also includes a general overview of options for relief visualization on maps, with emphasis on relief visualization methods used with digital terrain model.
Keywords
Digital terrain model 5G, Topographic map, colour hypsometry, hill shading, SW OCAD 11 Professional, SW MATKART

Bc. Jiří Roub. Kvalita digitálních snímků v kontextu pozemní fotogrammetrie. 2013 dp.

Soubory
jiri-roub-dp-2013.pdf
Anotace
Cílem diplomové práce bylo zkoumání, testování a analyzování jevů a vad majících vliv na obrazovou kvalitu digitálních snímků v rámci pozemní fotogrammetrie. Práce obsahuje základní popis techniky, s kterou bylo snímkování provedeno. Zabývá se konstrukčním vlivem kamer (velikost a citlivost senzorů), dále pak optickými a mechanickými vadami objektivů (vinětace, clona, hloubka ostrosti atd.). V práci jsou také popsány vlivy při snímkování a zpracování pořízených snímků. Na závěr jsou výše zmíněné jevy zhodnoceny. Na základě zjištěných souvislostí byl poté navržen metodický postup pro minimalizaci, pokud to bylo možné, úplnou eliminaci nežádoucích vad.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph. D.
Oponent
Ing. Jiří Vidman
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Fotogrammetrie, snímkování, test, optické vady (vinětace, geometrické zkreslení, chromatická aberace), ISO, clona, světlo, eliminace, metodický návod
Title
Quality of digital images in context of terrestrial photogrammetry
Annotation
The aim of this thesis was to investigate, test and analyze the effects and defects affecting the image quality of digital images in terrestrial photogrammetry. The work includes a basic description of the technique with which photography was done. It deals with the influence of camera design (size and sensitivity of the sensors), as well as optical and mechanical defects lenses (vignetting, aperture, depth of field, etc.). The thesis also describes the effect when photographing and processing of captured images. At the end of the above-mentioned phenomena evaluated. On the basis of connections identified was then proposed methodical procedure for minimizing, where possible, the complete elimination of undesirable defects.
Keywords
Photogrammetry, mapping, test, optical defects (vignetting, geometric distortion, chromatic aberration), ISO, aperture, light, elimination, methodological manual

Štěpán Růžička. Možnosti tvorby fotoplánu válcového objektu. 2013 dp.

Soubory
stepan-ruzicka-dp-2013.pdf
Anotace
Na základě rozdílů mezi zpracovávanými skutečnostmi jsou v práci hodnoceny klasické metody tvorby fotoplánů při použití pro válec. Práce pojednává o dnešní možnostech, jaké se nám pro tvorbu fotoplánů z rozvinutelných těles nabízejí. Představuje některé komerční programy z oblasti této problematiky. Uvedeny jsou některé publikované postupy tvorby fotoplánů rozvinutím, které jsou doplněny příklady konkrétních zpracování a dosažených výsledků. Následně je v práci pojednáno o hlavních výpočetních krocích a způsobech jejich řešení. V praktické části je představen program Photo UnWrap a způsoby, jakými se autor s tvorbou fotoplánů válcových a kuželových objektů vypořádal. Práce je doplněna návodem pro zpracování v programu, testovacími daty a ukázkovými výstupy.
Vedoucí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Jan Řezníček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
fotoplán, rozvinutelné těleso, ortofoto, jednosnímková fotogrammetrie, ortogonální prokládání, orientační prvky, válec, kužel
Title
Possibilities of creating photomap of cylindrical object
Annotation
Based on the differences between processed facts the classical methods of creation photo-map are evaluated when used for cylindrical objects. The thesis deals with today's possibilities, which are for developable bodies available. The comercial software dealing with these issues are introduced. Some published procedures of creation photomap by unwrapping are shown. There are given specific examples of processing and results. Subsequently the thesis presents the main computational procedures and methods of their solving. In practical part of thesis the software Photo UnWrap and also the methods used by author for unwrapping cylindrical and conical bodies are introduced. The thesis is accompanied by instructions for processing in the program, test data and sample outputs.
Keywords
photomap, unwrapable solid figure, orthophoto, single image photogrammetry, orthogonal fitting, elements of orientation, cylinder, cone

Bc. Markéta Sedláčková. Využití ArcGIS Online Subscription při tvorbě webové mapové aplikace. 2013 dp.

Soubory
marketa-sedlackova-dp-2013.pdf marketa-sedlackova-dp-2013.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá tvorbou webové mapové aplikace s využitím ArcGIS Online Subscription. Nejdříve jsou v práci uvedeny možnosti publikace mapových služeb na ArcGIS Online a práce s tímto novým softwarem společnosti ESRI. Dále jsou popsány principy fungování webových aplikací. Praktická část práce se věnuje úpravě dat, publikaci služeb a tvorbě samotné aplikace.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
RNDr. Jan Borovanský
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
ArcGIS Online, ArcGIS JavaScript API, Feature service, Tiled map service, webová mapová aplikace, katastr nemovitostí
Title
Use of ArcGIS Online Subscription for creating of web map application
Annotation
The diploma thesis is focused on the creating web map application with the use of the ArcGIS Online Subscription. The starting point introduces the possibilities to publish the map services on ArcGIS Online and work with this new software of the ESRI company. A subsequent step is a description of the principles of the web application's working. The practical part of this thesis deals with the adjustment of data, publishing the services and creating the application itself. The final chapter describes the functionality of the application in detail.
Keywords
ArcGIS Online, ArcGIS JavaScript API, Feature service, Tiled map service, Web map application, Cadastre of real estates

Pavel Stelšovský. Využití a kalibrace fotoaparátu s vestavěnou GPS jednotkou-zpracování v ArcGIS. 2013 dp.

Soubory
pavel-stelsovsky-dp-2013.pdf
Anotace
V rámci této práce bude řešena otázka využití digitálního fotoaparátu RICOH G700 SE disponujícího vestavěnou jednotkou GPS a následným zpracováním získaných dat v programu ArcGIS. Bude také provedena kalibrace digitální komory fotoaparátu a zjištěna přesnost použité GPS jednotky. V neposlední řadě dojde k vizualizaci dat pomocí webových stránek.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Kalibrace, digitální fotoaparát, GPS jednotka
Title
Camera calibration and using of digital camera with GPS modul and data procesing in ArcGIS
Annotation
In this work will be deal with question of use of digital camera RICOH G700, which disposes of built-in GPS modul and consequently treatment of acquired data in program ArcGIS . It will be also maked the calibration of digital chamber of camera and detected accuracy of used GPS modul. Finally, we will visualize the data by using web sites.
Keywords
Camera calibration, digital camera, GPS modul

Bc. Karolína Štochlová. Testování totálních stanic Trimble M3. 2013 dp.

Soubory
karolina-stochlova-dp-2013.pdf karolina-stochlova-dp-2013.zip
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá testováním přesnosti šesti totálních stanic Trimble M3. Těmto stanicím byla otestována přesnost horizontálních úhlů na azimutální základně Židovské pece, Praha 3. Přesnost měření délek byla otestována na státní etalonové základně v Košticích. Totální stanice byly zapůjčeny katedrou speciální geodézie na fakultě stavební ČVUT v Praze.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, PhD.
Oponent
Ing. Tomáš Jiřikovský, PhD.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Trimble M3, úhlová přesnost, délková přesnost, Norma ČSN 17123
Title
Testing total stations Trimble M3
Annotation
This thesis deals with testing of the accuracy of six Trimble M3 total stations. These stations were tested for horizontal accuracy of the azimuthal angles at Židovské pece, Prague 3. The accuracy of the distance measurment was tested at state etalon base in Koštice. The tested total stations were provided by Department of Special Geodesy Faculty of Civil Engineering CTU in Prague.
Keywords
Trimble M3, angle accuracy, distance accuracy, ISO standart 17123

Bc. Stýblová Veronika. Zpracování KMD pro k.ú. Loučeň / Processing of KMD in cadastral district Loučeň. 2013 dp.

Soubory
veronika-styblova-dp-2013.pdf
Anotace
Cílem diplomové práce bylo vyhotovení katastrální mapy digitalizované pro katastrální území Loučeň, které spadá pod působnost Katastrálního pracoviště v Nymburce. Jedná se o obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací na katastrální mapu digitalizovanou. Podkladem pro její vyhotovení byly rastrové soubory map bývalého pozemkového katastru v měřítku 1:2 880 a rastrové soubory map katastru nemovitostí. Dále byly využity dostupné archivované výsledky zeměměřických činností. Obnova katastrálního operátu byla realizována v souladu s platnými právními předpisy. Jsou zde popsány jednotlivé fáze obnovy, činnosti, které byly prováděny a problémy, které se během těchto činností vyskytly.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Lucie Čejková
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
katastr nemovitostí, katastrální operát, soubor geodetických informací, katastrální mapa digitalizovaná, digitální katastrální mapa, zjednodušená evidence, obnova katastrálního operátu přepracováním, vektorizace
Annotation
The aim of the submitted diploma theses is to describe the making of the digitized version of the cadastral map of Loučeň cadastral region, which is under operation of Cadastral office in Nymburk. It means the renovation of cadastre documentation by creating a digitized cadastral map using of the file of geodetic information. The former land register raster files of maps on a scale 1:2 880, and raster files of map of the real estate cadastre were the sources for the map creation. Accessible results of geodetic works were also used. The restoration of the cadastral documentation was realised in compliance with valid rules and regulations. There are described different stages of the renewal, activities carried out as well as problems occurring during these activities.
Keywords
cadastre of real estates, cadastral documentation, file of geodetic information, cadastral map digitized from an analogue map, digital cadastral map, simplified land inventory, renewal of cadastre documentation by revesion, vectorization

Bc. Petra Svobodová. Správa prostorových dat v prostředí webu. 2013 dp.

Soubory
petra-svobodova-dp-2013.pdf petra-svobodova-dp-2013.zip
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá problematikou správy prostorových dat v prostředí webu. Tato problematika je zkoumána na tvorbě ukázkové webové mapové aplikace. K její implementaci byl využit framework Nette, knihovny GeoExt, Ext JS, OpenLayers a databáze PostgreSQL s PostGIS.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Ježek Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
PHP, Nette, JavaScript, GeoExt, Ext JS, OpenLayers, PostGIS, AJAX
Title
Geospatial Data Management on the Web
Annotation
This thesis deals with the management of spatial data in the Web environment. This issue is analyzed by creation of Web mapping application. For the implementation was used framework Nette, libraries GeoExt, Ext JS, OpenLayers and PostGIS with PostgreSQL database.
Keywords
PHP, Nette, JavaScript, GeoExt, Ext JS, OpenLayers, PostGIS, AJAX

Bc. Jan Synek. Webový systém pro projekt vyrovnání sítí GNU Gama. 2013 dp.

Soubory
jan-synek-dp-2013.pdf jan-synek-dp-2013.zip
Anotace
Diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci webového systému pro projekt vyrovnání geodetických sítí GNU Gama. Podstatou tohoto textu je popis vytvořené webové aplikace napsané v jazyce Java s pomocí aplikačního frameworku Spring. Práce obsahuje technologie, na kterých je aplikace založena, následuje popis architektury. Součástí práce je uživatelský průvodce stěžejními kroky aplikace. Důraz je kladen na poskytnutí převážně obecných informací o technologiích použitých v implementovaném systému.
Vedoucí
Ing. Jan Pytel, Ph.D.
Oponent
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
GNU Gama, vyrovnání, aplikace, Web, Java, Spring, databáze
Title
Web system for project GNU Gama
Annotation
Diploma thesis deals with the design and implementation of web system for project GNU Gam dedicated to adjustment of geodetic networks. The essence of this text is a description of the created web application based on Java language and the Spring application framework. Thesis includes technologies on which the application is based, followed by a description of the application architecture. A part of this thesis is also a user guide through key steps of application. Particular emphasis is placed on providing mostly general information about the technologies used in the implemented system.
Keywords
GNU Gama, adjustment, application, Web, Java, Spring, database

Bc. Luboš Truhlář. Vývoj NTRIP Casteru. 2013 dp.

Soubory
lubos-truhlar-dp-2013.pdf
Anotace
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a implementaci serverové aplikace NTRIP Caster. Práce se rovněž věnuje důvodům vzniku protokolu NTRIP, jeho použití v praxi a detailnímu popisu, jak z pohledu klienta, tak serveru. Dále se práce zaměřuje na implementaci protokolu v nově vzniklé serverové aplikaci NTRIP Caster. Aplikace je detailně popsána z uživatelského i programátorského pohledu. Čtenář je rovněž seznámen s výsledky testování aplikace zaměřené na použitelnost aplikace v praxi a na její výkonnostní parametry.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Řezníček, Ph.D.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2013-01-24
Title
Development of NTRIP Caster
Annotation
This diploma thesis is focused on development of server application NTRIP Caster. The thesis applies on reasons for development of NTRIP protocol, its usage in practice and detail description from client side and server side. Additionally this thesis is focused on implementation of NTRIP protocol in new server application NTRIP Caster. The application is described to the detail from user side and from development side also. Readers are introduced with testing results focused on usability of application in real environment and on its performance parameters.

Bc. Lucie Učňová. Tvorba ekvideformát a hodnocení konformních zobrazení pro mapu Evropy. 2013 dp.

Soubory
lucie-ucnova-dp-2013.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou ekvideformát a porovnáním vybraných konformních zobrazení podle hodnot délkového zkreslení v uzlových bodech na území Evropy. V první části této práce je popis jednotlivých zobrazení a jejich zobrazovacích rovnic. V druhé části jsou zjištěná délková zkreslení, pravoúhlé souřadnice ve všech uzlových bodech, vyobrazené ekvideformáty jednotlivých zobrazení a následné zobrazení ploch, kde vliv délkového zkreslení nepřesáhne stanovenou limitní hodnotu 20m/km. V další části je vzájemné porovnání vybraných zobrazení na základě globálních hodnot Airyho kritéria a porovnání podle velikosti zobrazené plochy. Závěr práce pojednává o tom, které zobrazení danému území nejvíce vyhovuje a které je naopak zcela nevhodné.
Vedoucí
Ing. Petr Buchar, CSc
Oponent
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Kartografické zkreslení, délkové zkreslení, kartografické zobrazení, azimutální zobrazení, konformní zobrazení, kuželové zobrazení, transverzální Mercatorovo zobrazení, nezkreslená rovnoběžka, nezkreslený pól, nezkreslený poledník, stereografická projekce, ekvideformáty, Airyho kritérium.
Title
Creation lines of constant scale and assessment of conformal projections for map of Europe
Annotation
This thesis deals with the creation of distortion isograms and comparison of selected conformal projections according to the values scale factor at the nodal points in Europe. In the first part of this paper there is a description of each projection and their imaging equations. In the second part are determined scale factors, rectangular coordinates of all nodal points, pictured distortion isograms of individual projections and the following projection of areas, where the influence of scale factor does not exceed the specified limit value of 20m/km. In the next part there is a mutual comparison of selected projections based on global values of Airy´s criterion and a comparison according to the size of the projected area. The conclusion of the thesis concerns which projection is the most convenient for the given area and which is, on the contrary, wholly inappropriate.
Keywords
Transformed distortion, scale factor, transformed projection, azimuthal projection, conformal projection, conic projection, transverse Mercator´s projection, standard parallel, standard pole, standard meridian, stereographic projection, distortion isograms, Airy´s criterion.

Magda Valková. Kartometrická analýza Palackého mapy Čech programem MapAnalyst. 2013 dp.

Soubory
magda-valkova-dp-2013.pdf magda-valkova-dp-2013.zip
Anotace
Tato práce se zabývá kartometrickou analýzou historické mapy českého království ve XIV. století. Jejím autorem je František Palacký a později Josef Kalousek. Mapa patří mezi staré mapy vytvořené jednotlivci. Analýza je provedena pomocí švýcarského softwaru MapAnalyst. Během zpracování byly využity tři metody posouzení přesnosti. Jednou z nich byl výpočet s volbou kartografického zobrazení mapy díky předběžné verzi programu. Výslednými hodnotami jsou polohové odchylky zvolených prvků, měřítko, stočení mapy, střední polohová chyba a směrodatná odchylka. Další výstup je grafický a tím jsou následující vizualizace - deformace sítě, vektory posunů, izolinie měřítka a izolinie rotace. V závěru práce byla na základě zjištěných poznatků zhodnocena přesnost mapy.
Vedoucí
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Oponent
Ing. Josef Rančák
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Palackého mapa Čech, kartometrická analýza, polohová odchylka, vektory posunů, historická mapa, kartografie
Title
Cartometric analysis of Palacky´s map of Bohemia by using of program MapAnalyst
Annotation
This work deals with the cartometric analysis of historical maps of Bohemian kingdom in the XIV. century. The author is František Palacký and his follower Josef Kalousek. Map is one of the old maps created by individuals. The analysis is performed using the software MapAnalyst from Switzerland. During processing were used three methods of accuracy assessment. One of them was calculated with a choice of cartographic projection of map by Pre - Release version of the program. Resulting values are positional deviations of individual points, scale, rotation maps, mean position error and standard deviation. Another outputs are following graphical visualization – distortion grid, vectors of displacement, isolines of scale and of rotation. The map accuracy was evaluated on the base of findings in the conclusion.
Keywords
Palacky’s map of Bohemia, cartometric analysis, positional diversion, vectors of displacement, historical map, cartography

Alena Voráčková. Obvod pozemkových úprav v k.ú. Sluhy. 2013 dp.

Soubory
alena-vorackova-dp-2013.pdf
Anotace
Tématem této diplomové práce je popsat způsob určení obvodu pozemkové úpravy v katastrálním území Sluhy, výpočet opravného koeficientu a vyhotovení vlastnické mapy.
Vedoucí
Ing. Kateřina Bartošková
Oponent
Ing. Martin Mezihorák
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Komplexní pozemkové úpravy, obvod pozemkové úpravy, katastrální mapa, mapa bývalé pozemkové evidence, mapa zájmu, vlastnická mapa, opravný koeficient
Title
The district of the land consolidation in the cadastral unit Sluhy
Annotation
The theme of this thesis is to describe how to determine the perimeter of land consolidation in the cadastral unit Sluhy, calculate the correction factor and making the ownership map.
Keywords
Comprehensive land consolidation, perimeter o fland consolidation, cadastral map, map of the former land records, map of interest, ownership map, correction factor

Filip Zavadil. Software pro zobrazování a export mapových dlaždic. 2013 dp.

Soubory
filip-zavadil-dp-2013.pdf
Anotace
Tato práce popisuje diplomový projekt Software pro zobrazování a export mapových dlaždic. Jsou zde uvedeny teoretické základy služeb a technologií, které jsou v projektu využity. Tato práce tak e slouží jako uživatelský manuál pro stězejní část celého diplomového projektu, tedy software umožňující načítat rastrové mapové dlaždice, rastrové i vektorové obrázky, kombinovat je mezi sebou a následně exportovat do dlaždicového formátu nebo jako rastrový obrázek.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Souček Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-18
Klíčová slova
map, mapové dlaždice, TMS,WMTS, SQLite
Title
Software for displaying and exporting map tiles
Annotation
This thesis is describing diploma project Software for displaying and exporting map tiles. There is a summary of teoretical basics of speci cations, methods or services which are used in this project. The main part describes software MapVision. There are shown options and functions implemented in this application. There is also listed graphical user interface and future improvements.
Keywords
map map tiles, TMS, WMTS, SQLite

Bc. Zuzana Ženíšková. Kartografická prezentace demografických dat vybraného regionu. 2013 dp.

Soubory
zuzana-zeniskova-dp-2013.pdf zuzana-zeniskova-dp-2013.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá zpracováním kartografické prezentace demografických dat Ústeckého kraje. Zpracování statistických dat je provedeno v programu ArcGIS a Microsoft Excel. Výsledkem diplomové práce je sada tematických map a grafů, které zachycují tuto problematiku.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph. D.
Oponent
Ing. Petr Soukup, Ph. D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
demografie, kartografická prezentace dat, tematické mapy, kartogram, kartodiagram, graf
Title
Cartographic presentation of selected demographic data
Annotation
This thesis deals with the processing of cartographic presentation of demographic data region of Ústí. Statistical data processing is done in the program ArcGIS and Microsoft Excel. The result of this thesis is a set of thematic maps and charts, capturing this issue.
Keywords
demography, cartographic presentation, thematic maps, cartogram, cartodiagram, graph

Bc. Zuzana Bartoňová. Testování přesnosti vybraných nivelačních přístrojů. 2012 dp.

Soubory
zuzana-bartonova-dp-2012.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá testováním skutečné přesnosti vybraných nivelačních přístrojů a hodnotí odpovídá-li přesnosti udáné výrobcem. V první části je uveden teoretický popis navržených experimentů, kterými bude zjišťována přesnost. V druhé části je popsána realizace provedených experimentů a postup testování odlehlých měření. Třetí část popisuje testované nivelační přístroje a uvádí jejich dosažené výsledky.
Vedoucí
Ing. Pavel Třasák
Oponent
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
nivelační přístroj, přesnost, přesnost měřícího přístroje, směrodatná odchylka, směrodatná jednotková kilometrová odchylka obousměrné nivelace, testování odlehlých měření, testování statistických hypotéz
Title
Testing of accuracy of several leveling instruments
Annotation
This diploma thesis deals with the testing of accuracy selected leveling instruments and evaluates the corresponding results with the specifications as stated by the manufacturers. The first part contains a theoretical description of the designed experiments which are used for the determination of precision checking. The second part described the conducting of experiments, and the procedures of testing outliners (outlying measurements). The third part describes the testing of the leveling instruments with the corresponding results of these tests.
Keywords
leveling instrument, accuracy, accuracy of measuring instrument, standard deviation, standard deviation for 1km double-run leveling, testing of outliers, statistical hypothesis testing

Brůhová Pavla. Vyhotovení výkresové dokumentace historické budovy z dat z laserového skenování;. 2012 dp.

Soubory
pavla-bruhova-dp-2012.pdf
Vedoucí
Koska Bronislav
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Title
Creation of Historical Building Drawing Documentation from Laser Scanning Data

Bc. Marie Buřvalová. Určení časových změn ubránních tříd ve Znojmě a jejich závislost na změně hustoty silniční dopravy za uplynulých 40 let. 2012 dp.

Soubory
marie-burvalova-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá posouzením výje urbánních tříd ve městě Znojmě od roku 1970 do současnosti. Pro vyhodnocení byla použita statistická a obrazová data, která byla zpracována pomoci GIS nástrojů. V rámci sledovaného období jsou provedeny analýzy a určeny změny ve vybraných třídách využití území, úhrnných hodnot druhů pozemků a obyvatelstva v souvislosti s vývojem intenzity dopravy. Práce je zpracována v rámci projektu OC 10011 Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
úhrnné hodnoty druhů pozemků, intenita dopravy, geografický informační systém, letecké snímky
Title
Determination of temporal urban class changes in Znojmo and their relation to the road transport density during last 40 years
Annotation
This diploma thesis is dealing with assessment of the development of urban classes in the city Znojmo from 1970 to the present. Statistical and image data, which was covered by GIS devices, was used for the assessment. Within the proscribed period are carried out analyssis and the are directed changes in the chosen types of use of territory, total values of nature of land use, inhabitants in connection with the develpmnet of the intensity of traffic. The thesis is covered under the auspices of OC 10011 Modeling of urban territories with the aim of reducing the negative influences of human action.
Keywords
total values of nature of land use, intensity of traffic, geographic information systém, aerial photographs

Eva Buttorazová. Modelování tíhových dat pomocé bodových hmotností. 2012 dp.

Soubory
eva-buttorazova-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá testováním metody bodových hmotností na území České republiky. Inspirací byly postupy, které byly vyzkoušeny v jiných zemích. Hledanou veličinou je výšková anomálie, pomocí které byly vytvořeny modely kvazigeoidu pro jednotlivé testované postupy. Celkově byly použity dva postupy, iterační a pomocí vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Dosažené modely kvazigeoidu byly porovnán s výstupem z modelu EGM2008.
Vedoucí
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Oponent
Ing. Ivan Pešek , CSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
metoda bodových hmotností, kvazigeoid, tíhové zrychlení
Title
Point mass method modelling
Annotation
This diploma thesis is built upon an idea of testing of point mass method modeling in the area of the Czech Republic. The thesis is inspired by principles used in other countries. Quasigeoid models were created for each testing method using as a studied quantity the Height anomaly. The two testing methods for the calculation were: Calculation by Iteration and Calculation by last square adjustment. Achieved models of quasigeoid were compared with an output of the model EGM2008.
Keywords
point mass method, quasigeoid, gravity

Tereza Čechová. Sledování svislých posunů mostního objektu SO201 při výstavbě a po dokončení. 2012 dp.

Soubory
tereza-cechova-dp-2012.pdf
Anotace
V diplomové práci je popsáno měření svislých posunů mostního objektu SO 201 - Most přes Ohři. První část práce je věnována konstrukci mostu, jejímu umístění. Následně jsou popsány normativní podklady. Třetí část obsahuje informace o způsobu stabilizace mostní sítě a její kontrole. Dále byla popsána metoda přesné nivelace. Pomocí této metody byly měřené svislé posuny. Dále byly popsány použité přístroje a pomůcky, které byly k měření využity. Poslední část je věnována stabilizaci sledovaných bodů a posouzení svislých posunů mostní konstrukce.
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Honzík
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
přesná nivelace, mostní síť, nivelační bod, svislý posun
Title
Monitoring of the vertical displacements of the bridge SO201 during and after the building process
Annotation
The diploma thesis describes the measurement of the vertical displacement of the bridge S0201 - across the river Ohře. The first part describes the construction of the bridge. The next one describes the legal and normative background. The third section contains informations about the stabilization of the bridge network and about the bridge network control measurement. The next section describes the method of precise leveling used to measure the vertical displacements. The next section describes used instruments and tolls for the measurement. The last section describes the stabilization of the monitored points and assessment of the vertical displacements of the bridge structure.
Keywords
precise leveling, bridge network, leveling point, vertical displacement

Zuzana Dočkalová. Digitální prezentace renesančního zámku Litomyšl. 2012 dp.

Soubory
zuzana-dockalova-dp-2012.pdf
Anotace
Cílem diplomové práce je prezentovat zámek Litomyšl zejména formou virtuální procházky v interiéru zámku, ale i formou zjednodušeného 3D modelu. S tím je spojené i vysvětlení pojmu virtuální prohlídka a popis postupu jejího tvoření.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Zahajský
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
Virtuální prohlídka, virtuální procházka, panoramatická fotografie, Hugin, PT viewer, 3D model,Google SketchUp, webové stránky
Title
Digital presentation of the Renaissance castle in Litomyšl
Annotation
Main purpose of this diploma work is to present the chateau Litomyšl both in a form of virtual tour of interior and simplified 3D model. Explanation of term virtual tour and description of its creation are included.
Keywords
Virtual scene, Virtual tour, panoramatic photography, Hugin, PT viewer, 3D model, Google SketchUp, webside

Jan Dolista. Porovnání geometrie dvou středověkých kleneb - Klášter Hradiště, komenda Český Dub. 2012 dp.

Soubory
jan-dolista-dp-2012.pdf jan-dolista-dp-2012.zip
Anotace
Předmětem této práce je vyhotovení dokumentace vybraných částí kleneb krypty kláštera v obci Klášter Hradiště. Úkolem bylo vyhotovit prostorový model vybraných polí použitím optického korelačního systému a zachytit půdorysnou situaci celé krypty včetně výškových poměrů. Předmětem druhé části práce je porovnání geometrie kleneb krypty v Hradišti s klenbami komendy v Českém Dubu, pro které byla již dříve vyhotovena obdobná dokumentace. Porovnání bylo provedeno na základě výškových poměrů klenby a průběhu čelních a diagonálních oblouků. Bylo zjištěno, že klenby V obou objektech jsou stoupající s kružnicovými diagonálními oblouky. Čelní oblouky jsou lomené, až na jedno z polí v Hradišti, které tak Z porovnání vybočuje. Rysy jsou typické pro ranou gotiku.
Vedoucí
Ing. Jindřich HODAČ, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Chmelíř
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
geometrie klenby, porovnání, optické korelační systémy, digitální prostorový model, software PhotoModeler Scanner
Title
Comparison of the geometry of two medieval vaults - Hradiště monastery, commendam in Český Dub
Annotation
The objective of this work is to compile a documentation of selected parts of the vaults in the crypt of the convent in Klášter Hradiště municipality. The work aimed at developing a spatial model of selected parts of the vault with the use of an optical correlation system and at presenting the layout of the entire crypt, including its height parameters. The vaults in the crypt in Klášter Hradiště and the vaults in the commandery in Český Dub, for which similar documentation had been drawn up earlier. The vaults were compared based on the height parameters of the vaults and the shape of the frontal and diagonal archs. It was ascertained that the vaults in both the premises are ascending and that the diagonal archs are circular in shape. The frontal archs are pointed, with the exception of one part of the vault in Hradiště, which differs greatly from the others. The features are typical for the early Gothic architecture.
Keywords
geometry of the vault, comparisons, optical correlation systems, digital spatial model, PhotoModeler Scanner software

Jan Ďoubal. Posouzení změny reliéfu nivy Labe na základě historického a současného zaměření.. 2012 dp.

Soubory
jan-doubal-dp-2012.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním historické dokumentace, opětovným zaměřením profilů metodou GNSS a porovnáním nově zaměřených profilů s historickým zaměřením. Objektem zpracování je fragment dokumentace zaměřené v roce 1907 pro vyhotovení projektu splavnění Labe. Fragment zaujímá okolí Kostelce nad Labem. Skládá se z osmnácti příčných profilů zakreslených na osmi mapových listech. Práce probíhá ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR a PřF UK. Výstupy z této práce budou využity k přesnému vyhledání slatinných projevů při paleoekologickém výzkumu Archeologickým ústavem AV ČR a naměřené výsledky budou dále použity k dalšímu zpracování na katedře Fyzické geografie a geoekologie PřF UK. Konečným výsledkem práce je mapa obsahující profily, zákresy jednotlivých profilů se současným a historickým zaměřením a další analýzy nového a starého zaměření.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
historické zaměření Labe, metody GNSS, georeferencování map, ArcGIS, Kostelec nad Labem, rozdílový graf, Základní mapa 10
Title
Appraisal of the relief change in Labe meadows based on historical and current measurements.
Annotation
The thesis deals with treatment of historical documentation, the repeated measuring of profiles with the GNSS technology and comparing the new received data with documentation. The object of work is a fragment of documentation measured in the year 1906 for the project the Labe river navigation. The fragment is situated near Kostenec nad Labem. The work is developed in cooperation with the Archeological institute of the Czech Republic and the Science Faculty of Charles University. The results of the thesis will be used for accurate search for silt manifestation at paleoecology research by the Archeology Institute of the Czech Republic and the results will be used for further processing at the Department of Physical Geography and Geoecology of the Science Faculty of Charles University in Prague. The final result of the thesis are maps containing the profiles, layouts of particular profiles with the current and historical measurings and further analysis of both new and historical measurings.
Keywords
historical documentation, GNSS technology, maps georeferencing, ArcGIS, Kostenec nad Labem, difference graph, Base map 10

Filip Dvořáček. Kalibrace elektronických dálkoměrů. 2012 dp.

Soubory
filip-dvoracek-dp-2012.pdf
Anotace
Teoretická část práce se zabývá metodami měření délek, zejména pomocí elektronických dálkoměrům. Uvádí principy elektronického měření vzdálenosti a popisuje fyzikální korekce měřené délky. Dále se věnuje chybám a kalibracím přístrojů, nejistotám měření a mezinárodním předpisům týkajících se kalibrací. Praktická část se pak soustředí na metodiku, provedení a vyhodnocení kalibrace dvou elektronických dálkoměrů na kalibrační základně Nummela ve Finsku. Závěrečná část pak srovnává proces kalibrace na základně Nummela a na státním etalonu velkých délek Koštice v České Republice.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Geodézie, metrologie, elektronické měření délky, elektronický dálkoměr, odrazný hranol, přesnost, kalibrace, kalibrační základna, kalibrační základna Nummela, Státní etalon velkých délek Koštice, součtová konstanta, násobná konstanta, fyzikální redukce, nejistota měření, Leica TCA2003, Kern Mekometer ME5000
Title
Calibration of Electronic Distance Meters
Annotation
The theoretical part of the paper is concerned with length measuring methods, especially with electronic distance measurement. Functional principles of electronic distance meters are introduced and velocity corrections to measured distances are described. Further topics deal with errors and calibrations of instruments, uncertainties of measurement and international instructions related to calibrations. The practical part of the paper is concentrated on philosophy, realization and interpretation of calibrations of two electronics distance meters on a calibration baseline called “the Nummela Standard Baseline” in Finland. Last parts compare calibrations at the Nummela standard baseline and at a similar baseline in Koštice in Czech Republic.
Keywords
Geodesy, metrology, electronic distance measurement, electronic distance meter, reflecting prism, accuracy, calibration, calibration baseline, the Nummela Standard Baseline, Czech state long distances measuring standard Koštice, additive constant, scale correction, velocity corrections, uncertainty of measurement, Leica TCA2003, Kern Mekometer ME5000

Dvořáková Zuzana. Podezřelé impaktní struktury a model gravitačního pole Země EGM2008. 2012 dp.

Soubory
zuzana-dvorakova-dp-2012.pdf
Vedoucí
Kostelecký Jan
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Title
Impact candidates and the Earth's gravitation model EGM2008

Ludvíka Fialová. Testování a použití totální stanice Leica TCR 803 pro účely dokumentace skutečného provedení stavby. 2012 dp.

Soubory
ludvika-fialova-dp-2012.pdf
Anotace
Tato diplomová práce je rozdělena na tři části. Podstatou této práce je dodržení přesnosti při zaměření skutečného stavu. Použitý přístroj byl v první části testován podle normy ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje [1], která je technickým podkladem pro ověření nominální přesnosti deklarované výrobcem. Terénní testy byly přizpůsobeny situaci, která se týká ukázky zaměření skutečného stavu. Ve druhé části je testován vliv materiálu na přesnost dálkoměru. Ve třetí části je popsána tvorba a využití dokumentace skutečného provedení stavby železničního mostu SO 850 Balabenka.
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Petr Polák
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Title
Testing and use of Total station Leica TCR 803 for dimension control
Annotation
Presented master’s thesis is divided into three parts. The substance of this thesis is the fulfillment of the accuracy of the reality. In the first part of this work the used device was tested according to the standard ČSN ISO 17123 Optics and optical instruments [1], which is the technical base for authentication of nominal accuracy declared by the manufacturer. Field procedures tests were adapted to the situation related to the demonstration of survey of the reality. The second part of this thesis is introducing the testing of influence of the material to the accuracy of the Electro – optical distance meter. Creation and utilization of the documentation of the real building construction of the railway bridge SO 850 Balabenka is described in the third part of this work.

Bc. Tomáš Hlaváček. Geodetické sledování posunů mostu. 2012 dp.

Soubory
tomas-hlavacek-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá určením prostorových deformací mostní betonové konstrukce při působení různých atmosférických podmínek. V první části práce je sledován vliv atmosférických podmínek na konstrukci v rámci denního cyklu. Dále jsou porovnány hodnoty posunů určené různými geodetickými metodami a určena přesnost posunu pro každou metodu. Pro stanovení skutečné přesnosti měřených veličin přístrojem Topcon GPT-7501 je použit empirický měřický test. Práce se také zabývá určením vlivu nehomogenity prostředí v okolí mostu, který je vyjádřen refrakčním koeficientem. Srovnány jsou také hodnoty posunů určené přístroji Topcon GPT-7501 a Leica TCR803 a jejich přesnost. Nakonec je provedeno porovnání dvou měřických etap, kdy teplota vzduchu dosahovala největších rozdílů.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel HÁNEK, CSc.
Oponent
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
silniční most, měření, etapa, totální stanice, Topcon GPT-7501, Leica TCR803, nivelace, refrakce, přesnost, porovnání, posuny
Title
Geodetic Monitoring Of The Bridge Shifts
Annotation
This thesis deals by the spatial deformation determination of the concrete bridge structures when exposed different atmospheric conditions. In the first part the influence of atmospheric conditions on the construction during the daily cycle is monitored. Further the values of shifts are compared by different geodetical methods and determinated accuracy of shift for each method. To determine the real accuracy of the measured quantities by device Topcon GPT-7501 is used empirical surveying test. The thesis also deals by determining the influence of inhomogeneities in surrounding of the bridge which is expressed by refractive coefficient. There are also compared the values of shifts determined by devices Topcon GPT-7501 and Leica TCR803 and their accuracy. Finally there is done a comparison of the two phases of survey when the air temperature reached the greatest differences.
Keywords
road bridge, measurement, stage, total station, Topcon GPT-7501, Leica TCR803, levelling, refraction, accuracy, comparison, movements

Bc. Zora Hořejšová. Využití dynamického modulárního systému OSGi pro tvorbu modulárních geoinformatických aplikací. 2012 dp.

Soubory
zora-horejsova-dp-2012.pdf zora-horejsova-dp-2012.zip
Anotace
Tato práce se věnuje analýze OSGi technologie a jejímu využití v geoinformatických aplikacích. OSGi je dynamický modulární systém pro programovací jazyk Java, široce využitelný ve všech typech aplikací, v nichž se požaduje možnost doplňování nové funkcionality a snadné aktualizace. Kromě OSGi se práce zaměřuje na RCP systémy, jako je Eclipse RCP a NetBeans RCP, a zvlášť jejich využití ve vývoji modulárních aplikací hostujících OSGi moduly. Názornou ukázkou použití zmíněných technologií budou tři jednoduché vzorové aplikace geoinformatického zaměření, složené ze zmíněných bundlů.
Vedoucí
Ing. Jan Pytel, Ph.D.
Oponent
Ing. Radek Chromý, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
OSGi Service Platform, OSGi bundle, OSGi in geoinformatics, Rich Client Platform, Eclipse RCP, NetBeans RCP, Equinox, Netigso, Netbinox
Title
Deployment of dynamic modular system OSGi for production of modular geoinformatic applications
Annotation
This thesis is devoted to an analysis of OSGi technology and its use in geoinformatics applications. OSGi is a dynamic modular system for the Java programming language and is widely usable in all types of applications in which the ability to add new functionality and easy updates is required. Besides OSGi, the work also focuses on RCP systems, such as applications hosting OSGi modules. Three simple sample applications with a geoinformatics focus, comprised of the mentioned bundles, will serve as an illustrative example of the use of the specied technology
Keywords
OSGi Service Platform, OSGi bundle, OSGi in geoinformatics, Rich Client Platform, Eclipse RCP, NetBeans RCP, Equinox, Netigso, Netbinox

Eliška Housarová. Technologie "virtuální návštěvy objektu" při dokumentaci památkových objektů. 2012 dp.

Soubory
eliska-housarova-dp-2012.pdf
Anotace
Cílem diplomové práce je vytvoření panoramatické fotografie pro tvorbu virtuální prohlídky na ukázkách interiéru zámku Slatiňany. Testování panoramatických snímků k měřickým účelům proběhlo v laboratořích fotogrammetrie v prostorách Fakulty stavební ČVUT. Práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá tvorbou panoramatické fotografie a popisem softwarů k jejich tvorbě. Další samostatná kapitola je věnována testování panoramatických snímků k měřickým účelům a poslední velká kapitola se zaměřuje na tvorbu virtuální prohlídky a její uplatnění v současné době.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
panoramatická fotografie, sférické panorama, virtuální prohlídka, uzlový bod, zámek Slatiňany, GigaPan Epic Pro
Title
Using of "virtual object visiting" technology in cultural heritage documentation
Annotation
The goal of this master thesis is to create the panoramatic images for virtual tour demonstration of the castle Slatiňany interior. Testing of panoramatic images for surveying purposes was done in laboratory of photogrammetry at faculty of civil engineering at ČVUT. This master thesis consists of several parts. The first part deals with the creation of panoramatic images and describes used software for it. The next part deals with the panoramatic images testing if meet surveying purposes and the last chapter focuses on virtual tour creation and its application in present times.
Keywords
panoramatic photography, spherical panoramas, virtual tours, nodal point, chateau Slatiňany, GigaPan Epic Pro

Bc. Vojtěch Hron. Klasifikace leteckých barevných snímků s využitím dat laserového skenování. 2012 dp.

Soubory
vojtech-hron-dp-2012.pdf
Anotace
Obsahem této práce je tvorba vlastní metody, která umožní automatickou klasifikaci vybraných tříd z leteckých barevných snímků s využitím dat laserového skenování. Hlavním cílem je nalezení a charakterizování klasifikační strategie metodou objektové analýzy obrazu za použití spektrálních, texturálních a kontextuálních příznaků. Text práce obsahuje popis vlastního řešení po dílčích krocích včetně názorných ukázek a příkladů výstupu.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Vladimír Plšek, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
dálkový průzkum Země, laserové skenování, objektová analýza obrazu, fuzzy klasifikace, spektrální vlastnosti, texturální vlastnosti, kontextuální vlastnosti
Title
Classification of areal color photographs using laser scanning data
Annotation
The goal of this thesis is to create own method, which allows automatic classification of specific classes from areal color photographs using laser scanning data. The main purpose is to discover and describe classification strategy through object-oriented image analysis using spectral, textural and contextual features. Text of this thesis contains step-by-step description of own solution including graphic illustrations and output examples.
Keywords
remote sensing, laser scanning, object-oriented image analysis, fuzzy classification, spectral features, textural features, contextual features

Bc. Kateřina Jírová. Určování objemu zemních prací. 2012 dp.

Soubory
katerina-jirova-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a zabývá se metodami, které se používají pro výpočet objemu zemních prací. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Nejprve jsou všechny metody vyjmenovány a popsány postupy při jejich měření. Druhá kapitola jmenuje typy přístrojů pro práci v terénu. Třetí kapitola zahrnuje metody, které byly analyzovány v bakalářské práci. Čtvrtá kapitola obsahuje metody, které byly měřeny v rámci diplomové práce. Na závěr jsou všechny metody mezi sebou porovnány z hlediska přesnosti, pracnosti a nákladovosti na materiál a lidské zdroje.
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Oponent
Ing. Václav Smítka
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
DMT, GNSS, HDS 3000, určování objemů, zemní práce
Title
Ground Work Volume Determination
Annotation
This thesis builds on the bachelor thesis and deals with methods that are used to calculate the volume of earthworks. Work is divided into five chapters. Methods are initially all listed and described procedures for their measurement. Second chapter contains the types of instruments for field measurement. The third chapter includes methods that have been analyzed in bachelor work. The fourth chapter contains methods that have been measured in this thesis. All methods are compared in terms of accuracy, effort and cost of material and human resources.
Keywords
DMT, GNSS, HDS 3000, determining volumes, earthworks

Radka Junová. Použití optických korelačních systémů ve stísněných prostorách. 2012 dp.

Soubory
radka-junova-dp-2012.pdf radka-junova-dp-2012.zip
Anotace
Hlavním cílem této práce je vytvoření prostorového modelu gotické klenby v domě č.p. 611 v Týnské uličce v Praze, který dále nalezne využití v rámci stavebně-historického průzkumu prováděného Národním pámatkovým ústavem v Praze. Model byl vytvořen metodou optické korelace. Při jeho zpracování byly použity různé přístupy, které jsou porovnány v závěru práce. Spíše pouze okrajově se práce věnuje otestování použití optických korelačních systémů ve stísněných prostorách. Pro účely testování byla navržena a v praxi aplikována konfigurace snímkování, avšak z časových důvodů již nebylo provedeno vyhodnocení. V této otázce tedy nelze definovat konkrétní závěry.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Dvořáček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
optický korelační systém, 3D model, klenba, testování technologie, PhotoModeler Scanner, Geomagic
Title
The use of optical correlations systems in tight spaces
Annotation
The main goal in this project is to create spatial model of gothic vault in house number 611, Týnská street, Prague. This project will be used too in the process of building historical exploration doing by National heritage institute in Prague. The model was created by technique of optical correlation. During this creation there were used different attitudes, which are compared in conclusion. This dissertation includes the test of using optical correlation systems in confined spaces only marginaly. There was designed for the test and applied in practice configuration of photography. However there was not made evaluation because of time reasons. So we can not define specific conclusion in this issue.
Keywords
optical correlation system, spatial model, vault, testing technology, PhotoModeler Scanner, Geomagic

Barbora Kaanová. Experimentální určení tvaru a rozměru efektivní stopy elektronického dálkoměru. 2012 dp.

Soubory
barbora-kaanova-dp-2012.pdf barbora-kaanova-dp-2012.zip
Anotace
Účelem této diplomové práce je navrhnout vhodný experimentální postup pro určení efektivní stopy dálkoměru u testovaných totálních stanic Topcon GPT 7501 a Trimble S6 High precision.
Vedoucí
doc., Ing. Martin Štroner, Ph. D.
Oponent
prof., Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Efektivní stopa dálkoměru, Elektronické měření délek, Totální stanice Topcon GPT 7501, Totální stanice Trimble S6 High Precision, Elektromagnetické záření
Title
Experimental determination of the dimension and the shape of the effective spot of the distancemeter.
Annotation
The purpose of this thesis is to propose a suitable experimental procedure for determining effective spot of the distance meter test total stations Topcon GPT 7501 Trimble S6 High Precision.
Keywords
Effective spot of the distance meter, Electronic distance measurement, Total station Topcon GPT 7501, Total station Trimble High Precision, Electromagnetic radiation

Bc. Kateřina Kafková. Využití software Kokeš pro vyhotovení profilů. 2012 dp.

Soubory
katerina-kafkova-dp-2012.pdf katerina-kafkova-dp-2012.zip
Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměření a následného zpracování říčních profilů v softwaru Kokeš. Úvodní část je věnována vzniku poříčních nivelačních pořadů a historii vyhotovování profilů. Dále je popsán celý proces měření v terénu, včetně možností připojení do systému JTSK. Kromě klasických geodetických metod jsou nastíněny i další, méně známé způsoby zaměření. Hlavní část diplomové práce objasňuje celý průběh vyhotovování profilů a dalších výkresů a podrobný popis funkcí, které jsem při práci v programu Kokeš použila. Pro úplnost jsou na závěr vysvětleny některé důležité pojmy vztahující se k tématu. Přílohou DP jsou výsledné výkresy a tabulky.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
příčný profil, podélný profil
Title
Application of Kokeš software for the profile generation
Annotation
This diploma thesis is mainly focused on the measurement of the river profiles. It also follows up its successive elaboration in the Kokeš software. The opening part goes about the formation of the riverine leveling program and about the history of profile creation. Further on, the whole measuring process in terrain has been described including the possiblities of connection to JTSK systém. Apart from the classicial geodetic methods, other measuring ways have been described. The main part of my diploma thesis clarifies the whole generation of the profile production and other designs. This part also includes the full description of the functions used in the Kokeš software. In conclusion some important concepts related to the subject of this thesis have been explained. In the enclosure you can find the final drawings and tables.
Keywords
transverse profile, longitudinale profile

Bc. Ondřej Kočí. Příprava bodových polí pro velkoměřítková mapování podzemních prostorů. 2012 dp.

Soubory
ondrej-koci-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá tvorbou bodového pole pro velkoměřítkové mapování. V první části se zabývá obecnými pravidly a právními předpisy upravujícími mapování a práce v podzemních prostorech. Dále se zabývá realizací podzemního bodového pole v lokalitě „Bílý kůň“. Je zde popsána tvorba a zaměření bodového pole na povrchu a v podzemí trigonometrickou metodou. Připojení na referenční systémy pomocí GNSS a propojení podzemní a povrchové části.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Ilona Janžurová
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
pražské podzemí, pískovna, podzemní bodové pole, magnetický azimut, hloubkové připojení
Title
Preparation of point network for greatscale mapping of underground spaces
Annotation
This diploma thesis deals with point network creation for greatscale mapping. The first part focuses on general rules and legal enactments concerning mapping and working in underground areas. Subsequently, it deals with the realization of the underground point network at "Bílý kůň" locality. In the following part, the description of realization and measuring of the point network in underground and surface is discussed. Finally, connection to the reference system with GNSS is described, as well as the connection of the underground and surface parts.
Keywords
Prague underground, sand pit, underground point network, magnetic azimuth, depth connecting

Bc. Karel Kovařík. Srovnání přesnosti měření v síti GNSS referenčních stanic. 2012 dp.

Soubory
karel-kovarik-dp-2012.pdf
Anotace
Tématem této diplomové práce je srovnání přesnosti měření GNSS aparatur a sítí referenčních stanic v České republice. Při porovnávání je sledována polohová přesnost a také rychlost zafixování RTK pozice s využitím korekčních dat ze sítí referenčních stanic. Sběr potřebných dat pro porovnání je realizován experimentem s podrobným měřením polohy a vynucenou ztrátou satelitního signálu. Následné zpracování polohové přesnosti a rychlosti zafixování je rozděleno dle použitých přístrojů, referenčních sítí a jejich vzájemných kombinací. V průběhu zpracování je vždy vyhodnocen dílčí výsledek srovnání. Práce má 6 kapitol, první tři tvoří částečný teoretický základ, zbylé popisují měření a jeho zpracování.
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Honč
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Globální družicové polohové systémy, GNSS, GPS, GLONASS, Leica, Topcon, Trimble, CZEPOS, TopNET, Trimble VRS Now Czech
Title
Comparisonn of the GNSS measurement accuracy in network of permanet reference stations
Annotation
This masters thesis deals with comparison of measurement precision of GNSS instruments and nets of reference stations in the Czech Republic. During the comparison, positional accuracy and speed of fixing the real-time kinematic (RTK) position is observed. Correction data from each net of reference stations are used for the observation. Data were collected during three days of detail survey of position and periodical constrained lost of satellite signal. Data are then divided into groups by used instrument and net of reference stations. The results are computed for each measurement instrument and reference station. This thesis consist of 6 chapters, first three create theoretical background, the other deal with measurement and data processing.
Keywords
Global navigation satellite system, GNSS, GPS, GLONASS, Leica, Topcon, Trimble, CZEPOS, TopNET, Trimble VRS Now Czech

Bc. Jakub Kozák. Tvorba mapy univerzitního kampusu ČVUT v rámci ESRI Community BaseMap. 2012 dp.

Soubory
jakub-kozak-dp-2012.pdf jakub-kozak-dp-2012.zip
Anotace
Práce se zabývá tvorbou topografické mapy univerzitního areálu ČVUT v Praze. Zájmové území je nejdříve představeno a popsáno. Následuje popis pracovního postupu, který byl zvolen s ohledem na výslednou podobu mapy. Ta musí splňovat náležitosti BaseMap pro zvolený účel, kterým je začlenění do Esri Community BaseMap Program. Práce předpokládá užití předem definované šablony pro tvorbu BaseMap.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, PhD.
Oponent
Ing. Jan Pacina, PhD.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
campus ČVUT, mapování, BaseMap, Esri Community BaseMap Program
Title
CTU's Campus Map Creation within ESRI Community BaseMap
Annotation
This final thesis covers the topic of the creation of the topographic map of the Czech Technical University campus in Prague. At first, the university grounds are introduced and characterized. Further, the applied work method is described. The method was chosen considering the final form, purpose and use of the map so that the final basemap could be integrated into the Esri Community BaseMap Program. The map is created using the defined template.
Keywords
Campus ČVUT, Map Creation, BaseMap, Esri Community BaseMap Program

Zuzana Kratinohová. Tvorba a prezentace prostorových modelů soch. 2012 dp.

Soubory
zuzana-kratinohova-dp-2012.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelů soch z fotografií pomocí volně dostupných programů. Za objekt zájmu byly vybrány sochy z areálu Svaté Hory u Příbrami. V první části práce je popsán teoretický postup tvorby digitálního modelu. Hlavním úkolem je otestovat několik existujících programů určených k tvorbě 3D modelů a v nejvhodnějším vytvořit několik výstupů. Dále je zde popsána metoda pořízení fotografíí. Na závěr je zhodnoceno, zda lze výsledky importovat do stávajícího modelu areálu vytvořeného v programu Google SketchUp. Konečné výsledky jsou prezentovány na mnou vytvořené webové stránce.
Vedoucí
Ing. PETR SOUKUP, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Zahajský
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Svatá Hora u Příbrami, socha, 3D model, datový formát, volně dostupný software, Google SketchUp, webová prezentace
Title
Creation and presentation of three dimensional models of statues
Annotation
This diploma thesis is interested about 3D models making from photograph help with free software. For interest object were choosen statues at Svatá Hora in Příbram. In the first part of this thesis there is description theoretical process of creating dimensional models. Main task was to test existing software to creating 3D models and make a~few output in the best one. Next part is about method of taking photos. In the final part is summarized possibility of import results to existing model of areal make by Google SketchUp. Final results are presented on the web page that I~created for this purpose.
Keywords
Svatá Hora in the town of Příbram, statues, 3D model, file format, free software, Google Sketch Up, presentation of website

Bc. Jiří Krejčí. Velkoměřítkové mapování podzemních prostor. 2012 dp.

Soubory
jiri-krejci-dp-2012.pdf
Anotace
Doplnění bodového pole a podrobné mapování v sektoru A historické podzemní pískovny v ulici Nad Hutěmi v Praze Hloubětíně. Vytvoření mapy v měřítku 1 : 200. Využití laserového skenování pro potřeby geodézie v podzemních prostorách.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Jan Fafejta
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
geodézie v podzemních prostorách, velkoměřítkové mapování, pískovna, laserové skenování
Title
Large-scale mapping of the underground space
Annotation
Completion of geodetic control and large-scale mapping of section A of historical underground sandpit in Prague. Generation of map in scale 1 : 200. Utilization of laser scanning for surveying of underground space.
Keywords
surveying of underground space, large-scale mapping, sandpit, laser scanning

Karel Kuželka. Průzkum možností a tvorba HDR (high dynamic range) snímků. 2012 dp.

Soubory
karel-kuzelka-dp-2012.pdf
Anotace
Práce se zabývá technikami vzniku fotografií s vysokým dynamickým rozsahem, možnostmi využití takto vzniklých fotografií při fotografické dokumentaci památkových objektů a technikami mapování tonality fotografií s vysokým dynamickým rozsahem na výstupní obrazy s nízkým dynamickým rozsahem. Součástí práce je porovnání nejčastěji používaných dostupných softwarů pro práci s vysokým dynamickým rozsahem ve fotografii a vlastní aplikace HDRplan vytvořená v prostředí MATLAB umožňující vytvoření a uložení fotografie s vysokým dynamickým rozsahem i následný převod na obraz s nízkým dynamickým rozsahem pomocí metod mapování tonality.
Vedoucí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Jan Řezníček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
vysoký dynamický rozsah, vícenásobná expozice, mapování tonality, fotogrammetrie, památková
Title
Examination of possibilities and formation of HDR (high dynamic range) images.
Annotation
The thesis is concerned with high dynamic range photograph creation techniques, possibilities of utilization of such photographs for photodocumentation in monument preservation and tone mapping techniques for high dynamic range to low dynamic range image conversion. A component part of the thesis is a comparison of current high dynamic range imaging softwares and a new application called HDRplan developed in MATLAB environment. The application is able to create and save high dynamic range images as well as convert the high dynamic range image to low dynamic range image using tone mapping techniques.
Keywords
high dynamic range, multiple exposures, tone mapping, photogrammetry, monument

Jaroslav Luč. Určení odlehlosti kvazigeoidu na profilu Chomutov - Přísečnice. 2012 dp.

Soubory
jaroslav-luc-dp-2012.pdf
Anotace
Úkolem této práce bylo otestovat na zvoleném území model kvazigeoidu CR2005 a také dříve užívaný CR2000. Odlehlosti kvazigeoidu byly určeny GNSS nivelací na šestnácti bodech profilu Chomutov-Přísečnice. Na každém bodě bylo observováno dvakrát po dobu jedné hodiny, nadmořská výška byla určena technickou nivelací z nejbližšího nivelačního bodu. Přesnost měření byla odhadnuta na základě rozdílu mezi dvojicí měření. Výsledkem je zjištění větší odlehlosti, než kterou udává kvazigeoid CR2005, o přibližně 5 cm. Práce má 5 kapitol, první dvě vytváří teoretický základ, zbývající část se zabývá vlastním měřením.
Vedoucí
Ing. Jan Holešovský
Oponent
Doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
výška, geoid, kvazigeoid, odlehlost, GNSS nivelace
Title
Determination of Quasigeoid Undulations on Profile Chomutov - Přísečnice
Annotation
Aim of this thesis was to test quasigeoid model CR2005 and also previously used CR2000 in a selected area. Quasigeoid undulations were determined by GNSS levelling measurement at 16 stations on profile Chomutov - Přísečnice. Each station was observed twice and each session lasted 1 hour. Normal heights were measured using engineering levelling from near levelling benchmarks. The accuracy of ellipsoidal heights was estimated on the basis of differences between two sessions. It was found that undulations on this profile are higher than quasigeoid model CR2005 alleges by approximately 5 cm. The work has 5 chapters, first two create theoretical background, others deal with measurement itself.
Keywords
height, geoid, quasigeoid, undulation, GNSS levelling

Frydecký Lukáš. Fotogrammetrická dokumentace archeologického průzkumu - 2. fáze. 2012 dp.

Soubory
frydecky-lukas-dp-2012.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním 2. fáze fotogrammetrické dokumentace archeologického průzkumu poblíž Národní třídy v Praze. Práce se zabývá především tvorbou 3D modelů v programech PhotoModeler Scanner a Geomagic Studio, kde navazuje na poznatky z předchozího zpracování a v některých místech je prohlubuje a doplňuje. Dále se zaměřuje na postup vložení prostorového modelu do formátu PDF, jeho prezentaci a praktické využití. V poslední části popisuje využití 3D modelů pro tvorbu příčných řezů lokalitou průzkumu. Vzniklá dokumentace bude sloužit potřebám Národního památkového ústavu v Praze.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Dvořáček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
průseková fotogrammetrie, stereofotogrammetrie, PhotoModeler Scanner, mračno bodů, 3D model, Geomagic Studio, 3D PDF, příčný řez
Title
Photogrammetric documentation of archelogical research - second stage
Annotation
This diploma thesis deals with the second stage of photogrammetric documentation processing of the archaeological research situated near Národní třída in Prague. The work focuses predominantly on the creation of a 3D model in the PhotoModeler Scanner and Geomagic Studio 12 programs and expands on the findings from the previous stage, providing additional information in particular chapters. It also aims at converting the model to a PDF format, its presentation and practical application. The final part describes the use of 3D models for transverse section construction of the research locality. The generated documentation will serve the needs of the National Heritage Institute in Prague.
Keywords
intersection photogrammetry, stereophotogrammetry, PhotoModeler Scanner, point cloud, 3D model, Geomagic Studio, 3D PDF, transverse section

Bc. Jana Melicharová. Fotografické dokumentace nástěnných maleb ambitů Svaté Hory v Příbrami. 2012 dp.

Soubory
jana-melicharova-dp-2012.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením fotografické dokumentace nástěnných maleb ambitů Svaté Hory v Příbrami a její prezentace na internetu. Barokní komplex Svaté Hory se řadí mezi nejstarší a nejvýznamnější mariánská poutní místa v České republice. Práce je rozdě-lena na dvě hlavní části. První část se zabývá tvorbou panoramatické prohlídky od počáteč-ních kroků při sběru dat, úpravy fotografií, až po zpracování jednotlivých panoramat a jejich konečnou úpravu. Dále jsou zde popsány možnosti použitých programů. Druhá část práce se týká vytvoření fotografické dokumentace stropních maleb a její následné prezentace. Současně je využito fotografií k doplnění chybějících textur do 3D modelu Svaté Hory. Práce by měla posloužit jako názorná ukázka aplikace virtuální reality pro běžného uživatele internetu.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Žofka
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
panoramatická prohlídka, panoramatická procházka, fotografická dokumentace, Svatá Hora, Hugine, PTViewer, HTML, Google SketchUp, textury
Title
Photografic documentation of the murals ambits of Svata Hora in Pribram
Annotation
This work deals with the creation of photographic documentation of murals cloisters Svata Hora in Pribram and its presentation on the Internet. Baroque complex of the Svata Hora is one of the oldest and most important Marian pilgrimage sites in the Czech Republic. The work is divided into two main parts. The first part deals with the creation of panoramic tours of the initial steps in data collection, photo editing, to the processing of panoramas and finish. Additionally, there are the possibilities of software used. The second part relates to a photographic documentation of ceiling paintings and its subsequent presentation. At the same photo is used to fill in missing textures in the 3D model of the Svata Hora. The work should serve as a demonstration of virtual reality applications for ordinary Internet users.
Keywords
Panoramic tour, panoramic scene, photographic documentation, Svata Hora, Hugin, PTViewer, HTML, Google SketchUp, textures

Bc. Eva Mertová. Zpracování měřených geodetických dat z požární zkoušky ve Veselí nad Lužnicí. 2012 dp.

Soubory
eva-mertova-dp-2012.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním geodetických dat ze zaměření experimentálního objektu z požárních zkoušek ve Veselí nad Lužnicí. Experimentální objekt simuloval dvoupodlažní administrativní budovu. Pro sledování změn konstrukce objektu byla zvolena metoda laserového skenování. Byl použit přístroj Leica HDS 3000. Objekt byl zaměřen dvěma způsoby, dynamickou a statickou metodou. Tato diplomová práce se zabývá zpracováním geodetických dat ze zaměření experimentálního objektu z požárních zkoušek ve Veselí nad Lužnicí. Experimentální objekt simuloval dvoupodlažní administrativní budovu. Pro sledování změn konstrukce objektu byla zvolena metoda laserového skenování. Byl použit přístroj Leica HDS 3000. Objekt byl zaměřen dvěma způsoby, dynamickou a statickou metodou.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Oponent
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Požární zkouška, prostorový požár, putující požár, skenovací systém HDS 3000, totální stanice TOPCON GPT 7501, Cyclone, Geomagic, mračna bodů, registrace mračen bodů, Deviation Analysis, Veselí nad Lužnicí.
Title
The Processing of Measured Data from Fire Test in Veselí nad Lužnicí
Annotation
This diploma thesis is interested int processing geodetic data from the measurement of experimental object from fire tests in Veselí nad Lužnicí. Experimental object simulated a two floor office building. To monitor changes of object after fire tests was used laser scanning method. To measurement was used scanning system HDS 3000. The building was measured in two ways, dynamic and static method.
Keywords
Fire test, spatial fire, traveling fire, 3D laser scanner HDS 3000, total station TOPCON GPT 7501, Cyclone, Geomagic, point clouds, registration of point clouds, Deviation Analysis, Veselí nad Lužnicí.

Jan Novák. Georeferencování prvního vojenského mapování Rakouska-Uherska. 2012 dp.

Soubory
jan-novak-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce si klade za cíl otestovat v praxi metodu georeferencování map I. vojenského mapování Rakouska–Uherska navrženou vedoucím práce Ing. Cajthamlem. Metoda je založena na společném vyrovnání transformačních koeficientů všech mapových listů s dodatečnými podmínkami, které definují návaznost mapových listů. Dalším z cílů je tvorba výpočetního programu, který řeší uvedenou transformaci.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
georeferencování, I. vojenské mapování, návaznost mapových listů, GIS, C++
Title
Georeferencing of First military survey of Austria-Hungary
Annotation
This diploma thesis is aimed on practical use of georeferencing method of First military survey, which Ing. Cajthaml has developed. The method is based on corporate adjustment of transformation coefficients for all map sections. There are auxiliary conditions, which define linking of map sheets. Next objective is programming of software for computation of this transformation.
Keywords
georeferencing, First military survey, link of map sheets, GIS, C++

Bc. Jiří Novák. Implementace GUI systému GNU Gama. 2012 dp.

Soubory
jiri-novak-dp-2012.pdf
Anotace
Implementace grafického uživatelského rozhraní (GUI) pro systém vyrovnání lokálních geodetických sítí GNU Gama. Implementace vychází z obecného SQL databázového schématu pro ukládání bodù a skupin měření. Systém je naprogramován v C++ s využitím Qt knihoven a důrazem na přenositelnost (Windows, Linux) a vícejazyčnost. Přináší editační dialogy konfigurací měření v lokální síti, grafický náhled na síť a výsledky vyrovnání v několika výstupních formátech (XML, TXT, HTML). GUI je do značného stupně modulární, základem je vlastní pluginovací framework, poskytující flexibilitu při dalším vývoji aplikace.
Vedoucí
prof.Ing. Aleš Čepek, CSc.
Oponent
Ing. Jan Pytel, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
GNU, Gama, geodézie, vyrovnání, lokální sítě, C++, Qt, XML, XSLT, návrhové vzory, pluginovací framework, MVC, SQL, vlákna
Title
Implementation of the GUI for GNU project Gama
Annotation
Implementation of the graphical user interface (GUI) for the GNU project Gama dedicated to the adjustment of the local geodetic networks. Implementation is based on the general SQL database scheme for storing points and clusters of measurement. System is written in C++ with the exploitation of Qt libraries and focus to the portability issues (Windows, Linux) and internationalization. It consists of the dialogs for editing local network measurement configurations, graphical network overview and several output formats of the adjustment results (XML, TXT, HTML). GUI is significantly modular, on the basis of proper plugin framework providing flexibility in the further application development.
Keywords
GNU, Gama, geodesy, networks, adjustment, C++, Qt, XML, XSLT, design patterns, plugin framework, MVC, SQL, threads

Michal Novotný. Výškové připojení a zaměření základního důlního bodového pole štoly Josef. 2012 dp.

Soubory
michal-novotny-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou výškového připojení důlního díla Josef k ČSNS. K zaměření bylo potřeba zhotovit návrh a následně vybudovat síť bodů důlního výškového bodového pole na povrchu. Na povrchu bylo provedeno připojení k ČSNS pomocí přesného měření. Dále bylo provedeno zaměření bodů základního důlního výškového bodového pole v podzemí, které bylo připojeno na povrchovou část.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
přesná nivelace, bodové pole, důlní dílo, připojení, nadmořská výška, měření výšek, trigonometrická nivelace, normální výšky
Title
Height connection and measuring of fundamental mining geodetic point fiend in mine Josef
Annotation
This diploma work deals with a dilemma of vertical connection of mine work, which is called Josef to ČSNS (Czech State Levelling Network). For the measurement there was necessary to prepare a suggestion and subsequently to build up a network of points of height point field on the surface. On the surface there was done a connection to ČSNS by accurate measuring. Further there were points of basic mining height point field in the underground measured. That measuring was connected to surface part.
Keywords
height accurate leveling, point field, mine work, connection, elevation, above sea-level, altimetry, trigonometric leveling, standart elevations

Věra Peterová. Velkoměřítkové mapování podzemních prostor – Hloubětín. 2012 dp.

Soubory
vera-peterova-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá tvorbou mapy velkého měřítka v severozápadní části bývalé podzemní Fejkovy pískovny (nazývané také Bílý kůň) v Praze – Hloubětíně. V úvodu jsou analyzovány možné měřické metody, poté je nastíněn postup již provedených připojovacích měření. Vlastní práce sestává z doplnění bodového pole, podrobného mapování a vykreslení mapy pískovny a dvou řezů v měřítku 1 : 200. Dále se tato práce zabývá tvorbou fotoplánů některých stěn pro účely industriální archeologie. Zájmová oblast je nakonec prostorově vizualizována.
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Jan Fafejta
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Fejkova pískovna, Bílý kůň, podzemní pískovny, podrobné mapování, jednosnímková fotogrammetrie
Title
Large-scale Mapping of the Underground Space in Hloubětín
Annotation
This diploma thesis is focused on creation of a large-scale map of the northwestern part of the former underground sand quarry called Fejkova or Bílý kůň in Prague – Hloubětín. At the beginning there is an analysis of different measurement methods and a short description of connecting and orientation measurement that had been carried out before. The main part consists of geodetic control completion, large-scale mapping and the creation of the map and two profiles in scale 1 : 200. In addition, this thesis deals with making photomaps of significant walls for industrial archeology purposes. In the end there is a spatial visualisation of the area of interest.
Keywords
underground sand quarry, large-scale mapping, single image photogrammetry

Picka Ondřej. Virtualní muzeum. 2012 dp.

Vedoucí
Pavelka Karel
Oponent
Halounová Lena
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Title
Virtual museum

Bc. Lucie Plecitá. Tvorba turistické mapy vybraného území v programu OCAD 10. 2012 dp.

Soubory
lucie-plecita-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce popisuje postup při zpracování topografické mapy měřítka 1 : 25 000 s turistickou tématikou pro zvolenou oblast v kartografickém programu OCAD 10. Práce popisuje volbu vhodných podkladových dat, způsob zpracování polohopisné a výškopisné složky mapy a také uvádí popis funkcí programu OCAD 10. Součástí této práce je přehled historických map zobrazující zájmové území a rešerše kartografických děl pro turistiku. Výstupem diplomové práce je tištěná turistická mapa formátu cca A2.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Zahajský
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
turistická mapa, mapová značka, polohopis, výškopis, software OCAD 10
Title
Creation of tourist map in OCAD 10 software
Annotation
This thesis describes the procedure for processing topographic maps scaled at 1 : 25 000 of a tourist theme for the selected area in the cartographic program OCAD 10. The work describes a selection of suitable background data, a method of processing planimetric and altimetric aspect of a map and also provides a description of program functions OCAD 10. The work contains an overview of historical maps, showing the area of interest and research of cartographic works for tourism. The output of the thesis is a printed tourist map at approx. A2 format.
Keywords
tourist map, map symbol, topography, altimetry, Software OCAD 10

Adam Polívka. Vývoj externích rozšíření pro software OCAD. 2012 dp.

Soubory
adam-polivka-dp-2012.pdf
Anotace
Cílem této diplomové práce je vytvoření externích rozšíření k softwaru OCAD pro potřeby českých kartografických firem, které zpracovávají svá mapová díla v tomto softwaru a jako podklady používají soudobé vojenské topografické mapy. Tato práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola pojednává stručně o soudobých topografických mapách. Druhá kapitola se zabývá softwarem OCAD. V třetí části je podrobně probrán binární formát OCD a v poslední kapitole je představena ukázková aplikace a grafické výstupy.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Mgr. Jan Ptáček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
OCAD, binární formát OCD, topografické mapy, projektivní transformace, tvorba map, Qt framework
Title
Development of OCAD Extensions
Annotation
The aim of this thesis is development of special extensions to Swiss cartographic software OCAD for the purposes of Czech cartographic companies which are using this software for drawing own maps from Czech military topographic maps base. The thesis is divided into four parts. In the first part, there is a short description of Czech military topographic maps. The second part deals with software OCAD while the third part is focused on its binary file format OCD. The fourth section describes created application which can join several maps into one.
Keywords
OCAD, binary file OCD, topographic maps, projective transformation, map-making, Qt framework

Bc. Lucie Prunarová. Návrh GIS obce s použitím Open Source software. 2012 dp.

Soubory
lucie-prunarova-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá možností využití Open Source software pro tvorbu obecního geografického informačního systému (GIS) a v praktické části vytvořením GIS pro město Klecany. Vybraným Open Source software pro tuto diplomovou práci je gvSIG vyvíjený ve Španělsku. První část práce se zabývá jeho funkcionalitou a použitelností. V druhé části diplomové práce je popsán postup vytvoření obecního GIS pro město Klecany včetně zpracování všech potřebných dat. Práce dále obsahuje zhodnocení současného stavu využití GIS v obcích ve Španělsku a České republice.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
Amelia Del Rey Pérez
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
GIS, Open Source software, gvSIG, malá obec, město Klecany CZEPOS, TopNET, Trimble VRS Now Czech
Title
Concept of czech city GIS solution using Open Source software
Annotation
This master’s thesis is concerned with the possibility of using Open Source software to create geographic information system (GIS) for a small municipality. The practical part deals with the creation of GIS for the city Klecany. For the purposes of this master’s thesis, the Open Source software gvSIG, which was developed in Spain, was chosen. In the first part of the master’s thesis, its functionality and applicability are discussed. The process of GIS creation for the city Klecany and the processing of all needed data are described in the second part of the master’s thesis. The master’s thesis also includes summary of GIS usage in small municipalities in Spain and in the Czech Republic.
Keywords
GIS, Open Source software, gvSIG, small municipality, the city Klecany CZEPOS, TopNET, Trimble VRS Now Czech

Martin Řehák. Využití bezpilotních prostředků ve fotogrammetrii. 2012 dp.

Soubory
martin-rehak-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá využitím bezpilotních prostředků pro fotogrammetrické účely. Představena je historie, rozdělení bezpilotních systémů a jejich nasazení při sběru dat. Úvodní část je věnována problematice legislativy a začlenění těchto strojů do běžného leteckého provozu. V práci je popsán systém Mikrokopter, který byl použit pro konkrétní aplikaci. Na příkladu tvorby ortofoto snímku je ukázána problematika plánování a sběru dat pomocí bezpilotního vrtulníku. Teoretická příprava pro sběr dat se zabývá plánováním a provedením letové mise. Pozornost je také zaměřena na nastavení fotoaparátu a volbu snímkovacích metod. Provedena je kalibrace fotoaparátu pomocí rovinného pole a polní kalibrace nalétnutím leteckého bodového pole. Výstupy jsou porovnány a použity při dalším zpracování. Ve vlastním programu vytvořeném v prostředí MATLAB jsou pro vybrané území stanoveny parametry fotogrammetrické mise. Pořízená data jsou zpracována v několika programech speciálně určených pro práci s daty z blízké letecké fotogrammetrie. Výstupem jsou ortofoto snímky a digitální výškové modely území. V prostředí geoinformačních systémů jsou tyto výstupy porovnány podle přesnosti a obrazové kvality.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Dr. Ing. Jan Škaloud
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
fotogrammetrie, bezpilotní prostředek, autopilot, ortofoto, digitální model
Title
UAV Photogrammetry
Annotation
The diploma thesis deals with the application of unmanned aerial vehicles in photogrammetry tasks. The history of unmanned aerial systems, their classification and usage during data acquisition are presented. The first part of this thesis focuses on the issues of law and integration of these systems into usual flight traffic. The Mikrokopter system is introduced in this thesis and is used for a specific task. Through orthophoto making, the problematics of planning and data obtaining are exemplified. The theoretical preparation of the data acquisition deals with mission planning and operation. The thesis is also focused on camera setting and the evaluation of sensing methods. Two methods of calibration are presented: the laboratory and the field calibration. The outputs are compared and used in further processing. The own scripts written in Matlab are created for the photogrammetry mission planning. Obtained data are processed in several softwares, which are particularly developed for the close range aerial photogrammetry. The outputs are orthophoto images and digital elevation models. The precision and image quality of the results are compared between each other in the geographics information systems.
Keywords
photogrammetry, unmanned aerial vehicle, autopilot, orthophoto, digital model

Bc. Pavlína Riegerová. Etapové vyhodnocení sítě Rabenov metodou GNSS.. 2012 dp.

Soubory
pavlina-riegerova-dp-2012.pdf
Anotace
Předmětem této diplomové práce je zaměření 18. etapy místní prostorové sítě Rabenov metodou GNSS. Dále se tato práce zabývá různými variantami vyhodnocení naměřených dat ve speciálním programu Trimble Geomatics Office a následnému porovnání výsled- ných hodnot s výsledky z předešlých etap. Na závěr bylo vyhodnocení prostorové sítě z měření metodou GNSS porovnáno s výsledky získanými z terestrického měření, které proběhlo ve stejnou dobu. Vyhodnocení terestrického měření není součástí této práce, nýbrž diplomové práce Bc. Zdeňka Rytíře, který se tomuto tématu věnuje.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Jaroslav Nágl
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
Chabařovice, sesuvné území Rabenov, hydrická rekultivace, prostorová měřická síť, GNSS, posuny
Title
Phasing evaluation method of GNSS networks Rabenov.
Annotation
The subject of this thesis is the measurement of 18th stage of local spatial network Rabenov method GNSS. Furthermore, this work deals with the different options of the evaluation of measured data in a special program Trimble Geomatics Office and subsequently the resulting values compared with results from previous stages. In conclusion, the evaluation of the spatial network of GNSS measurement method was compared with results obtained from terrestrial measurements, which took place at the same time. Evaluation of terrestrial measurements is not included in this work, but in the thesis of Bc. Zdeněk Rytíř, who analyses the subject.
Keywords
Chabarovice, slide territory Rabenov, hydric reclamation, spatial surveying network, GNSS, shifts

Bc. Zdeněk Růžička. Workflow Builder pro Quantum GIS. 2012 dp.

Soubory
zdenek-ruzicka-dp-2012.pdf zdenek-ruzicka-dp-2012.zip
Anotace
Diplomová práce si vytyčila za cíl vytvořit v prostředí Quantum GIS (dále jen QGIS) nástroj, který by umožňoval uživateli grafické propojování modulů z frameworku QGIS Processing Framework. V úvodní kapitole je představena knihovna Qt, resp. její verze PyQt pro jazyk Python, ve které byl celý Workflow Builder napsán. Dále je představeno prostředí QGIS a popsána práce s QGIS Processing Frameworkem. V druhé kapitole diplomové práce je představena samotná aplikace Workflow Builder. V poslední kapitole je zmínka o frameworku SEXTANTE, který se objevil v konci psaní této práce.
Vedoucí
Ing. Martin Landa
Oponent
Ing. Martin Dobiáš
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Quantum GIS, workflow, open source, GIS, PyQt, QGIS Processing Framework
Title
Workflow Builder for Quantum GIS
Annotation
The goal of this master thesis is to create a tool for Quantum GIS that would give user possibility to chain modules from QGIS Processing Framework. In the first chapter graphical library Qt and its binding for Python (PyQt) is introduced. Workflow Builder was written in PyQt. Quantum GIS and QGIS Processing Framework are also introduced. In the second chapter of the thesis is described a work with the Workflow Builder. In the last chapter is mentioned framework SEXTANTE that appeared at the end of work on this thesis.
Keywords
Quantum GIS, workflow, open source, GIS, PyQt, QGIS Processing Framework

Bc. Zdeněk Rytíř. Terestrické měření na rekultivovaném území povrchového lomu v síti Rabenov. 2012 dp.

Soubory
zdenek-rytir-dp-2012.pdf
Anotace
Tématem diplomové práce je zaměření, zpracování a vyhodnocení 18. etapy terestrického měření na sesuvném území Rabenov. Toto území se nachází v prostorách bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice u Ústí nad Labem. Výsledkem práce jsou vyrovnané souřadnice bodů prostorové sítě Rabenov v místním souřadnicovém systému společně s hodnocením posunů těchto bodů, kontrolní podélné profily, výškopisný plán jihovýchodní části svahu Rabenov společně s různými variantami digitálních modelů této části svahu zobrazených pomocí 3D pohledů. Jihovýchodní část svahu Rabenov je dále hodnocena pomocí objemové bilance, rozdílových digitálních modelů a sestavy podélných řezů.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Jaroslav Braun
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
Geodetický monitoring, digitální model terénu (DMT), podélný profil, totální stanice, Topcon GPT - 7501, Lom Chabařovice, sesuvné území Rabenov, posuny.
Title
Terrestrial measurements on a reclaimed area of surface quarry in the network Rabenov
Annotation
The topic of diploma thesis is surveying, processing and evaluation of the 18th season of terrestrial measurement on slide territory Rabenov. This area is located in the former coal mine Chabarovice near Usti nad Labem. The result of the work are balanced coordinates of points of the spatial network Rabenov in the local coordinate system together with the evaluation of displacements of these points, the longitudinal control profiles, elevation plan of the southeastern part of the slope Rabenov together with various variants of digital models of the slope displayed by the 3D views. Southeast slope of Rabenov is further evaluated using the volume balance, differential digital models and assemblies longitudinal sections.
Keywords
Survey monitoring, digital terrain model (DTM), longtitudinal profile, total station, Topcon GPT - 7501, quarry Chabařovice, slide territory Rabenov, shifts.

Jakub Sadílek. Přesnost nivelačních převýšení určených digitálním nivelačním přístrojem Leica SPRINTER. 2012 dp.

Soubory
jakub-sadilek-dp-2012.pdf
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21

Bc. Mária Schwarzová. Katastr nemovitostí v ČR a SR . 2012 dp.

Soubory
maria-schwarzova-dp-2012.pdf maria-schwarzova-dp-2012.zip
Anotace
Obsah práce je zaměřen na informační systémy ve státech, vedení jejich popisných a grafických informací. Hlavním cílem bylo pomocí metody porovnání porovnání porovnat informační systémy a najít mezi jednotlivými systémy rozdíly. V praktické části mé práce jsem se na konkrétních vybraných příkladech z praxe zaměřila na rozdíly při aktualizaci údajů a na rozdíly při poskytování údajů o nemovitostech veřejnosti.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Kateřina Bartošková
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
ISKN,rozdíly,SPI,SGI,HW,SW,aktualizace,poskytování údajů
Title
Cadastre in the Czech and the Slovak Republic
Annotation
Its content is aimed at information systems of countries, managing of its descriptive and graphical information. The main aim was to find the differences by comparison of information systems. Having some very particular real-life examples in the practical part of my work has helped me to point out the differences by updating the data about the real estates to the public.
Keywords
information system of cadastre of real estates,differences,file of descriptive infomation,file of geodetic information,HW,SW,update,the provision of data

Jaroslav Šedina. Porovnání 3D skenovacích metod s mračnem bodů, vytvořených obrazovou korelací v digitální fotogrammetrii. 2012 dp.

Soubory
jaroslav-sedina-dp-2012.pdf
Anotace
Oblast computer vision prochází v dnešní době bouřlivým vývojem a její dnešní technologie umožňují rekonstrukci povrchu objektu. Práce se zabývá i praktickým využitím dostupných technologií tvorby 3D modelů pro účely památkářské péče.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Jan Řezníček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
fotogrammetrie, počítačové vidění, SFM, RANSAC, SIFT algoritmus, zpracování snímků, mračno bodů, tvorba 3D modelů, památková péče
Title
Comparation of 3D scanning techniques with point cloud created by using of correlation method in digital photogrammetry
Annotation
This diploma project deals with the theory SIFT algorithm, RANSAC, SFM and PMVS. Computer vision is rapid developed area and technology of computer vision allows reconstruction of object surface. The work deals with the practical use of avaible technology of 3D models for Cultural Heritage.
Keywords
Photogrammetry, computer vision, SFM, RANSAC, SIFT algorithm, image processing, points clouds, 3D modelling, cultural heritage

Zlata Šmejdová. Testování přesnosti měření GNSS RTK v síti referenčních stanic Trimble VRS Now. 2012 dp.

Soubory
zlata-smejdova-dp-2012.pdf
Anotace
Téma této diplomové práce nese název Testování přesnosti měření GNSS RTK v síti referenčních stanic Trimble VRS Now. Byly použity různé metody měření pro otestování GNSS měření. Jednotlivé metody byly rozčleněny do tří experimentů, které byly provedeny na třech různých lokalitách. Experimenty nesou názvy: Porovnání měřických metod, Testování transformačních klíčů a Ověření metody IS rover.
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Honč
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
GNSS přijímač, totální stanice, vyrovnání, měření
Title
Testing of the accuracy of GNSS RTK measurement with use of reference station network Trimble WRS Now
Annotation
The theme of this thesis is Testing accuracy GNSS RTK reference stations in the network Trimble VRS Now. Various methods were used to test measurement GNSS measurements. The methods were divided into three experiments that were conducted in three different locations. Experiments are called: Comparison of measurement methods, Testing transformation keys, Verification methods IS rover
Keywords
GNSS receiver, total station, alignment, measurement

Bc. Martin Šmejkal. Vizualizace věcných břemen v Nahlížení do KN. 2012 dp.

Soubory
martin-smejkal-dp-2012.pdf
Anotace
Hlavním cílem této práce je tvorba programových prostředků pro zajištění převodu grafického zobrazení věcných břemen z ISKN do Publikační databáze, která je primárním zdrojem grafických dat aplikace Nahlížení do KN. Hlavní součástí je polygonizace věcných břemen, neboť v ISKN jsou ukládána jako orientované liniové řetězce.
Vedoucí
Ing. Petr Souček, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Věcné břemeno, Nahlížení do KN, Oracle Spatial, polygonizace.
Title
Visualization of Easements in Viewing the Cadestre
Annotation
The task of this project is to design software, which transfers graphical projection of easements from ISKN to Publication database. This database is a primary source of graphic data from the Viewing the Cadestre application. The polygonization of easements is the main part of my project. Since they are stored as oriented linear chain in ISKN.
Keywords
Easement, Viewing the Cadestre, Oracle Spatial, traversing.

Bc. Miroslav Šoul. Prostorová vizualizace a prezentace Přírodního parku Třemšín. 2012 dp.

Soubory
miroslav-soul-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se komplexněji zabývá Přírodním parkem Třemšín. Opírá se o legislativu spojenou s ochranou přírody a legislativu týkající se vzniku parku. Podrobně definuje průběh jeho hranic. Pokouší se nastínit nejstarší prokázanou historii oblasti a charakter lidí, kteří zde žijí. Tvorbou tematických prvků v programu ArcGis, které definují aspekty dané krajiny, vhodně doplňuje Základní mapy a Ortofoto České republiky. Z výškopisné složky dat ZABAGED vytváří v programu Atlas prostorový model území parku, který doplňuje rastrovým mapovým výstupem Ortofota České republiky s tematickými prvky. Dále je prezentace parku doplněna o vizualizace pamětihodností v programu Google SketchUp a panoramatické fotografie. Výsledky práce jsou prezentovány v prostředí webu.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Žofka
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Přírodní park Třemšín, Třemšínsko, Základní mapy, ZABAGED, Ortofoto, WMS, panoramatická fotografie, DMT, Google SketchUp, webové stránky
Title
Spatial visualization and presentation of the natural park Třemšín
Annotation
This diploma thesis deal with Natural Park Třemšín. The thesis describes legislation of conservation and legislation of formation of the Perk. The thesis also defines running of it's boundary more in detail. It describes also the oldest history of this area and character of the people living here. The thesis deals with creation of thematic elements in the programme ArcGis. Using data ZABAGED in the programme Atlas digital terrain model of the Park is created. Digital terrain model is supplemented by thematic elements, Orthophoto of the Czech Republic and Basic Maps. Presentation of the Park is supplemented by spatial visualization of sightseeing. The visualization of sightseeing is created in the programme Google SketchUp. One part of presentation of the Park are also panoramatic photos. Results of the Thesis are presented on the website of Natural Park Třemšín.
Keywords
Natural Park Třemšín, Třemšínsko, Basic Maps, ZABAGED, Orthophoto, WMS, panoramatic photos, DTM, Google SketchUp, website

Bc. Rudolf Šrutka. Využitie družicových, fotogrametrických a leteckých laserových dát pre vyhľadávanie archeologických nálezísk. 2012 dp.

Soubory
rudolf-srutka-dp-2012.pdf rudolf-srutka-dp-2012.zip
Anotace
Cieľom diplomovej práce je preskúmať možnosti využitia metód leteckej fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme a leteckého laserového skenovania pri vyhľadávaní archeologických nálezísk. Vymenované metódy patria k bezkontaktným, resp. nedeštruktívnym metódam archeológie. V súčasnosti sú stále viac integrované v oblasti vyhľadávania archeologických nálezísk a tým dôležité pri ochrane kultúrneho dedičstva. Diplomová práca obsahuje podrobný teoretický prehľad týchto dát, ako aj konkrétne ukážky ich praktického použitia na vybraných archeologických lokalitách. V závere práce je vykonané zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a diskusia na tému využiteľnosť jednotlivých metód v nedeštruktívnej archeológii.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Zdeňka Bílá
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Letecká archeológia, družicové dáta, diaľkový prieskum Zeme, letecké laserové skenovanie, letecká fotogrametria, geoglyfy
Title
Using of satellite or aerial image data and aerial laser scanning data for archeologiacal areas localisation
Annotation
The aim of this diploma thesis is to research the possibilities of using the methods of aerial photogrammetry, remote sensing and of aerial laser scanning by archeological areas localization. The above mentioned methods belong to contactless or to non-destructive methods of archeology. Currently they are integrated still more and more in area of archeological areas localization, thereby important in protection of cultural heritage. The diploma thesis contains very detailed theoretical overview of these data as well as specific illustrations of practical usage on selected archeological areas. In conclusion of this thesis is performed an evaluation of reached results and a discussion about the usage of individual methods in non-destructive archeology.
Keywords
Aerial archeology, satellite data, remote sensing, aerial laser scanning, aerial photogrammetry, geoglyphs

Štefková Jindřiška. Výpočet kubatur silničního násypu. 2012 dp.

Soubory
jindriska-stefkova-dp-2012.pdf
Vedoucí
Skořepa Zdeněk
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Title
Calculate Volumes of Road Embankment

Petr Štěpančič. Test modelu magnetiského pole NGDC-720 pomocí GPS a kompasu. 2012 dp.

Soubory
petr-stepancic-dp-2012.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá testováním modelu magnetického pole NGDC-720 pomocí porovnání hodnot magnetické deklinace získaných ze dvou různých zdrojů. Jedním zdrojem jsou hodnoty získané z výše zmiňovaného modelu a druhým zdrojem bylo měření v terénu pomocí buzolového teodolitu a technologie GPS. Toto bylo provedeno na 7 vybraných základnách rozložených po celé České republice. Součástí práce byla tvorba metodiky pro určování magnetické deklinace v terénu.
Vedoucí
Ing. Jan Holešovský
Oponent
Doc. Ing. Radim Blažek, CSc
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
magnetický model NGDC-720, buzolový teodolit, GNSS, deklinace
Title
Comparison of the GPS and compass measurements with the Earth's magnetic field NGDC-720
Annotation
This thesis deals with the testing model of the magnetic field NGDC-720 by comparing the values of magnetic declination obtained from two different sources. One source is the value from the above mentioned model and the second source was a field measurement using compass theodolite and GPS technology. This was done on 7 selected bases located throughout the Czech Republic. Part of the work is dedicated to methodology of determining the magnetic declination in the field.
Keywords
magnetic model NGDC-720, compass theodolit, GNSS, declination

Bc. Petra Stolbenková. Analýza vlivu různých indikátorů na silniční dopravu v prostředí GIS. 2012 dp.

Soubory
petra-stolbenkova-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce je součástí projektu nazvaného „GIS modely 40-ti letého prostorového vývoje měst v České republice“. Tato práce je zaměřena na roli intenzity silniční dopravy ve vývoji měst. Cílem diplomové práce je analyzovat a najít korelaci mezi průměrnou a maximální intenzitou silniční dopravy a ukazateli jako prostorové umístění města v rámci země, statistické údaje a změny využití ploch. Analýza zachycuje vývoj ve 25 českých městech během období od roku 1970 do roku 2005. Diplomová práce představuje způsob hledání, vizualizace a modelování vztahů mezi intenzitou silniční dopravy a jejími různými ukazateli. Nalezené jevy a vztahy jsou uspořádány v tabulkách. Dále autorka navrhuje způsob vizualizace pomocí barevného diagramu, ze kterého lze vypozorovat možné vztahy. Součástí výsledků jsou i tematické mapy zobrazující města roztříděná podle různých kritérií.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Analýza, vývoj českých měst, intenzita silniční dopravy, doprava, statistická data, prostorové umístění, využití ploch, ukazatel, proměnná, korelace, korelační koeficient, mnohonásobná lineární regrese, model, vizualizace, GIS, SPSS
Title
Analysis of various indicator influences on road traffic in GIS
Annotation
The master thesis is part of a bigger project called “Geographic Information System Models of 40-Year Spatial Development of Towns in the Czech Republic”. This thesis is focused on the role of the road traffic intensity in the development of towns. The aim is to analyse and find out a correlation between the average and maximum road traffic intensity and indicators such as spatial position of a town within the country, statistical data and land use changes. The analysis covers the development in 25 Czech towns during the period from 1970 to 2005. All in all, this master thesis introduces the way of searching for, visualizing and modelling relationships between the road traffic intensity and its various indicators. The found phenomena and relations are arranged in tables. Further, the author suggests a way how to find out results through visualization of different criteria in colour diagrams. Part of the results are thematic maps depicting groups of towns sorted according to different criteria.
Keywords
Analysis, development of Czech towns, road traffic intensity, transport, statistical data, spatial position, land use, indicator, variable, correlation, correlation coefficient, multiple linear regression, model, visualization, GIS, SPSS

Miloš Tichý. Metody určování poloh a identifikace těles sluneční soustavy. 2012 dp.

Soubory
milos-tichy-dp-2012.pdf
Anotace
V práci jsou presentovány metody astrometrických měření na obloze se zaměřením na malá tělesa sluneční soustavy, v tomto případě planetky a komety, a to včetně základních informací o astronomic- kých souřadnicích a používaných astrometrických katalozích. Druhá část práce je zaměřena na metody identifikace malých těles sluneční soustavy v souvislosti s astrometrickými měřeními poloh těles a včetně výpočtů jejich efemerid. Poslední část práce popisuje metody identifikací těles ve sluneční soustavě s ohledem na jejich dráhové parametry s užitím metod nebeské mechaniky a mezinárodních databází dráhových elementů těles. V práci jsou též presentovány vybrané příklady identifikací planetek a komet spočtené autorem.
Vedoucí
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Oponent
Ing. Ivan Pešek, CSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
astrometrie, dráhové elementy, identifikace, planetky, komety
Title
Methods of astrometry and identification of the solar systém bodies
Annotation
The work presents methods for astrometric measurements, with a focus on small Solar system bodies, in this case asteroids and comets, including basic information about the astronomical coordinates systems and astrometric catalogs. The second part is directed to methods of identification of small Solar system bodies in relationship to astrometric measurements including calculation of their ephemerides. The last part of the work describes a method of identification of small Solar system bodies with regard to their orbital elements using the methods of celestial mechanics and international databases of orbital elements of asteroids and comets. At this work selected examples of identifications of asteroids and comets calculated by the author are also presented.
Keywords
astrometry, orbital elements, identification, minor planets, comets

Kateřina Vandasová. Vliv změn v zástavbě na povodně na území v oblasti Prahy. 2012 dp.

Soubory
katerina-vandasova-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá zpracováním dostupných dat a informací o povodních v GIS na území Prahy od 19. století z mapových a hydrologických podkladů pro určení vlivu nově zastavovaných ploch. Je zde zpracována zástavba z r. 1845 a 2002 a násleně jsou do mapy zakresleny již dříve zjištěné zátopové čáry z jednotlivých let. Z nich pak byla určena jejich změna, k níž došlo nejen vlivem zástavby, ale i vybudováním vltavské kaskády a dalších změn ve výše položené části povodí Vltavy.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
GIS, povodeň, mapové podklady, hydrlogická data, Praha
Title
Influence of urban changes on floods in the Prague region
Annotation
The thesis deals with GIS processing of available data and information on floods in Prague from map and hydrological data since the 19th century to determine influence of newly urbanized areas. There is a development of urbanisation determined since 1845 to 2002. Subsequently, there are previously identified flood lines from individual years imbedded in maps. Changes that have occurred owing to development of urbanisation, due to construction of the Vltava Cascade and other changes in the above lying parts of the river basin were derived.
Keywords
GIS, flood, map data, hydrological data, Prague

Jan Varyš. Polohové připojení a zaměření základního důlního bodového pole štoly Josef. 2012 dp.

Soubory
jan-varys-dp-2012.pdf
Anotace
Na podnět podzemního výukového střediska Josef a výzkumných organizací, jenž provádí vědecké práce v podzemním komplexu Josef, bylo provedeno polohové a výškové zaměření bodového pole ve štole. Práce na tomto projektu byla zadaná Fakultě stavební ČVUT v Praze, konkrétně katedře speciální geodézie. Osobou zodpovědnou se stal Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D., který tento projekt nabídl ke zpracování jako dvě diplomové práce, rozdělené na výškovou a polohovou část. Tato práce si bere za úkol polohovou složku.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Ratiborský, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
inženýrská geodézie, štola Josef, polygonový bod, připojovací a usměrňovací měření, báňská olovnice, přesnost měření, geodézie v podzemí
Title
Positional connection and measurement of the basic mining point field of Josef Gallery
Annotation
As a reaction on the impulse of the underground tutorial department Josef Gallery and the tutorial organizations which run scientific researches in the underground complex Josef Gallery, positional and height location of the mine was performed. This project was assigned by the Faculty of civil engineering, Czech Technical University of Prague, in particular by the Department of Special Geodesy. The person responsible for this project is Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D. who suggested this project to be elaborated in the form of two diploma papers divided according to the positional and height attributes. This paper deals with positional part.
Keywords
engineering surveying, Josef Gallery, traverse point, connecting survey and orientation measurement, mining plumb, accuracy measurement, underground surveying

Bc. Ondřej Veverk. Posouzení vývoje využití území města Ostravy. 2012 dp.

Soubory
ondrej-veverka-dp-2012.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá nalezením charakteristik mezi urbanistickým rozvojem města a vybranými ukazateli ekonomického a sociálního rozvoje v katastru města Ostrava. Hodnoceno je časové období 40 let mezi roky 1970 až 2010. Urbanistický rozvoj je prezentován vybranými třídami využití území. Za ekonomický ukazatel je brán vývoj automobilové dopravy a její souvislost s budováním dopravních komunikací. Sociální ukazatel je prezentován počtem obyvatel žijících ve městě. Vyhodnocení je provedeno pomocí statistikých, prostorových a obrazových dat v prostředí geoinformačních systémů. Práce je součástí výzkumu v oblasti územního plánování a proměn urbanismu a slouží ke komplexní analýze rozvoje měst a silniční dopravy.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová, Csc.
Oponent
Ing. arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-01-17
Klíčová slova
GIS, obrazová data, ÚHDP, intezita dopravy, Land Use, Ostrava
Title
Assessment of land use development of Ostrava
Annotation
This thesis deals with the determination of characteristisc between urban development and selected indicators of economic and social development in the land register of the city Ostrava. In the time period of 40 yers between 1970 and 2010. Urban development is presented by selected classes of land use. Economic development indicator is automobile traffic and construction of new roads. Social indicator presents the number of inhabitants living in the city The evaluation is performed using statistical, spatial and image data in a geoinformation systems. This work is part of the research in urban planning and urban transformations. Results will be used for comprehensive analysis of urban development and road transformation.
Keywords
GIS, image data, UHDP, traffic density, Land Use, Ostrava

Bc. Adéla Volfová. Automatizované hledání a opravy chyb v datech Informačního systému katastru nemovitostí. 2012 dp.

Soubory
adela-volfova-dp-2012.pdf
Anotace
Práce se zabývá chybami v digitalizovaném souboru geodetických informací, které je možné odstranit na základě automatizovaných oprav, tedy s minimálním zásahem lidské činnosti, což výrazně šetří čas zaměstnanců katastrálních pracovišť, kteří se odstraňováním chyb zabývají. Automatizované opravy jsou nezbytné především v případech, kdy je počet chyb tak vysoký, že by bylo časově nepřípustné procházet a vypořádávat se s jednou chybou po druhé ručně. Cílem práce je jednak takové chyby odhalit, vytvořit programové prostředky pro jejich odstranění a v neposlední řadě dohlédnout na jejich odstranění a zamezit vzniku nových chyb tohoto typu. Pozornost bude věnována šipkám, čárám a popisným parcelním číslům, které nemají vazbu na parcelu, duplicitním bodům bodových polí, duplicitní kresbě v mapě a prvkům s ukončenou platností.
Vedoucí
Ing. Petr Souček, Ph.D.
Oponent
Ing. Radek Chromý, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Informační systém katastru nemovitostí, soubor geodetických informací, katastrální mapa, duplicity, automatizovaná oprava chyb
Title
Automated Error Detection and Correction of Information System of Cadastre of Real Estates Data
Annotation
This thesis deals with errors in the file of geodetic information that can be removed by an automated process, therefore with minimal work effort of employees of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. The goal is to reveal these errors, create programs to fix them, keep an eye on the process, making sure there are no such errors left as well as making sure they would not be created again. The author focuses on arrows, lines and numbers of parcels that are not connected to any parcel, duplicate elements in the cadastral map, and elements of the map that are no longer valid.
Keywords
Information System of Cadastre of Real Estates, file of geodetic information, cadastral map, duplicate elements, automated correction

Peter Antolík. Určeni časových změn urbánních tříd ve městě Česká Třebová a jejich závislost na změně hustoty silniční dopravy za uplynulých 40 let. 2011 dp.

Soubory
peter-antolik-dp-2011.pdf
Anotace
Diplomová práca má za cieľ spracovať geografický informačný systém projektu vývoja mesta Česká Třebová a určiť zmeny v stanovených triedach využitia územia obce za posledných 40 rokov, od roku 1968 do roku 2009 približne v časovom rozostupe desiatich rokov. V tomto období sú zmeny vyjadrené pomocou meraných hustôt dopravy a je určené obdobie, v ktorom sa prejavili najväčšie a najmenšie zmeny vo vývoji dopravy. Analýza mesta taktiež hodnotí vývoj obyvateľstva a bola prevedená pomocou nástrojov GIS. Tento vývoj je porovnaný s intenzitou cestnej dopravy meranou vo vybraných miestach od roku 1968.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2011-06-28
Title
Determination of temporal urban class changes in Česká Třebová and their relation to the road transport density during last 40 years
Annotation
Diploma thesis is intended to process geographic information system project development of the city Česká Třebová and determine the change in specific classes, use of the municipality over the past 40 years, from 1968 to 2009 around the time spacing of ten years. During this period, the changes are reflected by the measured traffic densities and the specified period, which showed the biggest and smallest changes in transport development. The analysis also evaluates the evolution of city population and is transferred through GIS tools. This development is compared with the measured intensity of road transport in selected locations since 1968.

Stanislava Balcarová. Hodnocení přesnosti určení polohy vlícovacích bodů skenovacím systémem Leica HDS 3000. 2011 dp.

Soubory
stanislava-balcarova-dp-2011.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením přesnosti určení polohy vlícovacích bodů pozemním laserovým skenovacím systémem. Pro tento experiment byl konkrétně použit laserový skener Leica HDS3000. Vlícovací body jsou velmi důležitou součástí měření, umožňují spojovat mračna bodů měřených z různých stanovisek a zároveň zajišťují kon- trolu při jejich transformaci. Proto vhodně zvolené rozmístění, typy i množství vlícovacích bodů výrazně ovlivňují celkovou přesnost výsledků měření. Opakovaným měřením byla zjišťována vnitřní přesnost určení souřadnic vlícovacích bodů. Dále pak ve společném souřadnicovém systému byla porovnávána poloha vlícovacích bodů zjištěná skenováním se souřadnicemi zaměřenými totální stanicí. Vše bylo testováno na pěti typech signal- izace vlícovacích bodů. Výsledkem jsou pak charakteristiky přesnosti určení souřadnic jednotlivých vlícovacích bodů.
Vedoucí
Doc. Ing. Martin ŠTRONER, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2011-06-28
Klíčová slova
pozemní 3D skener, elektronický teodolit, vlícovací bod, přesnost měření, vyrovnání, prostorová transformace
Annotation
This thesis deals with the evaluation of precision positioning control points terrestrial laser scanning system. Leica HDS3000 laser scanner was used for this experiment. Ground control points are very important part of the measurement, which allow to associate points measured from different positions and provide control when they are transformed. Therefore, suitably chosen distribution, types and number of control points greatly affects accuracy of the results of measurments. Internal accuracy of coordinates of control points was determined by repeated measurements. Position the coordinates of control points detected by scanning was compared with coordinates detected by total stations in the same coordinate system. All were tested for five types of signals control points. The results are the characteristics of the accuracy of the coordinates of control points.
Keywords
terrestrial 3D scanner, electronic theodolit, control point, accurancy of measurement, adjustment, transformation

Renáta Belzová. Praktické aplikace skenovacího systému Trimble GX. 2011 dp.

Soubory
renata-belzova-dp-2011.pdf
Anotace
Tato diplomová práce je věnovaná praktickým aplikacím skenovacího systému Trimble GX. Zájmovým územím pro test byla lokalita bývalé skládky označovaná „Skála“ v městské části Praha – Koloděje. Základní náplní je tvorba modelu zájmového území a porovnání výsledků ze skenování a z dalších geodetických metod . V první části práce je uvedena stručná charakteristika přístroje a postup měření se skenovacím systémem. Dále je podrobněji pojednáno o zpracování měření a prove- dení měření metodou RTK. V závěru práce se nachází porovnání dosažených výsledků z použitých metod a výsledný model zpracovávaného území.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2011-01-19
Klíčová slova
geodézie, měření, laserové skenování, mračno bodů, Delaunayova triangulace, vrstevni- cový plán
Title
Practical applications of scanning system Trimble GX
Annotation
This master thesis is devoted to practical applications of scanning system, the Trimble GX. Territory of interest to test was the landfill site was called "Rock" in the city of Prague - Koloděje. The basic task is to create a model of the area and comparing the results from the scanning and other surveying methods. In the first part of the work there is short characterization of the instrument and measurement procedure with a scanning system. Below is more detailed discourse about measurement process and about the RTK measurement method. At the close of this work can be found confrontation of the results obtained from methods and the resulting model of the territory.
Keywords
surveying, measurement, laserscanning, cloud points, Delaunay triangulation, contour plan

Zdeňka Bílá. Tvorba informačního systému skanzenu ve Vysokém Chlumci. 2011 dp.

Soubory
zdenka-bila-dp-2011.pdf
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2011-01-19
Klíčová slova
informační systém, web, PHP, XHTML, CSS, MySQL, skanzen
Keywords
information system, web, PHP, XHTML, CSS, MySQL, open-air museum

Jaroslav Braun. Geodetický monitoring sesuvného území. 2011 dp.

Soubory
jaroslav-braun-dp-2011.pdf
Vedoucí
Ing. Ilona Janžurová
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2011-01-19
Klíčová slova
Digitální model terénu (DMT) – geodetický monitoring – globální navigační satelitní systémy (GNSS) – hydrická rekultivace – Chabařovice – prostorová měřická síť – podélný profil – posuny – hnědouhelný lom – sesuvné území Rabenov – terestrické měření
Keywords
Digital terrain model (DTM) – survey monitoring – global navigation satellite systems (GNSS) – hydric reclamation – Chabarovice – spatial surveying network – longitudinal pro- file – shifts – soft coal quarry – slide territory Rabenov – terrestrial measurements

Jaroslav Bušta. Prostorový model sklepení státního zámku Hrubý Rohozec. 2011 dp.

Soubory
jaroslav-busta-dp-2011.pdf
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Obhajoba
2011-01-19
Klíčová slova
aserové skenování fotogrammetrie, prostorový model, fotoplán
Title
154
Annotation
The aim of the diploma thesis is build documentation of basement of Hrub ́ Rohozec y State Chateau using laser scanning and photogrammetry. At first there are described used methods. Then there is elaboration with interpretation of the results, wich are severeal spatial models of basement and portals, layout drawings and photogrammetric plans. The results are devolved on The National Institue for the Protection and Conservation of Monuments and Sites of the Czech Republic and it will be used to presentation of basement and to enlargement of The Architectural and Historical Survey of Hrubý Rohozec State Chateau.
Keywords
laser scanning, photogrammetry, spatial model, photogrammetric plans

David Čížek. Tvorba software pro jednosnímkovou fotogrammetrii - 2. etapa. 2011 dp.

Soubory
david-cizek-dp-2011.pdf
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2011-01-19
Annotation
The second phase of software SIMphoto creation aims to extend the functionality. It of- fers better opportunities for image processing and outputs. As major improvements can be mentioned the ability to adjustment computation or printing. Thanks to previous work that accentuated the fundamental functionality, this phase focused more on user friendliness. Each module was created with a view to simplicity and intuitiveness. One of the main goals that the author has set is submitted via a sort of manual for the correct measurement and image processing usable in the eld of heritage preservation.
Keywords
photogrammetry, historic preservation, transformation, photomap, adjustment, user- friendliness

Martin Čížek. Zaměření hradu a vytvoření jeho 3D modelu. 2011 dp.

Soubory
martin-cizek-dp-2011.pdf
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2011-06-28
Annotation
This diploma thesis deals with the creation of 3D spatial object model Drazice ruins, located near Benátky nad Jizerou. For the measurement was used laser scanning method. The paper describes the working process of collecting data in the field and progress of the work leading to the creation of the final object model.

Petr Douša. Programové zpracování měření jeřábových drah. 2011 dp.

Soubory
petr-dousa-dp-2011.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro zpracování seznamu souřadnic bodů jeřábových drah, které byly již z měření vytvořeny v klasických geodetických softwarech jako například: Groma, Kokeš, Geus, atd.. Program byl vytvořen na zakázku Geodetické kanceláře Ing. Jan Rambousek. Práce byla zpracována v softwaru Scilab 5.2.2, ve kterém byly napsány veškeré používané zdrojové kódy tvořící program. Úvod práce je věnován souhrnu informací o normách, terminologii používané u jeřábových drah, měření jeřábových drah a volbě softwaru pro tuto práci. V praktické části mé práce jsou popsány použité vzorce a detailní popis programu a všech jeho funkcí, který byl cílem této diplomové práce. Program by měl sloužit k velmi snadné a rychlé interpretaci zpracovaných měření na jeřábových drahách. V závěru jsou ukázky programem zpracovaných měřeních. Program byl pojmenován Pnuhavojd (program na určení horizontálních a vertikálních odchylek jeřábových drah).
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2011-01-19
Klíčová slova
Pnuhavojd, jeřábové dráhy, metoda nejmenších čtverců
Annotation
This dissertation deals with the creation of a program to process a list of coordinates of points of crane tracks that have been created in the measurement of geodetic software such as: (Groma, Kokeš, Geus, etc). The program was created to order Geodetic office Ing. Jan Rambousek. The work was made in the software Scilab 5.2.2, there were written the source code used in the creating program. Introduction is devoted to a summary informations of standards, terminology used by the crane rails, crane tracks, and the choice software for this job. The practical part of my work is description of the program and all its functions described in the formula and all its functions, which was the aim of this thesis. The program should provide for an easy and quick interpretation of processed measurements on crane runways. In the end, the program displays the processed measurements. The program is called "Pnuhavojd" (program na určení horizontálních a vertikálních odchylek jeřábových drah).
Keywords
Pnuhavojd, crane runway, the method of least squares

Pavla Dušková. Sledování mostního objektu. 2011 dp.

Soubory
pavla-duskova-dp-2011.pdf
Anotace
Tématem této diplomové práce je „Sledování mostního objektu“. V první části je hlavním záměrem popsat celkové geodetické práce při stavbě mostního objektu SO 202 na stavbě I/43 Opatov obchvat. Celý mostní objekt jsem rozdělila stejně jako v realizační dokumentaci stavby na tři části. A to na opěry mostu, podpěry mostu (pilíře) a nosnou mostní konstrukci.(mostovku). V druhé části poté po jeho dokončení a zpuštění do provozu byl mostní objekt dále výškově sledován a zjištěné hodnoty měření zpracovány. Dále byly testovány a porovnány nivelační přístroje Trimble DiNi 12T a Sokkia SDL2.
Vedoucí
Ing. Ilona Janžurová
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2011-01-19
Annotation
The theme of this thesis is " Monitoring of the bridge." In the first part of the main is intention to describe the overall geodetic work in the construction of the bridge SO202 on the construction I/43 Opatov by-pass highway . The entire bridge building has been divided as in the detailed design works on three parts. And it on the abutments, trestlework (bridge pillars) and supporting the bridge structure (bridge floor). In the second part, then, after its completion and desolation into operation the bridge was further monitored height also and measurement value processing. Furthermore was tested and compared leveling device marks Trimble Dini 12T and Sokkia SDL2.

petr-dvorak-dp-2011.pdf

martin-dzurov-dp-2011.pdf

tomas-gress-dp-2011.pdf

jan-gurtler-dp-2011.pdf

gabriel-gyori-dp-2011.pdf

jakub-havlicek-dp-2011.pdf

dagmar-houskova-dp-2011.pdf

martina-hulanova-dp-2011.pdf

petr-jasek-dp-2011.pdf

jakub-jon-dp-2011.pdf jakub-jon-dp-2011.zip

vlastimil-kaspar-dp-2011.pdf

kristyna-kitzbergerova-dp-2011.pdf

radim-kostka-dp-2011.pdf radim-kostka-dp-2011.zip

linda-krikavova-dp-2011.pdf

jana-krizova-dp-2011.pdf

karel-kuzelka-dp-2011.pdf

lenka-meznikova-dp-2011.pdf

lenka-mimrova-dp-2011.pdf

petr-placatka-dp-2011.pdf

lucie-popelkova-dp-2011.pdf

marie-rajdlova-dp-2011.pdf

eliska-rakocy-dp-2011.pdf

michal-satava-dp-2011.pdf

jan-stokr-dp-2011.pdf

ondrej-vala-dp-2011.pdf

iveta-valentova-dp-2011.pdf

tomas-zamrzla-dp-2011.pdf

alena-zavrelova-dp-2011.pdf

jan-balas-dp-2010.pdf

petr-dobes-dp-2010.pdf

ladislav-dostal-dp-2010.pdf

michal-elias-dp-2010.pdf

marketa-havlickova-dp-2010.pdf

zdenek-jankovsky-dp-2010.pdf

radek-makovec-dp-2010.pdf

jana-malimankova-dp-2010.pdf

tomas-marek-dp-2010.pdf

zuzana-matejicna-dp-2010.pdf

martin-matejovsky-dp-2010.pdf

arnost-muller-dp-2010.pdf

jana-pospisilova-dp-2010.pdf

aneta-razsykova-dp-2010.pdf

michal-rondzik-dp-2010.pdf

pavel-skreta-dp-2010.pdf

katerina-smidova-dp-2010.pdf

katerina-turkova-dp-2010.pdf

libuse-vejrova-dp-2010.pdf

michaela-viktorova-dp-2010.pdf

michal-volkmann-dp-2010.pdf

tomas-vraspir-dp-2010.pdf

klara-ambrozova-dp-2009.pdf

milan-blaha-dp-2009.pdf

martina-cerklova-dp-2009.pdf

daniel-chlevistan-dp-2009.pdf

lucie-donovalova-dp-2009.pdf

pavel-hajek-dp-2009.pdf

jitka-holmanova-dp-2009.pdf

jana-hrncirova-dp-2009.pdf

vojtech-klecanda-dp-2009.pdf

tomas-korecky-dp-2009.pdf

adela-kratochvilova-dp-2009.pdf

anna-macurova-dp-2009.pdf

jana-neprasova-dp-2009.pdf

michal-pospisil-dp-2009.pdf

klara-rehakova-dp-2009.pdf

tereza-rogalewiczova-dp-2009.pdf

pavel-seemann-dp-2009.pdf

eliska-svobodova-dp-2009.pdf

pavel-trasak-dp-2009.pdf

jan-vanecek-dp-2009.pdf

klara-vyhnalova-dp-2009.pdf

marcela-capkova-dp-2008.pdf

tomas-hladina-dp-2008.pdf

vitezslav-hospes-dp-2008.pdf

petr-kadlec-dp-2008.pdf

jan-kohout-dp-2008.pdf

marcela-pruzova-dp-2008.pdf

alena-rousarova-dp-2008.pdf

jan-soucek-dp-2008.pdf

halina-storkanova-dp-2008.pdf

Jří Bartoš. Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X Window. 2007 dp.

Soubory
jiri-bartos-dp-2007.pdf
Anotace
Úkolem diplomové práce je vytvořit v prostředí systému X Window aplikaci schopnou řešit úlohy technické geodézie. Nejprve se práce zabývá historií GUI před vznikem X Window. Následuje historie a jemný úvod do systému X Window. Dále se práce zabývá knohovnami pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní. Pro tvorbu samotné aplikace je zvolen programovací jazyk C++ a pro tvorbu GUI pak knihovna KDE. Následně práce popisuje výslednou aplikaci: Mechanismus ovládání jednotlivých dokumentů, seznamů a úloh. Postup, při kterém může programátor použít objektově orientovaný programovací jazyk pro tvorbu uživatelských widget. Způsob jakým je řešen Náhled řešených úloh. tvorba protokolu a uživatelských skriptů. Výsledná aplikace je pak prezentována ve formě modifikovaného Live-CD.
Vedoucí
Prof. Ing. Aleš Čepek. CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2007-01-25
Annotation
The presented diploma thesis is dealing with application development on solving tasks of tech- nical geodesy in X Window system environment. At the beginning there is a description of GUI history before X Window System establishment. Further more there is a description of X Win- dow System history and introduction to that system. Libraries that could be used for GUI creation are mentioned as well. C++ programming language is used for application development and KDE toolkit for graphical user interface. Further thesis describes developed application: Mechanism of user control over documents, lists, tasks. Process in which programmer can use objective programming for user defined widgets development. Method how Quick View is used for solving tasks, application protocol creation and how user defined scripts are created. Final application is presented on a modified Live-CD.

Jana Filipová. Výpočet prvků vnitřní a vnější orientace protínáním svazku paprsků. 2007 dp.

Soubory
jana-filipova-dp-2007.pdf
Anotace
Cílem diplomové práce je návrh vhodného postupu výpočtu prvků vnitřní a vnější orientace snímku protínáním svazku paprsků s vyrovnáním a vytvořením programu pro jejich výpočet a jeho otestování na konkrétních datech.
Vedoucí
Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2007-06-19
Annotation
The purpose of this thesis is to suggest a suitable computing method for the determination of the inner and outer image orientation by the bundle adjustment and to create a software for their calculation, including its testing on concrete data.

Petr Kadlec. Sjednocení kvazigeoidů na různých územích. 2007 dp.

Soubory
petr-kadlec-dp-2007.pdf
Anotace
Práce se zabývá tvorbou kvazigeoidu na území střední Evropy. Vstupními daty jsou kvazigeoidy vytvořené jednotlivými státy. Úko- lem je navrhnout postup jejich sjednocení tak, aby na hranicích států došlo k jejich spojení.
Vedoucí
prof. Jan Kostelecký
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2008-01-16
Annotation
This master thesis concerns on creation of quasigeoid in the Middle Europe. Input data are national quasigeoids made by individual states. Objective is to desing process of their joining, so that they can be smoothly connected on the borders.

Ladislav Kánský. Sledování změn krajiny pomocí starých map v prostředí GIS. 2007 dp.

Soubory
ladislav-kansky-dp-2007.pdf
Anotace
Práce se zabývá sledováním změn krajiny pomocí starých map v prostředí GIS. Podklady k této práci byly historické mapy prvního, druhého a třetího vojenského mapování, vojenské topografické mapy 1:25 000 a Základní mapa 1:25 000 ze ZABAGED. Mapy v rastrovém formátu byly převedeny do jednotného souřadnicového systému S-JTSK. Vybrané krajinné prvky (lesy, vodstvo, komunikace) byly pro každou podkladovou mapu vektorizovány a následně vyhodnoceny v geografickém informačním systému. Výsledná data, včetně rastrových map jsou prezentována na mapovém serveru katedry mapování a kartografie.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2007-06-19
Klíčová slova
I. vojenské mapování, II. vojenské mapování, III. vojenské mapování, vojenské topografické mapy, Základní mapa ČR, transformace, S-JTSK, ZABAGED, GIS, mapový server
Title
Monitoring of landscape changes using old maps in GIS
Annotation
The presented diploma is dealing with monitoring of landscape changes in the area of the Slapy Dam. Map sources for this diploma were old maps from various periods of time: First military survey, Second military survey, Third military survey, Topographical military maps, and Basic map of Czech Republic from ZABAGED. Raster maps were transformed from different coordinate systems to S-JTSK (system the Uniform trigonometric cadastral net). Chosen landscape elements (woods, water areas, roads and brooks) were vectorized and analyzed using geographic information system. Final data, including raster maps are presented on map server of the Department of Mapping and Cartography.
Keywords
First military survey, Second military survey, Third military survey, Topographical military maps, Basic map of Czech Republic, transformation, S-JTSK, ZABAGED, GIS, map server

Blanka Kosinová. Zaměření skutečného stavu historického objektu. 2007 dp.

Soubory
blanka-kosinova-dp-2007.pdf
Anotace
Obsahem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu historického objektu. Na žádost Národního památkového ústavu byl vybrán ke zpracování barokní pavilonek nacházející se v areálu kláštera v Oseku. Pavilonek je umístěný v konventní zahradě a pochází z období barokní přestavby celého areálu během začátku 18. stol. Původně sloužil k odpočinku a jako vyhlídkové místo do okolních klášterních zahrad. Dnes je díky svému zchátralému stavu téměř nepřístupný. Cílem diplomové práce je s použitím geodetických metod tento objekt zaměřit a vyhotovit pro něj výkresy skutečného stavu v měřítku 1:50. Stavební výkresy mají znázorňovat půdorysy místností v přízemí a v patře, všechny čtyři průčelí a podélný a příčný řez.
Vedoucí
Ing. Lenka Línková, Ph.D
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2008-01-16
Annotation
The subject of this thesis / dissertation is the survey of the historical object’s state. On request of the National Historical Monuments Institute, the baroque pavilion, situated in the monastery area in Osek has been selected. This pavilion is situated in the convent garden and originates from the time of baroque reconstruction of the whole territory during the beginning of the 18th century. Originally, it served for the relaxation and as a view point onto the neighbour monastery gardens. Today, it is rather inaccessible – due to its dilapidated state. The aim of this thesis is this object surveying, taking advantage of the surveyor’s methods and the drawings of the actual state elaborating, their scale being 1: 50. The working drawings should represent ground plans of the spaces at the ground floor and 1st floor, all four faces of building as well as longitudinal and cross section.

Jana Řeháková. Zaměření a zhodnocení přehradní sítě Vrchlice. 2007 dp.

Soubory
jana-rehakova-dp-2007.pdf
Anotace
Hlavní náplní diplomové práce je zaměření vztažných bodů přehradní sítě Vrchlice. Zaměření proběhlo ve dvou etapách. Obě etapy měření byly vyrovnány, zhodnoceny a porovnány s předcházejícími etapami. Na základě výsledků byla posouzena stabilita sítě. Součástí diplomové práce bylo dále vytvoření nových pozorovacích bodů pomocí odrazných fólií, které byly nalepeny na těleso hráze. Zaměření na tyto body bylo zhodnoceno z hlediska dosažené přesnosti. Na základě toho je možno rozhodnout o využití odrazných fólií jako kontrolních bodů v dalších etapách.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2007-06-19
Title
Measurement and Analysis of the dam-network Vrchlice
Annotation
The main thesis of diploma is the measurement of reference points of the Dam-Network Vrchlice. The measurement was carried out in two stages. Both of the stages were adjusted and then compared with previous measurement. The stability of the network points was evaluated based on the results. The next part of the diploma was to create new observation points from reflecting foils, which were stuck on the body of the dam. The measurement by means of the foils was evaluated in the aspect of attained accuracy. On the basis of attained accuracy it can be decided the posibility of utilization of reflecting foils as check-points in the folowing monitoring.

Pavel Soukup. Určování objemu zemních prací. 2007 dp.

Soubory
pavel-soukup-dp-2007.pdf
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá určováním objemu zemních prací. V první části jsou obecně popsány způsoby určování objemů a možnosti jejich použití. Druhá část se věnuje vlastnímu měření. Obsahuje popis měření, výpočtů a porovnání výsledků z hlediska přesnosti a časové i ekonomické náročnosti.
Vedoucí
Ing. Václav Čech
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2008-06-23
Klíčová slova
objem zemních prací, porovnání metod, časová náročnost, ekonomická náročnost
Title
Determination of Ground Works Cubature
Annotation
This dissertation deals with the determination of ground works cubature. In the first part are described some ways of determination cubature and possibilities of their usage. The second part treat of measurement. It contains the description, process of measurement, comparing of results in term of accuracy, time and economics calculation.
Keywords
determination of ground works cubature, method comparing, time calculation, economics calculation

Jakub Vacátko. Geodetické sledování dynamického chování lehké mostní konstrukce. 2007 dp.

Soubory
jakub-vacatko-dp-2007.pdf
Anotace
Diplomová práce se zabývá dynamickým sledováním lehké zavěšené mostní konstrukce metodou družicové geodézie (GPS NAVSTAR) a prostorovou polární metodou, za využití robotizované totální stanice. V práci je uveden konkrétní experiment, konaný na lávce přes řeku Berounku v Radotíně. Je zde popsán způsob zpracování získaných dat a jejich porovnání s výsledky výpočtu dynamického modelu.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2008-01-16
Title
Geodetic Monitoring of The Dynamic Behavior of The Light-Weight Cable-Bridge
Annotation
The main point of my diploma thesis is dynamic monitoring of the light suspension bridge construction using method of satelite geodesy (GPS NAVSTAR) and using spatial polar method (robotic total station). This work showes experiment practised on foot bridge across the river Berounka in Radotín. Here is described the wayof processed gained data and their compare with results from the dynamic model.

Václav Vraný. Určení tvaru komunikace - porovnání geodetických metod. 2007 dp.

Soubory
vaclav-vrany-dp-2007.pdf
Anotace
Účelem této diplomové práce je porovnání geodetických metod, s nimiž lze zaměřit a určit tvar komunikace. Těmito použitými metodami bylo laserové skenovací systémy (Leica HDS 3000 – s. . p838), Riegl LMS - Z420i – s. . 999477), nivelace (Sokkia SDL2 - v. . 102261) a klasická geodetická metoda (Sokkia SET 3030 R3 - v. . 141277). Dále u každé metody určit dosažené přesnosti, styl práce, vyhodnocení, časovou a finanční náročnost atd.
Vedoucí
Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2008-01-16
Title
Determination of Road Shape - Comparision of Geodetic Methods

filip-antos-dp-2006.pdf

kamila-drnovcova-dp-2006.pdf

jiri-krejci-dp-2006.pdf

martin-matej-dp-2006.pdf

katerina-meclova-dp-2006.pdf

rudolf-urban-dp-2006.pdf

jan-zit-dp-2006.pdf

jiri-kratochvil-dp-2005.pdf

bohumil-kuba-dp-2005.pdf

martin-landa-dp-2005.pdf

pavla-steinigerova-dp-2005.pdf

jan-vavroch-dp-2005.pdf

karina-vrankova-dp-2005.pdf

jiri-cajthaml-dp-2004.pdf

adam-fiala-dp-2004.pdf

lucie-merthova-dp-2004.pdf

Markéta Pokorná. Aplikace bathymetrie. Porovnání různých typů sonarových měření. 2004 dp.

Soubory
marketa-pokorna-dp-2004.pdf
Vedoucí
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Oponent
Second Supervisor: Prof. Günter Seeber, University of Hannover
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Poznámka
Second Supervisor: Prof. Günter Seeber, University of Hannover
Title
EM 2000 Microbathymetric and HYDROSWEEP DS-2 Bathymetric Surveying – a Comparison of Seafloor Topography at Porcupine Bank, west of Ireland
Annotation
One of the latest discoveries in the world oceans are carbonate structures in the North-East Atlantic. In the frameworks of several European projects, the research vessel POLARSTERN and underwater robot VICTOR 6000 were engaged to explore these areas. The data described in this thesis were collected during the expedition ARK XIX/3 between 16 - 19th June 2003. Bathymetric and microbathymetric data in parts of the Pelagia Province, located on the northern Porcupine Bank, west of Ireland, were measured with two multibeam sonar systems deployed at different distances from the bottom. The four compared models come from a KONGSBERG SIMRAD EM 2000 multibeam sonar system and an ATLAS ELEKTRONIK HYDROSWEEP DS-2 multibeam sonar system. After necessary corrections of the data, digital terrain models were created, subtracted and correlated using appropriate software. This thesis begins with a description of the historical background of bathymetry, followed by a description of the principles of navigation and underwater navigation, inertial navigation systems, and the calibration of these systems. Systematic errors will be pointed out. It examines the measurement principles of the echo sounders used on the ARK XIX/3a expedition and accompanying necessary procedures, such as CTD measurements. A discussion of how the data are processed from raw data to edited results, and the effects of the errors, follows. One chapter is dedicated to a comparison and interpretation of the data. Sidescan, mosaic and PARASOUND data from the Hedge and Scarp Mounds are introduced as complementary information.

miroslav-vacek-dp-2004.pdf

lukas-zifcak-dp-2004.pdf

josef-bartek-dp-2003.pdf

petr-turczer-dp-2003.pdf

radek-chromy-dp-2000.pdf

Jiří Veselý. Výpočet přibližných souřadnic v C++. 1999 dp.

Soubory
jiri-vesely-dp-1999.pdf
Anotace
Implementace obecného algoritmu výpočtu přibližných souřadnic v zeměměřictví.
Vedoucí
Doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Klíčová slova
přibližné souřadnice, zeměměřictví, C++
Title
Computation of approximate coordinates in C++
Annotation
Implementation of general algorithm for computing approximate coordinates in surveying.
Keywords
approximate coordinates, surveying, C++

Ing. Jan Řezníček, Ph.D.. Nový způsob měření distorze objektivu. 2014 dis.

Soubory
jan-reznicek-dis-2014.pdf
Anotace
Ve fotogrametrii se provádí měření na snímcích, získaných optickým zobrazovacím systémem (kamerou). Aby bylo dosaženo požadované přesnosti měření, je nutná geometrická kalibrace tohoto systému. Tato práce prezentuje novou metodu pro měření distorze objektivu, která je založena na využití dírkového objektivu známého tím, že zobrazuje bez distorzí. Distorze je měřena na základě porovnání dvou snímků kalibračního pole, kde první snímek byl pořízen dírkovým objektivem a druhý proměřovaným čočkovým objektivem. Navržená metoda je výhodná zejména tím, že při výpočtu distorze se neuplatňují jiné parametry a tedy nedochází ke korelacím mezi nimi. Většinou se jedná o parametry vnější orientace kamery, které korelují s hlavním snímkovým bodem. Navržená metoda je dále výhodná tím, že terče kalibračního pole nemusí být zaměřeny. Tato práce popisuje v první části novou metodu po teoretické stránce a v druhé části prezentuje experimenty, které potvrzují správnost navržené metody.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Prof. Dr.-Ing. habil Thomas Luhmann
Oponent
Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Oponent
Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-05-26
Klíčová slova
Fotogrammetrie, Počítačové vidění, Kalibrace kamery, Distorze objektivu, Dírkový objektiv
Title
Method for Measuring Lens Distortion
Annotation
In photogrammetric applications, a measurements are conducted on images given by an optical imaging systems (cameras). In order to ensure the demanded accuracy, those cameras has to be well calibrated geometrically. A new method for measuring glass lens distortion based on using distortion-free pinhole lens is proposed, where the measure of the distortion progress is derived by comparing two images of the calibration field given by pinhole lens and glass lens. Such a simple procedure of lens calibration is advantageous as no additional parameters, that could influence the reliability of the estimation, have to be considered. Those additional parameters are usually the elements of exterior orientation which in certain camera component configurations highly correlates with the lens distortion characteristics. Furthermore, such an approach based on measuring relative values given by the comparison of two images do not require absolute position of the calibration field targets which reduces additional sources of error given by target surveying. Particularly, the lens distortion variation induced by change in magnification or aperture can be easily obtained. The proposed method for measuring lens distortion is applied in an experimental investigation leading to the confirmation of the validity of the theoretical development. The result of the investigation derives a promising new possibility for accurate lens calibration
Keywords
Photogrammetry, Computer vision, Camera calibration, Lens distortion, Pinhole lens

Ing. Petr Voldán. Použitelnost webových mapových aplikací. 2014 dis.

Soubory
petr-voldan-dis-2014.pdf
Anotace
Použitelnost je jednou z klíčových vlastností produktu, která určuje jeho využití, rozšířenost a také finanční návratnost. Tato práce se soustředí na použitelnost uživatelských rozhraní webových mapových aplikací. Zkoumána byla problematika vyhledávání a ovládání mapového podkladu. Současně výzkum sledoval, jestli věk významným způsobem ovlivňuje interakci mezi uživatelem a systémem. V rámci řešení cílů bylo provedeno testování použitelnosti předních mapových aplikací a byly spuštěny dva online experimenty, kterých se účastnilo více jak 600 respondentů. Výsledky ukazují, že 90 % uživatelů používá pro posun mapového podkladu metodu drag & drop, ale pouze 41% používá skrolovací kolečko pro změnu úrovně zoom. Uživatelé starší 50 let jsou při řešení úkonů přibližně o 40 % pomalejší než skupina mladších uživatelů, ale dosahují srovnatelné přesnosti a úspěšnosti. Textové popisky a fotografie hledaných objektů byly určeny jako hlavní faktory, které ovlivňují relevanci výsledků vyhledávání.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Oponent
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Oponent
Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-11-27
Klíčová slova
Použitelnost, uživatelské rozhraní, mapová aplikace, web
Title
Usability of web map applications
Annotation
Usability is the key part of every product that determines its use, efficiency or the recovery of investment. This thesis is focused on the usability and user interfaces of web mapping applications. The controlling of map field and presentation of the search results were also examined. Another research goal was to investigate the effect of the age of the user on the interaction between them and the system. The usability evaluation was conducted for leading web mapping sites and two online experiments were performed. More than 600 participants were involved in the above mentioned experiments. The results indicate that 90 % users use drag & drop method for panning of the map but only 41 % of them use the scroll wheel to change the zoom-level of the map. It was found out that the elderly have worse performance than younger adults (about 40 % slower) but they are able to conduct tasks with the same accuracy as younger adults. Text labels and photographs of the object to be searched are the main factors that influence the relevance of the search results.
Keywords
Usability, user interface, mapping application, web

Ing. Martine Landa. Vektorová architektura systému GRASS GIS. 2013 dis.

Soubory
martin-landa-dis-2013.pdf
Anotace
Disertační práce se zabývá problematikou topologické správy 2D a 3D vektorových dat v geografických informačních systémech (GIS). V rámci práce byly navrženy a realizovány změny ve vektorové architektuře desktopového open source GIS nástroje GRASS, s cílem zlepšení její interoperability a začlenění podpory pro topologickou správu 3D vektorových dat. Interoperabilita je řešena ve dvou rovinách. Kromě integrace knihovny OGR umožňující čtení a zápis vektorových dat v nejrůznějším GIS formátech je zásadním příspěvkem rozšíření vektorové architektury o nativní podporu geodatabáze PostGIS, včetně topologické správy vektorových dat. V souvislosti s vývojem 3D vektorového GIS byl navržen topologický model pro 3D vektorová data a implementován ve vektorové architektuře systému GRASS. Dále byly do systému GRASS začleněny nové nástroje pro práci s 3D vektorovými daty. Mezi vedlejší aplikační výstupy práce lze zařadit implementaci podpory pro výměnný formát Informačního systému katastru nemovitostí v knihovně OGR, návrh a realizaci nové generace grafického uživatelského rozhraní systému GRASS, včetně specializovaných nástrojů orientovaných na práci s 2D a 3D vektorovými daty, a konsolidaci správy metadat ve vektorové architektuře systému GRASS.
Vedoucí
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Oponent
Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Oponent
Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Oponent
Ing. Jiří Poláček, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-09-27
Klíčová slova
vektorová architektura, GRASS, GIS
Title
GRASS GIS Vector Architecture
Annotation
The doctoral thesis deals with 2D and 3D topological vector data processing in geographical information systems (GIS). Within the thesis have been implemented improvements in the open source GRASS GIS vector architecture with a goal to increase its interoperability and to support topological management of 3D vector data. Interoperability has been investigated in two different approaches. The OGR interface introduces to GRASS GIS ability to read and write vector data in various GIS formats. Newly designed native PostGIS interface allows to process and manipulate vector data stored in the open source geospatial database PostGIS including topological access to the data. Within the 3D vector GIS development has been designed a topological model for 3D vector data and later also implemented in the GRASS vector architecture. This part also covers newly designed GRASS tools for processing 3D vector data. The thesis also deals with support of the Czech Cadastral Exchange Data Format in the OGR library, design and implementation of the new GRASS graphical user interface focused on 2D and 3D vector data processing, and also with the metadata management in the GRASS vector libraries.
Keywords
vector architecture, GRASS, GIS

Josef Sebera. Příspěvky ke kombinaci družicové altimetrie a gradientometrie. 2013 dis.

Soubory
josef-sebera-dis-2013.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá základními nástroji k určování parametrů gravitačního pole Země, tzv. geopotenciálních koeficientů, založených na aparátu sférických a elipsoidálních harmonických funkcích. Pro sestavení lineárního modelu jsou použity rotované Hotineho rovnice, které umožňují zpracovat libovolně v prostoru orientované kartézské derivace gravitačního potenciálu (komponenty Eötvösova tensoru nebo vektoru zrychlení). Pro účely zpracování pozemních dat je optimalizován výpočet Legendreových funkcí druhého druhu v rámci Jekeliho renormalizace pomocí transformace hypergeometrické části této funkce. Příslušná numerická ověření navržených algoritmů jsou u obou harmonických reprezentací provedena jak ve spektrálním, tak prostorovém vyjádření.
Vedoucí
prof. Jan Kostelecký
Oponent
Doc. Juraj Janák
Oponent
Dr. Petr Holota
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Klíčová slova
geopotenciál, sférické a elipsoidální harmonické funkce, Hotineho rovnice, hypergeometrická funkce
Title
Contributions to a combination of satellite altimetry and gradiometry
Annotation
The thesis gives an overview of basic tools for determining the gravitational field parameters (geopotential coefficients) using spherical and ellipsoidal harmonic functions. The linear model consists of the rotated Hotine equations that can be applied to various Cartesian derivatives of the gravitational potential like the components of the Eötvös tensor or the acceleration vector. In order to use terrestrial data a computation of the associated Legendre functions of the second kind is optimized with help from the transformation of the hypergeometric series within Jekeli's renormalization. The numerical verification of most algorithms is provided in the spectral as well as in the spatial domain.
Keywords
geopotential, spherical and ellipsoidal harmonic functions, Hotine's equations, hypergeometric function

Václav Smítka. Přesnost 3D skenovacích technologií v geodézii a možnosti jejího zvyšování. 2013 dis.

Soubory
vaclav-smitka-dis-2013.pdf
Anotace
Disertační práce se zabývá problematikou laserového skenování v oblasti inženýrské geodézie. Konkrétně se práce zabývá hodnocením přesnosti této měřické metody v dílčích krocích procesu pořizování a zpracování dat. Testována byla přesnost dálkoměrů vybraných laserových skenovacích systémů a také přesnost určení polohy různých typů vlícovacích bodů, včetně jednoho nově navrženého a vytvořeného v laboratoři na Katedře speciální geodézie. Stěžejní část práce se zabývá návrhem dvou metod redukce šumu z dat laserového skenování. V práci jsou popsány algoritmy, na jejichž principech obě metody fungují, obslužné softwary, které byly pro využití metod vytvořeny a také rozsáhlé testování využitelnosti obou metod v praxi.
Vedoucí
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Oponent
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Oponent
doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-02-25
Klíčová slova
Laserové skenování, inženýrská geodézie, přesnost, dálkoměr, vlícovací bod, redukce šumu
Title
Accuracy of 3D scanning technology in the field of surveying and possibilities of increasing
Annotation
This dissertation deals with the problems of laser scanning in the field of engineering surveying. Specifically, the work deals with the evaluation of the accuracy of this surveying methods in partial steps of the process of data acquisition and data processing. Accuracy of the distancemeters of the selected laser scanning systems were tested as well as accuracy of the position determination of various types of control points, including one newly designed control point that were developed in the laboratory of the Department of Special Geodesy. The main part deals with two methods of the noise reduction from the laser scanning data. The thesis describes the principles and algorithms that both methods work on, utility softwares which were developed for the use of the methods, and also extensive usability testing of both methods in practice.
Keywords
Laser scanning, engineering surveying, accuracy, distancemeter, control point, noise reduction

Pavel Třasák. Simulace, modelování a statistické zpracování geodetických měření. 2013 dis.

Soubory
pavel-trasak-dis-2013.pdf
Anotace
Disertační práce svým tématem spadá do oblasti inženýrské geodézie, a to konkrétně do oblasti zpracování geodetických měření. Práce popisuje navrhované komplexní řešení zpracování a vyhodnocení velmi přesných klasických terestrických geodetických měření. Tato měření jsou tvořena objemnými soubory opakovaně měřených hodnot vodorovných směrů, zenitových úhlů a šikmých délek, která jsou pořizována při zaměření lokálních prostorových geodetických sítí menších rozměrů. Jedná se o přesná geodetická data, u kterých je předpokládáno vysoké množství nadbytečných měření. Celkové řešení v sobě zahrnuje množství dílčích zpracovatelských úkonů a metod, které jsou v této práci podrobně teoreticky popsány, zhodnoceny a začleněny do funkčního autorského softwarového nástroje, který je přílohou disertační práce. Představovaný zpracovatelský postup se zaobírá automatizovaným vyhledáváním, kontrolou a analýzou geodetických měření získávaných z načítaných surových měřických zápisníků. Načítaná data jsou patřičně upravována a vyhodnocována ve formě vyrovnaní volné prostorové geodetické sítě při splnění podmínky metody nejmenších čtverců. Zvláštní pozornost je věnována automatické detekci a testování měřických skupin, automatické detekci prostorové geodetické sítě, její apriorní analýze a jejímu vyrovnání při vyloučení odlehlých hodnot a hrubých chyb měření. V práci je popisován návrh detekční metody založené na hodnocení oprav hodnot geodetických veličin určených z robustního vyrovnání. Robustní vyrovnání geodetických měření je realizováno pomocí robustního odhadu vycházejícího z metody maximální věrohodnosti, tzv. M-odhadu. Součástí návrhu je i rozsáhlé testování stability a účinnosti navrhované metody vycházející z principu umělého počítačového modelování geodetických měření.
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.
Oponent
doc. Ing. Josef Vitásek,CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-02-25
Klíčová slova
Zpracování geodetických měření, Vyrovnání metodou nejmenších čtverců, Robustní vyrovnání, M-odhad, Detekce odlehlých hodnot
Title
Simulation, modelling and statistical processing of geodetic measurements
Annotation
Topic of this thesis belongs to the field of engineering surveying, specifically to the field of processing of geodetic measurements. The thesis describes the proposed complex solution for processing and assessment of highly accurate classic terrestrial geodetic measurements. These measurements are composed of large-volume data sets of repeatedly measured slope distances, horizontal directions and zenith angles and made by terrestrial surveying of local spatial geodetic network of smaller size. These data sets are characterized by large number of redundant measurements. The overall complex solution includes a number of partial processing operations and methods, which are theoretically described, assessed and used in the development of original software application. The software application is attached to the thesis. Presented processing procedure deals with automatic detection, checking and analysis of geodetic measurements, which are loaded form input raw measurement data files. Loaded measurements are processed as measurements of free geodetic network by least squares adjustment. Particular attention is paid to the automatic detection and testing of sets of measurements, automatic detection of spatial geodetic network, its analysis and adjustment with the exclusion of outliers and gross errors of measurement. The thesis describes proposed outliers detection method, which is based on the evaluation of measurement residuals computed by robust adjustment. The robust adjustment is realized by robust maximum likelihood estimators (called M-estimators). The thesis includes an extensive testing of stability and efficiency of proposed detection method. This testing is based on the synthetic computer modelling of terrestrial geodetic measurements.
Keywords
Processing of geodetic measurement, Least squares adjustment, Robust adjustment, M-estimator, Detection of outliers

Markéta Pokorná. Odhady tloušťky mořského ledu ve Weddellově moři pomocí laserové altimetrie a mikrovlnné radiometrie. 2012 dis.

Soubory
marketa-pokorna-dis-2012.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá odhadem tlouštěk mořského ledu ze satelitních dat a jejich změnami v oblasti Weddellova moře v letech 2003-2008, v Antarktidě. Průměrné tloušťky mořského ledu se pohybují v rozmezí od 1.64 do 2.28 m mezi únorem a březnem 2003 – 2008, od 1.39 do 1.78 m mezi květnem a červnem 2004 – 2006, a v rozmezí od 2.49 do 3.11 m mezi listopadem a prosincem 2003 – 2007. Mapy tlouštěk mořského ledu odrážejí opakující se roční období, v němž lze viditelně rozeznat ztenčování a ubývání mořského ledu od jara do podzimu a jeho zesilování a přibývání od podzimu do zimy. Rozložení tlouštěk mořského ledu v histogramech je podobné s výsledky publikovanými v Yi et al. (2011), což je povzbudivé.
Vedoucí
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Oponent
Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DsSc.
Oponent
Prof. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
mořský led, polární výzkum, dálkový průzkum, sníh, freeboard, rozbředlá vrstva, geoid, výška mořské hladiny, ICESat, Antarktis
Title
Sea ice thickness estimates in the Weddell sea using laser altimetry and microvawe radiometry
Annotation
This thesis deals with the estimation and changes of sea ice thickness in the area of Weddell Sea, Antarctica, based on the satellite data. The mean sea ice thicknesses range from 1.64 to 2.28 m between February and March 2003 – 2008, from a thickness of 1.39 to 1.78 m between May and June 2004 – 2006, and from a thickness of 2.49 to 3.11 m between October and November 2003 – 2007. Repeating seasonal cycles are reflected in the maps with a thinning of the sea ice from spring to autumn and its thickening from autumn to winter. Gratifyingly, the histograms of sea ice thickness distributions produced by these analyses are strikingly similar to those in the most recent publication of Yi et al. (2011).
Keywords
sea ice, polar research, remote sensing, snow, freeboard, slush layer, geoid, sea surface height, ICESat, Antarctica

Ing. Jiří Preisler. Prostorový informační systém památkového objektu. 2012 dis.

Soubory
jiri-preisler-dis-2012.pdf
Anotace
Předkládaná disertační práce se věnuje problematice návrhu aplikace pro kompletní správu prostorového informačního systému památkového objektu. Nastiňuje současný stav uvedené problematiky u nás i ve světě a shrnuje základní požadavky na aplikaci, která bude sloužit pro zpracování, udržování i prezentaci celého systému. Ukazuje také základní možnosti technického řešení celé aplikace a předkládá doporučení pro její realizaci. Praktickým výstupem práce je vytvořený funkční vzorek aplikace dle prezentovaných doporučení. Součástí práce jsou také ukázky použití vytvořené aplikace na skutečných prostorových objektech. Prezentováno je zpracování jednoduchého testovacího objektu i skutečné využití aplikace v praxi. Konkrétně pak zpracování části Karlova mostu v Praze a celé mostní konstrukce mostu Delal v Irácké oblasti a městě Zakho.
Vedoucí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Oponent
Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.
Oponent
Ing. Václav Slaboch, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-03-29
Klíčová slova
3D, prostorový, informační systém, silentCube, památky, fotogrammetrie, model, most, dokumentace, Delal, Zakho, Karlův most
Title
Spatial information system for heritage site
Annotation
The presented dissertation is concerned with problems of the application proposal for the complete management of the spatial information system designed for historical monuments and buildings. It outlines the current state in this field in the Czech Republic as well as other countries and summarizes elementary requirements on the application which will be used for processing, maintenance and presentation of the whole system. It also shows basic options of the technical solution for the whole application and presents a proposal for its implementation. The practical outcome of the work consists in the functional application sample in accordance with the presented proposal. Samples of the application used on actual spatial objects are also a part of the work. In this thesis there are presented both the processing of a simple testing object and the real use of the application in the practice, i.e. processing of a part of the Charles´ Bridge and the whole bridge construction of Delal Bridge in the town of Zakho in the Iraqi area.
Keywords
3D, three-dimensional, information system, silentCube, historical monuments, photogrammetry, model, bridge, documentation, Delal, Zakho, Charles bridge

Ing. Jiří Bartoš. Geodata a metadata ISKN v prostředí INSPIRE. 2011 dis.

Soubory
jiri-bartos-dis-2011.pdf
Anotace
Disertační práce se zabývá testováním INSPIRE datových specifikací na datech katastru nemovitostí. V rámci této práce byl navržen a realizován systém publikační databáze, který slouží jako zdroj dat pro poskytování národních webových mapových služeb i pro poskytování služeb INSPIRE (vyhledávací, prohlížecí, stahovací). Součástí tohoto nového systému je subsystém, který udržuje tento systém v souladu s aktualizacemi centrální databáze ISKN. Dále je systém autorem rozšířen o funkcionalitu hledání různých typů chyb ve zdrojové databázi a subsystém umožňující práci s budoucím stavem. Součástí práce je též ukázka systémů jiných autorů, které pracují s daty tohoto nového systému.
Vedoucí
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Oponent
Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Oponent
Doc. Ing. Václav Čada, Csc.
Oponent
Ing. Jiří Poláček, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2011-04-01
Klíčová slova
ISKN, GML, INSPIRE, RÚIÁN, ČÚZK
Title
Geodata and metadata ISCRE in INSPIRE environment
Annotation
The doctoral thesis deals with testing of INSPIRE data specification on Czech Real Estate data. Within the scope of this thesis a complete system “publication database” was designed and developed. This system is being used for both: national web mapping services and INSPIRE services (Discovering, Viewing, Downloading).The subsystem that keeps data in accord with ISCRE (Informational System of Czech Real Estate) is also part of this thesis. Other extensions created by the author of this thesis are: An Subsystem for searching different errors in source database (ISCRE) and other subsystem that brings support for incoming data (future state of Real Estate). Extensions of others authors are also mentioned at the end of this thesis.
Keywords
ISCRE, GML, INSPIRE, ISCTE, COSMC

Jaroslav Nágl. Příspěvek k budování S-JTSK/05. 2010 dis.

Soubory
jaroslav-nagl-dis-2010.pdf jaroslav-nagl-dis-2010.zip
Anotace
Disertační práce se věnuje geocentrickému systému ETRS, rovinnému S-JTSK a cestě k systému, který je definován geocentrickými a rovinnými souřadnicemi, mezi nimiž existuje jednoznačný matematický vztah. Tento systém je nazýván S-JTSK/05. Na rozdíl od systému S-JTSK/95, který vznikl transformací z S-42/83 do ETRF-89, vznikl systém S-JTSK/05 výhradně na základě měření technologií GNSS a případně klasickými pozorováními. Ideovou koncepci tvorby takového systému navrhl v 90. letech 20. století prof. M. Cimbálník – viz např. [3]. Hlavní náplní práce je nalezení nejvhodnější interpolační metody pro definici vztahu mezi systémy S-JTSK a S-JTSK/05, kterého je možné využít pro vzájemný převod souřadnic a jako součást transformačního softwaru mezi ETRS a S-JTSK. Vzájemný vztah je definován dostatečně hustým polem bodů v pravidelné čtvercové síti, jejíž uzly jsou získány interpolační metodou. Pro nalezení nejvhodnější metody je testováno celkem devět interpolačních metod a výsledky jsou zobrazeny formou izočar rozdílů. Aby bylo možné si tyto mapy prohlédnout ve větším rozlišení a přímo porovnat s pohledovými mapami ve 3D, jsou obrázky zařazeny i do příloh této práce.
Vedoucí
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Title
Contribution to Development of S-JTSK/05

bronislav-koska-dis-2009.pdf

radek-chromy-dis-2008.pdf

tomas-jirikovsky-dis-2008.pdf

petr-soucek-dis-2008.pdf

Jiří Cajthaml. Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění starých map. 2007 dis.

Soubory
jiri-cajthaml-dis-2007.pdf
Anotace
Disertační práce se zabývá problematikou digitalizace a následného zpřístupnění starých map na Internetu. V oblasti digitalizace starých map jsou výstupem práce navržené parametry skenování. V oblasti georeferencování (souřadnicového umístění) jsou doporučeny stupy pro jednotlivé typy starých map. Pro prezentování map na Internetu jsou doporučeny různé technologie, důraz je kladen na webové mapové servery a využití webových mapových služeb pro distribuci dat. Praktickým výstupem práce jsou prototypy webových aplikací a pomocí WMS zpřístupnìná data II. vojenského mapování Rakouska-Uherska pro území ČR nebo Müllerovy mapy Čech.
Vedoucí
prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Oponent
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Oponent
doc. Ing. Václav Čada, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2007-10-25
Klíčová slova
staré mapy, georeferencování, digitalizace, mapový server, webové mapové služby
Title
New technologies for old maps processing and their accessibility
Annotation
The doctoral thesis deals with digitizing and enabling of access to old maps on the Internet. As a result in the field of digitizing appropriate parameters of old maps scanning were recommended. Procedures of proper georeferencing of all types of old maps were recommended. For old maps Internet presentation many types of technologies could be used. Web map servers and web map services are accented in the thesis. Practical outputs of the thesis are prototypes of web map applications and through WMS accessible data of 2nd military mapping survey of Austria-Hungary Empire. Another data accessible through designed application is Müller's map of Bohemia.
Keywords
old maps, georeferencing, digitizing, map server, web map services

tomas-kubin-dis-2006.pdf

petr-doubrava-dis-2005.pdf

Martin Jeřábek. Využití paralelních výpočtů v geodézii. 2002 dis.

Soubory
martin-jerabek-dis-2002.pdf
Anotace
Využití standardních PC s operačním systémem Linux propojených sítí jako distribuovaného počítače využitelného prořešení výpočetně náročných úloh (ať již z hlediska výpočetní náročnosti algoritmu, nebo z hlediska velkého objemu dat). Jedním z příkladů je řešení robustní statistické metody Least Trimmed Squares (LTS).
Vedoucí
Doc. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Oponent
Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Oponent
Ing. Cyril Ron, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2002-03-21
Klíčová slova
paralelní výpočty v geodézii, robustní statistické metody, least trimmed squares (LTS)
Title
Applications of parallel computing in geodesy
Annotation
The use of common PCs with Linux operating system connected to a network as a distributed parallel computer usable for solving computationally demending or time-consuming tasks (whether with aspect of computationally demanding algorithm or with aspect of large data volume). One of presented examples is a solution of robust statistical method Least Trimmed Squares (LTS).
Keywords
parallel compuing in geodesy, robust statistical methods, least trimmed squares (LTS)

Petr Bezděka. Testování ArcGIS Runtime SDK pro Qt. 2015 bp.

Soubory
petr-bezdeka-bp-2015.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je praktické ověření možností využití ArcGIS Runtime SDK pro Qt v prostředíMSWindows a Linux. Tato bakalářská práce obsahuje krátké seznámení s Qt, zmíněny jsou také další knihovny vyvíjené společností ESRI v rámci projektu ArcGIS for Developers. Testování knihovny pro Qt je zacíleno na její instalaci a probíhá pod základní licencí Devoleper. V rámci testování jsou rozebrány různé způsoby načítání mapových podkladů do vyvíjených aplikací. Možnosti knihovny ArcGIS Runtime SDK pro Qt jsou demonstrovány na vybraných ukázkových příkladech napsaných v deklarativním vysokoúrovňovém skriptovacím jazyku QML.
Vedoucí
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Oponent
Ing. Martin Landa, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
ArcGIS for Developers, ArcGIS Runtime SDK pro Qt, Qt Creator, QML
Title
Testing ArcGIS Runtime SDK for Qt
Annotation
Goal of work is practical verification of using possibilities ArcGIS Runtime SDK for Qt in MS Windows and Linux. It contains short familiarization with Qt, there are included others libraries produced by ESRI within ArcGIS Developers project. Testing library for Qt is focused around instalation and it works with license Developer. There are explained several way of loading maps for apps. Possibilities are demonstrated on selected examples coded in QML.
Keywords
ArcGIS for Developers, ArcGIS Runtime SDK for Qt, Qt Creator, QML

josef-brouce-bp-2015.pdf

Josef Brouček. Ověření metod pro určení výšky a sklonu terénu. 2015 bp.

Soubory
josef-broucek-bp-2015.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je ověřit vybrané metody využívané pro určování sklonitosti terénu a následně porovnat přesnosti těchto metod. Nejprve byla provedena rekognoskace, při které byl vypracován návrh dočasně stabilizovaných bodů, a na základě toho bylo vytvořeno dané bodové pole. Dále bylo provedeno zaměření těchto bodů, ze kterých se vycházelo pro měření tachymetrie. Na závěr bylo zaměřeno území sklonoměrem a byla převzata data DMR 4G z ČUZK. Z těchto dat byly vytvořeny rastrové DMT a porovnány mezi sebou.
Vedoucí
Ing. Karel Benda , CSc.
Oponent
Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
DMT, LLS, BPEJ, GNSS, ArcGis
Title
Verification of methods for determining height and slope of the terrain
Annotation
The objective of the Bachelor thesis is to verify the chosen methods used for the determination of slope and then compare the accuracy of these methods. First was conducted reconnaissance, during which the draft temporarily stabilized points drew up and the point field was subsequently created. Then the focus points were made and served for the tacheometric measurement. The area was surveyed with inclinometer,the data describing DMR 4G were gained from ČÚZK. We have created raster DMT using these data and compared them with each other.
Keywords
DMT, LLS, BPEJ, GNSS, ArcGis

Lukáš Calda. Porovnání souřadnic určených z měření GNSS a protínáním zpět z měřených směrů. 2015 bp.

Soubory
lukas-calda-bp-2015.pdf lukas-calda-bp-2015.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti souřadnic určených metodou GNSS a souřadnic určených metodou protínání zpět z měřených směrů.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Globální Navigační Satelitní Systém, vyrovnání MNČ, měření vodorovných směrů, Leica TPS 1202
Title
Comparsion of coordinates determined from the GNSS measurements and resection from measured directions
Annotation
This paper concentrates on comparing the accuracy of coordinates determined using the GNSS method and the accuracy of coordinates determined using the method of resection from the measured directions.
Keywords
Global Navigation Satellite System, method of least squares, measurment of horizontal direction, Leica TPS 1202

Lukáš Chmelař. Tvorba silniční sítě v digitálních mapách pro autonavigaci. 2015 bp.

Soubory
lukas-chmelar-bp-2015.pdf
Anotace
Náplní bakalářské práce je seznámení s tvorbou digitálních map pro GPS navigaci ve společnosti NAVITEL s.r.o. - seznámené s technologií sběru podkladových dat, jejich využití a následné zpracování. Dále představení softwaru GPSMapEdit, ve kterém probíhají vešker kartografické, ale také mapařské práce představení jedotlivých kroků aktualizace silniční sítě od vektorizace a úpravě grafu silniční sítě, až po nastavení atributů a dalších parametrů linií a objektů. Práce je zakončena samotným představením aplikace Navitel Navigator a jednotlivých funkcí v aplikaci.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Mgr. Ondřej Veselý
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
GNSS, GPS, navigace, NAVITEL
Title
Creation of the road network in digital maps for navigation
Annotation
Main goal of this bachelor thesis is to introduce used technologies for digital maps creation with in NAVITEL s.r.o. company - description of initial data collection and following data post - processes. All cartographic and data collection works are done using GPSMapEdit application. This thesis describe all the steps of updating road network from basic vectorization to assigning values to special attributes of lines and other objects. In the end author presents functionality of Navitel Navigator application.
Keywords
GNSS, GPS, navigation, NAVITEL

Petr Dyrc. Možnosti využití RPAS pro katastr. 2015 bp.

Soubory
petr-dyrc-bp-2015.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití dálkově pilotovaných leteckých prostředků pro účely katastru nemovitostí. V úvodní části je představena používaná zkratka RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) pro tyto prostředky, historie a jejich klasifikace. Je popsána příprava, plánování a praktické provedení letové mise a seznámení s použitými programy v terénu i v kanceláři při zpracování dat. V práci je představen katastr nemovitostí a jeho požadavky na přesnost měřených dat. Měřenými daty jsou fotografie z RPAS typu eBee, které jsou dále zpracované v programu Agisoft PhotoScan. Výstupem zpracovaných dat je ortofoto zájmové oblasti, které je stěžejním prvkem pro zkoumání přesnosti leteckých prostředků pro práci v katastru. V daném ortofotu jsou vyznačeny lomové body hranic a porovnány s body katastru nemovitostí. Výstupem jsou souřadnicové rozdíly a jejich procentuální statistika, díky které lze hodnotit míru využití RPAS pro katastr.
Vedoucí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Jan Řezníček, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
fotogrammetrie, katastr nemovitostí, bezpilotní prostředek, eBee, RPAS, ortofoto
Title
Usage possibilities of RPAS for cadastre
Annotation
This thesis deals with the possibilities of using remotely piloted aircraft vehicles for the purpose of cadastre. In the preface is introduced used acronym RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) for these resources, history and their classification. It describes the preparation, planning and execution of flight mission and familiarization with the used programs in the field and in the office for data processing. In the work is presented cadastre and its requirements for precision measurement data. Measured data are photos of RPAS type eBee, which are further processed in the program Agisoft PhotoScan. The output of processed data is ortofoto of interest area, which is a key element for investigate accuracy of air tools for working in cadastre. In the orthophoto are indicated main border points and compared with the cadastre. The outputs are coordinate differences and their percentage statistics, which can be used for evaluating utilization RPAS for cadastre.
Keywords
photogrammetry, cadastre, unmanned aerial vehicle, eBee, RPAS, ortophoto

Petr Florian. Zámek Duchcov - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2015 bp.

Soubory
petr-florian-bp-2015.pdf
Anotace
Bakalářská práce, zaměřená na objekt Zámek Duchcov, se zabývá zpracováním mapové a plánové dokumentace objektu, jeho okolí a panství Duchcov – Horní Litvínov, do kterého objekt spadá. Součástí práce je i stručný historický vývoj objektu a panství a fotografie zachycující historický i současný stav zámku a jeho okolí. Zpracovávanými podkladovými materiály byly císařské povinné otisky map stabilního katastru, katastrální mapy vyřazené, první vydání státní mapy odvozené (SMO-5) a další podklady. Zpracované materiály byly publikovány webovou mapovou aplikací.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Zámek Duchcov, panství Duchcov – Horní Litvínov, císařské povinné otisky, státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace
Title
Duchcov Chateau - processing of maps and plans
Annotation
This Bachelor thesis, focused on building chateau Duchcov, deals with process of mapping and design documentation of the object, its surroundings and Duchcov – Horní Litvínov manor, in which the object is included. The thesis includes also brief history of the building and domain and pictures showing historical and the current state of the Duchcov chateau and the surroundings. Processed background materials were imperial obligatory imprints of stable cadastre, cadastral maps discarded and first edition state maps derived (SMO-5) and other documents. Processed materials have been published by web mapping application.
Keywords
Chateau Duchcov, Duchcov – Horní Litvínov manor, imperial obligatory imprints of stable cadastre, state maps derived, georeferencing, vectorization

Šimon Gajzler. Zámek Sychrov - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2015 bp.

Soubory
simon-gajzler-bp-2015.pdf
Anotace
Předmětem bakalářské práce „Zámek Sychrov – zpracování mapové a plánové dokumentace“ je shromáždění a georeferencování dostupných mapových zdrojů na území panství Sychrov. Hlavními zdroji jsou císařské povinné otisky stabilního katastru a první vydání státní mapy odvozené 1 : 5000. Na závěr se práce zabývá publikováním zpracovaných mapových podkladů pomocí webové aplikace.
Vedoucí
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Sychrov, georeferencování, transformace rastru, vektorizace, císařské poviné otisky, státní mapa odvozená 1 : 5000
Title
Chateau Sychrov - processing of maps and plans
Annotation
The subject of the bachelor thesis „Sychrov castle – processing of maps and plans“ is to collect and georeference available map sources on area of Sychrov domain. The main sources are imperial obligatory imprints of stable land register and first edition of state map derived 1 : 5000. At the end, the thesis describes how to publish processed map sources via web aplication.
Keywords
Sychrov, georeferencing, raster transformation, vectorization, imperial obligatory imprints, state map derived 1 : 5000

Martina Grunerová. Automatické ostření nivelačního přístroje. 2015 bp.

Soubory
martina-grunerova-bp-2015.pdf martina-grunerova-bp-2015.zip
Anotace
Tato práce popisuje sestavení systému zajišťujícího automatické ostření nivelačního přístroje. Práce obsahuje návrh a vývoj programu, který umí vyhodnotit obraz z nivelačního přístroje a dát příkaz krokovému motoru, jenž zajistí pohyb ostřícím šroubem na nivelačním přístroji. Cílem programu je najít polohu ostřícího šroubu pro kterou je obraz zaostřen. Obraz z nivelačního přístroje je snímán pomocí Smart kamery firmy National Instuments a řídicí program je vytvořen ve vývojovém prostředí LabVIEW. Výsledný program je vykonáván přímo ve Smart kameře, která rovněž dává pokyny pro pohyb krokového motoru.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Radim Štefan
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
automatické ostření, nivelační přístroj, LabVIEW
Title
Autofocus of Levelling instrument
Annotation
This thesis describes the development of a system for automatic focusing of the leveling instrument. The thesis contains description of the design and development of the application that evaluates the image from the sight of the leveling instrument and controls the stepper motor to turn the focusing knob on the leveling instrument. Goal of the application is to find the position of the focusing knob for which the sight of the leveling instrument is focused. The image from sight of the leveling instrument is captured by the Smart camera from National Instruments and the application is developed in LabVIEW environment. Resulting application is loaded and executed in the Smart camera which also controls the position of the stepper motor.
Keywords
Autofocus, Levelling instrument, LabVIEW

Jakub Háva. Geodetické práce při výstavbě rodinného domu. 2015 bp.

Soubory
jakub-hava-bp-2015.pdf jakub-hava-bp-2015.zip
Anotace
Cílem této bakalářské práce je seznámit s geodeteckými pracemi při výstavbě rodinného domu v praxi. V první části je popsán proces od přípravy dat v kanceláři až po samotné práce v terénu. V další části je popsáno zpracování naměřených dat.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Jan Duda
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Vytyčovací síť, stavební lavička, bodové pole, GNSS, MNČ
Title
Geodetic works at the construction of the family house
Annotation
The aim of this bachelor thesis to familiarize in a practical way the geodetic work during construction of a house. The thesis is divided into two main parts - the first includes the process of preparing data in the office and then following fieldwork. The next section describes the data processing.
Keywords
Layout drawing, construction bench, the point of the field, GNSS, MNČ

David Hofman. Zhodnocení svislosti hrany výškové budovy. 2015 bp.

Soubory
david-hofman-bp-2015.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením svislosti severozápadní hrany budovy A v areálu Fakulty stavební ČVUT v Praze, vyhodnocením přesnosti měřených veličin a výpočtem a zhodnocením odklonu hrany od svislice. Dalším tématem je vliv oslunění na náklon této budovy a porovnání dvou způsobů měření.
Vedoucí
doc. Ing. Jaromír Procházka, Csc.
Oponent
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
odklon od svislice, zhodnocení přesnosti, vliv oslunění
Title
Evaluation of verticality of edge of high-rise building
Annotation
Bachelor thesis deals with evaluation of verticality of northwestern edge of the building A in the complex of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, evaluation of accuracy of measured quantities and calculation and evaluation of diversion from vertical line. Another topic is the effect of sunlight on the tilt of the building and comparison of two methods of measurement.
Keywords
deviation from vertical line, evaluation of accuracy, influence of sunlight

Jan Velíšek. Analýza přesnosti tunelového měření v UEF Josef . 2015 bp.

Soubory
velisek-jan-bp-2015.pdf
Anotace
V bakalářské práci bylo provedeno zaměření prostorové tunelové sítě, jejímž cílem byla analýza dosahované přesnosti. Experiment byl realizován v podzemním vzdělávacím zařízení Josef v Mokrsku, České republice. Prostorová síť se skládala z několika profilů, kde každý obsahoval 5 bodů, které byly signalizovány odraznými terči pro podzemní měření. Měření bylo realizováno totální stanicí z volných stanovisek situovaných mezi profily a připojeno na stabilizované body místní sítě S-Josef. Byl proveden rozbor přesnosti v programu PrecisPlanner a pro komplexní zpracování naměřených dat a vyrovnání celé sítě byl zvolen program EasyNet Dále byla měřená data vyrovnána také v programu Gama Local. Výsledky vyrovnání z obou programů byly porovnány a bylo poukázáno na výhody i nevýhody při práci s těmito programy. Dílčím výsledkem práce bylo určení přesnosti prorážky tunelu při postupném určování profilů, což bylo experimentálně ověřeno dvojím výpočtem vyrovnání při rozdílném určení fixních bodů.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban Ph.D
Oponent
Ing. Pavel Třasák Ph.D
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
rozbor přesnosti, štola Josef, vyrovnání prostorové sítě, EasyNET, GNU Gama
Title
Accuracy analysis of tuneling measurements in UEF josef
Annotation
The Bachelor thesis deals with the survey of a spatial tunnel network with the objective of analyzing the achieved accuracy. The experiment was conducted in the Josef Underground Educational Facility in Mokrsko, Czech Republic. The spatial network consisted of several profiles, each containing 5 points signalled by reflective targets for underground measurements. The measurement was carried out by the total station from free stations situated between the profiles and connected to the stabilized points of the local S-Josef network. The accuracy analysis was performed in the PrecisPlanner programme, while the Easynet programme was chosen for the complex processing of measured data and the adjustment of the whole network. Furthermore, the measured data were also adjusted in the Local Gama programme. The adjustment results from both programmes were compared and the advantages and disadvantages of working with these programmes were pointed out. A partial result of the thesis was to determine the accuracy of a tunnel breakthrough with gradual identification of profiles, which was experimentally verified by two calculations using different identifications of fixed points.
Keywords
accuracy analysis, Josef Underground, adjustment of a spatial network, EasyNET, GNU Gama

Milan Kuta. Testování a optimalizace programu pro kalibraci nivelačních latí. 2015 bp.

Soubory
milan-kuta-bp-2015.pdf milan-kuta-bp-2015.zip
Anotace
Tato práce se zabývá testováním a optimalizací GUI rozhraní programu KLPM na samostatnou kalibraci digitálních nivelačních latí. Testuje se funkčnost programu a jsou určeny přesnosti s jakými jednotlivé součásti horizontálního komparátoru určují parametry, které ovlivňují přesnost určení měřítka zkoumané nivelační latě. V práci je dále porovnávána přesnost automatické a manuální kalibrace.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Kalibrace digitální nivelační latě, laserový interferometr, digitální mikroskop, detekce linií ve snímku
Title
Testing and optimalization of levelling rod calibration program
Annotation
This bachelor thesis is focused on testing and optimizing the GUI interface of KLPM program for self-calibration of digital level rods. It tests the functionality of the program and accuracies are determined with which the components of the horizontal comparator determine the parameters which influence the accuracy of the scale of examined level rod. The paper also compared the accuracy of automatic and manual calibration.
Keywords
Digital level rod calibration, laser interferometer, digital microscope, image line detection

Adam Laža. Implementace nástroje pro interpolaci metodou přirozeného souseda do GRASS GIS. 2015 bp.

Soubory
adam-laza-bp-2015.pdf adam-laza-bp-2015.tar.gz
Anotace
The aim of this bachelor thesis is the design and the implementation of a tool for a natural neighbour interpolation in GRASS GIS 7. Previous version of GRASS GIS 6 contains such a tool as an Add-Ons package, but this module is written in Bash and with inner dependency on \emph{nn-c} library. This library contains \emph{Triangle} library which is not under the GNU GPL licence. Because of that it is not possible to add the interpolation tool into official GRASS GIS distribution.
Vedoucí
Ing. Martin Landa, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
GIS, GRASS GIS, interpolace, přirozený soused, Delaunayho triangulace, Voronoiův diagram
Title
Interpolation of tool for a natural neighbour interpolation into GRASS GIS
Annotation
The aim of this bachelor thesis is the design and the implementation of a tool for a natural neighbour interpolation in GRASS GIS 7. Previous version of GRASS GIS 6 contains such a tool as an Add-Ons package, but this module is written in Bash and with inner dependency on \emph{nn-c} library. This library contains \emph{Triangle} library which is not under the GNU GPL licence. Because of that it is not possible to add the interpolation tool into official GRASS GIS distribution.
Keywords
GIS, GRASS GIS, natural neighbour interpolation, Delaunay triangulation, Voronoi diagram

Anna Mihalovičová. Zhodnocení svislosti JV hrany výškové budovy A Fakulty stavbní. 2015 bp.

Soubory
anna-mihalovicova-bp-2015.pdf anna-mihalovicova-bp-2015.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá svislostí hrany výškové budovy A Fakulty stavební. Provádí rozbory přesnosti a určení přesnosti odklonu od svislice. Hodnotí přesnost použité metody měření podle ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.
Vedoucí
doc. Ing. Jaromír Procházka, Csc
Oponent
Ing. Pavel Sobotka
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Budova A fakulty stavebí, náklon, přesnost
Title
Evaluation of verticality of south-east edge of high-rise building A of Faculty of Civil Engineering
Annotation
This bachelor thesis follows up the verticality of the edge the high-rise building A of the faculty of civil engineering. It does analyzes of the accuracy and designation of the accuracy of the vertical diversion. It evaluates the accuracy of the applied measure method according the ČSN EN 13670 Implementation of concrete constructions.
Keywords
building A Faculty of Civil Engineering, lean, accuracy

Vojtěch Pětník. Automatická kalibrace elektrooptického dálkoměru. 2015 bp.

Soubory
vojtech-petnik-bp-2015.pdf vojtech-petnik-bp-2015.zip
Anotace
Vytvoření systému pro automatickou kalibraci elektrooptického dálkoměru totální stanice s pomocí interferometru. Propojení systému s automatizovaným pojezdem po dráze. Testování systému pro více druhů totálních stanic.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Jaroslav Braun
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
elektrooptický dálkoměr,kalibrace, totální stanice, matlab
Title
Automatic calibration of electro-optical distance meter
Annotation
Creation of electro-optical distance meter calibration system with use of interferometr. Connection of system with automatized track. System testing for different types of total stations.
Keywords
electro-optical distane meter, calibration, total station, matlab

Lukáš Středa. Zámek Ratibořice - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2015 bp.

Soubory
lukas-streda-bp-2015.pdf
Anotace
Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění a zpracování mapových a plánových podkladů týkajících se zámku Ratibořice. Zpracovány byly mapy a plány z období 19. až poloviny 20. století. Využity byly především mapy císařských povinných otisků, státní mapy odvozené SMO-5, katastrální mapy z let 1928-1953 a plánová dokumentace panství a zámku. Práce je doplněna fotografiemi zobrazujícími současný a historický stav zámku a okolí. Výsledky práce byly prezentovány pomocí webové mapové aplikace.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
zámek Ratibořice, panství Náchod, císařské povinné otisky, katastrální mapa, státní mapa odvozená, plánová dokumentace, georeferencování, vektorizace, mapová aplikace
Title
Chateau Ratibořice - processing of maps and plans
Annotation
Bachelor thesis is focused on the collection and processing of map and plan documents aimed at the Chateau Ratibořice. There were processed maps and plans of the seasons 19th to the mid-20th century. Were used mainly imperial mandatory prints maps, state maps derived SMO-5, cadastral maps from the years 1928-1953 and planning documentation of the castle and manor. The work includes photographs depicting the contemporary and historical status of the castle and its surroundings. The results of this work were presented via Web mapping applications.
Keywords
chateau Ratibořice, domain Náchod, imperial obligatory imprints, cadastral map, state map derived, planning documentation, georeferencing, vectorization, mapping application

Tomáš Suk. Měření deformací betonového nosníku III během zátěžové zkoušky. 2015 bp.

Soubory
tomas-suk-bp-2015.pdf tomas-suk-bp-2015.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá zpracováním dat pořízených při zátěžové zkoušce nosníku. Zpracování snímků probíhalo v programu PhotoModeler Scanner 6, ve kterém byly určeny souřadnice sledovaných bodů. Body určené fotogrammetricky byly porovnány s vybranými body, které byly zaměřeny v průběhu zátěžové zkoušky prostorovou polární metodou. Práce se zaměřuje na zpracování dat v programu a jejich následnou interpretaci ve formě grafů a zobrazení posunů.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Deformace, etapové měření, fotogrammetrie, průseková metoda, posuny, přetvoření, program PhotoModeler Scanner, transformace, kalibrace měřičské komory
Title
Deformation measurement of concrete beam III during a strain test
Annotation
The focus of this undergraduate thesis is the processing of data acquired during an endurance test of a girder. This data consisted of snapshots which after being imported to a PC software called PhotoModeler Scanner 6 allowed to define the desired coordinate points. The coordinate points acquired by the photogrammetry method have been compared with chosen points acquired by a spatial polar method during the endurance test. The thesis elaborates with the processing of the data in the above mentioned software and interprets them with the assistance of diagrams and the display of the shifts.
Keywords
Deformation, periodical measurement, photogrammetry, intersection photogrammetry, displacement, shift, program PhotoModeler Scanner, transformation, calibration of metric camera

David Těthal. měření deformací betonového nosníku během zátěžové zkoušky. 2015 bp.

Soubory
david-tethal-bp-2015.pdf david-tethal-bp-2015.zip
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na výpočet etapových měření charakteristických bodů na betonovém nosníku během zátěžové zkoušky a následné vyhodnocení posunů pomocí fotogrammetrického zpracování snímků doplněného o zaměření bodů pomoci totální stanice. V bakalářské práci jsou popsány další způsoby řešení této problematiky, ale zejména podrobný postup výpočtu v programu Photomodeler s následnou transformací bodů do jednotného souřadnicového systému definovaného geodeticky zaměřenou mikrosítí. Cílem této práce je zhodnotit kvalitu výsledných souřadnic bodů za použití průsekové fotogrammetrie, faktory ovlivňující její přesnost a v neposlední řadě názorně vizualizovat zjištěné posuny.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
fotogrammetrie, etapové měření, posun bodů, betonový nosník, transformace
Title
deformation measurement of concrete beam during a strain test
Annotation
This thesis is focused on the calculation of stage measuring of characteristic points on a concrete beam during stress tests and subsequent evaluation shifts using photogrammetric processing combined with polar metod using the total station. The thesis describes other effective ways of solution to this issue. But this thesis is mainly focused for detailed procedure to calculate the program Photomodeler with subsequent transformation of points into a single coordinate system defined by geodetic micro network. The aim of this study is to assess the quality of the resulting point coordinates using intersection photogrammetry, factors effecting its accuracy and visualize identified shifts.
Keywords
photogrammetry, measurement stage, shift points, concrete beam, transformation

Alexander Vachuška. Sledování deformací digitálními fotogrammetrickými metodami. 2015 bp.

Soubory
alexander-vachuska-bp-2015.pdf
Anotace
Tématem této bakalářské práce bylo monitorování deformací průhybu dřevěného nosníku a betonového vyztuženého překladu při narůstajícím zatížení. Deformace byly měřeny pomocí fotogrammetrických metod a porovnány s kontaktním měřením pomocí čtyř potenciometrů. Pokus byl prováděn v laboratořích Experimentálního centra fakulty stavební ČVUT v Praze.
Vedoucí
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Jan Řezníček, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
deformace, PhotoModeler Scanner, digitální průseková fotogrammetrie, kalibrace kamery
Title
Monitoring of deformations using digital photogrammetric methods
Annotation
The theme of this thesis was deformation monitoring the deflection of the wooden beam and reinforced concrete lintel in the increasing load. Deformations were measured using photogrammetric methods and compared with the contact measurement using four potentiometers. The experiment was done in the laboratories of Experimental centre of the Faculty of Civil Engineering in Prague.
Keywords
deformation, PhotoModeler Scanner, digital intersection photogrammetry, calibration of cameras

Patricie Vévodová. Testování automatického cílení totálních stanic na odrazné folie. 2015 bp.

Soubory
patricie-vevodova-bp-2015.pdf patricie-vevodova-bp-2015.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá testováním přesnosti automatického cílení totální stanice Trimble S8 na čtyři druhy odrazných folií a jeden odrazný hranol. Testované terče byly umístěny ve třech různých vzdálenostech a natáčeny vůči totální stanici s krokem 15° doleva a doprava. Výsledkem jsou tabulky odchylek měřených hodnot pomocí automatického cílení od hodnot z manuálního cílení.
Vedoucí
Ing. Jaroslav Braun
Oponent
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Totální stanice, geodézie, automatické cílení, odrazná folie, úhel natočení
Title
Testing of the automatic targeting of total stations on reflective foils
Annotation
This bachelor thesis focuses on testing the accuracy and precision of Trimble S8 Total Station´s automatic targeting on four types of reflective foils and one surveing prism. The targets were placed at three different distances and they were turned perpendicular to the total station with step of 15° to the left and right. The results in form of tables show measured values done by automatic targeting and their deviations from measured values done by manual targeting.
Keywords
Total station, geodesy, automatic targeting, reflective foils, angle of rotation

Jan Zachariáš. Analýza digitálního modelu terénu z leteckého bezpilotního systému. 2015 bp.

Soubory
jan-zacharias-bp-2015.pdf jan-zacharias-bp-2015.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou digitálního modelu terénu. Základem je získání dat leteckým snímkováním bezpilotního letounu. Dále tvorba digitálního modelu terénu ze získaných dat pomocí dvou softwarů a následný rozbor přesnosti na základě porovnání s měřením GNSS.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
digitální model terénu, Agisoft Photoscan, Postfligft Terra 3D, senseFly eBee, GNSS, vlícovací bod
Title
Analysis of the digital terrain model from the unmanned aerial systém
Annotation
This bachelor’s thesis analyzes the digital terrain model. The foundation is to provide data UAV aerial photogrammetry. Furthermore, the creation of a digital terrain model derived from obtained data using two software programs and subsequent analysis accuracy by comparing with GNSS measurements.
Keywords
digital terrain model, Agisoft Photoscan, Postfligft Terra 3D, senseFly eBee, GNSS, plan control point

Jana Zajícová. Digitální model terénu pro archeologické účely. 2015 bp.

Soubory
jana-zajicova-bp-2015.pdf jana-zajicova-bp-2015.zip
Anotace
V této práci jde o zpracování zadané lokality pro archeologické účely. Zpracovávají se dvě lokality (Klínec a Měchenice), které byly zaměřeny totální stanicí. Prosor mezi nimi je zpracován z dat leteckého skenvání (digitální model terénu 5. generace).
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Radek Dušek, Ph. D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2015-06-17
Klíčová slova
Atlas DMT, digitální model reliéfu 5. generace, GNSS
Title
Digital terrain model for archaeological purposes
Annotation
This work is about processing assigned locations for archaeological purpose. Two locations are proccessed (Klínec and Měchenice), which were aimed total station. Area between them is proccessed form air scanning data (digital terrain model generation 5).
Keywords
Atlas DMT, digital terrain model generation 5 , GNSS

Jana Antlová. Rekonstrukce zaniklé obce Fukov v Ústeckém kraji. 2014 bp.

Soubory
jana-antlova-bp-2014.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí zaniklé obce Fukov v Ústeckém kraji a jejím porovnáním se sousedními saskými sídly Taubenhaim, Oppach, Neusalza- Spremberg. Pro území české obce byly použity mapy stabilního katastru z roku 1843 a Státní mapa odvozená 1 : 5 000 z roku 1953 a samozřejmě současná katastrální mapa. Pro porovnání s hraničními vesnicemi byly použity saské topografické mapy Äquidistantenkarten z roku 1882 a Messtischblätter z roku 1938. Císařské otisky a saské mapy jsou georeferencovány do souřadnicového systému S-JTSK a prezentovány ve webové mapové aplikaci.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Povinné císařské otisky, stabilní katastr, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace, zaniklé obce, Fukov
Title
The reconstruction of the former village Fukov in the Usti region
Annotation
The bachelor thesis deals with the reconstruction of the former village Fukov in the Usti region and its comparison with neighboring Saxon villages Taubenhaim, Oppach, Neusalza-Spremberg. For the Czech village were used the maps of Stable Cadastre from the year 1843 and State Map 1: 5000 - derived from the year 1953 and of course the current cadastral map. For comparison with the border villages were used Saxon topographic maps Äquidistantenkarten from the year 1882 and Messtischblätter from the year 1938. Imperial Imprints of the Stable Cadastre and Saxon maps are georeferenced to the coordinate system S-JTSK and presented in a web mapping application.
Keywords
Imperial Imprints of the Stable Cadastre, Stable Cadastre, georeferencing, vectorization, Web Mapping Aplication, former villages, Fukov

Štěpán Bambula. Zámek Telč - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2014 bp.

Soubory
stepan-bambula-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem práce je dohledat a shromáždit dostupné mapové a plánové podklady pro Státní zámek Telč. Zpracování je orientováno především na historické mapy z vojenských mapování, císařské povinné otisky stabilního katastru a plánovou dokumentaci zámku. Podklady byly georeferencovány a vybrané prvky vektorizovány. Výsledky byly prezentovány pomocí webové mapové aplikace.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Krejčí
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
zámek, Telč, císařské povinné otisky stabilního katastru, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace, ArcGIS
Title
Telč Chateau - processing of maps and plans
Annotation
The aim of the thesis is to find and gather available map and plan documents for State Chateau Telc. Work is mainly focused on historical military maps, imperial obligatory imprints of the stable cadastre and documentation plans of the castle. Materials have been georeferenced and selected elements have been vectorized. The results were presented using the application.
Keywords
chateau, Telč, imperial obligatory imprints of the stable cadastre, georeferencing, vectorization, web mapping application, ArcGIS

Kateřina Bejvančická. Testování přesnosti měření gyroteodolitu MOM. 2014 bp.

Soubory
katerina-bejvancicka-bp-2014.pdf katerina-bejvancicka-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá testováním přesnosti měření gyroteodolitu a určením součtové konstanty přístroje. Testování přesnosti měření probíhalo na základě určení jednotlivých chyb gyroteodolitu. Součtová (přístrojová) konstanta přístroje byla určena z rozdílu známých (vypočtených ze souřadnic) a měřených směrníků.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
gyroteodolit, nulová torzní poloha, astronomický azimut, přístrojová konstanta gyroteodolitu
Title
Gyrotheodolite MOM measurement accuracy testing
Annotation
This Bachelor thesis deals with the testing of an accuracy measurement of gyrotheodolite and specifying the device’s cumulative constant. The measurement testing accuracy was carried out on the basis of the determination upon an individual errors of the gyrotheodolite. The cumulative (instrumentation) constant of the device was intended from a difference between the known (calculated from the coordinates) and measured grid bearings.
Keywords
gyrotheodolite, zero torque position, astronomical azimuth, cumulaive constant of gyrotheodolite

Barbora Beránková. Zhodnocení svislosti hrany výškové budovy. 2014 bp.

Soubory
barbora-berankova-bp-2014.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením svislosti severní hrany budovy A Fakulty stavební, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, výpočtem a zhodnocením odklonu hrany budovy od svislice. Dále je obsahem zhodnocení vlivu teploty osluněním na náklon budovy A během celého dne.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Jan Ratiborský, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
přesnost, odchylka od svislice, náklon, vliv oslunění
Title
Eveluation of veticality edge high-rise building
Annotation
Bechelor thesis study deals with evaluation verticality edge of the building and the Faculty of Civil Engineering, evaluation of the accuracy of the measured values, calculation and evaluation of deviation from the vertical edge of the building. It is also evaluating the effect of temperature on the sun tilt of the building A during the day.
Keywords
accuracy, deviation from the vertical, tilt, influence of sunlight

Eliška Beránková. Základní důlní mapa UEF Josef. 2014 bp.

Soubory
eliska-berankova-bp-2014.pdf eliska-berankova-bp-2014.zip
Anotace
Cílem této práce je zmapovat oblast Mokrsko - západ v podzemní laboratoři UEF Josef a vytvořit základ základní důlní mapy v měřítku 1:500. Měření bude provedeno totální stanicí Leica TS06. Zaměřené body budou zpracovány pomocí programu Microstation a jeho nadstavby Dulmap.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Marek
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Josef, Dulmap, Leica, Microstation
Title
Mine map of The UEF Josef
Annotation
The aim of this thesis id to explore the area Mokrsko - west of the underground laboratory UEF Josef and create a basic mining map at a scale of 1:500. The measurement is performed by Leica TS06 total station. Focusing points are processed using Microstation program and its extension Dulmap.
Keywords
Josef, Dulmap, Leica, Microstation

Lucie Bernardová. Měření s přístrojem Leica 3D Disto v interieru. 2014 bp.

Soubory
lucie-bernardova-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá prací s přístrojem Leica 3D Disto. Náplní práce je popis přístroje z hlediska měření a softwaru. Dále zaměření zadané místnosti přístrojem 3D Disto a totální stanicí Trimble M3, výpočet souřadnic bodů z obou měření a jejich vzájemné porovnání z heldiska rovinné transformace a výpočet přesnosti souřadnic. Na konci bakalářské práce je uveden výkres, který byl vyhotoven za pomoci sofwaru Kokeš.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Leica 3D Disto, Trimble M3, prostorová polární metoda, transformace rovinných souřadnic, metoda nejmenších čtverců, přesnost 3D souřadnic
Title
Measurement with the Leica 3D Disto in Interior
Annotation
The purpose of tis bachelor thesis is a work with the machine called Leica 3D Disto. The thesis is focused on the description of the machine from a perspective of measuring and software. Next points are locating assigned room by the 3D Disto machine and by total station called Trimble M3 and making a calculation of coordinates from both measurings and their matual comparsion from a perspective of plane transformation and a calculation of coordinate accurancy. There is a drawing at the end of the bachelor thesis which was drawn up by the Kokeš software.
Keywords
Leica 3D Disto, Trimble M3, spatial polar method, transformation of plane coordinates, least squares, 3D coordinate accurancy

Sára Čejchanová. Vývoj a rekonstrukce krajiny zaniklé obce Dělouš (Ústecký kraj). 2014 bp.

Soubory
sara-cejchanova-bp-2014.pdf sara-cejchanova-bp-2014.zip
Anotace
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj krajiny původního katastrálního území Dělouš a rekonstrukci zaniklé obce Dělouš ležící v Ústeckém kraji. Práce popisuje historii obce a okolí s ní spojeného, dále poukazuje na důvody zániku obcí. Uvedeny jsou informace o mapových podkladech, době a způsobu jejich vzniku. Následně je popsán postup zpracování podkladových dat a tvorba požadovaných výstupů. Mezi výsledky práce patří vektorizované mapy zobrazující využití ploch, tabulky a grafy znázorňující vývoj krajiny, dále digitální model terénu s vizualizací zástavby a webová mapová aplikace. Práce spadá do projektu Ministerstva kultury ČR s názvem Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D,
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Dělouš, Ústecký kraj, rekonstrukce krajiny, zaniklé obce, georeferencování, digitální model terénu, webová mapová aplikace
Title
Landscape development and reconstruciton of the village Dělouš (Ústí region)
Annotation
Bachelor thesis focuses on a development of landscape of original cadastral Dělouš and reconstruction of an extinct village Dělouš, which lies in Ústí region. The thesis describes history of the village and its surroundings, moreover, it shows reason of villages extinction. It lists information about map's foundation, time and form of their creation. Next part, describes a process of creation of foundation data and creating of desirable outcomes. Amongst results of the thesis are vectorized maps showing the usage of areas, tables and graphs showing a development of the landscape, furthermore, and digital model of terrain with a visualization od development and a web map's application. The thesis is under the Ministry of Culture the Czech Republic under a title Reconstruction of landscape and database of extinct villages in Ústí region for preservation of cultural heritage.
Keywords
Dělouš, Ústí region, reconstruction of landscape, extinct villages, georeferencing, digital model of terrain, web map's application

Pavla Chumanová. Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů a analýza přesnosti. 2014 bp.

Soubory
pavla-chumanova-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce zkoumá, jaký vliv mají změny proměřovaných parametrů na úseku nivelační lati na výsledky systémové kalibrace digitálního nivelačního systému. Pro testování byly použity dva typy nivelačních přístrojů: Leica NA3003 a Leica DNA03. Dále se zabývá zjišťováním přesnosti čtení použitých nivelačních přístrojů a zjišťováním správné funkčnosti kompenzátoru. Při tomto testování bylo použito naklápěcí zařízení, jehož popis je součástí obsahu této práce.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Lechner, Csc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Digitální nivelační přístroj, systémová kalibrace, přesnost, kompenzátor
Title
System calibration of digital levels and measurement accuracy analysis
Annotation
This thesis examines the influence of changes of measured parameters in the section of leveling rod on the results of the calibration system of digital level. For testing, we used two types of leveling instruments: Leica NA3003 and Leica DNA03. It also deals with detection of the reading leveling devices accuracy and determining the proper function of the compensator. At this test was used tilting device whose description is included in the scope of this work.
Keywords
Digital level, system calibration, accuracy, compensator

Žofie Cimburová. Prostorová analýza umístění babyboxů v ČR. 2014 bp.

Soubory
zofie-cimburova-bp-2014.pdf
Anotace
Práce se zabývá problematikou optimálního umístění babyboxů na území ČR vzhledem k dopravní dostupnosti a některým socioekonomickým parametrům. Nejprve je podán stručný úvod do problematiky síťových analýz v GIS. Pozornost je věnována zejména způsobu modelování silniční sítě a stanovení váhy bodů poptávky. Dále je nastíněna historie a současný stav podobných projektů v ČR a v zahraničí. Praktická část je věnována podrobnějšímu popisu vstupních dat a konkrétním problémům, které nastaly při jejich zpracování. Na podkladě těchto dat je nakonec v programu ArcGIS provedena analýza současného stavu umístění babyboxů, návrh umístění dalších babyboxů a stanovení jejich teoretické přínosnosti.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Arnošt Müller
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
síťové analýzy, ArcGIS Network Analyst, oblast služeb, lokace-alokace, dopravní dostupnost, váha bodů poptávky, ohodnocení sítě, babyboxy
Title
Spatial analysis of allocation of babyboxes in the Czech Republic
Annotation
The Bachelor thesis focuses on the topic of optimal allocation of babyboxes in the Czech Republic according to transportation accessibility and socioeconomic aspects. At first, a brief introduction into the issue of network analysis in GIS is given with the main emphasis on the topic of evaluating the traffic network and defining the weight of demand points. Furthermore, the history and the present of babyboxes and similar abroad projects is introduced. The practical part of the thesis focuses on a more in-depth description of input data and some problems which occurred during the processing. On the basis of these data an analysis of current allocation and suggestion of locations suitable for placement of more babyboxes is performed. At last, the theoretical benefits of these babyboxes are analyzed.
Keywords
network Analysis, ArcGIS Network Analyst, Service Area, Location-Allocation, traffic accessibility, demand points weight, evaluation of network, babyboxes

Lucie Císařová. Zpracování velmi přesné nivelace v Krušných horách. 2014 bp.

Soubory
lucie-cisarova-bp-2014.pdf lucie-cisarova-bp-2014.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá zpracováním posledního etapového měření VPN 2013, které probíhá jednou za pět let ve spolupráci ČVUT se společností Litvínovská uhelná a.s.. Cílem bylo výškově zaměřit body stabilizované v oblasti Krušných hor. Jedná se o body nivelačních pořadů III. řádu ČSNS a o několik bodů stabilizovaných na observačních pilířích důlní měřické sítě. Výsledkem této práce je kontrola měřených dat podle registrace, výpočet převýšení a výšek bodů nivelačních pořadů a výpočet výběrových charakteristik přesnosti. Redukce a připojení výšek do systému Bpv.
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
etapové měření, velmi přesná nivelace, VPN 2013, Krušné hory, analýza přesnosti
Title
Data processing of high-precision levelling in Ore Mountains
Annotation
The bachelor’s thesis deals with the processing of the last stage measurement high precision levelling 2013 in collaboration Czech Technical University with Litvínovská uhelná a.s. which takes place every five years. Target was to measurement of the height stabilized point in area the Ore Mountains. These are the points of third class Czech public levelling network and a few stabilized points on observational pillars of mine surveying network. As a result of this work is verify the measured data from registration, calculation of elevation points and heights leveling line and calculation accuracy characteristics. Reduction and connection to the heights system of where Bpv is a system of height above sea level.
Keywords
stage measurement, high-precision levelling, VPN 2013, Ore Mountains, analysis of precision

Adam Dlesk. Zpracování dat z RPAS. 2014 bp.

Soubory
adam-dlesk-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce Zpracování dat z RPAS je představit rychle se rozvíjející odvětví bezpilotních systémů. První část práce je zaměřena na obecné představení RPAS, jako je historie, klasifikace a problematika legislativy v České republice a v zahraničí. Druhá část je věnována návrhu a provedení metodiky zpracování dat pořízených RPAS vedený ke tvorbě vegetačních indexů vybraných zájmových území.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Martin Řehák
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
fotogrammetrie, bezpilotní prostředek, eBee, legislativa RPAS, NDVI, ortofoto
Title
RPAS data processing
Annotation
The aim of this bachelor thesis is to introduce fast growing industry of unmanned aerial systems (UAS, UAV or RPAS) and using of their capability. First part is focused on general information, history and legislation of RPAS in the Czech Republic and other countries. Second part is about methodology in RPAS data processing. Archaeological and botanical data processing are introduced as a case project based on visible and near infrared images taken from eBee drone. NDVI of selected localities were computed from aerial measurement.
Keywords
photogrammetry, unmanned aerial vehicle, eBee, RPAS legislation, NDVI, orthophoto

Adéla Dykastová. Rekonstrukce zaniklých obcí Vernéřov a Mikulovice ze starých map. 2014 bp.

Soubory
adela-dykastova-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se věnuje rakonstrukci zaniklých obcí v Ústeckém kraji prostřednictvím starých map - povinných císařských otisků, státní mapy odvozené a technickohospodářské mapy. Zpracování práce spočívá především ve vektorizaci podkladů a následné prezentaci výsledků ve formě webové aplikace.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Stabilní katastr, povinné císařské otisky, státní mapa odvozená, technickohospodářská mapa, georeferencování, vektorizace
Title
Reconstruction of vanished villages Vernéřov and Mikulovice using old maps
Annotation
This bachelor thesis deals with the reconstruction of two vanished villages in Ústí nad Labem region by using old maps - imperial prints of Stable cadastre, a derived state map and a technic-economical map. The processing of this thesis is primarily grounded in vectorization of data, consecutively in presentation of results in the web application.
Keywords
Stable cadastre, imperial prints of the Stable cadastre, derived state map, technic-economical map, georeferencing, vectorization

Martin Florian. Analýza dopravní dostupnosti měst z dálnic a silnic první třídy. 2014 bp.

Soubory
martin-florian-bp-2014.pdf martin-florian-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá určením nejkratších vzdáleností z měst na silnice první třídy a dálnice či rychlostní komunikace. Dalším zaměřením práce je zjištění vztahu mezi průměrnou/maximální intenzitou silniční dopravy a blízkostí dálnice/rychlostní komunikace a silnic první třídy. Tyto vztahy byly zkoumány pro zadaných 36 měst, které se nacházejí po celém území České republiky. Hodnoceno je pouze období v roce 2010.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Miroslav Těhle
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
korelační koeficient, korelace, regresní analýza, multilineární regrese, GIS, vektorová data, statistická data, rastrová data, ArcGIS, intenzita silniční dopravy
Title
Analysis of accessibilty of cities using highways and A roads
Annotation
This bachelor thesis deals with determination of shortest distances from cities to A roads, highways or motorways. Another topic of the thesis is to determine dependence between average/maximal of the road traffic intensity and distances to A roads, highways or motorway. These dependences were analyzed for 36 given cities, which are situated in the whole area of the Czech Republic. The analysis was performed for 2010.
Keywords
correlation coefficient, correlation, regression analysis, multilinear regression, GIS, vector data, statistical data, raster data, ArcGIS, road traffic intensity

Darja Gáborová. Zhodnocení svislosti JV hrany výškové budovy A Fakulty stavební. 2014 bp.

Soubory
darja-gaborova-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá náklony JV hrany budovy A fakulty stavební. Hodnotí přesnost měřených veličin při této konkrétní úloze a provádí rozbory přesnosti na základě normy ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Také poukazuje na rozdíly odklonů po rekonstrukci fasády budovy.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, Csc.
Oponent
Ing. Jan Ratiborský, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
budova A fakulty stavební, přesnost, náklon
Title
Evaluation of verticality south-east edge high-rise building A Faculty of Civil Engineering
Annotation
This bachelor thesis describes the leans of the south-east edge of the high-rise building A of the Faculty Civil Engineering. It evaluates accuracy of the values measured in this specific task and pursues analysis of accuracy on the basis of norm ČCN EN 13670 Execution of concrete structures. Also, it points out differences in the leans after the reconstruction of the facade.
Keywords
building A Facultyof Civil Engineering, accuracy, lean

Vojtěch Goby. Testování fázových dálkoměrů na laboratorní délkové základně. 2014 bp.

Soubory
vojtech-goby-bp-2014.pdf vojtech-goby-bp-2014.zip
Anotace
Tato práce je zaměřena na testování vybraných fázových dálkoměrů na laboratorní délkové základně. V první části je popsán princip elektronického měření délek a zejména principu fázových dálkoměrů. Dále je zmíněna norma ČSN ISO 17123-4, podle které by se mělo na délkovém etalonu měřit. V druhé části jsou popsány testované přístroje, délkový etalon, zpracování naměřených dat a vzájemné porovnání testovaných přístrojů.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Totální stanice, fázový dálkoměr, délková základna, přesnost dálkoměrů
Title
Testing of phase shift distance meter on a laboratory distance base
Annotation
The topic of the paper is aimed at testing the selected phase shift distance meter on a laboratory base. The first part describes the principles of electronic distance measurement and in particular the principle of phase shift distance meter. Thehe is also mention of standard ISO 17123-4, according to which, should be measured on a distance. Second part describes the test devices, length etalon, data processing and their comparsion.
Keywords
Total station, phase shift distance meter, distance base, precision of instruments

Josef Gruber. Vyhodnocení etapových měření výšek bodů geodetické sítě v Krušných horách. 2014 bp.

Soubory
josef-gruber-bp-2014.pdf josef-gruber-bp-2014.zip
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je porovnání převýšení a výšek bodů v nivelační síti v Krušných horách měřených etapově každých pět let. Dále také posouzení stability bodů a grafické znázornění výškových posunů.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Světla Vojtíšková
Oponent
---
Oponent
---
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
velmi přesná nivelace, etapové měření, převýšení, výška, výškové posuny, lom Československé armády
Poznámka
---
Title
Epoch measurement evaluation of height in geodetic network in Ore mountains
Annotation
Content of this bachelor thesis is comparing elevations and heights of points in the leve-ling network in the Ore Mountains which is measured every five years. We also assess the stability of points and graphically symbolize the height shifts.
Keywords
very precise leveling, epoch measurement, elevation, height, height shifts, quarry of Czechoslovak army

Jan Habal. Výpočet gravitačního potenciálu na základě dat na povrchu Země. 2014 bp.

Soubory
jan-habal-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem gravitačního potenciálu na základě jeho hodnot na povrchu Země. Gravitační potenciál je popsán Laplaceovou rovnicí a k jejímu vyřešení je použita numerická metoda zvaná metoda konečných prvků. Tato metoda určí potenciál v tzv. uzlových bodech konečných prvků. Počet a rozmístění konečných prvků je možno zvolit v závislosti na požadované přesnosti úlohy. Výpočet je otestován na vhodně zvolené oblasti a testovacích datech. V budoucnu by měl být výpočetní program vytvořený pro potřeby této práce použitelný pro práci s reálnými naměřenými daty.
Vedoucí
Mgr. Milan Bořík, Ph.D.
Oponent
RNDr. Novotný Jaroslav, Ph.D.
Katedra
K101 -- Katedra matematiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
gravitační potenciál, vnější oblast Země, Laplaceova rovnice, metoda konečných prvků
Title
Computation of gravitational potential based on its known values on the Earth surface
Annotation
This thesis is about computing of gravitational potential based on its known values on the Earth surface. Gravitational potential is described by Laplace's equation and for its solution it will be use numerical method known as finite elements method. This method calculates potential in nodes of finite elements. Quantity and layout of finite elements could be chosen in dependence of required precision. The computation of potential is tested on selected location and test data. The computational program made for the purpose of this thesis should be used for work with real measured data in the future.
Keywords
gravitational potential, outer space of Earth, Laplace's equation, finite elements method

David Hanousek. Základní důlní mapa UEF Josef. 2014 bp.

Soubory
david-hanousek-bp-2014.pdf david-hanousek-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou základní důlní mapy UEF (Underground Educational Facility) Josef. V práci je popsán kompletní postup vytvoření základní důlní mapy, od zaměření šachty přes zpracování naměřených dat až po vytvoření kresby v systému DULMAP. Projekt na postupné zmapování celé štoly prostřednictvím bakalářských prací vede Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
UEF Josef, URC Josef, podzemní laboratoř Josef, štola Josef, základní důlní mapa, mapování, bezhranolové měření délek, program MicroStation, DULMAP
Title
Mining map UEF Josef
Annotation
This bachelor's thesis is about creating of mining map of the Josef Underground Educational Facility. The thesis describes the complete process of creating a mining map from data measuring through data processing to create drawings in DULMAP. Ing. Tomáš Jiříkovský, Ph. D. is chief consultant for project of gradual mapping of all drift through bachelor's thesis.
Keywords
Underground Educational Facility Josef, Josef Regional Underground Research Centre, Josef Underground Laboratory, Josef Gallery, mining map, non-prismatic distance measurement, program MicroStation, DULMAP

Monika Hartmanová. Zámek Hrádek u Nechanic - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2014 bp.

Soubory
monika-hartmanova-bp-2014.pdf monika-hartmanova-bp-2014.zip
Anotace
Bakalářské práce, týkající se zámeckého objektu Hrádek u Nechanic, se zabývá nejen historickým vývojem, ale je především zaměřena na zpracování mapové a plánové dokumentace související s tímto objektem. Jako podkladových materiálů bylo využito císařských povinných otisků, map historického vojenského mapování, prvního vydání státní mapy odvozené (SMO-5) a dalších podkladů. Práce je doplněna fotografiemi, které interpretují historický a současný stav zámku. Na závěr práce byla vytvořena webová mapová aplikace, díky které jsou veškeré mapové výstupy publikovány.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Zámek Hrádek u Nechanic, panství Sadová, císařské povinné otisky, historické vojenské mapování, georeferencování, vektorizace
Title
Hrádek u Nechanic chateau - processing of maps and plans
Annotation
This Bachelor thesis relating the castle building at Castle Hrádek at Nechanice not only deals with historic develompent, but mainly focuses on process og mapping and design documentation associated with that object. As a background material were used imperial obligatory imprints, maps of the historic military mapping and first edition state maps derived (SMO-5) and other documents. The work is complemented by photographs that interpret the history and current state of the castle. Finally a web mapping aplication was created allowing all map outputs to be published.
Keywords
Castle Hrádek at Nechanice, domain Sadová, imperial obligatory imprints, historic military mapping, georeferencing, vectorization

Lukáš Haupt. Post processing digitálních snímků v kontextu pozemní fotogrammetrie. 2014 bp.

Soubory
lukas-haupt-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem této práce bylo nalezení vhodných postupů post processingu pořízených snímků pro po-zemní fotogrammetrii. Součástí práce je stručný popis použité techniky pro pořízení vzorových snímků a rovněž popis použitého software, ve kterém jsou veškeré postupy prováděny. V práci jsou podrobně rozebrány veškeré funkce, které se podílí na kvalitě snímků pro pozemní foto-grammetrii. U veškerých je brán ohled na jejich důležitost a časovou náročnost. Na závěr je uveden optimální postup, který je navržen pro dosažení optimálního výstupu z pořízených snímků.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D
Oponent
Ing. Jiří Vidman
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Fotogrammetrie, doostření, ISO, šum, kontrast, saturace, geometrické zkreslení, chromatická aberace, vinětace, RAW, JPG.
Title
Post-processing and control of digital images in terrestril photogrammetry
Annotation
The aim of this work was to find suitable post-processing procedures for shots taken for use in land photogrammetry. Part of the work is a description of the technique, which was used to capture images of the samples as well as a description of the used software with all available processes. There were analyzed all functions in detail, which are involved in the quality of the images used for land photogrammetry. All of them were taken into account their importance and time consuming. In conclusion, there was designed optimal procedure, which leads to op-timal output from the captured images.
Keywords
Photogrammetry, sharpening, ISO, noise, contrast, saturation, geometric distortion, chromatic aberration, vignette, RAW, JPG.

Jana B. Hejduková. Testování totální stanice Leica TM30 pro monitorování vodního díla Římov. 2014 bp.

Soubory
jana-hejdukova-bp-2014.pdf jana-hejdukova-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce patří do oboru inženýrské geodézie. Jejím hlavním cílem bylo určení posunů a přetvoření vodního díla Římov, v rámci dvou etap měření, na základě velmi přesných terestrických geodetických měření prováděných pomocí ATR (automatické vyhledávání cíle) totální stanicí Leica TM30. Vodní dílo Římov bylo vybráno z důvodu podezření na sezónní posuny pravé části bezpečnostního skluzu. Výsledkem je stanovení vodorovných posunů pozorovaných bodů a bodů vztažné sítě a jejich grafické znázornění za použití dvou různých postupů, reprezentovaných použitím programů EasyNet a G-NET a návrh na ztužení vztažné sítě.
Vedoucí
Ing. Pavel Třasák, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Macháček
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Vodní dílo, ATR, prostorová síť, robustní analýza, mezietapové posuny, Leica TM30
Title
Leica TM30 total station testing for monitoring of dam Římov
Annotation
This bachelor thesis falls within within the field of engineering surveying. Its main objective is determination of displacements and deformations of the Římov dam which occurred between two epochs of high precision terrestrial geodetic measurements. The equipment used to conduct these measurements was a TM30 total station, operating in ATR (automatic target recognition) mode. Římov dam was chosen as the subject of this thesis due to suspected seasonal shifts on the right side of the emergency spillway. The result consists of horizontal displacements of control points and points of the reference net, graphical representation of these displacements which were calculated using two independent computer programs (EasyNet and G-NET) and proposal of solution designed to reinforce the reference net.
Keywords
Waterworks, ATR, spatial network, robust analysis, between staged shifts, Leica TM30

Dominik Hladík. Software pro zpracování polárně zaměřených dat. 2014 bp.

Soubory
dominik-hladik-bp-2014.pdf dominik-hladik-bp-2014.zip
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který na základě vstupních souborů a nastavení, automaticky vygeneruje vstupní soubor (dle značkovacího jazyka XML) do programu na vyrovnání sítí GNU Gama. Jelikož do tohoto programu vstupuje již zpracované měření, vytvořený software také obsahuje možnost zpracování tohoto měření. Dále je možné průběh tohoto zpracování protokolovat do podobného formátu jako v programu Groma.
Vedoucí
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Oponent
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
GNU Gama, polární metoda, polární metoda s výškami, software, vyrovnání sítí
Title
Software for processing of polar data
Annotation
Target of this bachelor's work is to create program, which on the base of input files and settings, will be generating input file (which is in XML) for program for network adjustement caled GNU Gama. Because one of the input file for this program must be processed measurement, created software contains possibility of processing data. Process can be enrolled in similar format like in software Groma.
Keywords
GNU Gama, polar method, polar method with heights, software, network adjustement

Lucie Holíková. Zaměření a připojení základního polohového důlního bodového pole štoly Josef. 2014 bp.

Soubory
lucie-holikova-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá důlním polohovým bodovým polem štoly Josef. Data získaná z nového měření polygonového pořadu byla zpracována, za účelem získání souřadnic. Souřadnice byly vypočteny, vyrovnány a následně porovnány se souřadnicemi z předchozích měření.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Polygonový pořad, štola Josef, vyrovnání, důlní měřictví, UEF Josed, testování měření
Title
Measurment and connection of the basic position mining point field of Josef gallery
Annotation
This bachelor's thesis is engaged in mine position field of Josef gallery. Data obtained from new traverse surveying was processed in order to get coordinates. Coordinates were calculated, adjusted and subsequently compared with coordinates from previous surveys.
Keywords
Traverse, Josef gallery, adjustment, mine-surveying, UEF Josef, measurment testing

. Geodetické práce pro projekt transformátorové stanice. 2014 bp.

Soubory
olga-jasenovska-bp-2014.pdf olga-jasenovska-bp-2014.zip
Anotace
Hlavní náplní této bakalářské práce je na základě vytvořené zakázky vyhotovit zaměření podkladu pro projektovou dokumentaci od přípojného místa k budoucí transformátorové stanici umístěné v č.st.108 v k.ú. Žehušice.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
účelová mapa, Matlab, Geus, MicroStation Powerview v nadstavbě ProGEO
Title
Geodetic Survey for the Project Tranformer Station
Annotation
The main content of this bachelor thesis is made by foundation of established contract to make the survey of materials for project documents from the connection point to expectant mains transformer placed in station n.108 in cadastral office Žehušice.
Keywords
Thematic map, Matlab, Geus, MicroStation Powerview in the superstructure ProGEO

Štěpán Kaiser. Úprava odtokových drah na DMT zohledňující prvky protierozní ochrany. 2014 bp.

Soubory
stepan-kaiser-bp-2014.pdf stepan-kaiser-bp-2014.zip
Anotace
Obsahem této práce je návrh a realizace skriptu v programovacím jazyce Python, který pomocí nástrojů ArcGIS a nově vytvořených postupů zahrne do vrstvy odtokových drah tvořené na DMT běžně se vyskytující prvky protierozní ochrany (silnice nebo polní cesty s příkopem) a zároveň navrhne směřování nových technických prvků protierozní ochrany, které ovlivní směrování odtoku (svodné a odváděcí příkopy a průlehy).
Vedoucí
Ing. Petr Kavka Ph.D.
Katedra
K143 -- Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
ArcGIS, Python, Eroze, Směrování odtoku, Odtokové dráhy
Title
Implementation of the roads, path and erosion control measure to surface runoff path on DEM
Annotation
The content of this thesis is the design and implementation of a script in Python programming language, which uses ArcGIS tools and newly developed procedures to include into layer of drainage path formed from DMT commonly occurring elements of erosion protection (roads or field paths with moat) and also to propose direction of new technical features of erosion protection, which affect flow direction (drainage ditches or contour furrows).
Keywords
ArcGIS, Python, Erosion, Flow direction, Drainage paths

Miroslav Kalenský. Analýza freeskiingového skoku. 2014 bp.

Soubory
miroslav-kalensky-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce je vytvořit pomocí programovacího jazyka MATLAB aplikaci, s jejíž pomocí lze provést analýzu freeskiingového můstku. V práci je popsáno, co je to freeskiing a detailněji je probrán můstek. Jsou uvedeny metody matematického vyjádření jeho tvaru a popsány různé metody zaměření jeho skutečného tvaru. Práce dále poukazuje na vlivy okolí působící na skokanův pohyb a na jejich základě je sestaven matematický model jednotlivých fází skoku. Výsledkem práce je naprogramovaná aplikace určená pro výpočet analýzy můstku. Výsledky analýzy by měly dát shaperům představu o tom, jaké můstky svými parametry vyhovují pro bezpečné a kvalitní skákání.
Vedoucí
Ing. Mgr. Jakub Šolc, Ph.D.
Oponent
doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.
Katedra
K101 -- Katedra matematiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Freeskiing, skokanský můstek, analýza skoku, trajektorie skokana
Title
The analysis of a freeski jump
Annotation
The aim of the bachelor´s thesis is to create an application in technical computing language MATLAB, which performs an analysis of a freeski jump. There is a description of what Freeskiing is focusing on structure of a jump. There is suggested a couple of methods how to express its shape with mathematical equation or how to measure actual shape of the jump. The thesis also takes into account the environmental influences on jumper’s movement and use them to create mathematical model for all the phases of jumping. The result of the thesis is an application programmed to calculate an analysis of jumps. The analysis results should give shapers an idea of what parameters of a jump guarantee safe and high-level jumping.
Keywords
Freeskiing, freeski jump, analysis of a jump, trajectory of a jumper

Pavel Kaválek. Kalibrace kamery a její vliv na kvalitu výstupů - software Agisoft. 2014 bp.

Soubory
pavel-kavalek-bp-2014.pdf
Anotace
Práce se zabývá problematikou kalibrace digitální neměřické kamery a následně vlivem této kalibrace při tvorbě 3D modelu metodou optické korelace. V teoretické části je objasněno, co se rozumí pod pojmem kalibrace kamery, jaké výstupy se z ní získavají a jaké jsou metody kalibrace. V praktické části je testován vliv různých variant kalibrací na přesnost výstupů a to tak, že se nejprve porovnávají souřadnice vlícovacích bodů získané výpočtem 3D modelu testovacího pole v softwaru Agisoft PhotoScan s referenčními souřadnicemi vlícovacích bodů získaných geodetickým zaměřením a následně se porovnávají 3D modely s jedním určeným referenčním 3D modelem testovacího pole. Veškeré 3D modely jsou výstupem ze softwaru Agisoft PhotoScan. Všechny varianty kalibrací jsou provedeny pro dva typy kamer (poloprofesionální a amatérskou) a dva typy fotografických objektivů.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
kalibrace, neměřická kamera, testovací pole, metoda optické korelace, Agisoft PhotoScan, 3D model, rozdílový rastr, deformace
Title
Camera calibration and its effect on the quality of outputs - software Agisoft
Annotation
The work deal with the calibration of digital non-metric camera and subsequently influence of the calibration in creating 3D model using optical correlation. The theoretical part explains what is meant by calibration of the camera, which outputs of the gain and what are the methods of calibration. In the practical part is tested the effect of different variants of calibration on accuracy of outputs by comparing coordinates of control points obtained by calculating 3D model of test field in the software Agisoft PhotoScan with reference coordinates of control points obtained by surveying and then compares 3D models with reference 3D model of test field. All 3D models are output from the software Agisoft PhotoScan. All variants calibrations are performed for two types of cameras (semi-professional and amateur) and two types of camera lenses.
Keywords
calibration, non-metric camera, test field, optical correlation method, Agisoft PhotoScan, 3D model, difference grid, deformation

Jan Klíma. Využití Google Maps API pro mapovou aplikaci sportovních aktivit v Orlických horách. 2014 bp.

Soubory
jan-klima-bp-2014.pdf jan-klima-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webové mapové aplikace, která by v budoucnu mohla sloužit pro plánování sportovních a dalších volnočasových aktivit v Orlických horách. Úvodní část je zaměřena na stručné seznámení se společností Google a jejími mapovými službami Google Maps a Google Earth. V druhé části se předložená práce věnuje podrobnějšímu popisu rozhraní Google Maps JavaScript API v3, pomocí kterého byl vytvořen základ aplikace. Následující část zahrnuje praktické příklady využití rozhraní Maps API a tvorbu grafické podoby aplikace s použitím programovacích jazyků HTML, CSS a JavaScript. Součástí práce je i kapitola popisující možnosti aplikace z pohledu běžného uživatele.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Mgr. Jan Langr
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Google Maps API, Google Earth API, webová mapová aplikace, interaktivní mapa, mashup
Title
Usage of Google Maps API for web map application of sport activities in Orlicke hory
Annotation
This bachelor thesis describes the draft and implementation of web mapping application, which could be used in the future for planning of sports and other leisure activities in the Eagle Mountains. The first part is focused on the brief introduction of Google and its mapping services as Google Maps and Google Earth. In the second part, this thesis deals with a more detailed description of the Google Maps JavaScript API v3, by which the base of application was created. The following section includes practical examples of the used Maps API and the creation of graphic design applications, by using programming languages HTML, CSS and JavaScript. The paper also includes a chapter describing the application possibilities from the perspective of an average user.
Keywords
Google Maps API, Google Earth API, web mapping application, interactive map, mashup

Petr Kopáček. Analýza indikátorů rozvoje měst. 2014 bp.

Soubory
petr-kopacek-bp-2014.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá vlivem počtu obyvatel a intenzity dopravy na vývoj měst. Mezi cíle práce patří vyjádřit vzájemný vztah mezi počtem obyvatel, intenzitou dopravy a dalšími statistickými ukazateli popisujícími vývoj měst, jako jsou například výměry funkčních ploch nebo délka silniční sítě. Tyto vztahy byly zkoumány pro zadaných 36 měst, které pokrývají celé území ČR. Dalším z cílů práce je také popis vývoje obyvatelstva, intenzity dopravy a statistických ukazatelů jednotlivých měst ve sledovaném období mezi roky 1970 a 2010 a jejich zobrazení za pomoci GIS mapových výstupů.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Vitalij Kostin
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
regresní analýza, korelace, funkční plochy, GIS, vývoj měst, prostorová data, statistická data
Title
Analysis of indicators of developments of cities
Annotation
This thesis deals with the influence of population and traffic intensity on the development of cities. The objectives of the tesis are to express the correlation between population and traffic intensity and other statistical indicators describing the development of cities, such as assessments of functional areas or the length of the road network. These relationships were examined for the specified 36 cities, covering the entire territory of the Czech Republic. Another goal of the work is to describe the evolution of population, traffic intensity and statistical indicators of the cities in the period between 1970 and 2010 and to show their graphical representation using GIS outputs.

Pavel Kopecký. Doplnění železničního bodového pole. 2014 bp.

Soubory
pavel-kopecky-bp-2014.pdf pavel-kopecky-bp-2014.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá doplněním železničního bodového pole v úseku Poříčí-Petříkovice v km 1,675-6,454. Souřadnice bodů byly vypočteny vyrovnáním vázané sítě podle metody nejmenších čtverců. Přibližné souřadnice bodů vstupujících do vyrovnání byly vypočteny z dat z terestrických měření. Síť byla připojena na body určené metodou GNSS. Tímto způsobem vypočtené výšky bodů byly porovnány s výškami určenými technickou nivelací.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
metoda nejmenších čtverců, vyrovnání, vázaná síť, technická nivelace, GNSS, GROMA
Title
Completion of a Railway Geodetic Point Field
Annotation
This bachelor's thesis deals with the completion of a Railway Geodetic Point Field in the stretch of Poříčí-Petříkovice (1.675-6.454 km). The coordinates of points were calculated by the least squares adjustement. The approximate coordinates of the points entering into the adjustment were calculated of data from terrestrial measurement. The point network was fixed to the points determined by the GNSS method. The altitudes of the points calculated by the least squares adjustement were compared with altitudes determined by technical leveling.
Keywords
the method of least squares, adjustment, fixed network, technical leveling, GNSS, GROMA

Ondřej Korel. Geodetické metody pro určení souřadnic nepřístupných bodů na ocelové konstrukci. 2014 bp.

Soubory
ondrej-korel-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá určením nepřístupné vzdálenosti mezi body na ocelové konstrukci tramvajové zastávky K Barrandovu na Praze 5 pomocí vybraných geodetických úloh. V první části bakalářské práce jsou jednotlivé geodetické úlohy podrobněji popsány, blíže je popsána lokalita měření i použité přístroje pro měření. Druhá část bakalářské práce se zabývá výpočty k určení nepřístupné vzdálenosti a závěrečná část vyhodnocuje získané výsledky a porovnává jednotlivé metody měření.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. Jaromín Procházka, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
protínání vpřed z úhlů, prostorová polární metoda, laserové skenování, nepřístupný bod
Title
Geodetic methods for determining the coordinates of inaccessible points on a steel frame
Annotation
This bachelor thesis deals with determination of unapproachable distance among points situated on a steel construction of tram stop K Barrandovu, Praha 5 thanks to particular geodetic tasks. In the first part of the thesis there is a description of geodetic tasks in detail, the location and machines used for measurements. The second part focuses on ways of calculations to determine the unapproachable distance and the final part shows the final conclusions of calculations and compares the differences between used methods.
Keywords
forward intersection, spatial polar method, laser scanning, inaccessible point

Martina Kotrčová. geodetické měření při rektifikaci lineárního vedení. 2014 bp.

Soubory
martina-kotrcova-bp-2014.pdf martina-kotrcova-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením lineárního vedení komparátoru a určením polohových a výškových odchylek. Lineární vedení slouží například ke kalibraci ocelových pásem. Přímost lineárního vedení je důležitá pro udržení laseru interferometru ve středu odrazného hranolu při určování chyby fázovacího článku a dále pro minimalizaci chyb ovlivňujících kalibraci. Proto byly stanoveny maximální povolené odchylky v horizontálním i vertikálním směru, porovnané s normou ČSN 73 5130. Pro zaměření vedení bylo použito několik geodetických metod, které byly mezi sebou porovnávány. U každé metody se zjišťovalo, zda byla dosažena přesnost, která byla stanovena jako cílová. Výsledkem bakalářské práce je porovnání geodetických metod a vyhodnocení přímosti lineárního vedení komparátoru.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, PhD.
Oponent
doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
polohový posun, výškový posun, totální stanice, nivelační přístroj, lineární vedení
Title
geodetic measurement on adjustment of the linear track
Annotation
This bachelor work deals with measure linear line comparator and determinates the horizontal and vertikal deviations. Linear guide is used to calibration of steel bands. Streightness linear guide is important for maintainig a laser interferometer in the center of the reflecting prims, during determination of error phasing article, therefor was permit maximal horizontal and vertikal deviations, which are compared with norm ČST 73 5130. Some of geodetic methodology were used to measere of linear guide. This methodology were compared each other. Each methodology was find her accuracy, which determined as aim. Result of bachelor work is compared geodetic methodology and evaluated streightness of linear line comparator.
Keywords
horizontal deviations, vertikal deviations, total stations, leveling device, linear guide

Matěj Krejčí. Analýza a vizualizace srážkových dat z mikrovlnných telekomunikačních spojů pomocí GIS. 2014 bp.

Soubory
matej-krejci-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce je analýza modelování dešťových srážek z dat mikrovlnných spojů telekomunikačních operátorů pomocí GIS. Pro konkrétní řešení byl použit open source nástroj GRASS GIS. Data ke zpracování byla uložena v objektově-relační databázi PostgreSQL. K vývoji samotného nástroje byla použita knihovna \textit{GRASS Python Scripting Library}. Tento nástroj implementuje rekonstrukci dešťových srážek na základě uživatelské konfigurace. Další jeho funkcionalitou je příprava srážkových dat plošné reprezentace pro časoprostorové analýzy. Hlavní přínos nástroje spočívá v procesu primárního zpracování dat pro následné analýzy v hydrologii a meteorologii s využitím GIS.
Vedoucí
Ing. Martin Landa, Ph.D.
Oponent
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
GIS, GRASS, Python, PostgreSQL, dešťové srážky, časoprostorová analýza
Title
Analysis and vizualization of rainfall data from telecommunication microwave links using GIS
Annotation
The aim of the thesis is modelling of the rainfall data from microwave links served by telecommunication operators using GIS. In this thesis, well-known open source GRASS GIS is used as a framework. The data to be processed are stored in the object-relational PostgreSQL database. The GRASS Python Scripting Library was used for the GRASS module development. Based on user configuration, the module provides the rainfall data reconstruction. The geospatial data preparation to be used in subsequent spatio-temporal analysis in framework of the temporal GRASS system becomes an additional functionality of the developed module. Thus, the primary data pre-processing for later analysis of hydrological and meteorological processes using GIS tools is considered as a main task of the thesis.
Keywords
GIS, GRASS, Python, PostgreSQL, precipitation, spatio-temporal analysis

Miroslav Kučera. Zámek Hluboká - zpracování mapové a plánové dokumentace. 2014 bp.

Soubory
miroslav-kucera-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem práce je shromáždění mapové a plánové dokumentace zámku Hluboká a jeho panství. Práce se zaměřuje především na období 19. a první polovinu 20. století. Získané mapy byly georeferencovány, vybrané z nich i vektorizovány. Při práci byly použity mapy vojenských mapování, mapy císařských povinných otisků, mapy SMO-5 a mapy a plány získané ve Státním oblastním archivu v Třeboni a v depozitáři zámku Hluboká. Zpracované mapy jsou prezentovány pomocí webové mapové aplikace.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D
Oponent
Ing. Jiří Krejčí
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
staré mapy, zámek Hluboká, panství Hluboká, georeferencování, vektorizace
Title
Hluboká chateau - processing of maps and plans
Annotation
The aim of the thesis is to collect the map and plan documentation of Hluboká chateau and its manor. The thesis is primarily focused on a time period covering the 19th century and the first half of 20th century. The acquired maps have been georeferenced and selected ones also vectorized. The following resources have been used during the collection: maps of military mapping, maps of mandatory imperial prints, SMO-5 maps and maps and plans obtained from the State Regional Archives in Třeboň and from the depository of Hluboká chateau. The compiled maps are presented via an Internet-based map application.
Keywords
old maps, chateau Hluboká, manor Hluboká, georeferencing, vectorization

Pavel Kulmon. Maticové rozklady pro Kalmanův filtr. 2014 bp.

Soubory
pavel-kulmon-bp-2014.pdf pavel-kulmon-bp-2014.zip
Anotace
V práci jsou uvedeny maticové rozklady s vyšetřením tvaru matic a podrobné realizace jejich výpočtu. Dále jsou uvedeny algoritmy Kalmanova filtru společně s rozšířenou a unscentovanou modifikací. Kalmanův filtr je ilustrován na dvou konkrétních případech.
Vedoucí
doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.
Oponent
doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Katedra
K101 -- Katedra matematiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Maticové rozklady, QR, LU, Choleského rozklad, SVD, Kalmanův filtr, EKF, UKF
Title
Matrix decompositions in Kalman Filter
Annotation
This work prsents a matrix decomposition with the examination of the design of a detailed implementation and their calculation. The following are the basic Kalman filter algorithms together with extended and unscented modifications. The Kalman filter is illustrated in two specific cases.
Keywords
Matrix decompositions, QR, LU, Cholesky decomposition, SVD, Kalman Filter, EKF, UKF

Kutišová Monika. Nový hrad u Kunratic - tvorba detailního 3D modelu vybrané části. 2014 bp.

Soubory
monika-kutisova-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu části zříceniny Nového hradu v Praze 4 metodou obrazové korelace. Seznamuje s postupem snímkování, geodetikým připojením i samotnou tvrobou modelu. Před tvorbou modelu byla velká pozornost věnována testování kalibrací a testování nastavení programu Agisoft PhotoScan. Tvorba modelu se skládala z několika základních částí: generování mračna bodů v programu Agisoft PhotoScan, tvorby sítě v programu Geomagic Studio a tvorby textury v Agisoft Photoscan. Projekt byl uskutečněn ve spolupráci s odborem archeologie Národního pamtákového ústavu, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Nový hrad, obrazová korelace, kalibrace komory, mračno bodů, nepravidelná trojúhelníková síť, model, PhotoModeler, Agisoft PhotoScan, Geoamgic Studio
Title
New Castle at Kunratice - creation of detailed 3D model of selected part
Annotation
The bachelor thesis focuses on creating a 3D model of a ruin of The Nový Castle in Prague, Kunratice using the method of image correlation. The thesis informs about the process of imaging, geospatial connection and creating of the model. Big emphasis is put on testing of the camera calibration and testing of settings o Agisoft PhotoScan software. The creation of the model consisted of a these basic parts: generating a point cloud in Agisoft PhotoScan, generating network in Geomagic Studio and generating texture in Agisoft PhotoScan. The project was realized in cooperation with the Department of Archaeology of the National Heritage Institute, Regional Office in Prague.
Keywords
Nový hrad, image correlation, camera calibration, point cloud, triangulated irregular network, model, PhotoModeler, Agisoft PhotoScan, Geomagic Studio

Alexandra Larina. Nový hrad u Kunratic - tvorba detailního 3D modelu vybrané části. 2014 bp.

Soubory
alexandra-larina-bp-2014.pdf alexandra-larina-bp-2014.zip
Anotace
Hlavním cílem této bakalářské práce je laserové skenování a následné zpracování dokumentace vybrané časti zříceniny Nového hradu u Kunratic, která se nachází v Praze. Byla provedena rekognoskace objektu zájmu a poté proběhlo podrobné zaměření pozůstatku II. věžovité hradní brány pomocí metody laserového skenování přístrojem SURPHASER 25 HSX. Pro souřadnicové připojení objektu bylo provedeno geodetické zaměření podrobných bodů totální stanicí TRIMBLE 3603 DR. Výsledná mračna bodů byla zpracována a transformována do systému S-JTSK v programu Geomagic Studio 2012. Řezy modelem se zpracovávaly v MicroStation V8i. Výsledkem práce je 3D model tvořený polygonovou vrstvou (trojúhelníkovou sítí), umístěný v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. Dalším výstupem jsou řezy 3D modelem ve vhodném měřítku. Vytvořená dokumentace bude sloužit k potřebám archeologického odboru Národního památkového ústavu v Praze.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Řezníček
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Geomagic Studio 2012, MicroStation V8i,3D model, laserové skenování, měřická dokumentace, mračno bodů
Title
New Castle at Kunratice - creation of detailed 3D model of selected part
Annotation
The main goal of this Bachelor´s thesis is laser scanning and documentation of a chosen part of ruined king´s castle named “Nový hrad u Kunratic” in Prague. Terrain recognition was done at the object’s area. It was followed by scanning of the castle’s premises by laser scanner SURPHASER 25 HSX. Geodetic measuring was made by total station TRIMBLE 3603 DR to position the object into the coordinate system(S-JTSK). The resulting point cloud was processed and transformed in the Geomagic Studio 2012. Cross sections of the 3D model were created in the MicroStation V8i. 3D model is a final outcome, which contains a polygon layer (triangular network). It has positional coordination system S-JTSK and vertical coordinate system Bpv. Another result includes cross sections of the model in proper scale. All documentation will be provided for use of Národní památkový ústav (Archeological department of National Heritage Institute) in Prague.
Keywords
Geomagic Studio 2012, MicroStation V8i,3D model,laser scanning, documentation of the object, point cloud

Eliška Málková. Určení změn v jihozápadní části sesuvného území Rabenov. 2014 bp.

Soubory
eliska-malkova-bp-2014.pdf eliska-malkova-bp-2014.zip
Anotace
Tématem bakalářské práce je zaměření, zpracování 3D digitálního modelu terénu a vyhodnocení změn v jihozápadní části sesuvného území Rabenov. Svah Rabenov je součástí bývalého lomu Chabařovice, který se nachází západně od Ústí nad Labem. Práce seznamuje s problémovou lokalitou, popisuje měření a technologii měření. Dále objasňuje postup zpracování a vyhodnocení s použitím programu Atlas DMT. Výsledkem této práce je výškopisný plán v měřítku 1:750, digitální model povrchu zobrazený pomocí 3D pohledů a vybraný podélný profil terénu. Hlavním výstupem je rozdílový 3D model, který určuje změny v území vzhledem k předchozímu měření. Výsledky práce budou využity Katedrou geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Vedoucí
Ing. Jaroslav Braun
Oponent
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Digitální model terénu (DMT), globální navigační satelitní systémy (GNSS), lom Chabařovice, podélný profil, program Atlas DMT, rozdílový 3D model, sesuvné území Rabenov, Trimble GeoXR, výškopisný plán.
Title
Determination of changes in the southwestern part of the Rabenov landslide area
Annotation
The topic of bachelor thesis is surveying, processing of a 3D digital terrain model and evaluation of changes in the southwestern part of the landslide Rabenov. Rabenov slope is part of a former quarry Chabařovice which is placed west of Usti nad Labem. The thesis introduces problem location, describes the measurement and the measurement technology. Further explains processing and evaluation procedure using the Atlas DMT. The result of this thesis is contour line planat scale 1:750, digital surface model displayed using 3D views and selected longtudinal profile field. The main output is a differential 3D model that determines changes in the area relative to the previous measurement. The results of work will be used by the Department of geotechnics Faculty of Civil Engineering CTU in Prague.
Keywords
Digital terrain model (DTM), global navigation satellite systems (GNSS), quarry Chabařovice, longitudinal profile, Atlas DMT software, differential 3D model, slide territory Rabenov, Trimble GeoXR, contour line plan.

Patrik Manda. Ověření výsledků železničního měřícího systému Amberg GRP 5000. 2014 bp.

Soubory
patrik-manda-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je srovnání výsledků železničního kinematického skenovacího systému Amberg GRP 5000 a statického skenovacího systému Surphaser 25HSX. Měření proběhla v tunelu Pod Královskou Pěšinkou v obci Křivoklát. Práce popisuje základní principy laserového skenování, charakteristiky systémů Amberg a Surphaser, matematický postup prostorové transformace mračna bodů a program, pomocí něhož je transformace počítána. Výsledky práce budou využity státní organizací Správa železniční a dopravní cesty pro efektivnější použití systému Amberg.
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
3D model, měření, mračno bodů, pozemní laserové skenování, Cyclone, přesnost, tunel
Title
Result verification of railway measuring system Amberg GRP 5000
Annotation
The objective of this bachelor thesis is to compare the results of railway kinematic scanning system Amberg GRP 5000 and static scanning system Surphaser 25HSX. The measurements took place in the tunnel Pod Královskou Pěšinkou in village Křivoklát. This work describes the basic principles of laser scanning, Amberg and Surphaser system characteristics, spatial transformation mathematical proces and program, through which the transformation is calculated. Results will be used by state organization Správa železniční cesty for more efficient use of Amberg system.
Keywords
3D model, measuring, point cloud, terestrial laser scanning, Cyclone, accuracy, tunnel

Michaela Mocová. analýza metod optického provážení pomocí totální stanice. 2014 bp.

Soubory
michaela-mocova-bp-2014.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá praktickým provážením totální stanicí a optickým provažovačem v několika skupinách, analýzou použitých metod a jejich rozborem přesnosti, srovnáním rozptylu provážení jednotlivých metod a přístrojů a na závěr zhodnocením. Součástí zhodnocení je grafické znázornění výsledků.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
optické provažovací přístroje, totální stanice, svislost, budova Fakulty architektury ČVUT
Title
analysis of optical plumbing methods using total station
Annotation
This bachelor thesis deals with practical plumbing of total stations and optical plumbing instruments in several groups, with the analysis of the applied methods and their accuracy analysis, with the comparison of dispersion of plumbing of individual methods and instruments and finally the summary. A part of the summary is a graphical of the results.
Keywords
optical plumbing instruments, total station, verticality, building Faculty of Architecture ČVUT

David Mráz. Numerické řešení geodetické okrajové úlohy metodou konečných prvků s kvadratickými tvarovými funkcemi. 2014 bp.

Soubory
david-mraz-bp-2014.pdf
Anotace
Geopotencialní model Země je v současnosti realizován pomocí Stokesových koeficientů. Předmětem této práce je návrh alternativní metody výpočtu potenciálu založené na metodě konečných prvků. Úspěšnost návrhu metody je demonstrována na několika testovacích úlohách, které jsou nejprve řeseny pomocí isoparametrického referenčního prvku s trilineárními tvarovými funkcemi a posléze pomocí isoparametrického referenčního prvku s kvadratickými tvarovými funkcemi.
Vedoucí
Mgr. Milan Bořík, Ph.D.
Oponent
Rndr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Katedra
K101 -- Katedra matematiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
gravitační potenciál, geopotenciální model, teorie potenciálu, metoda konečných prvků, isoparametrický prvek s trilineárními tvarovými funkcemi, isoparametrický prvek s kvadratickými tvarovými funkcemi, Laplaceova rovnice, Poissonova rovnice, geodetická okrajová úloha, Dirichletův problém, Neumannův problém, parciální diferenciální rovnice, okrajové podmínky, slabé řešení, Stokesovy koeficienty, Legendreovy polynomy, Legendreovy přidružené funkce
Title
Numerical solution of the geodetic boundary value problem using the finite element method with quadratic shape functions
Annotation
Geopotential model of the Earth is currently calculated using the Stokes coefficients. The objective of this work is to design an alternative method of calculating the potential, which would be based on the finite element method. The success of the proposed method is demonstrated on several test tasks that are first solved by using the isoparametric reference element with trilinear shape functions and then using the isoparametric reference element with quadratic shape functions.
Keywords
gravitational potential, geopotential model, potential theory, finite element method, isoparametric reference element with trilinear shape functions, isoparametric reference element with quadratic shape functions, Laplace´s equation, Poisson´s equation, geodetic boundary value problem, Dirichlet problem, Neumann problem, partial differential equations, boundary conditions, weak solution, Stokes coefficients, Legendre polynomials, Legendre associated functions

Tereza Nejmanová. Studie společných zařízení v k. ú. Kundratice u Žiželic nad Cidlinou. 2014 bp.

Soubory
tereza-nejmanova-bp-2014.pdf tereza-nejmanova-bp-2014.zip
Anotace
Bakalářská práce hodnotí stávající společná zařízení v k. ú. Kundratice u Žiželic nad Cidlinou z pohledu zpřístupnění pozemků, ochrany před erozí, vodohospodářských poměrů a ochrany krajiny. Jedním ze vstupních podkladů komplexních pozemkových úprav je terénní průzkum, který je v rámci bakalářské práce proveden. Terénní průzkum popisuje území dle výše popsaných hledisek. Dalším důležitým vstupem komplexních pozemkových úprav je katastrální mapa v digitální podobě, nebo vektorizované mapy katastru nemovitostí a dřívějších evidencí jako je mapa bývalého pozemkového katastru, které jsou taktéž zpracovávány v rámci bakalářské práce. Tyto podklady slouží pro sestavení nárokových listů pro jednotlivé listy vlastnictví. Pro posouzení vlivu eroze v krajině je počítána míra erozní ohroženosti půdy. Výpočet probíhá dle tzv. ,,Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí".
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Marie Kundrnáčová
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
komplexní pozemkové úpravy, nároky vlastníků, společná zařízení, obvod pozemkových úprav, vodní eroze, přípustná ztráta půdy
Title
Study of common facilities in Kundratice u Žiželic nad Cidlinou
Annotation
This bachelor thesis evaluates the common facilities in the cadastral Kundratice near Žiželice nad Cidlinou from the perspective of access to land, protection against erosion, water ratios and ladscape protection. One of the input materials for land consolidation is the field research, which is conducted within the thesis. Field research describe area by the above-mentioned aspects. Another important input for land consolidation is a cadastral map in digital form, or vektorized maps cadastre records or earlier materials, such as a map of the former land registry, which are also processed within the thesis. These materials are used to build entitlement sheets for each of ownership sheets. To assess the impact od erosion in the landscape, the degree of threat of soil erosion is calculated. This calculation is carried out by the ,,Universal soil loss equation".
Keywords
comprehensive land consolidation, entitlements owners, common facilities, perimeter lend consolidation, water erosion, admissible soil loss

Sandra Pánková. Hodnocení vybraných vyrovnávacích zobrazení pro mapu světa. 2014 bp.

Soubory
sandra-pankova-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vybraných vyrovnávacích kartografických zobrazení vhodných pro mapu světa. S vedoucím bakalářské práce bylo vybráno zobrazení jednoduché válcové Gallovo a Millerovo, nepravé válcové zobrazení Robinsonovo, Eckertovo III. a Eckertovo V. a modifikované azimutální Winkelovo III. zobrazení. Zhodnocení bylo provedeno pomocí Airyho a komplexního kritéria, která využívají hodnot extrémního délkového zkreslení. K výpočtům zkreslení byl použit program Projection.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Petr Buchar, CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Matematická kartografie, referenční plocha, kartografické zobrazení, kartografické zkreslení, mapa světa, Projection, kritéria pro hodnocení zobrazení
Title
Assessment of compensatory projection for world map
Annotation
Purpose of bachelor's thesis is assessment of selected compensated cartographic projections suitable for world map. With leader of the bachelor's thesis were chosen simple cylindrical Gall Projection and Miller Projection, pseudo cylindrical Robinson Projection, Eckert III and Eckert V Projection and modified azimuthal Winkel III Projection. The assessment was done using Airy and komplex criterion using extreme values of scale error. Software Projection was used to calculate.
Keywords
Matematical cartography, reference surface, map projection, kartographic distortion, world map, Projection, criteria for evalution of projection

Zbyněk Pražák. Webová aplikace událostí z období protektorátu na území Prahy. 2014 bp.

Soubory
zbynek-prazak-bp-2014.pdf
Anotace
V rámci této práce proběhlo zpracování dat z knižní předlohy do webového prostředí za vyu-žití softwarů pro práci s geografickými daty.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová
Oponent
Jiří Padevět
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
ArcGIS, geodatabáze, serverová komunikace
Title
Web application of events in Prague in the protectorate period
Annotation
As part of this thesis the data from book were processed the web space using softwares for GIS data processing.
Keywords
ArcGIS, geodatabase, server communication

Petra Prouzová. Geometrický plán. 2014 bp.

Soubory
petra-prouzova-bp-2014.pdf
Anotace
Zpracujte vybrané varianty geometrického plánu podle náležitostí uvedených ve vyhlášce č.357/2013 Sb. Porovnejte rozdíly (ZPMZ, geometrický plán, apod.) při zpracování podle této vyhlášky a vyhlášky platné do 31. 12. 2013. Posuďte, jestli současná grafická úprava (náčrt, graf. znázornění) nebyla používána již dříve (cca od roku 1900).
Vedoucí
Ing. Karel Benda CSc.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Geometrický plán, záznam podrobného měření změn, katastr nemovitostí, soubor geometrických informací, soubor popisných informací.
Title
Survey sketch
Annotation
Process selected survey sketch variants under the requirements mentioned in the decree No.357/2013 Coll. Compare the differences (record of detailed changes measurement, survey sketch, etc.) during processing in accordance with this decree and regulations applicable until 2013/12/31. Consider whether the current graphic layout (sketch, graphic representation) has not been used before (since about 1900).
Keywords
Survey sketch, record of detailed changes measurement, cadastre, set of geometric information, set of descriptive information.

Miloslav Půbal. Hrad Kost (okr. Jičín) - tvorba fotoplánu pláště malé věže. 2014 bp.

Soubory
miloslav-pubal-bp-2014.pdf miloslav-pubal-bp-2014.zip
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvoření fotoplánu pláště malé věže na hradu Kost a také nalezení vhodného postupu rozvinutí snímků válcových, resp. kuželových objektů v softwaru Photo UnWrap. Práce se také bude věnovat případným problémům spjatých s tímto softwarem. Dále bude popsán postup maskování a mozaikování dílčích rozvinutých rastrů v softwaru TopoL. Výsledný fotoplán by měl následně sloužit jako fotogrammetrická dokumentace v projektu NAKI, který se zabývá zkoumáním kvádrového zdiva složeného ze sedimentárních hornin.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph. D.
Oponent
Ing. Petr Dvořáček
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
fotoplán, kalibrace, distorze, software SIMPhoto, software PhotoModeler, software Photo UnWrap, software TopoL, software MicroStation
Title
Kost castle (Jičín) - creation of photomap of small tower
Annotation
The aim of this work is to create a shell photomap of small tower in the castle Kost and find an appropriate procedure developed cylindrical frames, rep. conical objects in software Photo UnWrap. Work will also be focused on possible problems related to this software. It will describe how to camouflage a tessellation patterns in sub-developed software TopoL. The resulting photomap should then serve as a photogrammetric documentation of the project NAKI, which examines the walls composed of sedimentary rocks.
Keywords
photomap, calibration, distortion, software SIMPhoto, software PhotoModeler, software Photo UnWrap, software TopoL, software MicroStation

Jaroslav Pyšek. Náklon Plečnikovy opěrné zdi na pražském hradě. 2014 bp.

Soubory
jaroslav-pysek-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením výsledků etapových měření, které sledují náklony a posunyPlečnikovy opěrné konstrukce. Výsledky byly testovány na základě časového a teplotního horizontu
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
doc.Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Plečnikova opěrná zeď, rozbor přesnosti, náklony, posuny, teplota, čas, Studentovo rozdělení
Title
Inclination of Plečnik´s retaining wall at Prague castle
Annotation
Bachelor's thesis is focus on evaluation of the results of stage measurements, which monitor tilts and shifts of Plecnik´s support structure. Results were tested based on time and temperature.
Keywords
Plecnik´s support structure, accuracy analysis, tilts, shifts, temperature, time, student distribution

Tomáš Řáda. Dům U Kamenného zvonu (Praha) - měřická dokumentace části sklepení. 2014 bp.

Soubory
tomas-rada-bp-2014.pdf tomas-rada-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o průběhu měření, výpočtů a vyhotovení měřické dokumentace vztahující se k vybrané části sklepení Domu U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1. Práce se prakticky zaměřuje na průběh veškerých prací souvisejících s vyhotovením měřické dokumentace. Rozsah prací byl určen zadavatelem. Výstupem bakalářské práce je půdorys, dva podélné řezy místnostmi a čtyři fotoplány čelních stěn místností. Výsledná geodetická dokumentace bude dále použita zadavatelem pro zpřesnění vývodů stavebně historického průzkumu.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jaroslav Zastoupil
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
měřická dokumentace, půdorys, řez, fotoplán, Dům U Kamenného zvonu
Title
House At the Stone Bell (Prague) - metrical documentation of basement
Annotation
This bachelor thesis deals with the process of measuring, calculations and making out~a~geodetic documentation of basement at The House at the Stone Bell, Old Town Square~13, Prague 1. The work is practically focused on complete process of making geodetic documentation. Scope of the surveyed area is defined by the client. The results of~this thesis are ground plan, two longitudinal sections and four photoplans of front walls (2 rooms). The resulting documentation will be used by the client as a basis for~building historical survey.
Keywords
geodetic documentation, ground plan, section, photoplan, The House at the Stone Bell

Jaromír Rokusek. Zpracování nivelačních měření ve formátu Leica GSI. 2014 bp.

Soubory
jaromir-rokusek-bp-2014.pdf
Anotace
Práce se zabývá vytvořením volně šiřitelného softwaru pro čtení souborů ve formátu GSI obsahujících nivelační měření. První část práce je věnována formátu GSI. Je v ní popsána struktura souborů v tomto formátu a jejich obsah. Ve druhé části je popsáno ovládání programu a všechny jeho funkce. Třetí část pojednává o programu gama-local, neboť mezi ním a vytvořeným programem existuje návaznost. Poslední část obsahuje základní informace o tvorbě programu a také užitečné rady pro tvorbu podobných projektů.
Vedoucí
prof.Ing. Aleš Čepek CSc.
Oponent
Ing. Petr Souček Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
software, Leica, GSI formát, nivelační měření
Title
Levelling data processing in Leica GSI file format
Annotation
The work deals with the creation of free software for reading files in GSI format containing levelling measurements. The First section is devoted to GSI format. It describes structure and content of the files in this format. The second section describes the user interface and all its features. The third section deals with gama-local because there is a connection between gama-local and created program. The last section contains basic information about the program creation and also useful tips for creating similar projects.
Keywords
software, Leica, GSI format, levelling data

Michaela Šípková. Rekonstrukce zaniklé obce Tuchomyšl v Ústeckém kraji. 2014 bp.

Soubory
michaela-sipkova-bp-2014.pdf michaela-sipkova-bp-2014.zip
Anotace
Bakalářská práce je zaměřena na rekonstrukci zaniklé obce Tuchomyšl v Ústeckém kraji. Za účelem srovnání vývoje obce bylo vybráno několik map z různých časových období. Výběr byl proveden tak, aby byla patrná změna v rozvoji obce. Mezi použité mapy patří povinné císařské otisky map stabilního katastru z roku 1843, Státní mapa odvozená 1:5 000 z 50. a 70. let 20. století a současná katastrální mapa. Z povinných císařských otisků byla vytvořena bezešvá mapa v souřadnicovém systému JTSK. Dále byla na základě mapových podkladů získána vektorová data v rámci zájmového území a také byly vytvořeny tři digitální modely reliéfu. Výstupy práce jsou prezentovány prostřednictvím webové mapové aplikace.
Vedoucí
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
zaniklé obce, Tuchomyšl, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace
Title
Reconstruction of village Tuchomyšl in the Usti region
Annotation
The object of Bachelor‘s thesis is the reconstruction of the former village Tuchomyšl in the Usti region. It was chosen several maps from different periods for comparison of evolution in this village. The selection was made with target to show changes in development of the village. The maps used in this thesis are: Imperial imprints of stable cadastre from 1843, State map derived 1:5 000 from the 50s and 70s of the 20th century and the current cadastral map. There was created the seamless map from Imperial imprints with coordinate system JTSK. Next step was vectorization of selected area and there were also created three digital terrain models. Outputs are displayed in the web map application.
Keywords
former villages, Tuchomyšl, georeferencing, vectorization, web map application

Kristýna Sobolová. Zaměření přetvoření železničního mostu v Sánech. 2014 bp.

Soubory
kristyna-sobolova-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce je zaměření a následné zpracování posunů a přetvoření na železničním mostě v Sánech, okres Nymburk. Práce seznamuje s konstrukcí a lokalitou mostu, postupem měření, výpočtů a zpracováním posunů. Veškerá data měřila a zpracovávala sama autorka práce. Dále je zde mimo jiné popsáno etapové měření posunů, stabilizace bodů, rozbor přesnosti měření a program GNU-gama, ve kterém došlo k vyrovnání naměřených dat metodou nejmenších čtverců. Práce je doplněna fotografiemi z měření. Výsledkem práce jsou naměřené a vypočtené posuny kolejnic ve všech směrech, včetně směrodatných odchylek, a jejich grafická a slovní interpretace. V závěru práce jsou shrnuty získané poznatky.
Vedoucí
doc. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
Ing. Jaroslav Braun
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
liniové stavby, etapové měření, vyrovnání, metoda nejmenších čtverců, posuny, přetvoření
Title
Measurement of deformations of the railway bridge in Sány
Annotation
The object of this bachelor thesis is a measuring and subsequent processing of deformations of the railway bridge in Sány, Nymburk. This thesis familiarizes with construction and location of the bridge, measuring procedures, calculations and processing of deformation. All data was measured and processed by the author itself. Besides things mentioned above there is described a stage measurement of deformation, a stabilization of points, a precision analysis of the measurement, and GNU-gamma program which was used for compensation of measured data by using the method of least squares. The work is accompanied by photographs taken during measuring process. The output of the thesis is measured data and calculated deformations of the rails in all directions including standard deviations, and its graphic and verbal interpretation. The conclusion summarizes the gained knowledge.
Keywords
observed equations adjustment, least squares method (LMS), monitoring deformation movements

Filip Špaček. Divadlo Archa Praha - měřická dokumentace velkého sálu. 2014 bp.

Soubory
filip-spacek-bp-2014.pdf
Anotace
Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení měřické dokumentace velkého sálu Divadla Archa Praha a vytvoření technických plánů, které budou sloužit jako podklad pro plánování, navrhování a rozvržení jevištních a osvětlovacích prvků. Toto zadání vzniklo z původního plánu vyhotovení 3D modelu divadla, kdy během získávání podkladů byla zjištěna neaktuálnost a bezrozměrnost dosavadních stavebních plánů. Zaměření bylo provedeno prostorovou polární metodou a výsledná dokumentace se skládá z půdorysu, pohledu a řezu, které byly vyhotoveny ve 2 variantách jako standardní měřická dokumentace a účelové stavební plány.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Chmelíř
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
měřická dokumentace, divadlo Archa, půdorys, řez, pohled
Title
Archa Theatre Prague - metrical documentation of large hall
Annotation
The subject of this thesis is to create geodetic documentation of Prague Archa Theatre big hall and the creation of technical plans, which will be used as a basis for planning, design and layout of stage and lighting systems. This topic comes from the original plan to make a 3D model, but during preparation it was detected that the building plans are outdated and dimensionless. The geodetic survey was done by using spatial polar method and the resulting documentation consists of ground plan, cross section and view plan in two variations, standard metrical documentation and thematic building plans.
Keywords
metrical documentation, Archa Theatre, ground plan, cross section, view plan

Jan Staněk. Využitelnost GNSS na vztažné síti vodního díla Nechranice . 2014 bp.

Soubory
jan-stanek-bp-2014.pdf jan-stanek-bp-2014.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá využitelností měření GNSS statickou metodou na vztažné síti vodního díla Nechranice. K experimentálnímu měření je použito pěti GNSS aparatur Trimble GeoXR. Celé měření je uskutečněno ve dvou etapách. První etapa je složena ze čtyř dvouhodinových observačních bloků, při kterých došlo k zaměření všech vztažných bodů sítě. Během druhé etapy bylo měření složeno ze dvou tříhodinových observačních bloků, při nichž bylo zaměřeno pět bodů hráze. GNSS měření je zpracováno v různých vzájemně porovnaných variantách. Tato měření jsou rovněž porovnána s poskytnutými terestrickými měřeními. Cílem je zhodnotit výsledky a využitelnost GNSS pro podobná měření.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský Ph.D.
Oponent
Ing. Vítězslav Krnáč
Oponent
---
Oponent
---
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
VD Nechranice, technickobezpečnostní dohled, GNSS, statická metoda, posuny, přetvoření
Poznámka
---
Title
Usability of GNSS on geodetic network of Nechranice dam
Annotation
This bachelor thesis investigates the effectiveness of the reference network at the Nechranice water dam using static method GNSS surveying. Five Trimble GeoXR GNSS devices were used for the experimental survey, which was performed in two stages. The first stage consisted of four two-hour observation periods where all reference network points were measured. The second stage consisted of two three-hour observation periods where five points of the dam were measured. The GNSS measurements were processed in different each other comparable variations. These measurements are also assessed with the given terrestrial measurements. The objective is to evaluate the results and the effectiveness of GNSS for similar surveying.
Keywords
Nechranice water dam, technical and safety supervision, GNSS, static method, shifts, deformations

Petra Svačinová. Zaměření a připojení základního výškového důlního bodového pole Podzemní laboratoře Joisef. 2014 bp.

Soubory
petra-svacinova-bp-2014.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá kontrolním výškovým zaměřením bodového pole podzemní Laboratoře Josef. V roce 2011 vznikl požadavek o vybudování bodového pole ve štole, které bylo zaměřeno v rámci diplomové práce Ing. Michala Novotného a bodové pole bylo nadále připojeno na ČSNS. V následujícím roce bylo provedeno první kontrolní zaměření v rámci bakalářské práce Bc. Romana Boháče. Moje bakalářská práce navazuje na měření z minulých let. Bodové pole ve štole Josef a bodové pole na povrchu bylo zaměřeno metodou velmi přesné nivelace a připojeno k ČSNS. Výsledkem práce jsou nové nadmořské výšky všech bodů a porovnání výsledků z let 2012 a 2013.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Holešovský
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
velmi přesná nivelace, důlní bodové pole, štola Josef, nivelační pořad, převýšení, normální výšky
Title
Height measument and connection of fundamental point field of Josef underground laboratory
Annotation
The bachelor thesis deals with altitude controlling localization of underground laboratory Josef. In 2011, a requirement of establishing of point field in adit has been made. This topic has been focused in diploma thesis of Ing. Michal Novotný has focused on this topic in his dissertation, and the point field was, at this point, connected with ČSNS. In the following academic year, the controlling measurement had been made within bachelor thesis of Bc. Roman Boháč. My bachelor thesis continues on measurement of previous years. Point field in adit Josef and on the surface has been measured by method of very precise levelling and connected with ČSNS. The outcome of the thesis are new heights of all points and comparison of results from years 2012 and 2013.
Keywords
very precise levelling, adit point field, adit Josef, levelling traverse, elevation difference, normal height

Ondřej Svoboda. Posouzení stability bodů v experimentální nivelační síti NTK. 2014 bp.

Soubory
ondrej-svoboda-bp-2014.pdf ondrej-svoboda-bp-2014.zip
Anotace
V rámci této práce proběhlo výškové zaměření a vyhodnocení stabilizovaných bodů okolo Národní technické knihovny. Výškové pole bylo zaměřeno metodou přesné nivelace přístroji Zeiss Koni 007 a Leica DNA03.
Vedoucí
prof.Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Oponent
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
přesná nivelace, vyrovnání výškové sítě, porovnání etap
Title
Stability testing of points in the experimental levelling network NTK
Annotation
As part of this work elevation measuring and evaluation of stabilized points around National Technical Library took place. Altimetric network has been measured by precise levelling using devices Zeiss Koni 007 and Leica DNA03.
Keywords
precise levelling, adjustment altimetric network, comparing stages

Marie Tichá. Zámek Třebešice (okr. Benešov) - vyšetření geometrie vybraných kleneb. 2014 bp.

Soubory
marie-ticha-bp-2014.pdf marie-ticha-bp-2014.zip
Anotace
Téma bakalářské práce vzniklo za spolupráce Fakulty stavební a Fakulty architektury, konkrétně pana Ing. Jindřicha Hodače a doc. Ing. Michaela Rykla. Cílem práce bylo určit geometrii a případně postup stavby kleneb ve dvou místnostech v Třebešickém zámku. Tyto dvě místnosti byla každá stavěna v jiném časovém období a v jiném stavebním slohu. Klenba v barokní místnosti je nápadná svými ostrými hrany a neodpovídá tím své době, vypadá jako klenby stavěné ve středověku. Naopak klenba v renesanční místnosti, ačkoliv byla stavěna dříve než barokní klenba, vykazuje znaky mladší doby, než ve kterém byla stavěna. Úkolem bylo zjistit geometrii těchto kleneb a vyšetřit tuto nesrovnalost. Celá analýza probíhala formou dialogu. Mým úkolem bylo zaměřit obě místnosti pomocí laserového skenování, vytvořit 3D modely a pomocí příčných a podélných řezů modelů zjišťovat geometrii pomocí prokládání různých křivek. Poté po konzultaci s panem doc. Ryklem vybrat tu, která je stavebně nejpravděpodobnější. Výsledkem práce bylo zajímavé zjištění, že hlavní tunel barokní místnosti je tvořen eliptickou válcovou plochou. Elipsa v té době na venkově nebyla častým jevem. Získali jsme tak důkaz o schopnosti venkovských zedníků tvořit elipsy. Naopak klenba v renesanční místnosti nepřinesla žádné překvapení, je tvořena z křivek, které jsou pro její dobu typické, tedy válce s oválnou a kruhovou podstavou.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph. D.
Oponent
doc. Ing. Michael Rykl, Ph. D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Laserový skenovací systém, mračno bodů, registrace, prostorový model místností, Geomagic, příčné a podélné řezy, vyšetření geometrie, Microstation
Title
Třebešice chateau (Benešov) - examination of geometry of selected vaults
Annotation
The subject matter was created in cooperation with the Faculty of Civil Engineering and Faculty of Architecture, namely Mr. Ing. Jindřich Hodač a doc. Ing. Michael Rykl. The aim is to determine the geometry and policy arches in two rooms in the castle Třebešice. The vault in the Baroque room is striking with its sharp edges and does not by that time, it looks like the arch built in the Middle Ages. Conversely vault in the Renaissance room, although it was built before the baroque dome, shows signs of a younger, until which were built. The task was to determine the geometry of the vaults and investigate this discrepancy. The entire analysis took the form of a dialogue . My task was to determine the geometry using different curves, and after consulting with Mr. doc. Rykl choose the best The result was interesting to note that the main tunnel baroque room consists of an elliptic cylindrical surface. The ellipse at the time the country was not a frequent occurrence. We have gained evidence of the ability of rural masons to form an ellipse.Conversely vault in the Renaissance room yielded no surprise, is made up of curves that are typical for its time, a cylinder with oval and circular base.
Keywords
Laser scanning system, point cloud, data registration, spatial model of the cave, Geomagic,cross and longitudinal section, analysis, Microstation

Iva Toulová. Testování pulzních dálkoměrů na laboratorní délkové základně. 2014 bp.

Soubory
iva-toulova-bp-2014.pdf iva-toulova-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá testování pulzních dálkoměrů na laboratorní délkové základně. Testování proběhlo v časovém období tří měsíců. Měřeno bylo s šesti přístroji TOPCON GPT 7501, které jsou z jedné výrobní sady. V rámci práce bylo provedeno zaměření laboratorní délkové základny, zpracování naměřených dat a vyhotovení výsledných grafů, znázorňujících vlastnosti pulzních dálkoměrů.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D
Oponent
Ing. Jaroslav Braun
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
pulzní dálkoměr, Topcon GPT 7501, laboratorní délková základna, časová stabilita dálkoměrů
Title
Testing of time of light distance meter of a laboratory distance base
Annotation
This bachelor’s thesis is dealing with testing of pulse distance meters on a laboratory distance base. The testing itself was done during a three-month period. The measurement was carried out with six TOPCON GPT 7501 instruments which are from the same production set. In the bachelor’s thesis the measurement of a laboratory distance base was made, as well as data processing and drawing up of the final graphs which illustrate the characteristics of pulse distance meters.
Keywords
pulse distance meters, Topcon GPT 7501, laboratory distance base, time stability distance meters

Jaroslav Urik. Vývoj softwaru pro sběr dat při mapování dna vodních ploch. 2014 bp.

Soubory
jaroslav-urik-bp-2014.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá vývojem softwaru pro navigaci a sběr dat z modelu lodi, mapujícího dno vodního tělesa. Jejím hlavním cílem je zjednodušit ovládání modelu lodi na větší vzdálenost. Toho je být dosaženo přehlednou počítačovou aplikací zobrazující informace potřebné k navigaci, spolu s naměřenými daty, podle níž uživatel naviguje model lodi. Aplikace je psána programovacím jazykem Java a naměřená data jsou zpracována softwarem ArcGIS.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.
Oponent
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
počítačová aplikace, WMS, model lodi, dálkové ovládání, mapování vodního dna, sonar, sběr dat, ArcGIS, Java
Title
Development of software for data gathering for water bottom mapping
Annotation
This bachelor thesis describes development of navigation and data collection software for model ship, performig water bottom mapping. The main objective it to simplify control of the model ship, especialy at long distances. That is achieved by user friendly computer application, which helps user control the model ship by displaying guidance information, together with measured data. The application is written in Java languange and the obtained data was processed by ArcGIS software.
Keywords
program, WMS, ship model, remote control, water bottom mapping, sonar, data collection, ArcGIS, Java

Lukáš Vais. Vybudování a zaměření připojovací mikrosítě na ohlubni větrací šachty štoly Josef.. 2014 bp.

Soubory
lukas-vais-bp-2014.pdf lukas-vais-bp-2014.zip
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vybudování a zaměření připojovací mikrosítě na ohlubni větrací šachty štoly Josef. Nejprve byla provedena rekognoskace, při které se vypracoval návrh mikrosítě a následně se provedla stabilizace čtyř nových bodů okolo větrací šachty. Dále bylo provedeno zaměření těchto bodů, připojení pomocí GNSS aparatur, zpracování naměřených dat, výpočetní práce a vyrovnání.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
geodetická síť, mikrosíť, štola Josef, rekognoskace, stabilizace, GNSS, vyrovnání
Title
Establishment and survey of a connecting micro-network in the Josef Gallery ventilation shaft opening.
Annotation
The objective of the Bachelor thesis is to establish and survey a connecting micro-network located on the shaft´s inlet of the ventilation shaft of the Josef Gallery. The first, investigation phase involved the micro-network design. Successively, four new points around the ventilation shaft were stabilized. The points were surveyed, connected by means of the GNSS apparatus, the measured data were processed, and computations and adjustments made.
Keywords
geodetic network, micro-network, Josef Gallery, investigation, stabilization, GNSS, adjustment

Tereza Valášková. Porovnání povodní na území Prahy v letech 1845, 2002 a 2013. 2014 bp.

Soubory
tereza-valaskova-bp-2014.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou poskytnutých dat o povodních na území hlavního města Prahy v letech 1845, 2002 a 2013. Obsahuje základní informace o jednotlivých analyzovaných povodních, o vlivu vybudovaných protipovodňových opatření a grafický a číselný rozsah jednotlivých povodní a jejich porovnání.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSs.
Oponent
Ing. Martin Landa, Ph.D.
Katedra
K155 -- Katedra geomatiky
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
ArcGIS, ZABAGED, Praha, povodně 1845, povodně 2002, povodně 2013, protipovodňová opatření
Title
Comparison of floods in Prahue in 1845, 2002 and 2013
Annotation
This bachelor thesis deals with an analysis of provided data about floods in the capital city of Prague in 1845 and 2002 and 2013. It contains basic information about floods, about an impact of built flood protective constructions and about spatial and numerical size of each flood and their comparison.
Keywords
ArcGIS, ZABAGED, Prague, 1845 flood, 2002 flood, 2013 flood, flood control

Petra Vlachová. Zaměření přetvoření železničního mostu v Klášterci nad Ohří. 2014 bp.

Soubory
petra-vlachova-bp-2014.pdf petra-vlachova-bp-2014.zip
Anotace
Tato bakalářská práce vznikla v součinnosti s Katedrou železničních staveb, Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Měření byla prováděna na základě projektu doplnění a zpřesnění tabulkové přílohy normy ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - část 2. Prezentované výsledky měření by měly ověřit teoretické výpočty provedené na Fakultě stavební, VUT v Brně. Obsah bakalářské práce tvoří popis sledování posunů stabilizovaných bodů, na mostní konstrukci a na jedné z kolejí, a přetvoření konstrukce železničního mostu v Klášterci nad Ohří. Měření probíhala ve 4 etapách v závislosti na teplotě. Snahou bylo vystihnout různé roční období a tím i různé teploty. Měření byla prováděna v místní prostorové síti, následně byly hodnoty vyrovnány metodou nejmenších čtverců. Výsledné souřadnice bodů byly získány se směrodatnými odchylkami cca 0.2 mm. Výsledkem jsou posuny sledovaných bodů v místní soustavě pro jednotlivé teploty a grafy, které vystihují přetvoření mostní konstrukce.
Vedoucí
Ing. Jaroslav Braun
Oponent
Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
kolejnice, mostní konstrukce, posuny, přetvoření, prostorová síť, vyrovnání
Title
Measurement of deformations of the railway bridge in Klášterec nad Ohří
Annotation
This bachelor´s thesis has been created in cooperation with the department of railway structures, the faculty of Civil engineering, CTU in Prague. Measurement was performed on the basis of project completion and accuracy improvement of table appendix to standard ČSN EN 1991-2 Load of construction – part 2. The measurement should verify theoretical calculation made at the faculty of civil engineering, UOT in Brno. The content of this bachelor´s thesis consists of monitoring shifts of stabilized points on bridge construction and one of the rails and deformation of construction of railway bridge in Klášterec nad Ohří. The measurement was carried out in 4 phases depending on temperature in different seasons. Measurements were performed in the local spatial network. Values were equalized by using method of least squares. Coordinates of points were obtained by standard deviation of about 0.2 mm. The results are shifts of monitored points in local system for each temperature and graph reflected on deformation of railway bridge.
Keywords
rails, railway bridge construction, shifts, deformation, spatial network, equalization

Matouš Vondráček. Vytyčování atletických drah. 2014 bp.

Soubory
matous-vondracek-bp-2014.pdf
Anotace
Bakalářská práce: Vytyčování atletických drah Tato práce popisuje postup při ověřování rozměrů atletických oválů, tvorbu digitálního výkresu značení standardního oválu a zpracování měření konkrétního oválu. Velká část je věnována výpočtům zakřivených linií – evolvent.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Lubomír Smrž
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
ideální stopa, standardní ovál, evolventa, tečna, steeplechase
Title
Setting-out of Running Tracks
Annotation
Bachelor thesis: Setting-out of Running Tracks This work describes a procedure for dimensional verification athletic ovals, creating digital drawing of marking of standard track and processing measurement specific oval. A large part is devoted to the calculation of curved lines - involute.
Keywords
ideal track, standard track, involute, tangent, steeplechase

Jaromír Zahrada. Určení změn v jihovýchodní části sesuvného území Rabenov. 2014 bp.

Soubory
jaromir-zahrada-bp-2014.zip
Anotace
Tématem bakalářské práce je určení změn v jihovýchodní části sesuvného území Rabenov s využitím digitálního modelu terénu. Území se nalézá v těžbou narušené krajině západně od Ústí nad Labem. Práce seznamuje s danou lokalitou, definuje pojem digitální model terénu a popisuje postup měření a vyhotovení modelu sesuvného území. Tento model je následně porovnáván s modelem dřívějším z minulých let. K tvorbě výsledků práce digitálního modelu povrchu, výškopisného plánu v měřítku 1:1000 a profilových řezů, byl použit program Atlas DMT. Výsledek této práce bude možno využít při plánování dalších rekultivačních prací v oblasti jezera Chabařovice a pro potřeby Katedry geotechniky.
Vedoucí
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Oponent
Ing. Jaroslav Braun
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
digitální model terénu
Title
Determination of changes in the southeastern part of Rabenov landslide area
Annotation
The topic of bachelor thesis is to determine changes of landslide in the south-eastern part territory - Rabenov. The territory is located in the mining disturbed landscape to the west from Ústí nad Labem. The thesis introduces the locality, defines the concept of digital terrain model and describes the process of measuring and creation of territory model. Consecutively the model is compared with the former one from previous years. The digital surface model, the contour line plan at scale of 1:1000 and longitudinal sections were created in Atlas DMT program as a result of the thesis. The output of the thesis will be possible to use in a planning of rehabilitation work in the location of Chabařovice lake and for needs of Department of Geotechnics.
Keywords
digital model of terrain

Marie Zípková. Zeměměřické práce při geofyzikálním průzkum, lokalita Ztracený rybník, Chebsko. 2014 bp.

Soubory
marie-zipkova-bp-2014.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je určení souřadnic podrobných gravimetrických bodů. Na těchto bodech je prováděn geofyzikální průzkum – měření gravimetrie. Tento průzkum je prováděn v lokalitě přírodní rezervace Ztracený rybník na Chebsku Geofyzikálním ústavem AV ČR. V rámci bakalářské práce byly připraveny podklady pro měření, bylo provedeno zaměření geodetické sítě a podrobných bodů a byly spočteny souřadnice podrobných bodů. Geodetická síť byla zaměřena metodou GNSS pomocí přístrojů Trimble GeoXR a Trimble 5700 GPS Receiver, souřadnice podrobných bodů byly změřeny pomocí totální stanice Leica TCR403. Výsledkem této práce jsou souřadnice v systému WGS84, zobrazení UTM33 a výškový systém EMG96. Polohové souřadnice slouží ke snadnému nalezení podrobných bodů, výška podrobných bodů je důležitá pro další zpracování gravimetrických dat.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
RNDr. Jan Mrlina, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2014-06-26
Klíčová slova
Polygon, Trimble GeoXR, Trimble 5700 GPS Receiver, Leica TCR403
Title
Land survey support to geophysical field works, location Ztracený rybník, Chebsko
Annotation
The aim of this work is to determinace the coordinates of detailed gravimetric points. On these points is carried aout geophysical survey – gravimetry measurements. This research is conducted by Institute of Geophysics AS CR, v. v. i. in locality „Ztracený rybník“ which is nature reserve in area Chebsko. In the thesis documents were prepared for the measurement, was determinated the position of geodetic network and coordinates of detailed points were calculated. Geodetic network was measured by using GNSS equipment Trimble GeoXR and Trimble 5700 GPS Receiver, the coordinates of detailed points was measured using total-station instrument Leica TCR403. The results of this work are the coordinates in the ETRS89-UTM. Position ase used to easily find detailed points, the height of detailed points is important for further processing gravimetric data. Results of this thesis are coordinates of points in systém WGS84, cartographic representation UTM33 and altitude system EMG96.
Keywords
Traverse, Trimble GeoXR, Trimble 5700 GPS Receiver, Leica TCR403

Jan Bartůněk. Testování odrazných hranolů robotickými totálními stanicemi. 2013 bp.

Soubory
jan-bartunek-bp-2013.pdf jan-bartunek-bp-2013.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá proměřováním čtyř geodetických odrazných hranolů značky Leica Geosystem AG pomocí robotických totálních stanic Leica TCA 2003 a Geodimeter 610. Totálními stanicemi je cíleno na různá místa hranolu, která jsou předdefinována softwarem vytvořeným v prostředí Matlab, hranol se také natáčí. Hranoly jsou testovány na třech různých vzdálenostech v laboratoři v budově FSv ČVUT v Praze. Zkoumány jsou odchylky měřených vzdáleností pro jeden hranol umístěný na určité vzdálenosti. Cílem je zjistit, k jak velkým odchylkám dochází při cílení na různá místa hranolu, při různém natočení hranolu a také zda se extrémní odchylky projeví shodně u obou totálních stanic. U panoramatického hranolu je totální stanicí Leica TCA 2003 kromě zkoumání odchylek měřených vzdáleností zkoumán také elektronický střed hranolu při různém natočení a totální stanicí Leica TCR 307 jsou testovány odchylky měřených vzdáleností na různý materiál při jeho různém natočení.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Loula
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Leica, Geodimeter, odrazný hranol, totální stanice
Title
Testing of reflective prisms with robotic total stations
Annotation
This bachelor thesis deals with testing four geodetic reflective prisms by Leica Geosystem AG. Measurements is performed with robotic total stations Leica TCA 2003 and Geodimeter 610. The total stations are pointed to various parts of the prism which are predefined by created software in Matlab programming environment. Prism also turns itself. Prisms are tested on three different distances in the building of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague. Deviations of the measured distances are tested for one prism situated at the specific distance. The aim of this thesis is to find out how big deviations of the measured distances occurs if pointed to various parts of the prism, in various turns of the prism and also if extreme deviations will be in measurement both total stations the same. The testing of panoramatic prism with Leica TCA 2003 also includes the testing of electronic middle of the prism in various turns. Deviations of the measured distances for various materials in various turns are tested with total station Leica TCR 307 which has reflectorless measurement.
Keywords
Leica, Geodimeter, reflective prism, total station

Roman Boháč. Výškové zaměření a připojení základního důlního pole štoly Josef. 2013 bp.

Soubory
roman-bohac-bp-2013.pdf
Anotace
V roce 2011 vznikl požadavek na výškové zaměření štoly Josef. Proto bylo v rámci diplomové práce Michala Novotného poprvé zaměřeno nově vytvořené bodové pole. V mé bakalářské práci navazuji na toto měření. Důlní bodové pole bylo zaměřeno a připojeno k ČSNS metodou VPN, uvnitř štoly byly zaměřeny nově vytvořené hlavní výškové body. Výsledky byly porovnány s měřením z roku 2011.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Antonín Zeman, DrSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
velmi přesná nivelace, štola Josef, normální výšky, důlní bodové pole
Title
Height measuring and connection of fundamental mining geodetic point field mine Josef
Annotation
In the year 2011, was made requirement to ellevation measure of Josef Gallery. Therefore, in Michal Novotny's diploma work was done first measurement of the newly created point field. In my work I refer to this measurement. Mining point field were measured and connected to the ČSNS by high-precision levelling method, inside the gallery were measured newly created main elevation points. The results were compared with measurements from 2011.
Keywords
high-precision levelling, gallery Josef, normal height, mine point field

Michala Čapková. Laserové skenování pro potřeby geometrické analýzy žebrové klenby z doby Lucemburků na Staroměstské mostecké věži. 2013 bp.

Soubory
michala-capkova-bp-2013.pdf michala-capkova-bp-2013.zip
Anotace
Bakalářská práce je zaměřena na zdokumentování průběhů klenebních žeber Staroměstské mostecké věže pomocí laserového skenování. Naskenovaná data jsou průběžně upravována a je vyhotovován 3D drátový model žeber a dalších naskenovaných částí věže. Z modelu jsou dále tvořeny výkresy. Výstupy práce slouží k dalšímu zkoumání žeber, zejména ke zkoumání technologie stavby věže, což ovšem už není obsahem práce. Dále práce obsahuje teoretickou část zabývající se klenbami, historií věže a dalšími tématy.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Oponent
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Laserové skenování, žebrová klenba, Staroměstská mostecká věž, 3D model, Petr Paléř, mračno bodů
Title
Laser Scanning for Geometric Analysis of Ribbed Vault from Luxembourg Time in the Old Town Bridge Tower
Annotation
This bachelor thesis is focused on documenting course of vault ribs in the Old Town Bridge Tower. It was achieved by laser scanning. Scanned weredeveloped from the scanning. Then 3D wire model of the ribs and other scanned parts of the tower was made. The model is transformed to designs. The output of this thesis serves for further examination of the ribs, especially of a technology of the tower construction. That is beyond the scope of this thesis, though. Theoretical part of this thesis concerns vaults, tower history and other topics.
Keywords
Laser scanning, ribbed vault, Old Town Bridge Tower, 3D model, Peter Parler, cloud of points

Petra Dífková. Dokumentace a zaměření starých bodových polí ve štole Josef. 2013 bp.

Soubory
petra-difkova-bp-2013.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá původními měřickými body ve štole Josef. Byly navštíveny archivy pro nalezení původních podkladů. Na základě podkladů bylo provedeno vyhledání bodů. Dokumentace starých bodů obsahuje popis jejich stavu a fotodokumentaci. Nalezené dostupné body byly zaměřeny a na základě informací o původním měření bylo provedeno porovnání získaných souřadnic se souřadnicemi původními. Původní a nově určené souřadnice bodů nejsou ve shodném souřadnicovém systému, proto je porovnání řešeno pomocí transformace souřadnic.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
štola Josef, geodézie v podzemí, stropní stabilizace, staré důlní body, transformace souřadnic
Title
Documentation and localization of old point network in the gallery Josef
Annotation
The bachelor thesis is focused on original survey points at the Josef Gallery. Archives had been searched for original sources. The points were located with help of the original sources. Documentation of old points includes description of their state and photo documentation. Located points, whose are reachable, were measured and the measurements were compared to original measurements obtained from original sources. Original and new measured coordinates is not in the same coordinate system, so their coordinates had to be transformed to properly compare them.
Keywords
Josef Gallery, underground geodesy, ceiling point monumentation, old mine points, coordinate transformation

Vladěna Dvořáková. Podrobné měření pro areál štoly Josef. 2013 bp.

Soubory
vladena-dvorakova-bp-2013.pdf vladena-dvorakova-bp-2013.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením areálu URC (Regionální podzemní výzkumné centrum) Josef. Cílem práce je na základě zaměření vytvořit účelovou mapu této lokality v měřítku 1 : 500. Dále byla zaměřena oblast nad štolou Josef, částí Čelina-západ, vypočítán digitální model terénu a vyhotovena výškopisná mapa. Vybudovaná síť pomocných měřických bodů byla vyrovnána metodou nejmenších čtverců. Součástí práce je také popis lokality a použitých výpočetních a grafických programů.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Regionální podzemní výzkumné centrum Josef, digitální model terénu, vyrovnání MNČ, výkres, Groma, MicroStation, Atlas DMT
Title
Detailed Survey for Josef Gallery Complex
Annotation
This bachelor thesis deals with surveying of URC (Underground research center) Josef site. Main goal of the thesis is creation of a thematic map of locality in scale 1 : 500 based on the survey. Besides that, surface area above Josef gallery (section Čelina-West) was surveyed, digital terrain model was calculated and topographic map was created. New auxiliary survey point network was set up and coordinates was adjust by Mean Squared Error method. The thesis contains also introduction of locality and descripting of used computing and graphic softwares.
Keywords
Underground research center Josef, digital terrain model, Mean Squared Error adjustment, design, Groma, MicroStation, Atlas DMT

Martin Fencl. Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef. 2013 bp.

Soubory
martin-fencl-bp-2013.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je určení souřadnic důlního polohového bodového pole ve štole Josef a zabývá se činnostmi s tím souvisejícími. V rámci práce bylo provedeno zaměření polygonového pořadu, zpracování naměřených dat, polohové připojení pomocí GNSS aparatury, výpočetní práce s následným vyrovnáním a porovnání souřadnic s výsledky z předchozího měření, které bylo zpracováno Ing. Janem Varyšem. Dále je v práci zahrnut i výpočet nadmořských výšek bodů bodo¬vého pole trigonometrickou metodou a následné porovnání s výškami nivelovanými.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Stanislav (OMG Coal Services a.s.)
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
polygonový pořad, geodézie v podzemí, štola Josef, GNSS, automatizované měření, polohová síť, vyrovnání
Title
Positional measurement and connection of the basic mining point field of Josef Gallery
Annotation
The aim of this bachelor's project is to determine the coordinates of the mine geodetic control in the Josef Gallery and associated activities. Part of this was done using measurement by traverse, data processing, positional connection with the GNSS, calculation work, followed by adjustment and comparison of coordinates with the results of previous measurements processed by Ing. Jan Varyš. Also included is the calculation of altitudes of point field by trigonometric methods and comparison with leveled altitudes.
Keywords
traverse, underground surveying, Josef Gallery, GNSS, automated measurement, positional network, adjustment

Tereza Fiedlerová. Zásuvný modul QGIS pro slučování vektorových map. 2013 bp.

Soubory
tereza-fiedlerova-bp-2013.pdf tereza-fiedlerova-bp-2013.tar.gz
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problémem slučování vektorových dat z různých zdrojů. Cílem práce je vytvoření zásuvného modulu pro Quantum GIS. Tento modul umožní uživateli jednoduše kombinovat pomocí zvolené metody dvě různé vektorové vrstvy načtené v prostředí programu. Výsledkem je nová vrstva ve formátu shapefile. Modul využívá algoritmy pro spojení datasetů z externí knihovny, jejíž návrh a vytvoření je také náplní této práce. Text práce kromě popisu tvorby modulu a knihovny obsahuje i přehled existujících nástrojů v této oblasti.
Vedoucí
Ing. Martin Landa
Oponent
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
GIS, Quantum GIS, zásuvný modul, C++ knihovna, slučování vektorových map
Title
QGIS plugin for vector conflation
Annotation
This bachelor thesis deals with the problem of vector to vector conflation. The aim is to create a Quantum GIS plugin. This plugin allows user to simply combine two different vector layers, which are loaded in the program, using selected method. The result is a new layer in shapefile format. The plugin uses conflation algorithms from an external library. Design and creation of the library is also the objective of this thesis. Besides the description of the plugin and the library, this text includes a list of existing tools in this field.
Keywords
GIS, Quantum GIS, plugin, C++ library, vector conflation

Michaela Gubaniová. Pořadová nivelace v Ervěnickém koridoru.. 2013 bp.

Soubory
michaela-gubaniova-bp-2013.pdf michaela-gubaniova-bp-2013.zip
Anotace
V rámci této práce proběhlo výškové zaměření a vyhodnocení geodetického sledování poklesů Ervěnického koridoru v úseku bodů č. 380 až 536 (49. Etapa). Měření velmi přesnou nivelaci s přístojem WILD NA3000.
Vedoucí
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
Oponent
Ing. Petr Stanislav
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
nivelace, vertikální posuny, porovnání etap, analýza nivelačních rozdílů
Title
Traverse levelling in the Ervěnice corridor.
Annotation
As part of this work was the focus height and evaluation of geodetic monitoring subsidence Ervěnického corridor segment points No. 380-536 (49th stage). Measurement of very exact alignment with the standing position WILD NA3000.
Keywords
levelling, vertical displacements, compared stages, analysis of leveling differences

Pavel Klimunda. Návrh informačního systému URC JOSEF. 2013 bp.

Soubory
pavel-klimunda-bp-2013.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce „Návrh informačního systému URC JOSEF“ je navrhnout zá- klad informačního geoportálu pro regionální podzemní výzkumné centrum ČVUT URC JOSEF (http://uef-josef.eu). Systém bude postaven na moderních technologiích, bude maximálně uživatelsky přívětivý a snadno udržovatelný a rozšiřitelný. Tato práce obecně popíše jednotlivé části systému.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
Ing. Vladimír Pek
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
GIS, AJAX, PHP, ExtJS, GeoExt, OpenLayers, Nette, PostGIS, PostgreSQL
Title
Design of information system for URC JOSEF
Annotation
The goal of this work "Design of information system for URC JOSEF" is to design base of the information geoportal system for underground research center CTU URC JOSEF (http://uef-josef.eu). The system will be built on modern technologies, it will be user-friendly and easily maintainable and extensible. The aim of this thesis is to describe general parts of the system.
Keywords
GIS, AJAX, PHP, ExtJS, GeoExt, OpenLayers, Nette, PostGIS, PostgreSQL

Lenka Kloučková. Revize a doplnění podrobného bodového pole pomocí terestrických a GNSS metod pro zaměření historických sklepů v Mělníku. 2013 bp.

Soubory
lenka-klouckova-bp-2013.pdf lenka-klouckova-bp-2013.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá ověřením GNSS přístroje na Geodetické observatoři Pecný a zajména tvorbou povrchového bodového pole v historickém centru města Mělník. První část je zaměřena na historii města a rozsáhlé podzemní prostory. Dále je popsána revize starého bodového pole a stabilizace nového povrchového bodového pole, které bylo zaměřené GNSS metodou, polygonovým pořadem a geometrickou nivelací. Povrchové bodové pole bylo vytvořeno pro navazující podzemní bodové pole a následné zaměřování podzemních prostor.
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Tomáš Vacek
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Mělnické podzemí, bodové pole, GNSS metoda, polygonový pořad, geometrická nivelace
Title
Revision and supplement of minor geodetic control using terrestrial and GNSS methods for large-scale mapping of the historical cellars in Melnik
Annotation
This bachelor thesis deals with a verification of the GNSS receiver in the Geodetic Observatory Pecny, and especially with a creation of the surface geodetic control in the historic center of Melnik. The first part focuses on the history of the city and its large underground spaces. It also describes the revision of the old geodetic control and points out a stabilization of the new surface geotetic control, which was surveyed using the GNSS technology, the traverse and the geometrical levelling. The surface geodetic control was created for follow-up underground geodetic control and a subsequent surveying of the underground spaces.
Keywords
Melnik underground, the geodetic control, the GNSS technology, the traverse, the geometrical levelling

Jaromír Konfršt. Ověření stability geodetického primárního systému Jaderné elektrárny Temelín. 2013 bp.

Soubory
jaromir-konfrst-bp-2013.pdf
Anotace
Předmětem této práce je ověření dlouhodobé stability geodetického primárního systému Jaderné elektrárny Temelín. Pro měřické práce je použita statická GNSS metoda. Ověření stability proběhlo na základě porovnání výsledků mezi etapami 1988 - 2013, kdy předmětem porovnání byly vodorovné délky a převýšení.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
geodetický primární systém, Jaderná elektrárna Temelín, Globální navigační družicový systém (GNSS), static method
Title
Geodetic primary system stability authentication of the Temelín nuclear power plant
Annotation
The subject of this thesis is the geodetic primary system stability authentication of the Temelín nuclear power plant. The method used for this survey is static GNSS method. Stability authentication is based on results of horizontal length and height difference comparison between stages in years 1988 - 2013.
Keywords
geodetic primary system, the Temelín nuclear power plant, Global navigation satellite systém (GNSS), static method

Martin Kuba. Zhodnocení náklonu opěrných pilířů Vladislavského sálu vlivem teploty a oslunění. 2013 bp.

Soubory
martin-kuba-bp-2013.pdf martin-kuba-bp-2013.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá sledováním náklonů ve Vladislavském sále, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, výpočtem a zhodnocením náklonů. Součástí vyhodnocení je zkoumání vlivu času a teploty na náklony. Cílem této práce je také určení a zhodnocení náklonů na základě celodenního geodetického měření.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Vladislavský sál, náklon, etapové měření, přesnost
Title
Evaluation of a Temperature and Sun Radiation Influence on the Tilt of Buttresses in Vladislav Hall
Annotation
Bachelor work deals with monitoring of tilts in the Vladislav Hall, assessing the accuracy of measured values, calculation and evaluation of the tilts. Part of evaluation is to examine the influence of time and temperature on tilt. The aim of this work is destination and evaluation of tilt based on all-day geodetic measurements.
Keywords
Vladislav hall, tilt, stage measurement, precision

Petr Lavička. Příprava mapových listů I. vojenského mapování pro vizualizaci v souvislém zobrazení. 2013 bp.

Soubory
petr-lavicka-bp-2013.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce je georeferencovat mapové listy I. vojenského mapování Rakousko-Uherska. Dalším cílem je analyzovat vhodnost jednotlivých transformací a kategorizovat identické body do tříd přesnosti s následným zavedením vah do výpočtu.
Vedoucí
Ing. Tomáš Janata
Oponent
Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
georeferencování, I. vojenské mapování, transformace, metoda nejmenších čtverců, bezešvá mapa, vyrovnání
Title
Preparation of map sheets of the 1st Military Survey for visualization as a seamless map layer
Annotation
The aim of this work is to georeference map sheets of the 1st military survey of Austria-Hungary. Another objective is to analyze the suitability of particular transformations and to categorize identical points into accuracy classes, followed by the introduction of weights into the calculation.
Keywords
georeferencing, first military survey, transformation, least square method, seamless map, adjustment

Zdeněk Lavička. Automatizované zpracování geometrického plánu. 2013 bp.

Soubory
zdenek-lavicka-bp-2013.pdf zdenek-lavicka-bp-2013.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá geometrickým plánem se zaměřením na jeho zpracování v modulu GEPLAN, který vyvíjí firma GEPRO jako nadstavbu softwaru KOKEŠ. Hlavním cílem této práce je popis zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ a otestování funkce automatizovaného plnění tabulek pro geometrický plán na základě výkresů pro geometrický plán a případné navržení změn pro zlepšení softwaru z uživatelského hlediska.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Geometrický plán, program KOKEŠ, GEPLAN, měřický náčrt, automatizované plnění tabulek pro geometrický plán
Title
Automated processing of a survey sketch
Annotation
This bachelor’s dissertation deals with a survey sketch to focus on it’s processing in module GEPLAN that is developed by company GEPRO as an add to software KOKES. The aim of this thesis is to describe a processing of a survey sketch in software KOKES and testing the function of automated filling of the table for a survey sketch on the basic of the drawing.
Keywords
Survey sketch, software KOKES, GEPLAN, sketch of the measuring, automated filling of the table for a survey sketch

Ondřej Michal. Analýza trigonometrické metody pro měření průhybu mostní konstrukce. 2013 bp.

Soubory
ondrej-michal-bp-2013.pdf ondrej-michal-bp-2013.zip
Anotace
Zaměřování průhybových čar mostů klade velké nároky na přesnost a zároveň rychlost měření, protoţe přepjaté betonové konstrukce jsou velmi citlivé k dlouhodobému nárůstu průhybů. Spolehlivá předpověď těchto výchylek má velký vliv na ţivotnost konstrukce. Výsledky měření slouţí ke zpřesnění matematických predikčních metod chování přepjatých betonových konstrukcí. Nutnost zaměření velkého počtu bodů ve velmi krátkém čase prakticky zamezuje pouţití nivelace. Proto byly vyvinuta metoda trigonometrického zaměření profilu, která je dostatečně rychlá, ale její přesnost velmi kolísá v závislosti na atmosfírických podmínkách. Proto byl navrţen experiment ověřující přesnsot této metody ve srovnání s geometrickou nivelací ze středu. Zároveň byly pečlivě sledovány veličiny charakterizující stav atmosféry a bylo uváţeno zavádění oprav z vlivu vertikální sloţky refrakce do měřených převýšení dle empirického vzorce.
Vedoucí
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Oponent
Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
most, průhybová čára, trigonometrická metoda, refrakce.
Title
Analysis of trigonometric method for measuring deflection of bridge
Annotation
Measurement deflection line of bridges puts high demans on accuracy and speed of measurement, because prestressed concrete structures are really responsive to the increase in long-term deflection. Reliable forecasts deflections of bridge structure has a great influence on its durability. Results from measurements are very useful for the improvement of mathematical prediction methods of behavior of prestressed concrete structures. Need to measure a large number of points in very short time does not allow use of digital leveling. Therefore was developed a technology for determine of deflection line, which is fast enough, but its accuracy depens on state of the atmosphere. Therefore was designed an experiment, which verifies the accuracy of these method in comparison with the leveling. During the measurement was also observed characteristics of the state of the atmosphere and was considered that the introduction of corrections of the effect of refraction according to the empirical formula.
Keywords
bridge, deflection line, trigonometric method, refraction

Ondřej Motyčka. Automatizované zpracování geometrického plánu pro věcné břemenogeometr. 2013 bp.

Soubory
ondrej-motycka-bp-2013.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je popsání funkce automatizovaného plnění tabulek nadstavby GEPLAN pro zpracování geometrického plánu. Dále je popsána tato funkce a postup v programu KOKEŠ pro zpracování geometrického plánu pro věcné břemeno. Nakonec je zhodnocení stávající funkce a navržení úprav této funkce pro usnadnění zpracování tohoto typu geometrického plánu.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
geometrický plán, věcné břemeno, program KOKEŠ, nadstavba GEPLAN
Title
Automated processing of a survey sketch for the easement
Annotation
The goal of this thesis is to describe the automated filling function of the superstructure GEPLAN tables for processing a geometric plan. It also includes the function and procedure in the KOKEŠ programme in relation to easments. Lastly the evaluation of the current function and an overall proposition of changes to these programmes are presented.
Keywords
geometric plan, easement, programme KOKEŠ, superstructure GEPLAN

Markéta Novotná. Rekonstrukce zaniklých obcí v Ústeckém kraji - Moldava, Oldříš, Pastviny. 2013 bp.

Soubory
marketa-novotna-bp-2013.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zaměřuje na obce Moldava, Oldříš a Pastviny v Ústeckém kraji, které zcela nebo částečně zanikly po druhé světové válce. Pomocí webové mapové aplikace ArcGIS Online je srovnán stav obcí (budov a cest) zobrazený na mapách vytvořených ve třech časových obdobích. Jedná se o povinné císařské otisky stabilního katastru z let 1846 a 1847, Státní mapu odvozenou 1 : 5 000 z roku 1953 a současnou katastrální mapu. Císařské otisky byly georeferencovány do souřadnicového systému S JTSK a následně byla na základě uvedených podkladů získána vektorová data obsahující vrstvy budov a cest.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, PhD.
Oponent
Ing. Arnošt Muller
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Povinné císařské otisky, stabilní katastr, georeferencování, webová mapová aplikace, zaniklé obce, Moldava, Oldříš, Pastviny
Title
The reconstruction of the former villages in the Usti Region - Moldava, Oldříš, Pastviny
Annotation
The Bachelor thesis deals with the villages Moldava, Oldříš and Pastviny in the Usti Region which totally or partially disappeared after the Second World War. Development of all villages in time is shown in Web Mapping Application ArcGIS Online. Maps derived from three different time periods are used. These are Imperial Imprints of the Stable Cadastre from the years 1846–1847, State Map 1 : 5 000 derived (from the year 1953) and the current cadastral map. Imperial Imprints of the Stable Cadastre were georeferenced to the coordinate system S-JTSK. Then vector data layers containing buildings and roads was obtained from these maps.
Keywords
Imperial Imprints of the Stable Cadastre, Stable Cadastre, georeferencing, Web Mapping Applications, former villages, Moldava, Oldříš, Pastviny

Jan Opat. Deflektometrická metoda měření topografie lesklých ploch. 2013 bp.

Soubory
jan-opat-bp-2013.pdf
Anotace
V práci jsou představeny některé deflektometrické metody měření topografie ploch a jsou odvozeny základní deflektometrické rovnice, jejichž řešením lze rekonstruovat tvar měřené plochy. Jsou zde popsány základní vlastnosti světla jako elektromagnetického vlnění. Rovněž jsou představeny způsoby matematického vyjádření rovnice plochy. Řešení deflektometrických rovnic je názorně ukázáno na příkladech.
Vedoucí
Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Oponent
Doc.Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra
K102 -- Katedra fyziky
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Maxwellovy rovnice, zákon odrazu, mocninná řada, ortogonální polynomy, deflektometrické metody, deflektometrická rovnice
Title
Deflectometric method for measuring the topography of reflective surfaces
Annotation
The thesis presents some of the deflectometrics methods for measuring the topography of surfaces and the basic deflectometrics equations are derived. Based on their solution, the shape of measured area can be reconstructed. There are described basic properties of light as electromagnetic waves. There are Also introduced mathematical expressions of surfaces. Solving deflectometrics equations is clearly shown in the examples.
Keywords
Maxwell equations, law of reflection, power series, orthogonal polynomials, deflectometric methods, deflectometric equation

Vladimír Ouřada. Měřická dokumentace část zámku ve Chvatěrubech (okr. Mělník). 2013 bp.

Soubory
vladimir-ourada-bp-2013.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je navržení vhodných fotogrammetrických a geodetických metod pro vytvoření měřické dokumentace a její následnou realizaci v části zámku ve Chvatěrubech, konkrétně zbytky zámecké chodby v nedostavěném jihovýchodním křídle. Výsledná dokumentace se skládá z fotoplánů jihovýchodní a severovýchodní stěny, půdorysu a řezu. V práci byl kladen důraz na zachycení skutečného stavu objektu s co nejmenší mírou generalizace. Práce obsahuje krátký popis objektu a jeho historii, postup prací při pořizování měřické dokumentace a její následné zpracování. Výsledná dokumentace nalezne využití jako podklad pro stavebně historický průzkum prováděný kolegy z Fakulty architektury ČVUT.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
doc. Ing Michael Rykl, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Jednosnímková pozemní fotogrammetrie, fotoplán, kalibrace kamery, Topol, AutoCAD, stavební výkres, měřická dokumentace
Title
Metric documentation of part od Chvatěruby Castle (Mělník distr.)
Annotation
The objective of this thesis was to suggest suitable photogrammetric and geodetic methods for creation of metric documentation and to implement it in Chvatěruby castle, specifically in one chamber in unfinished south-eastern castle wing. Final documentation includes photoplans of south-eastern and north-eastern walls, ground plan and cross-section. Emphasis was put on real condition of the building with rate of generalization as samall as possible. The thesis contains short description of the object, its history, working procedure during creation of metric documentation and its processing. Final documentation can be used as material for civil-historical research by colleagues from Faculty of architecture CTU.
Keywords
One-shot terrestrial photogrammetry, photoplan, calibration of camera, Topol, AutoCAD, construction drawing, metric documentation

Gertrúda Paštéková. Základní důlní mapa Podzemní laboratoře Josef. 2013 bp.

Soubory
gertruda-pastekova-bp-2013.pdf gertruda-pastekova-bp-2013.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou základní důlní mapy Podzemní laboratoře Josef. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, které dohromady uvádí celý postup tvorby základní důlní mapy od měření přes zpracování dat až po vytvoření kresby v programu DULMAP.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
štola Josef, podzemní laboratoř Josef, důlní mapa, DULMAP
Title
Basic mining plan of Josef Underground Laboratory
Annotation
This bachelor thesis is about creating of basic mining plan of the Josef Underground Laboratory. The thesis is divided to four chapters, which completely talk about whole progress from data measuring to creating full mining plan.
Keywords
Josef Gallery, Josef Underground Laboratory, mining plan, DULMAP

Alena Pešková. Vývoj obce Řevnice v 19. a 20. století. 2013 bp.

Soubory
alena-peskova-bp-2013.pdf alena-peskova-bp-2013.zip
Anotace
The Bachelor thesis is focused on analysis of the development of village Řevnice at the turn of 20th century in GIS application. It is based upon the stable cadastral maps and land cadastral maps. The raster maps were georeferenced to the S-JTSK coordinate system and vectorized later. The requested analysis was made. The results of the analysis are tables, graphs and maps. The map outputs are printed and were published using a web application.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Řevnice, stabilní katastr, ArcGIS, georeferencování, vektorizace, využití území
Title
Development of Řevnice in the 19th and 20th century
Annotation
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje obce Řevnice v 19. a 20. století v prostředí GIS. Podkladem jsou mapy stabilního katastru a mapa pozemkového katastru. Rastrové mapy byly georeferencovány do souřadnicového systému S-JTSK a následně vektorizovány. Nad vektorovým datovým modelem byla provedena požadovaná analýza. Výsledkem analýzy jsou tabulky, grafy a mapové výstupy. Mapové výstupy byly vyhotoveny ve formě tištěné a publikovány pomocí webové aplikace.
Keywords
Řevnice, stable cadastre, ArcGIS, georeferencing, vektorization, land use

Jan Petr. Tvorba digitálního modelu terénu z dat leteckého laserového skenování. 2013 bp.

Soubory
jan-petr-bp-2013.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce je vytvořit DMT nad oblastí obce Všenory a Čertova brázda z dat LLS, které byly pořízeny při mapování České republiky s hustotou zhruba 1 bod/m2, převedením mračen bodů na obrazová data za pomoci speciálních softwaru a zjistit zda je možné použít výsledné výstupy pro archeologické účely.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Vojtěch Hron
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
letecké laserové skenování, digitální model terénu
Title
Creation of digital terrain models from airborne laser scanning data
Annotation
The aim of this work is to create DMT over the area of the village Všenory and Čertova brázda of the ALS data, which were taken during the mapping of the Czech Republic with a density of about 1 bod/m2, visualization point clouds data by using special software and see if it is possible to use the outputs for archaeological purposes.
Keywords
airborne laser scanning, digital terrain model

Jana Poesová. Laserové skenování pro potřeby geometrické analýzy žebrové klenby z doby Lucemburků na Pražském hradě. 2013 bp.

Soubory
jana-poesova-bp-2013.pdf jana-poesova-bp-2013.zip
Anotace
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření výkresové dokumentace sálu pracovně nazvaného „Lednice“, který se nachází ve Starém královském paláci na Pražském hradě. Dokumentace vznikla na základě dat měřených technologií 3D laserového skenování. Její velká výhoda, kterou je neselektivní způsob určení bodů a možnost vyhodnotit jakoukoliv část bez nutnosti dalšího měření, je využita hlavně při zpracování podrobných výkresů. Práce se zabývá principy laserového skenování, základním názvoslovím a vývojem kleneb, popisem a historií zaměřovaných sálů, postupem při sběru a zpracování dat a tvorbou výkresové dokumentace. Výkresová dokumentace z bakalářské práce bude použita panem Petrem Růžičkou k vypracování geometrické analýzy kleneb.
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Pražský hrad, klenba, pozemní laserové skenování, dokumentace
Title
Laser Scanning for Geometry Analysis of Ribbed Vault from Luxembourg time in Prague Castle
Annotation
The main objective of this bachelor thesis is drawing technical documentation for an auditorium in the Old king palace at Prague castle. I will be using a working title „Lednice“. The documentation was based on data measured by 3D laser scanning technology. It`s great advantage is the non-selective method of determining points and evaluation of any part without further measurements. It is used mainly for preparing detailed drawings. This thesis deals with the principles of laser scanning, basic terminology and the development of arches, description and history of surveyed halls, the procedure of collecting and processing data, and drafting. Technical drawings of the thesis will be used by Mr. Peter Ruzicka to draw geometric analysis of arches.
Keywords
Prague castle, arch, terrestrial laser scanning, drawings

Alžběta Prokopová. Zaměření a vytvoření dokumentace přístupné části jihlavského podzemí skenovacím systémem. 2013 bp.

Soubory
alzbeta-prokopova-bp-2013.pdf
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je zaměření a vyhotovení dokumentace přístupné části jihlavského podzemí, nazývané též Starý okruh. Veřejnosti přístupná část podzemí byla podrobné zaměřena metodou laserového skenování systémem Surphaser 25HSX. Získaná mračna bodů byla zpracována v programech Cyclone a Geomagic Studio a transformována do systému S-JSTK pomocí programu Alltran. Výstupem je 3D model ve formě mračna bodů a účelová důlní mapa. Oba výstupy jsou v souřadnicovém systému S-JTSK (Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) a výškovém systému Bpv (Baltský po vyrovnání). Výsledky budou sloužit jako dokumentace skutečného stavu části jihlavského podzemí.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Oponent
Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
laserový skenovací systém, mračno bodů, účelová důlní mapa
Title
Measurement and Documentation Creation of the Jihlava's Underground Open Part by Scanning Systém
Annotation
The main topic of this bachelor' thesis is the measurement and documentation of the publicly accessible part of the Jihlava town's underground known as "Starý okruh". The publicly opened part of the underground was accurately measured using laser scanning system Surphaser 25HSX. The resulting point clouds were then processed in the Cyclone and Geomagic Studio software and further transformed into the S-JTSK (Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network) coordinate system and height system BAA (Baltic After Adjustment) using the computer software Alltran. The results of this work are the 3D model of the underground and the special mine plan. These will serve as an accurate documentation of the current state of the Jihlava underground.
Keywords
laser scanning systém, point cloud, special mine map

Adam Sadecký. Výkres zaměření skutečného stavu a výkres plánu společných zařízení. 2013 bp.

Soubory
adam-sadecky-bp-2013.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá výkresem plánu společných zařízení a výkresem zaměření skutečného stavu. Hlavním cílem práce je popis a návrh na doplnění technologie kresby výkresu zaměření skutečného stavu používané v programu PROLAND a popis a porovnání technologie kresby výkresu plánu společných zařízení, která je uvedená v technickém standardu plánu společných zařízení a v systému PROLAND.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Kateřina Jusková
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Výkres plánu společných zařízení, výkres zaměření skutečného stavu, PROLAND, funkce EXPERT, Technický standard plánu společných zařízení
Title
Drawing of the actual situation and drawing of a common facilities plan
Annotation
This bachelor thesis follows up the drawing of a common facilities plan and drawing of the actual situation. The main objective of this thesis is a description and proposal to amend technology drawing design of the actual situation, which is used in PROLAND program, and a description and comparison of technology drawing design of a common facilities plan, which is stated in technical standards of common facilities plan and in PROLAND system.
Keywords
Drawing of a common facilities plan, drawing of the actual situation, PROLAND, function EXPERT, Technical standard drawing of a common facilities plan

Jan Šafránek. Rekonstrukce území SZ části Šluknovského výběžku. 2013 bp.

Soubory
jan-safranek-bp-2013.pdf jan-safranek-bp-2013.zip
Anotace
Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování císařských povinných otisků stabilního katastru v rastrové podobě. S císařskými povinnými otisky je provedeno: ořezání, georeferencování (transformace) a vektorizace krajinné složky, zástavby, cest, katastrálních hranic vybraných obcí, u kterých nastala největší změna v osídlení. Georeferencování probíhá na dostupných podkladech: PK map (map pozemkového katastru), DKM (digitálních katastrálních mapách), 1. vydání SMO5 (státní mapy odvozené) a pomocí ortofotomap. Výsledkem zpracování je publikování do webové mapové aplikace.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Jakub Havlíček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
katastrální území, stabilní katastr, císařské povinné otisky, georeferencování, vektrorizace, webová mapová aplikace
Title
Reconstruction of the NW area of Šluknov Hook
Annotation
This thesis focuses on the processing of imperial mandatory prints of stable cadastre in raster format. With the imperial mandatory prints is done: cropping, georeferencing (transformation) and vectorization landscape elements, buildings, roads, cadastral boundaries of selected villages where there was the greatest change in population. Georeferencing is performed on the available evidence: PK maps (maps of the Land Cadastre), DCM (digital cadastral maps), First release SMO5 (state map derived) and using orthophoto maps. The result of processing is publishing to a web mapping applications.
Keywords
cadastre unit, stable cadastre, imperal mandatory prints, georeferencing, vectorization, web mapping application

Jan Špička. Návrh turistického portálu. 2013 bp.

Soubory
jan-spicka-bp-2013.pdf jan-spicka-bp-2013.tar.gz
Anotace
Návrh turistického portálu, který je založen na datech OpenStreetMap, s podporou správy prostorových dat a jejich vyhledáváním, uživatelskými profily a integrací prvků sociálních sítí.
Vedoucí
Ing. Michal Seidl, Ph.D.
Oponent
Ing. Miroslav Sůra, CSc
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
OpenStreetMap, OpenLayers, Nette, PHP, pgRouting, PostgreSQL, PostGIS, Open-source
Title
Design of tourism web portal
Annotation
Design of tourism web portal based on OpenStreetMap data with support geospatial routing functionality, users profiles and social networks.
Keywords
OpenStreetMap, OpenLayers, Nette, PHP, pgRouting, PostgreSQL, PostGIS, Open-source

Martin Tomášů. Tvorba nástroje pro stanovení krátkodobých návrhových dešťů na základě řízené interpolace a redukce. 2013 bp.

Soubory
martin-tomasu-bp-2013.pdf martin-tomasu-bp-2013.zip
Anotace
V rámci této bakalářské práce byly vyhotoveny rastry denních maximálních úhrnů na území ČR s dobou opakování 2, 5, 10, 20, 50, a 100 let. Tyto rastry byly vytvořeny metodou vícerozměrné regresní analýzy s následnou korekcí residuí pomocí metody Inverse distance weighting. V návaznosti na vytvořené rastry byl vytvořen modul pro ArcGIS, který redukuje maximální denní úhrny na návrhové sražky s libovolnou délkou 10 až 1440 minut.
Vedoucí
Ing. Petr Kavka Ph.D.
Oponent
Ing. Arnošt Müller
Katedra
K143 -- Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obhajoba
2013-06-25
Title
Creation of spatial tool for estimation of
Annotation
In this bachelor work were designed rasters of maximum day precipitation for Czech Republic with periodicity 2, 5, 10, 20, 50, 100 years. These rasters were designed by Multiple Regression with correction residuals method. In next step was designed script in Python. This script was implemented to ArcGIS as toolbox script. This script allows a reduction maximum day precipitation in every area of Czech Republic to maximum precipitation with length from 10 to 1440 minutes.

Martin Toušek. Testování skenovacího systému Trimble TX5. 2013 bp.

Soubory
martin-tousek-bp-2013.pdf martin-tousek-bp-2013.zip
Anotace
Tato práce se zabývá testováním laserového skenovacího systému Trimble TX5. V první části práce jsou uvedeny základní informace o laserovém skenovacím systému Trimble TX5, příprava skeneru na stanovisku a základy ovládání skeneru. Dále je popsáno základní ovládání softwaru Scene. Pro potřebu této práce bylo vymyšleno několik testů. Pro tyto testy byla naměřena potřebná data a ta byla následně vyhodnocena. Postupy a výsledky jsou náplní druhé části práce.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Honč
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
Laserový skenovací systém, Trimble TX5, vyhodnocení, testování
Title
Testing of Trimble TX5 Scanning systém
Annotation
The topic of this paper is testing of Trimble TX5 scanning system. In the first part is description of basic information about Trimble TX5, how to prepare scanner on the standpoint and basic information about scanner controlling. Next part of the paper is explaining using of the software Scene. Several tests were invented for this paper. These tests were measured and evaluated. Methods and results are subject of the second part of this paper.
Keywords
Laser scanning system, Trimble TX5, evaluation, testing

Petr Vaverka. Využití DMR z leteckého laserového skenování pro detekci archeologických a kulturních památek. 2013 bp.

Soubory
petr-vaverka-bp-2013.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá využitím digitálního modelu reliéfu vytvořeného za použití leteckého laserového skenování (LLS) pro archeologické účely a účely památkové péče. Zkoumána byla data stínovaného reliéfu, zapůjčená ČÚZK. Předmětem zájmu byla tzv. "oblast Západ" o výměře 22333 km^2, která byla skenována v roce 2011. V úvodu se práce zmiňuje o historii letecké archeologie a jejich metodách. Dále jsou uvedeny možné aplikace LLS a využití dat získané touto metodou. Mimo jiné je součástí předkládané práce vyhledání potenciálních nových, ale i známých archeologických a dalších historických objektů na vymezeném území, jejich katalogizace a následné dokumentace vybraných nalezišť.
Vedoucí
Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Oponent
Ing. Martina Faltýnová
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-01-24
Klíčová slova
Letecké laserové skenování, letecká archeologie, nedestruktivní archeologie, digitální model reliéfu, stínovaný reliéf
Title
Using of DMR from aerial laser scanning for detecting of archaeological and cultural monuments
Annotation
The object of this work is the application of the digital relief model created with airborne laser scanning method for archaeological research. The area of interest (22333 km^2) called "West region" was scanned during the year 2011. The data of shaded relief were loaned from The Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. In the begging there is information about the history of aerial archaeology and its methods. The thesis focuses on ALS application and usage of data obtained with this technique. The main part describes the research of well known and potentially new archaeological sites within the given area. Furthermore the cataloguing and documentation of chosen object is described.
Keywords
Airborn laser scanning, aerial archeology, non-destructive archeology, digital relief model, shaded relief

Lenka Vochová. Testování ruční GIS/GNSS Leica Zeno. 2013 bp.

Soubory
lenka-vochova-bp-2013.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá základními pracemi s GIS/GNSS přístrojem Leica Zeno. Popisuje sběr dat, jejich správu a přenos do externího GIS software. Součástí práce jsou přehledné návody pro práci s tímto zařízením a softwarem.V závěru práce je uvedeno zhodnocení a návrhy dalších oblastí testování.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Jakub Havlíček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Geografický informační systém, globální navigační systémy, Leica Zeno Field, Leica Zeno Office, ArcGIS
Title
Testing of handheld GIS/GNSS Leica Zeno
Annotation
This thesis deals with the fundamental operation with GIS / GNSS Leica Zeno. It de-scribes data collection, management and transfer to an external GIS software. The work includes clear manuals for working with the equipment and software. The conclusion describes evaluation and suggestion for testing other areas.
Keywords
Geoinformation system, Global Navigation Satellite System, Leica Zeno Field, Leica Zeno, Office, ArcGIS

Jan Voříšek. Automatizované zpracování geometrického plánu pro jednoho vlastníka. 2013 bp.

Soubory
jan-vorisek-bp-2013.pdf
Anotace
V této bakalářské práci je popsána automatizovaná funkce plnění tabulek modulu GEPLAN pro zpracování geometrického plánu. Dále je popsána tato funkce pro zpracování geometrického plánu pro jednoho vlastníka a nakonec je zhodnocení stávající funkce a navržení úpravy této funkce pro usnadnění zpracování geometrického plánu tohoto typu.
Vedoucí
Ing. Karel Benda, CSc.
Oponent
Ing. Michal Votoček, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Geometrický plán, software KOKEŠ, modul GEPLAN, funkce automatizovaného naplnění tabulek
Title
Automated processing of a survey sketch for one owner
Annotation
This dissertation describes the automated function of populating tables of the module GEPLAN for processing survey sketch. It also further describes the fiction for processing a survey sketch for one owner. It will finally evaluate the existing features and design modifications of this function to facilitate the processing of this type of survey sketch.
Keywords
Survey sketch, software KOKEŠ, module GEPLAN, function of automated filling of the tables

Lukáš Vosyka. Mapování části jihlavského podzemí. 2013 bp.

Soubory
lukas-vosyka-bp-2013.pdf lukas-vosyka-bp-2013.zip
Anotace
Obsahem této práce je zaměření a vyhotovení dokumentace části jihlavského podzemí. Je zde popsán postup při tvorbě bodového pole. Dále pak způsob připojení geodetické sítě k systému S-JTSK. Následuje kapitola o měření a zpracování získaných dat. Další část je věnována výpočtu a vyrovnání sítě pomocí MNČ. V poslední kapitole je popsán postup vytvoření základní důlní mapy a dalších grafických výstupů. Výsledky budou sloužit jako dokumentace skutečného stavu části jihlavského podzemí.
Vedoucí
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Oponent
Mgr. Jan Šustr
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2013-06-26
Klíčová slova
mapování, bodové pole, metoda nejmenších čtverců, polohová síť, základní důlní mapa, podzemí prostory
Title
Mapping the part of underground in Jihlava
Annotation
The topic of this work is measurement and creation the documentation of the part underground in the Jihlava. There are describes the procedure for creating point field and the method of connecting geodetic network to the S-JTSK. The following chapter is about measurement and data processing. Another section is about the calculation and compensation network using the least squares method. In the last chapter is described procedure of creating basic mine map and others graphical outputs. The results will serve as documentation about a real status of a part underground in Jihlava.
Keywords
mapping, point field, method of least squares, positional network, basic mining map, underground spaces

Barbora Vyskočilová. Rekonstrukce území Radovesické výsypky ze starých map. 2013 bp.

Soubory
barbora-vyskocilova-bp-2013.pdf
Anotace
Tématem této bakalářské práce je rekonstrukce stavu Radovesické výsypky ze starých map, především zpracováním povinných císařských otisků stabilního katastru. Praktická část je zaměřena na úpravu a georeferencování mapových listù a vznik bezešvé mapy, dále na vektorizaci zájmového území a prezentaci dat ve webovém prostředí. Teoretická část popisuje postupy použité při zpracování.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Tomáš Janata
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2013-06-25
Klíčová slova
Povinné císařské otisky, stabilní katastr, georeferencování, bezešvá mapa, vektorizace.
Title
Reconstruction of the Radovesice area using old maps
Annotation
The topic of this bachelor's thesis is the reconstruction of the Radovesice area using old maps, especially by processing Imperial Imprints of the Stable Cadastre. The practical part of this thesis focuses on the adjusting and georeferencing map sheets and the formation of seamless map. It also describes the vectorization of a given area and presentation of processed data on the web. The theoretical part describes processes used in the practical part.
Keywords
Imperial Imprints of the Stable Cadastre, Stable Cadastre, georeferencig, seamless map, vectorization.

Dana Bartošová. Tvorba 3D modelu ambitu minoritů Kláštera sv. Anežky České. 2012 bp.

Soubory
dana-bartosova-bp-2012.pdf dana-bartosova-bp-2012.zip
Anotace
Obsahem bakalářské práce je dokumentace části areálu Anežského kláštera v Praze využitím převážně geodetických metod, které jsou doplněny o metodu optické korelace. Text pojednává převážně o postupu zpracování výsledného 3D modelu.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Chmelíř
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
měřická dokumentace, optický korelační systém, PhotoModeler Scanner, Microstation, 3D model, mračno bodů
Title
Creation of 3D model of cloisters of Friars Minor of Convent of St Agnes
Annotation
The content of thist work is documentation of a part of St. Agnes Convent in Prague mostly using surveying methods, which are supplemented by an optical correlation method. The text discusses about procedure of processing the final 3D model.
Keywords
surveying documentation, optical correlation system, PhotoModeler Scanner, Microstation, 3D model, points cloud

Viera Bejdová. Interaktívne mapy Českej a Slovenskej republiky – porovnanie a hodnotenie. 2012 bp.

Soubory
viera-bejdova-bp-2012.pdf
Anotace
Cieľom bakalárskej práce je navrhnutie metodiky hodnotenia kvality infomap. Primárnym výsledkom je hodnotenie funkčných možnosti, užívateľského komfortu, možnosti GPS lokalizácie, značkové kľúče a požadované funkcie. Vyhľadané a verejne dostupné infomapy z webu boli podľa obsahu stručne charakterizované a rozdelené na všeobecné, turistické, špecializované a historické. Porovnané a hodnotené boli podľa navrhnutých kritérií jedná Česká a Slovenská interaktívna mapa. Kvalita infomap je spracovaná a vyhodnotená číselne aj percentuálne v tabuľkách a graficky. Súčasťou tejto práce je priložené CD obsahujúce elektronickú verziu bakalárskej práce.
Vedoucí
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Oponent
Ing. Václav Slaboch, CSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Interaktívna mapa, Infomapa, Mapový portál, Funkčné možnosti, Užívateľský komfort, Tabuľkové hodnotenie, Grafické hodnotenie, Slovné hodnotene
Title
Interactive maps of the Czech Republic and Slovak Republic - comparison and evaluation
Annotation
The goal of this bachelor's thesis is to suggest methodology for infomaps evaluation. The primary result has been evaluation of functionalities, user comfort, GNSSS localization possibilities, map key and functionality. Publically available infomaps found on the web have been briefly characterized according to their contents and divided into general, touristic, specialized and historical maps. The comparison and evaluation has been done according proposed criteria, one Czech and one Slovak interactive map. Quality of infomaps has been processed and evaluated numerically and also percentually. The evaluation results are represented in charts and graphs. The bachelor thesis contain also a CD with electronic version.
Keywords
Interactive map, Infomap, Map portal, Functional options, User comfort, Chart evaluation, Graphic evaluation, Verbal evaluation

Magda Bendová. Zhodnocení náklonu opěrných pilířů katedrály sv. Víta vlivem teploty a oslunění. 2012 bp.

Soubory
magda-bendova-bp-2012.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vodorovných náklonův katedrále sv. Víta, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, výpočtem a zhodnocením přesnosti náklonů. Cílem této práce je také zhodnocení posunů hlavní věže katedrály sv. Víta v Praze na základě celodenního geodetického měření.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Karel Křemen
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
katedrála sv. Víta, posun, náklon, etapová měření, přesnost, prostorová polární metoda, trigonometrická metoda
Title
Evaluation of a temperature and sun radiation influence on the tilt of buttresses in St. Vitus cathedral
Annotation
This bachelor work deals with monitoring of horizontal tilts in St. Vitus Cathedral, assessing the accuracy of measured values, calculation and evaluation of the accuracy of the tilts. The aim of this work is also evaluation of displacement of main tower the St. Vitus Cathedral in Prague obtained from all-day geodetic monitoring.
Keywords
St. Vitus Cathedral, displacement, tilt, stage measurement, precision, spatial polar method, trigonometrical method

Ondřej Boháč. 123D Catch - testování nástroje pro tvorbu detailních 3D modelů. 2012 bp.

Soubory
ondrej-bohac-bp-2012.pdf
Anotace
Tato práce je zaměřena na otestování nástroje Autodesk 123D Catch. 123D Catch je zde představen jako volně dostupný software pro automatizovanou tvorbu detailních 3D modelů ze série fotografických snímků. Zejména jsou testovány parametry tvorby modelů, které mají vliv na kvalitu a přesnost 3D sítě modelů. Určena je také geometrická přesnost modelu pomocí geodetického zaměření objektu. Výsledkem práce je především sestavení technologického postupu snímkování za účelem dosažení kvalitního 3D modelu a zhodnocení použitelnosti nástroje pro dokumentaci památkových objektů.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
123D Catch, tvorba 3D modelů, testování, přesnost modelu, technologický postup, dokumentace památkových objektů
Title
123D Catch - testing of tool for creation of detailed 3D models
Annotation
This paper is focused on the testing of tool Autodesk 123D Catch. 123D Catch is introduced as a freely available software for automated generation of detailed 3D models from a series of photos. Emphasis is particularly placed on testing of the model generation parameters that have an influence on quality and accuracy of the 3D network. There is also determined a geometrical accuracy of a model by the geodetic survey. The main outcome of this work is a compilation of the technological process of photo capturing in order to obtain a high-quality 3D model and evaluate usability of this tool for cultural monuments documentation.
Keywords
123D Catch, 3D models generation, testing, model accuracy, technological process, cultural monuments documentation

Kateřina Čechurová. Tvorba a vizualizace prostorového modelu Anežského kláštera v Praze. 2012 bp.

Soubory
katerina-cechurova-bp-2012.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvořit a prezentovat prostorový model Anežského kláštera v Praze. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část pojednává o přípravě, shromažďování dat a tvorbě sférických panoramat. Druhá část je věnována vlastní tvorbě prostorového modelu kláštera a s tím spojený popis programu Google SketchUp, ve kterém byl model vytvářen. Výsledky práce poslouží jako prezentační prostředky pro poznávání a dokumentaci Anežského kláštera. Pro tyto účely jsou vytvořeny webové stránky, na kterých je možné si prostorový model i sférická panoramata prohlédnout.
Vedoucí
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Oponent
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Sférické panorama, 3D model, Hugin, Google SketchUp, webové stránky
Title
Creation and visualization of spatial model of St Agnes´ Convent
Annotation
The aim of this bachelor thesis is to create and introduce the model of St Agnes Bohemia Convent in Prague. The work is divided into two parts. The first part deals with the preparation, data collection and creation of the spheric panoramas. The second part deals with the creation of the spatial model of the convent and the description of a program Google SketchUp in which the convent was modelled. The results of this work will serve to provide more information and documentation about the St Agnes Convent. For this purpose the web pages were prepared where it is possible to look through the model and spheric panoramas.
Keywords
Spheric panorama, 3D model, Hugin, Google SketchUp, webside

Daniel Dluhoš. Určení časových změn urbánních tříd v Litvínově a jejich závislost na změně hustoty silniční dopravy za uplynulých 40 let. 2012 bp.

Soubory
daniel-dluhos-bp-2012.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá určením časových změn urbánních tříd v katastrálních územích, které náleží městu Litvínov, v závislosti na hustotě automobilové dopravy. Hodnoceno je období od roku 1970 po současnost. Vývoj funkčních tříd je určen na základě historických leteckých snímků za pomoci geoinformačního softwaru. Výsledky jsou porovnány se statistickými údaji úhrných hodnot druhů pozemků, intenzitou dopravy a vývojem počtu obyvatel. Je přihlédnuto k vlivům, které vedly ke změnám ve využití území. Práce se podílí na komplexním výzkumu, jehož cílem je vytvoření metodiky, která umožní charakterizovat vývoj urbanizovaných oblastí tak, aby byly omezeny negativní vlivy automobilové dopravy a zachován udržitelný rozvoj městských území Evropy.
Vedoucí
Ing. Doc. Lena Halounová CSc.
Oponent
Ing. Arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
Land Use, ÚHDP, intenzita dopravy, obrazová data
Title
Determination of time changes in selected classes of the town Litvínov and its dependence on the density of the road traffic during the past 40 years
Annotation
The bachelor thesis deal with the determination of the time changes of urban classes in the cadastral’s areas which belongs to the Litvinov city with dependency on traffic volume. The evaluation focuses on the time period from 1970 till now. The development of the functional classes is determined on the historical image data basis with the use of GIS software. The results are being compared with statistical data of the aggregated value of land types, traffic volume, and population growth with regards to the influences which led to changes in area usage. The thesis contributes to the complex research which goal is the creation of new methodology allowing the characterization of the urban area development to decrease the negative effects of traffic and keep the sustainable development of European cities.
Keywords
Land Use, UHDP, traffic volume, image data

Dana Dušková. Výběr přístrojů a metod pro velkoměřítkové mapování podzemních prostor. 2012 bp.

Soubory
dana-duskova-bp-2012.pdf
Anotace
Tato práce se věnuje především popisu a výběru vhodných přístrojů pro mapování podzemních speleologických prostor ve velkém měřítku. V jednotlivých kapitolách jsou popsány přístroje pro měření jednotlivých měřených veličin. Další část se zabývá možnostmi pro mapování podzemních prostor. Nedílnou kapitolou je testování funkčnosti přístroje Meopta T1c. Práce je členěna jako přehled přístrojů, i když ne vyčerpávající, které mají své místo při jednotlivých činnostech během měření. Práce by měla pomoci zorientovat se, jaké přístroje se dají využít a jak se využívají. Zároveň byl proveden průzkum trhu s cenovou rozvahou, která by měla pomoci vhodně zvolit přístroje při nedostatku peněz.
Vedoucí
doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Oponent
Ing. Petr Polák
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
podzemní prostora, geodetické přístroje, mapování, Meopta T1C
Title
Choise of instruments and methods for mapping a underground space in the large scale
Annotation
The goal of this thesis is to describe and choose suitable instruments for survey an underground speleological space in a large scale. There is a big part describing instruments for each king of measurement. In the next part, there are some options how to survey an underground space. Testing geodetic instrument Meopta T1c is another part of this work. The work is structured as an overview of devices although not full, which have their place in the various activities during the measurement. The work should help make sense of what the device can be used and how they are used. At the same time, a survey was conducted with market pricing discretion, which should help choose the appropriate instrument for lack of money.
Keywords
underground space, geodetic instrument, survey, Meopta T1C

Jan Dvořák. Určení časových změn urbánních tříd v Klatovech a jejich závislost na změně hustoty silniční dopravy za uplynulých 40 let. 2012 bp.

Soubory
jan-dvorak-bp-2012.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá určením časových změn urbánních tříd v Klatovech a jejich závislosti na změně intenzity silniční dopravy v letech 1970–2010. Pro toto období je analyzován vývoj funkčního využití území města, dopravní situace a počtu obyvatel a jejich vzájemných vztahů. K tomuto účelu jsou využita statistická a obrazová data, zpracovávaná za pomoci geoinformačních systémů. Tato práce je součástí rozsáhlého projektu v oblasti územního plánování a proměn urbanismu. Bude sloužit ke komplexní analýze rozvoje měst v závislosti na vývoji intenzity silniční dopravy.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Land Use, ÚHDP, intenzita dopravy, obrazová data
Title
Determination of temporal urban class changes in Klatovy and their relation to the road transport density during last 40 years
Annotation
This bachelor’s thesis deals with the determination of temporal changes in Klatovy urban classes and their relation to changes in road traffic intensity in the years 1970-2010. For this period we analyze the development of functional land use, traffic and population, and their mutual relations. For this purpose, statistical and image data are used processed using geo information systems. This work is part of an extensive project in the field of urban planning and urban transformation. Results will be used for a comprehensive analysis of urban development depending on the intensity of road traffic.
Keywords
Land Use, UHDP, traffic intensity, image data

Barbora Faitová. Zavedení GIS s použitím softwaru Gramis do obce Velká Jesenice. 2012 bp.

Soubory
barbora-faitova-bp-2012.pdf barbora-faitova-bp-2012.zip
Anotace
Tématem této bakalářské práce je pomoci zavést geografický informační systém do obce Velká Jesenice a sestavit manuál k programu Gramis, ve kterém má být GIS používán.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová, Csc.
Oponent
Ing. Petr Jeništa
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
geografický informační systém (GIS), Gramis, Velká Jesenice, manuál
Title
Establishment of GIS to the village of Velká Jesenice with the use of software Gramis
Annotation
The theme of this thesis is to help establish a geographic information system to the village of Velká Jesenice and compile the manual of the software Gramis in which GIS is to be used.
Keywords
geographic information systém, Gramis, Velká Jesenice, manual

Marie Fuňáková. GIS malých historických objektů na Novoříšsku. 2012 bp.

Soubory
marie-funakova-bp-2012.pdf marie-funakova-bp-2012.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému (GIS) drobných historických staveb na Novoříšsku. Dále sběrem dat k těmto objektům pro tvorbu atributové tabulky. Součástí sběru dat je i fotografická dokumentace a tvorba 3D modelů křížové cesty na zdejším vrchu Spravedlnost či též Kalvárie. Jednotlivé objekty jsou dále zobrazeny na pozadí leteckých snímků.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc
Oponent
BcA. Daniel Chadim
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
Nová Říše, GIS, křížová cesta, Kalvárie, 3D model, NOKUS
Title
GIS of small historical objects in the Nová Říše area
Annotation
This bachelor work is focused on creation of the GIS of small historical objects in the Nová Říše area. Another aim was data acquisition for a creation of the attribute table. One of its components is a photographical documentation and creation of the 3D model of Way of the Cross at the local hill Spravedlnost or also Kalvarie. Individual objects are displayed to the background orthophoto images.
Keywords
Nová Říše, GIS, Way of the Cross, Calvary, 3D model, NOKUS

Alžbeta Gardoňová. Příklady možností použít GIS v katastru nemovitostí na Slovensku. 2012 bp.

Soubory
alzbeta-gardonova-bp-2012.pdf alzbeta-gardonova-bp-2012.zip
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová CSc.
Oponent
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
GIS, dátový model pre obce, spracovanie mapových podkladov, Quantum GIS
Title
Examples of GIS possible applications in cadaster in Slovakia
Keywords
GIS, data model for urban areas, map data processing, Quantum GIS

Tereza Gžundělová. Analýza geografických sítí na starých mapách Moravy z 18. století. 2012 bp.

Soubory
tereza-grundelova-bp-2012.pdf tereza-grundelova-bp-2012.zip
Anotace
Cílem bakalářské práce je analýza geografických sítí na starých mapách Moravy z 18. století a to map od Jana Kryštofa Müllera z roku 1716, George Luise Le Rougeho z roku 1742 a Tobiase Conrada Lottera z roku 1758. Po vytvoření vhodného transformačního klíče byla provedena transformace odměřených rysek a vypočítán rozdíl mezi hodnotou uvedenou v mapě a vypočtenou hodnotou od Greenwichského poledníku. Pro zjištění natočení geografické sítě byly vypočítány směrníky krajních rysek, které si vzájemně odpovídají na mapě.
Vedoucí
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Oponent
Ing. Josef Rančák
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
Stará mapa Moravy, síť geografických rysek, Helmertova transformace, polohová odchylka, zeměpisné souřadnice, matematická kartografie
Title
Analysis of Geographical Grids on Old Moravian Maps from 18. century
Annotation
Purpose of the thesis is an analysis of geographical networks on old maps of Moravian from 18th century, maps created by Jan Krystof Müller from 1716, George Luise Le Rouge from 1742 and Tobias Conrad Lotter from 1758. After creating of a suitable transformation key was used transformation of the measuring guidelines and then calculated difference between value used on the map and the calculated value of Greenwich meridian. For finding of a geographical network rotation were calculated bearings of a lateral guidelines, which reciprocally correspond on a map.
Keywords
Old map of Moravian, geographic network of lines, Helmert transformation, positional deviation, coordinates, mathematical cartography

Michal Hodek. Zhodnocení náklonu nosných sloupů ochozu Královského letohrádku vlivem teploty a oslunění. 2012 bp.

Soubory
michal-hodek-bp-2012.pdf
Anotace
Obsahem této bakalářské práce je zhodnocení přesnosti měřených veličin při dlouhodobém etapovém meření posunů a přetvoření nosných sloupů jižní strany ochozu Královského letohrádku na Pražském hradě. Dále pak celodenní sledování a vyhonocení těchto změn vlivem teploty a oslunění.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, Csc.
Oponent
Ing. Luděk Šafář
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
přesnost, směrodatná odchylka, etapové měření, náklon, posuny, Letohrádek královny Anny, Pražský hrad
Title
Evaluation of a temperature and sun radiation influence on the tilt of bearing columns of the Royal Summer Palace gallery
Annotation
Content of this bachelor thesis is evaluation of accuracy of measured values from stage measurement of displacements and deformations of bearing columns on south gallery at Royal Summer Palace. Also an all-day monitoring of these changes in relation to influence of a temperature and sun radiation.
Keywords
accuracy, standard deviation, stage measurement, tilt, displacements, Summer Palace of Qeen Anna, Prague Castle

Pavel Hradec. Stavba a vizualizace tratí závodu v mapách pro orientační běh. 2012 bp.

Soubory
pavel-hradec-bp-2012.pdf
Anotace
Bakalářská práce zpracovává téma stavby tratí pro orientační běh v programech OCAD a OORG. Hlavním cílem je představení a vzájemné porovnání programů v oblasti nabízených funkcí pro stavbu tratí v mapách pro orientační běh. V budoucnu by mohla práce posloužit k výběru vhodného programu pro orientační běžce zabývající se stavbou tratí. V práci jsou popsány, porovnány funkce a nástroje obou zmíněných programů a přiloženy vhodné grafické příklady s vytvořenými tratěmi.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Zahajský
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
orientační běh, mapa pro orientační běh, stavba tratí, software OCAD, software Orienteering Organiser
Title
Course setting and visualization in orienteering maps
Annotation
The bachelor thesis deals with the design of course setting for orienteering running in OCAD and OORG software programmes. The main aim of the thesis is to present both programmes and compare them with regard to their numerous functions for course setting in orienteering maps. The conclusions from this paper may help o-runners who are involved in course setting to select a suitable programme. The functions as well as the tools of the programmes are described and compared. In order to better illustrate the programmes, suitable graphical representations of maps with set courses are attached.
Keywords
orienteering running, orienteering map, course setting, OCAD software, Orienteering Organiser software

Kateřina Hynková. Vývoj obce Dobřichovice na přelomu 19. a 20. století. 2012 bp.

Soubory
katerina-hynkova-bp-2012.pdf katerina-hynkova-bp-2012.zip
Anotace
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje obce Dobřichovice na přelomu 19. a 20. století na základě starých map. V Ústředním archivu zeměměřictví a katastru se nacházejí mapy stabilního katastru, na nichž je zachycen stav území v letech 1840, 1870, 1892 a 1921. Jednotlivé mapové listy byly digitalizovány a poté georeferencovány v souřadnicovém systému S-JTSK v modifikaci East-North. Na základě rastrových dat vznikl vektorový datový model reprezentující druhy pozemků v katastrálním území Dobřichovice. Pomocí vytvořeného modelu se analyzovaly změny ve využití ploch a výsledky byly vhodnými metodami vizualizovány. Georeferencované staré mapy a vektorový model byly publikovány pomocí ArcGIS Viewer for Flex.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph. D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Stabilní katastr, georeferencování, vektorový model, analýza změn využití ploch, ArcGIS Viewer for Flex, Dobřichovice
Title
Development of village Dobřichovice at the turn of 19th and 20th century
Annotation
The Bachelor thesis is focused on analysis of development of village Dobřichovice at the turn of 20th century based on old maps. In the Central Archives of Surveying, Mapping and Cadastre there are maps of stable cadastre which are covering the area in years 1840, 1870, 1892 and 1921. Each map sheet was digitalised and then georeferenced in S-JTSK East-North coordinate system. The vector data model representing kinds of estates in cadastral area Dobřichovice is based on raster data. The created vector data model was used to analyze changes in land use. The results were visualised using special methods. Georeferenced old maps and vector model are published using ArcGIS Viewer for Flex.
Keywords
Stable cadastre, georeferencing, vector data model, analysis of changes in land use, ArcGIS Viewer for Flex, Dobřichovice

Václav Jurga. Vývoj systému pro zaměřování dna vodních ploch. 2012 bp.

Soubory
vaclav-jurga-bp-2012.pdf vaclav-jurga-bp-2012.zip
Anotace
Bakalářská práce popisuje vývoj systému pro mapování dna vodních ploch, který se skládá z modelu lodi na dálkové ovládání, počítače, GPS přijímače a sonaru. Práce je zaměřena především na testování možností pořízeného GPS přijímače a sonaru. Její součástí je také postup zpracování dat testovacího měření od jejich sběru vytvořeným programem po vizualizaci v programu ArcGIS.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.
Oponent
Ing. Jan Kubricht
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
GPS, sonar, mapování vodního dna, ArcGIS
Title
Development of the system for water bottom mapping
Annotation
Bachelor thesis describes the development of the system for water bottom mapping, which includes radio controlled model of the boat, a computer, a GPS reciever and an echosounder. This thesis is particularly focused on the testing of the GPS reciever's and echosounder's possibilities. There is also described the way to deal with measured data, obtained from the field test, from gathering to their visualisation in ArcGIS.
Keywords
GPS, echosounder, water bottom mapping, ArcGIS

Simona Karochová. Využití dat leteckého laserového skenování při tvorbě map pro orientační běh. 2012 bp.

Soubory
simona-karochova-bp-2012.pdf simona-karochova-bp-2012.zip
Anotace
Bakalářská práce zkoumá a hodnotí možnosti využití výškopisných dat získaných leteckým laserovým skenováním v České republice i v zahraničí při tvorbě map pro orientační běh. Výškopisná data byla na území České republiky získána v rámci nového projektu ČÚZK. V práci je uveden princip leteckého laserového skenování, dále jsou charakterizována dostupná data, ukázány postupy zpracování výškopisných dat a příprava podkladů pro mapování z těchto dat. Zhodnoceny jsou také parametry a vlastnosti dat DMR 4G, jejich přesnost a detailnost ve srovnání se zahraničními daty. Celý postup je prezentován na vytvoření nové mapy prostoru dosud nemapovaného pro orientační běh, které umožňuje detailní zhodnocení těchto dat i metod.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Dvořáček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
mapa pro orientační běh, letecké laserové skenování, digitální model reliéfu, digitální model povrchu, výškopisná data DMR 4G mapa pro orientační běh, letecké laserové skenování, digitální model reliéfu, digitální model povrchu, výškopisná data DMR 4G
Title
Airborne laser scanning data as a basis for orienteering maps
Annotation
The bachelor thesis researchs elevation data gained by the airborne laser scanning in the Czech Republic and abroad, and evaluates its avail when creating orienteering map. The elevation data are part of the new project of ČÚZK. The thesis explains the principle of airborne laser scanning, characterizes available datasets, shows the methods of elevation data processing and the preparation of base materials for mapping in the terrain. Data (DMR 4G) parameters, characteristics, accuracy and details are also assessed in comparison to the foreign data. The whole procedure is presented on the creation of a new map of area which has never been mapped before for orienteering. The process enables detailed evaluation of the data and methods.
Keywords
orienteering map, airborne lase scanning, digital terrain model, digital surface model, elevation data DMR 4G

Matěj Kučera. Testování systému pro automatické určování azimutu měřením na Slunce. 2012 bp.

Soubory
matej-kucera-bp-2012.pdf
Anotace
Cílem této bakalářské práce je otestování systému pro automatické určování astronomického azimutu z měření na Slunce, který vznikl jako součást diplomové práce Kitzbergerová K.: Vývoj systému pro automatické určování azimutu z měření na Slunce, FSv ČVUT, Praha, 2011. V systému bylo provedeno několik úprav týkajících se zejména zpracování pořízených snímků Slunce. Tímto systémem bylo provedeno několik měření astronomických azimutů a byla hodnocena dosažená přesnost těchto měření.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Lukeš Ph.D.
Oponent
Ing. Ivan Pešek CSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
geodetická astronomie, astronomický azimut, zpracování obrazových dat, C++, OpenCV, Qt
Title
Testing of system for automatic azimuth determination based on Sun observations
Annotation
This bachelor thesis is focused on the testing of the system for automatic azimuth determination based on the Sun observation. This system was created in diploma project Kitzergerova K.: Development of system for automatic azimuth determination based on Sun observation. There were several changes made in the system especially in the processing of the Sun images. Some observations of the astronomic azimuths were performed by this system and the accuracy of these observations was evaluated.
Keywords
geodetic astronomy, astronomic azimuth, image processing, C++, OpenCV, Qt

Eliška Kyzlíková. GEOPROCESSINGOVÉ SLUŽBY ARCGIS SERVERU. 2012 bp.

Soubory
eliska-kyzlikova-bp-2012.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá shromážděním poznatků o možnostech geoprocessingové služby ArcGIS Serveru se zaměřením na publikaci geoprocessingových modelů. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o sdílení geografických dat prostřednictvím mapového serveru, uvádí OGC standardy pro služby WMS, WFS, WCS, WPS, KML a především popisuje ArcGIS Server a jeho geoprocessingové služby. Praktická část je zaměřena na postup vytvoření konkrétních geoprocessingových služeb a jejich použití v klientských aplikacích.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Arnošt Müller
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Geoprocessingová služba, ArcGIS Server, mapový server, sdílení zdrojů GIS, webové služby, Open Geospatial Consortium služby, Open Geospatial Consortium
Title
ARCGIS SERVER GEOPROCESSING SERVICES
Annotation
The bachalor thesis gathers findings about capabilities of ArcGIS Server Geoprocessing Services. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with geographic data sharing via a map server, lits the OGS standards for services WMS, WFS, WCS, WPS, KML and above all describes ArcGIS Server and its Geoprocessing Services. The Practical part is focoused on how to create a specific Geoprocessing Service and its usage in client applications.
Keywords
Geoprocessing Service, ArcGIS Server, map server, sharing GIS resources, web services, Open Geospatial Consortium Open Geospatial Consortium Geoprocessing Service, ArcGIS Server, map server, sharing GIS resources, web services, Open Geospatial Consortium

Lenka Linhartová. Analýza rtiny historického bojiště Opava. 2012 bp.

Soubory
lenka-linhartova-bp-2012.pdf
Anotace
Cílem bakalářské práce je analýza historické rytiny bojiště u města Opavy z roku 1629. Otisk rytiny je konfrontován se staršími a současnými mapovými podklady.
Vedoucí
Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
prof.Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
rytina, třicetiletá válka, georeferencování, ArcGIS, digitální model terénu
Title
Analysis of engraving of historical battlefield area Opava
Annotation
The aim of the bachelor thesis is to analyse the historical engraving of the battlefield at the town Opava from the year 1629. The imprint of the engraving is compared with historical and present maps .
Keywords
engraving, the Thirty Years War, georeferencing, ArcGIS, digital terrain model

Martin Lžíčař. Podpora pro „all-in-one“ projekty v programu QGIS. 2012 bp.

Soubory
martin-lzicar-bp-2012.pdf martin-lzicar-bp-2012.tar.gz
Anotace
Cílem bakalářské práce je rozšířit Quantum GIS (QGIS) ve formě zásuvného modulu o možnost otevřít a uložit soubor s QGIS projektem včetně datových vrstev. Tento modul zajistí přenositelnost nastavení QGISu a datových vrstev v rámci tohoto projektu, včetně symbologie a dalších specifických nastavení, mezi různými uživateli.
Vedoucí
Ing. Martin Landa
Oponent
Ing. Petr Voldán
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
GIS, QGIS, zásuvný modul
Title
Support for „all-in-one“ projects in QGIS
Annotation
Aim of the bachelor thesis is to extend the possibility of loading and saving the QGIS project file including data layers in the form of the plugin. This plugin provides transferability of settings of QGIS project file and data layers including symbology and other specific settings between various users.
Keywords
GIS, QGIS, plugin

Jan Mazanik. Analýza rytiny historického bojiště Plzeň. 2012 bp.

Soubory
jan-mazanik-bp-2012.pdf jan-mazanik-bp-2012.zip
Anotace
Cílem bakalářské práce je analýza historické rytiny bojiště u města Plzně z roku 1618. Otisk rytiny byl publikován ve svazku Theatrum Europaeum, díl 1. Analýza prvků rytiny vychází z porovnání s historickými a soudobými mapovými a obrazovými podklady.
Vedoucí
Ing.Růžena Zimová, Ph.D.
Oponent
prof.Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Plzeň,rytina,třicetiletá válka,georeferencování,ArcGIS,ZABAGED,digitální model terénu
Title
Analysis of engraving of historical battlefield area Plzeň
Annotation
The aim of the bachelor thesis is an analysis of historical engraving of the battlefield near the town Pilsen in 1618. The imprint of the engraving was published in Theatrum Europaeum volume, part 1. The analysis of the elements of engraving based on comparison with cartographic and iconographic materials.
Keywords
Pilsen,engraving,Thirty Years War,georeferencing,ArcGIS,ZABAGED, a digital terrain model

Michal Med. Webová mapová aplikace pro sdružení BUdějovice Kulturní. 2012 bp.

Soubory
michal-med-bp-2012.pdf michal-med-bp-2012.tar.gz
Anotace
V rámci bakalářské práci byla vyhotovena webová aplikace kulturního informačního systému pro město České Budějovice. S aplikací je propojena databáze obsahující jednotlivé kulturní události, místa konání, typy událostí a informace o uživatelích. Aplikace má uživatelské rozhraní pro vyhledávání událostí podle atributů i v mapě a administrativní rozhraní pro vkládání událostí samotnými organizátory. Technické prostředky použité k tvorbě aplikace jsou podrobně popsány v textové části práce. V rámci práce byl také vytvořen popis aplikace pro laiky. Práce dále obsahuje rozbor aplikačního programového rozhraní Google Maps pro JavaScript.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Souček Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
databáze, PostgreSQL, PHP, JavaScript, Google Maps API, kultura, web
Title
Web map application for Budějovice kulturní community
Annotation
In this bachelor work, web application of culture information system for city of České Budějovice was created. The application is connected to the database, which contains informations about cultural events, places and informations about users. Application has user interface for searching cultural events according to attributes and for seaching from map and administrative interface for inserting new events by organisers themselves. Technical resources used to create application are described in the text part of work. To the work belongs description of application for laics and analysis of application programming interface of Google Maps for JavaScript.
Keywords
database, PostgreSQL, PHP, JavaScript, Google Maps API, culture, web

Helena MÍKOVÁ. Tvorba 3D modelu kaple Máří Magdaleny Kláštera sv. Anežky České. 2012 bp.

Soubory
helena-mikova-bp-2012.pdf helena-mikova-bp-2012.zip
Anotace
Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení příslušné měřické dokumentace a tvorba digitálního prostorového modelu kaple Máří Magdaleny s oratoří sv. Anežky v Anežském klášteře v Praze. V úvodní části dokumentu je stručně nastíněna historie Anežského kláštera. Dále je popsána dosavadní měřická dokumentace, navržena technologie měření a zpracování, popsáno přístrojové a programové vybavení. Stěžejní část práce pojednává o pořízení, zpracování a následné vizualizaci prostorových dat pomocí 3D modelu. Nedílnou součástí je kalibrace neměřické komory, zhodnocení dosažené přesnosti a podněty k dalšímu zpracování. Práce je vyhotovována pro účely Národní galerie v Praze.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Pavel Žofka
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
optický korelační systém, geodetické měření, stereofotogrammetrie, měřická dokumentace, kalibrace kamery, 3D model, mračno bodů, Anežský klášter, oratoř
Title
Chapel of Mary of Convent of St. Agnes - 3D model creation
Annotation
The subject of this thesis is the drawing up of the surveying documentation and digital three-dimensional model of the Chapel of Mary Magdalene with oratory of St. Agnes. The history of Convent of St. Agnes is briefly outlined in the introductory part of the document. The following parts contain a description of the existing surveying documentation, of the proposed measurement and processing technology and of the described instrumentation and software. The core part of the work deals with the acquisition, processing and subsequent visualization of spatial data using a three-dimensional model. An integral part of the work represents the calibration of non-surveying camera, evaluation of achieved accuracy and suggestions for further processing. The thesis was draw up for purposes of National gallery in Prague.
Keywords
optical correlation system, surveying measuring, stereophotogrammetry, surveying documentation, camera calibration, three-dimensional model, points cloud, convent of St. Agnes, oratory

Martin Nešpor. Zhodnocení náklonu jižní věže baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. 2012 bp.

Soubory
martin-nespor-bp-2012.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením přesnosti měřených veličin při etapových měření, které sledují posuny a náklony obou věží baziliky sv. Jiří. Ve druhé části se zabývá celodenním měřením, které zachycuje vliv teploty a oslunění na posun jižní věže.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Václav Mikulenka, Ph.D
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
bazilika sv. Jiří, defrmace, posun, přesnost
Title
Evaluation of the tilt of st. George's basilica tower in Prague castle
Annotation
This bachelor thesis describes evaluation of the accuracy of measured values within the measurement in stages, which are used to monitoring displacements of both towers of St. George's Basilica. In the second part it deals with influence of temperature and sunshine to the tilt of south tower.
Keywords
St. George's Basilica, deformation, displacement, accuracy

Lada Nevoralová. Určení časových změn urbánních tříd v Třebíči a jejich závislost na změně hustoty silniční dopravy za uplynulých 40 let. 2012 bp.

Soubory
lada-nevoralova-bp-2012.pdf lada-nevoralova-bp-2012.zip
Anotace
Cílem práce je určit změny ve vybraných třídách využití území Třebíče od roku 1970 do současnosti. Změnové plochy jednotlivých tříd jsou dány do souvislosti se silniční dopravou ve stejném časovém období. Funkční třídy jsou vyhodnoceny graficky.
Vedoucí
doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
Třebíč, Land Use, ÚHDP, ArcGIS, intenzita dopravy, letecké snímky
Title
Determination of temporal urban class changes in Třebíč and their relation to the road transport density during last 40 years
Annotation
The aim of this thesis is to identify changes in selected land use classes in Třebíč since 1970 to present. Changes of the area are given in relation to traffic at the same time period. Land use classes are also graphically analyzed.
Keywords
Třebíč, Land Use, UHDP, ArcGIS, traffic density, aerial photograph

Karolína Noskyová. Ekvideformáty v kartografických zobrazeních. 2012 bp.

Soubory
karolina-noskyova-bp-2012.pdf karolina-noskyova-bp-2012.zip
Anotace
Cílem práce je vyhotovit ekvideformáty úhlového a plošného zkreslení pro vybraná kartografická zobrazení - Denoyer, Robinsonovo, válcové ekvidistantní, Winkel I a Winkel Tripel zobrazení. Pravoúhlé souřadnice a hodnoty zkreslení byly vypočteny v programu Projection. Ekvideformáty byly vykresleny pomocí programu Atlas DMT. Nakonec bylo provedeno hodnocení kartografických zobrazení na základě procenta plochy, kde hodnoty zkreslení nepřesáhnou stanovenou limitní hodnotu a na základě maximálních hodnot zkreslení na celém území.
Vedoucí
Ing. Petr Buchar, CSc.
Oponent
Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
Matematická kartografie, kartografická zobrazení, kartografická zkreslení, ekvideformáty, mapa světa, Projection, Atlas DMT
Title
Lines of constant scale in map projections
Annotation
The aim of this bachelor thesis is to create lines of constant scale of distortion of angles and distortion of areas for selected map projections – Denoyer, Robinson, equidistant cylindrical, Winkel I and Winkel Tripel projection. The rectangular coordinates and distortion figures were calculated in Projection program. Lines of constant scale were drew using the Atlas DMT program. In the end the evaluation of map projections was done on the basis of territory area percentage, where the distortion figures did not exceed the given limit value and maximum values of distortion throughout the area.
Keywords
Mathematical cartography, map projection, cartographic distortion, lines of constant scale, world map, Projection, Atlas DMT

Markéta Nová. Příprava bodových polí pro zaměření podzemní pískovny v Praze - Hloubětíně. 2012 bp.

Soubory
marketa-nova-bp-2012.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá přípravou bodových polí pro zaměření pískovny Bílý kůň v Praze – Hloubětíně. První část práce je zaměřena na budování povrchového bodového pole, které bylo zaměřeno dvakrát pro ověření jeho stability. Dále je zde popsáno připojovací a usměrňovací měření uskutečněné jednou svislou šachtou a realizované pomocí buzolního teodolitu Meopta T1c.
Vedoucí
Doc. Ing. Pavel Hánek, Csc.
Oponent
Ing. Tomáš Vacek
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
bodové pole, hloubkové připojení, magnetický azimut, pískovna, pražské podzemí
Title
Preparation of point network for large-scale mapping of underground sandpit in Praha - Hloubětín
Annotation
This bachelor thesis deals with the preparation of point network for mapping sandpit Bílý kůň in Prague - Hloubětín. The first part is focused on creating a surface point network, which was measured twice to verify its stability. Furthermore, the connection and orientation measurement made by one vertical shaft and realized by magnetic theodolite Meopta T1c is described there.
Keywords
point network, depht connection, magnetic azimuth, sandpit, Prague underground

Tomáš Podpěra. Určení časových změn urbánních tříd města Děčín a jejich závislost na změně hustoty silniční dopravy za uplynulých 40 let. 2012 bp.

Soubory
tomas-podpera-bp-2012.pdf
Anotace
Předmětem bakalářské práce je určení časových změn urbánních tříd města Děčín v závislosti na změně hustoty silniční dopravy. Zabývá se časovým obdobím od roku 1970 do roku 2010. Na základě analýzy vývoje automobilové dopravy a přeměny silniční sítě byly u jednotlivých funkčních tříd určena období největších a nejmenších změn. Tato analýza intenzity automobilové dopravy je vyhotovena v závislosti na funkčním využití území, počtu obyvatel a úhrných hodnot druhů pozemků. K určení funkčních tříd jsou použita obra\-zová data v prostředí geoinformačního systému. Získané informace jsou důležitou součástí pro oblast územního plánování, urbanismu a budou použity ke komplexní analýze rozvoje měst a hustoty silničního provozu.
Vedoucí
doc.Ing. Lena Halounová, Csc.
Oponent
Ing.arch. Karel Vepřek
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-21
Klíčová slova
Land Use, intenzita dopravy, obrazová data, ÚHDP
Title
Determination of time changes in selected classes of the town Děčín and its dependence on the density of the road traffic during the past 40 years
Annotation
This bachelor thesis deals with the determination of changes in selected classes of land employment in dependence on the density change in road traffic in Děčín. The elaboration has been carried out for the period from 1970 to 2010. For individual functional classes there have been determinated periods of the biggest and smallest changes in accordance with the development of road traffic and transformation of the road network.The analysis of the intensity of road traffic has been carried out in dependence on the functional employment of the territory, the number of inhabitants and the total value of specified land. Functional classes have been determined by processing image data in the geoinformation system environment. The results are a part of an extensive research in the field of city planning and urban transformation and they will provide a comprehensive analysis of urban development and the density of road transport.
Keywords
Land Use, traffic volume, image data, UHDP

Petr Pokorný. Teoretické základy jednozrcadlových a dvouzrcadlových optických skenerů. 2012 bp.

Soubory
petr-pokorny-bp-2012.pdf
Anotace
V práci jsou představeny základní teoretické poznatky a odvozeny vztahy sloužící k návrhu optických systémů trojrozměrných optických skenerů. Je popsán způsob šíření světla ve formě elektromagnetických vln, následně jsou představeny homocentrické a gaussovské svazky a jejich vlastnosti, posléze ukázány a odvozeny základní vztahy pro propčet průchodu paprsku optickým systémem skeneru a výpočet průsečíku stopy svazku s detekční rovinou. Vztahy jsou poté aplikovány na příkladech.
Vedoucí
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Oponent
doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Katedra
K102 -- Katedra fyziky
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice, sférické vlny, rovinné vlny, homocentrické svazky, gaussovské svazky, zákon lomu, zákon odrazu, rotace vektoru kolem osy, stopa svazku
Title
Theoretical foundations of one-mirror and two-mirror optical scanners
Annotation
The thesis presents the fundamental theoretical knowledge and derived relations which are used to design optical system of three-dimensional optical scanners. There is described the propagation of light in the form of electromagnetic waves, homocentrical and Gaussian beams are subsequently introduced and then the basic relations for calculation of passage of beam throw the optical system are derived. Then the relations for calculation of intercection of beam with detection plane are derived. The relations are then applied to examples.
Keywords
Maxwell equations, wave equation, Helmholtz equation, spherical waves, plane waves, homocentric beams, Gaussian beams, law of refraction, law of reflection, vector rotation around the axis, beam trace

Zdeněk POLOPRUTSKÝ. KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE MOCHOV - MĚŘICKÁ DOKUMENTACE VYBRANÝCH ČÁSTÍ MĚŘICKÁ DOKUMENTACE VYBRANÝCH ČÁSTÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE MOCHOV MĚŘICKÁ DOKUMENTACE VYBRANÝCH ČÁSTÍ . 2012 bp.

Soubory
zdenek-poloprutsky-bp-2012.pdf zdenek-poloprutsky-bp-2012.zip
Anotace
Cílem této bakalářské práce je vytvoření fotogrammetrické dokumentace klenby, portálu a průčelí v kostele sv. Bartoloměje v Mochově. Výsledkem fotogrammetrické dokumentace jsou 3D modely klenby a portálu, drátový model klenby a fotoplány zachycující severní a západní průčelí. Hlavní pozornost byla věnována přesnosti a detailnosti modelu. V práci je uveden stručný popis a historie objektu, dále jsou představeny metody pro zpracování geodetického měření, digitální fotogrammetrie a pro tvorbu 3D modelů. V závěru práce jsou popsány problémy s tvorbou modelu. Vzniklá dokumentace bude sloužit k stavebně - historickému bádání o objektu Městskému muzeu v Čelákovicích.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
fotogrammetrická dokumentace, fotoplán, optický korelační systém, mračno bodů, 3D model, klenba, kalibrace kamery, PhotoModeler Scanner, Geomagic Studio 11, MicroStation, Topol
Title
METRIC DOCUMENTATION OF PARTS OF CHURCH OF ST. BARTHOLOMEW IN MOCHOV
Annotation
The aim of this thesis is to create photogrammetric documentation of arches, portal and frontage of St. Bartholomew´s Church in Mochov. The result of photogrammetric documentation are the 3D models of the arches and portal, as a wireframe vaults and the photoplan depicting the northern and western facade. The main attention was paid to the accuracy and punctuality of the model. The thesis gives a brief description and a history of the building, further the methods for processing geodetic measurements, digital photogrammetry and 3D modeling are also presented. At the end this thesis describes the problems of creating the model. The resulting documentation will serve the building and historical research of the St. Bartholomew´s Church in Mochov that makes the Municipal Museum Čelákovice.
Keywords
photogrammetric documentation, photoplan, optical correlation system, cloud of points, 3D model, vault, camera calibration, PhotoModeler Scanner, Geomagic Studio 11, MicroStation, Topol

Pavel Rys. Etapové měření nivelační vztažné sítě Pražského hradu. 2012 bp.

Soubory
pavel-rys-bp-2012.pdf pavel-rys-bp-2012.zip
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá lokální výškovou sítí na Pražském hradě. V textu je popsána metodologie a přesnostní charakteristiky použitých výškových měření; podstatná část práce je dále zaměřena na vyrovnání výškové sítě metodou nejmenších čtverců a statistické testování svislých posunů. Výsledkem této práce je zpracování poslední etapy nivelačních měření na Pražském hradě (etapy podzim 2011) a její zhodnocení v návaznosti na výsledky etap předešlých.
Vedoucí
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Oponent
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
etapové měření, metoda nejmenších čtverců, posuny, Pražský hrad, přesná nivelace, vyrovnání, výšková síť
Title
Epoch measurement of Prague Castle levelling network
Annotation
This bachelor’s thesis deals with the Prague Castle levelling network. There is the methodology of height difference measurements and their accuracy characteristics described in the text. A significant part of work is focused on the least squares adjustment and statistical analysis of vertical displacements. As a result, the epoch measurement carried out in autumn 2011 has been processed and put into context of previous epochs.
Keywords
epoch measurement, the method of least squares, vertical displacements of geodetic points, Prague Castle, precise levelling, adjustment, local levelling network

Kateřina Štefíková. Hodnocení polohy sídel a hydrologie na Müllerově mapě Moravy s aplikací helmertovy transformace.. 2012 bp.

Soubory
katerina-stefikova-bp-2012.pdf
Anotace
Cílem této práce je zhodnotit polohu sídel a hydrologie na Müllerově mapě Moravy z roku 1716. Tato mapa patří mezi nejstarší mapy Moravy a skládá se ze 4 na sebe navazujících částí. Na každé části jsem vybrala 25 sídel a 10 soutoků, u nichž jsem určovala přesnost. Každý z těchto bodů jsem odečetla v rámci části mapy a pak ve spojené bezešvé mapě. U těchto vybraných prvků jsem aplikovala helmertovu transformaci a výsledné souřadnice jsem porovnala se souřadnicemi odměřenými z www.geoportal.gov.cz. Zjištěné souřadnicové rozdíly jsem znázornila v histogramech četností a vypočítala jsem z nich polohové odchylky.
Vedoucí
prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Oponent
Ing. Josef Rančák
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
Müllerova mapa Moravy, Helmertova transformace, kartografie, souřadnicový rozdíl, polohová odchylka.
Title
Evaluation of Positional Accuracy of Settlements and Hydrology on Müller´s map of Morava Using Helmert´s Transformation.
Annotation
The purpose of this thesis is to evaluate accuracy of location of the settlements and hydrology on the Müller's map of Moravia (1716). This map is one of the oldest maps of Moravia, consisting of four parts. I have chosen 25 settlements and 10 confluences from every parts and evaluated their accuracy. Every point was determined on the part and on the whole seamless map. Then I have used Helmert transformation for these points and compared their coordiations with coordinations from www.geoportal.gov.cz . Coordinate differences are shown on histograms of frequency and positional deviations are calculated.
Keywords
Müller map of Morava, Helemert’s transformation, cartography, coordinate difference, positional deviation.

Anna Šubrtová. Princip použití softwaru GeoDB pro implementaci různých formátů a norem. 2012 bp.

Soubory
anna-subrtova-bp-2012.pdf
Anotace
Práce se zabývá softwarem GeoDB, který je určen k ukládání, archivaci a správě geodetických (obecně prostorových) dat. Program je od roku 2001 vyvíjen firmou Geodézie Krkonoše s. r. o. Data jsou ukládána v relační databázi. Práce se zaměřuje na vývoj programu, významné chyby a problémy, které během vývoje nastaly a dále na strukturu uložení prostorových dat v relační databázi. Jedna kapitola je věnována způsobu uložení významu kresby a převodu kresby mezi normami různých firem. V práci je zmíněno i několik podobných programů konkurenčních firem a jejich stručný popis.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Oponent
Ing. Vladimír Hlavsa
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
GeoDB, databanka, databáze, geoinformatika, CAD, GIS, norma, technická mapa, prostorová data
Title
Principle of GeoDB software for various formats and standards implementation
Annotation
This bachelor thesis deals with the software GeoDB, which is designed for storing, archiving and administration geodetic (general spatial) data. The program is being developed since 2001 by the firm Geodézie Krkonoše s. r. o. Data is stored in relational database. The work focuses on program development, significant errors and problems that occurred during development. Further, the structure of spatial data storage in a relational database. One chapter is about how to save drawings and transfer drawings between the standards of various companies. In the paper is also mentioned several similar programs competing companies and their brief description.
Keywords
GeoDB, databank, database, geoinformatics, CAD, GIS, standard, technical map, spatial data

Pavel Tobiáš. 3D model Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí. 2012 bp.

Soubory
pavel-tobias-bp-2012.pdf
Anotace
Tato práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí. Výsledný model by měl sloužit hlavně pro prezentaci objektu na webových stránkách města. Pro zpracování modelu byl vybrán volně dostupný software Google SketchUp.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová CSc.
Oponent
Ing. Jan Kopáč
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
3D model, trojrozměrný model, Google SketchUp, Hernychova vila, Ústí nad Orlicí
Title
3D model of the Hernych's residence in Ústí nad Orlicí
Annotation
This work focuses on the creating of the 3D model of Hernych's residence in Ústí nad Orlicí. The resulting model should be mainly used for the presentation of this object on the city websites. Free software Google SketchUp was chosen for modeling.
Keywords
3D model, three-dimensional model, Google SketchUp, Hernych's residence, Ústí nad Orlicí

Martin Tröstl. Testování vlivu vybraných parametrů na kvalitu fotoplánu. 2012 bp.

Soubory
martin-trostl-bp-2012.pdf
Anotace
V této bakalářské práci jsou testovány vlivy vybraných parametrů na přesnost fotoplánu. Testování je prováděno pomocí geodeticky zaměřeného testovacího pole. Testován je vliv způsobu odstranění distorze snímků, vliv konfigurace vlícovacích bodů, vliv počtu vlícovacích bodů a vliv použité konstanty komory při snímkování. Pro tvorbu fotoplánů je použit software SIMphoto. Nejvyšší vliv z testovaných parametrů byl zjištěn u způsobu odstranění distorze. Podle geometrické kvality fotografie před vstupem do transformace se odvíjí vlivy ostatních parametrů na výslednou přesnost fotoplánu.
Vedoucí
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Vidman
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Photomap, SIMphoto, test field, accuracy, calibration, removal of distortions, points configuration
Title
Testing of influence of selected parameters on photomap quality
Annotation
This bachelor thesis tests the influence of the chosen parameters on accuracy of the photogrammetic plan. The testing process is performed by a geodesic focused test field. The effect of a distortion removal method is tested, the influence of control points configuration, the influence of the control points number and the influence of the used constant of the imaging chamber for imaging. SIMphoto software is used for the creation of photoplans. The highest effect of the tested parameters was found out in a way of distortion removal. Influences of other parameters on the resulting photogrammetic plan accuracy depend on the accuracy of the photography before entering the transformation.

Štěpán Turek. Implementace podpory WMS do programů GRASS GIS a SGA GIS. 2012 bp.

Soubory
stepan-turek-bp-2012.pdf stepan-turek-bp-2012.zip
Anotace
Cílem této práce je zlepšit podporu WMS v programech GRASS GIS a SAGA GIS. Stávající podpora je v obou programech nedostatečná, což je nepříjemným omezením pro uživatele. Ti přicházejí o možnost využití řady zdrojů rastrových dat, která jsou prostřednictvím WMS serverů poskytována. V úvodu práce je čtenář seznámen s principy fungování WMS z pohledu klienta, který komunikuje s WMS serverem. Další části práce se věnují vytvořeným WMS modulům pro GRASS GIS a SAGA GIS. U obou modulů je popsán průběh jejich vývoje. Také jsou uvedeny návody pro práci s těmito moduly.
Vedoucí
Ing. Martin Landa
Oponent
Ing. Jáchym Čepický
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
GIS,GRASS,SAGA,WMS
Title
Implementation of WMS support in GRASS GIS and SAGA GIS
Annotation
The aim of the thesis is improvement of WMS support in GRASS GIS and SAGA GIS. Existing WMS support is inadequate in this software. This limits users who are not able to access many sources of raster data which are provided by WMS servers. In the introduction, reader is got familiar with principles of WMS operation from the client's point of view. Rest of the thesis deals with created WMS modules for GRASS GIS and SAGA GIS. There is described development of the modules and also there are included manuals for users.
Keywords
GIS,GRASS,SAGA,WMS

Václav Vlk. Zjišťování systémových vlivů na výsledek kalibrace latě. 2012 bp.

Soubory
vaclav-vlk-bp-2012.pdf vaclav-vlk-bp-2012.zip
Anotace
Tato práce pomocí mnoha systémových kalibrací digitálního nivelačního systému Leica NA3003 zkoumá vlastnosti horizontálního komparátoru, který navrhl a sestrojil na fakultě stavební ČVUT Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D a kolektiv. Popisuje aktuální stav jednotlivých prvků komparátoru a jejich vliv na výsledky kalibrací digitálních nivelačních systémů. Zabývá se otázkou zpřesnění výsledků kalibrací a přináší nové možnosti průběhu kalibrace spolu s návrhy k dalšímu vývoji horizontálního komparátoru. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění vlivu přesnosti nastavení skloněného zrcadla, které je klíčovým prvkem horizontálního komparátoru, na výsledek kalibrace.
Vedoucí
Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Katedra
K152 -- Katedra vyšší geodézie
Obhajoba
2012-06-27
Klíčová slova
Systémová kalibrace, digitální nivelační přístroj, laserový interferometr, horizontální komparátor
Title
Observations of the systematic influence on system calibration results
Annotation
This work (by many system calibrations of digital leveling system Leica NA3003) examines the characteristics of horizontal comparator, which was designed and constructed at the CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering by Ing. Zdenek Vyskočil, Ph.D et al. This work describes the current status of each element of the horizontal comparator and his influence on the result of digital leveling system calibration. This work also examines new ways to gain the more accurate calibration results and brings new opportunities during the calibration together with proposals for further development of horizontal comparator. The main objective of the Bachelor work is to determine the effect of accuracy of adjustment the inclined mirror, which is a key component of the horizontal comparator, to the result of the calibration.
Keywords
System calibration, digital level, laser interferometer, horizontal comparator

Tomáš Vojtěchovský. Geomorfologická analýza archeologického naleziště. 2012 bp.

Soubory
tomas-vojtechovsky-bp-2012.pdf
Anotace
Práce se zabývá zpracováním dat z archeologické lokality Vykleky, okr. Nymburk, a zjištěním polohy sídelních areálů v jednotlivých obdobích jejího vývoje. Do prostředí software ArcGIS byly krom archeologických a geodetických dat importovány také staré mapy popisující dané území.
Vedoucí
Doc. Ing. Lena Halounová CSc.
Oponent
PhDr. Tomáš Klíř Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Staré mapy, interpolace, Thiessenovy polygony, kartogramy, ArcGIS, DEM
Poznámka
PhDr. Tomáš Klíř Ph.D. je z FFUK - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
Title
Geomorphological Analysis of Archaeological Site
Annotation
This bachelor's thesis is focused on processing archaeological data from the archaeological site Vykleky, Nymburk district, and locating the position of settlement areas in individual historical periods. Along with archaeological and geodetical data, old maps describing the territory were also imported to ArcGIS.
Keywords
Old maps, interpolation, Thiesson polygons, cartograms, ArcGIS, DEM

Chrudoš Vorlíček. Geoportály a mapové servery v České republice. 2012 bp.

Soubory
chrudos-vorlicek-bp-2012.pdf
Anotace
Cílem této práce je porovnat české geoportály a jimi užívané mapové servery. Velká část práce pojednává o struktuře webové aplikace a možnostech dynamického měnění obsahu stránek. Hlavní část je věnována popisu vybraných geoportálů a jejich porovnání. Slovní popis je doplněn tabulkami. Dále jsou zde představeny a pomocí tabulky porovnány mapové servery.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Oponent
Ing. Jiří Dvořáček
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Obhajoba
2012-06-26
Klíčová slova
geoportál, mapový server, webová aplikace, webová služba, WMS, WFS, WMTS
Title
Geoportals and mapservers in the Czech Republic
Annotation
The purpose of this bachelor thesis is to compare geoportals in the Czech Republic and used mapservers. Large portion of paper deals with structure of web applications and ways to create dynamic changeable web pages. Main part of paper is devoted to description of selected geoportal and their comparison. Description is suplemented with tables. There are also introduction and table comparison of mapservers.
Keywords
geoportal, mapserver, web application, web service, WMS, WFS, WMTS

Jan Zajíček. 2D rozšíření modelu SMODERP. 2012 bp.

Soubory
jan-zajicek-bp-2012.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá vytvořením funkčního modelu, díky kterému bude možno určit nad daným územím místa případného erozního ohrožení. Jedná se o rozšíření již existujícího modelu SMODERP do prostředí ArcGIS. Právě model SMODERP je zaměřen na posouzení erozní ohroženosti a k technickému navrhování erozních opatření. SMODERP je však jednorozměrně založený fyzikální model. Hlavním cílem je proto vytvořit skript, jako rozšíření stávajícího jednorozměrného fyzikálně založeného modelu SMODERP na variantu řešící problematiku povrchového odtoku ve 2D. Jedná se o využití stávajících vztahů, se kterými pracuje 1D model a jejich uplatění na 2D řešení. Model vypočítá za zvolený čas nad daným územím maximální výšku hladiny v každé buňce, dále průtok, sumu odtoků, rychlost a tangenciální napětí. Výstupem je tedy 5 rastrů. Skript je napsán v programovacím jazyce Python.
Vedoucí
Ing. Petr KAVKA, Ph.D.
Oponent
Ing. Martin Landa
Katedra
K143 -- Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obhajoba
2012-06-25
Klíčová slova
Hydrologie, eroze, ArcGIS, skript, SMODERP
Title
SMODERP - 2D Extension
Annotation
The bachelor thesis deals with the creation of functional model which will be able to determine the~location of any given area of erosion hazard. This is an extension of the existing model SMODERP to ArcGIS. The SMODERP model is focused on determining erosion threatened points and designing erosion control measures afterwards. Nevertheless, SMODERP is just one-dimensional. The main objective of the thesis is to create a script that would expand the one-dimensional model to the variant that deals with question of surface runoff in two dimensions. It is the use of existing relationships in 1D model, to the 2D solutions. The model calculates a maximum level in each cell, as well as flow rate, the amount of runoff, velocity and tangential stress in a given area for selected time interval. After a successful run, the script output is 5 grids. The script is written in the Python programming language.
Keywords
Hydrology, erosion, ArcGIS, script, SMODERP

josef-benisek-bp-2011.pdf

michal-bodnar-bp-2011.pdf

jan-danek-bp-2011.pdf

pavel-dobrovolny-bp-2011.pdf

renata-duchnova-bp-2011.pdf

michal-glockner-bp-2011.pdf

vladimir-holubec-bp-2011.pdf vladimir-holubec-bp-2011.zip

katerina-jarosova-bp-2011.pdf katerina-jarosova-bp-2011.zip

hana-kadlecova-bp-2011.pdf hana-kadlecova-bp-2011.zip

jana-knoblochova-bp-2011.pdf

miroslav-kopecky-bp-2011.pdf miroslav-kopecky-bp-2011.zip

jakub-kozak-bp-2011.pdf

jiri-kratochvil-bp-2011.pdf

anna-kratochvilova-bp-2011.pdf

tomas-kulik-bp-2011.pdf

eva-linhartova-bp-2011.pdf

martin-morong-bp-2011.pdf

veronika-mysliveckova-bp-2011.pdf

petra-necekalova-bp-2011.pdf

nikola-nemcova-bp-2011.pdf

miroslav-ott-bp-2011.pdf miroslav-ott-bp-2011.zip

tereza-pantuckova-bp-2011.pdf

vaclav-petras-bp-2011.pdf vaclav-petras-bp-2011.tar.gz

jan-petrik-bp-2011.pdf

ondrej-pinter-bp-2011.pdf

martin-podlaha-bp-2011.pdf

ondrej-pospisil-bp-2011.pdf

ivana-reznikova-bp-2011.pdf

jiri-roub-bp-2011.pdf

marketa-sedlackova-bp-2011.pdf

petra-svobodova-bp-2011.pdf

Jan Synek. Popis a využití technologií relačních databází v geoinformatice. 2011 bp.

Soubory
jan-synek-bp-2011.pdf
Anotace
Práce je zaměřená na databáze, neoddělitelnou součást geoinformatiky. Podstatou práce je popis vlastností jako jsou indexy, triggery, partitioning a zároveň popis přístupu k databázi pomocí jednotlivých rozhraní jazyků Java a C++ . U jazyku Java se jedná o rozhraní JDBC a pro C++ je to SQL modul Qt frameworku. Práce obsahuje řadu praktických ukázek SQL kódu. Vznikla řada ukázek kódu jak v jazyce Java tak v C++. Na konci je uvedeno porovnání obou rozhraní a aplikace demonstrující popisované technologie.
Vedoucí
Ing. Jan Pytel, Ph.D.
Oponent
Ing. Petr Souček, Ph.D.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Klíčová slova
SQL, indexy, partitioning, C++ , Java, Qt, JDBC
Title
Description and usage of relation database technologies in geoinformatics
Annotation
The thesis focuses on databases, integral component of the geoinformatics. The essence of the thesis is a description of properties as indexes, triggers, partitioning, and also description of the access the database through various interfaces of the languages Java and C++ . For Java there is JDBC and for C++ there is the SQL module of Qt framework. The thesis contains many practical examples of SQL code. There was produced a number of code samples in Java as well as in C++ . At the end of the thesis there is a comparison of the two interfaces and applications that demonstrate the described technologies.
Keywords
SQL, indexes, partitioning, C++ , Java, Qt, JDBC

magda-valkova-bp-2011.pdf

petr-vaverka-bp-2011.pdf

filip-zavadil-bp-2011.pdf

zuzana-zeniskova-bp-2011.pdf

tereza-cechova-bp-2010.pdf

filip-dvoracek-bp-2010.pdf

tomas-hlavacek-bp-2010.pdf

zora-horejsova-bp-2010.pdf

katerina-jirova-bp-2010.pdf

ondrej-koci-bp-2010.pdf

jakub-kozak-bp-2010.pdf

jaroslav-luc-bp-2010.pdf

jiri-novak-bp-2010.pdf

vera-peterova-bp-2010.pdf

adam-polivka-bp-2010.pdf

pavlina-riegrova-bp-2010.pdf

zdenek-ruzicka-bp-2010.pdf

zdenek-rytir-bp-2010.pdf

lubos-truhlar-bp-2010.pdf

renata-belzova-bp-2009.pdf

jaroslav-braun-bp-2009.pdf

jaroslav-busta-bp-2009.pdf

tomas-dvoracek-bp-2009.pdf

jakub-havlicek-bp-2009.pdf

dagmar-houskova-bp-2009.pdf

petr-jasek-bp-2009.pdf

linda-krikavova-bp-2009.pdf

lenka-meznikova-bp-2009.pdf

lenka-mimrova-bp-2009.pdf

tomas-pribyl-bp-2009.pdf

milan-prikryl-bp-2009.pdf

matej-cernohorsky-bp-2008.pdf

ales-cerny-bp-2008.pdf

petr-dobes-bp-2008.pdf

petr-dvorak-bp-2008.pdf

marketa-havlickova-bp-2008.pdf

jitka-holmanova-bp-2008.pdf

vojtech-klecanda-bp-2008.pdf

ivan-majornik-bp-2008.pdf

jana-malimankova-bp-2008.pdf

arnost-muller-bp-2008.pdf

katerina-turkova-bp-2008.pdf

jan-vanecek-bp-2008.pdf

libuse-vejrova-bp-2008.pdf

tomas-vraspir-bp-2008.pdf

petr-vymetalek-bp-2008.pdf

Milan Bláha. Zaměření historické fasády laserovým skenovacím systémem HDS 3000 a zpracování naměřených dat. 2007 bp.

Soubory
milan-blaha-bp-2007.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá tvorbou prostorového modelu historické fasády na základě dat získaných laserovým skenováním. Reprezentuje jeden z mnoha možných postupů zpracování. Mračno bodů je zde využito pouze jako podklad pro sběr bodů. Následné zpracování probíhá již standardně v CAD softwaru.
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Klíčová slova
aserové skenování, mračno bodů, 3D model, animace
Title
Measuring of a historical facade using laser scanning system Leica HDS 3000 and processing of measured data
Annotation
Bachelor thesis is about creation of spatial model of the historical facade based on the data originated by a laser scanning. This thesis describes one method of the many other procedures used for this purposes. Point cloud act here only as a background for the collection of points. CAD software is used for the final data processing.
Keywords
laser scaning, point cloud, 3D model, animation

Daniel Chlevišťan. Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000 – určení objemu vytěženého prostoru, výpočet odchylek od projektu a další analýzy digitálního modelu povrchu. 2007 bp.

Soubory
daniel-chlevistan-bp-2007.pdf
Anotace
V předložené bakalářské práci je prezentováno posouzení možností využití laserového skenování pro zaměřování skutečného stavu v podzemních liniových stavbách. Praktické měření potřebné k tomuto účelu probíhalo ve štole Josef, která dostatečně simuluje tunel. Výsledkem práce bude model odchylek od projektu v rozvinuté ploše a řezových rovinách. Výsledky budou prezentovány jak ve formě textové, tak i grafické. Dále bude přiloženo CD, kde budou uložena veškerá digitální data.
Vedoucí
Ing. Bronislav Koska
Oponent
Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Klíčová slova
laserové skenování, digitální model odchylek, objem vytěženého prostoru, identický bod
Poznámka
Konzultant: Ing. Tomáš Křemen
Title
The sight real state working Joseph scanning system Leica HDS 3000 - determination a volume of exploited material, calculation divergences from project and next analyses digital model surface
Annotation
The aim of this bachelor thesis is assessing of the possibility of laser scanning technology using in the tunnel constructions. The measurement took place in the Josef Gallery. The situation in the Josef Gallery is sufficiently similar to real tunnel environment. The result of this work will be a model of divergences from the project in extended area and section planes. The results will be presented both in graphics and text form. A CD with all measured digital data will be also attached.
Keywords
Laser scanning, digital model of divergences, volume of exploited material, control point

Michal Gaži. Návrh internetové mapové aplikace skalního lezení v ČR. 2007 bp.

Soubory
michal-gazi-bp-2007.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na program OCAD 9 a tvorbu webové mapy pomocí exportu OCAD Internet map. Obsahuje popis programu, jeho ovládání, funkce, postupy při vytváření map a jejich exportování.Praktickým výstupem je internetová aplikace skalního lezení v ČR. Na konci je porovnání možných výstupních formátů a návrh jiného řešení pro tvorbu webové mapy.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Klíčová slova
Digitální kartografie, OCAD 9, OIM, Java Applet, skalní lezení
Title
Design of internet map application for rock climbing in Czech republic
Annotation
This bachelor thesis is focused on the program OCAD 9 and on making a web map by means of the export OCAD Internet map. It contains the program's description, control and functions, and procedures by maps creating and exporting. The internet application of rock-climbing in the Czech Republic is the practical output. At the end of the thesis, there is the comparison of possible output formats and a proposal of another solution for a web map creation.
Keywords
Digital cartography, OCAD 9, OIM, Java Applet, climbing

Vítězslav Hospes. Zhodnocení etapových měření posunů a přetvoř nosných konstrukcí v objektu starého paláce na Pražském hradě. 2007 bp.

Soubory
vitezslav-hospes-bp-2007.pdf
Anotace
Bakalářská práce se zabývá hodnocením přesnosti měřených veličin. Toto měření probíhalo v rámci zjiš ťování trhlin na historických objektech Pražského hradu. Jmenovit se jednalo o Vladislavský sál Starého královského paláce. Práce se vzhledem k požadovanému rozsahu zabývá jen posouzením m ěřených veličin při zjišťování svislých posun metodou přesné nivelace. Bakalářská práce se dále zaměřuje na zkoušku nivelačního přístroje dle normy ČSN ISO 17123-2.
Vedoucí
Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.
Oponent
Ing. Pavla Formanová, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Klíčová slova
Vladislavský sál, posun, přesná nivelace, přesnost, zkouška přístroje
Title
Evaluation of measurements of displacements and deformations of bearing structures in old Prague castle area
Annotation
This bachelor work deals with evaluation of accuracy of measuremented quantities. This metering proceeded in terms of cracks detection on historical objects of the Prague Castle. Nominally, the Vladislav hall of an old royal palace. The work – in regarding of the requisited range - deals only with appreciation of plumbed quantities at recognition of the perpendicular shifts with using the metod of exact term levelling. Bachelor work further surveys on trial level according to the specification CSN ISO 17123-2.
Keywords
Vladislav hall, displacement, precise levelling, accuracy, test instrument

Adéla Kratochvílová. Výpočty v systému MGRS. 2007 bp.

Soubory
adela-kratochvilova-bp-2007.pdf
Anotace
Tato bakalářská práce je zaměřena na výpočty v rámci hlásného systému MGRS (Military Grid Reference System). MGRS je alfanumerickým kódem rovinných souřadnic, který využívají armády NATO (North Atlantic Treaty Organisation). Práce představuje základní informace, potřebné pro sestavení algoritmu převodu, o systému WGS 84 (World Geodetic System 84) projekci UTM (Universal Transverse Mercator) a hlásném systému MGRS. Stěžejní částí celé práce je program na převod souřadnic mezi systémy UTM, WGS 84 a MGRS, který byl vpracován pomocí vývojového prostředí Microsoft Visual C++ 6.0.
Vedoucí
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Klíčová slova
C++, elipsoid, MGRS, NATO, rovinné souřadnice, UTM, WGS 84
Title
Computations in the military grid reference system
Annotation
This bachelor thesis is focused on computations in Military Grid Reference System. MGRS (Military Grid Reference System) is an alphanumeric character set for plane coordinate system, which is using by NATO (North Atlantic Treaty Organisation) army. The work present the basic information about system WGS 84 (World Geodetic System), projection UTM (Universal Transverse Mercator) and system MGRS which are required to compile algorithm of conversion. The basic part of this work is a programme for conversion among systems WGS 84, UTM and MGRS creating in development environment Microsoft Visual C++ 6.0.
Keywords
C++, ellipsoid, MGRS, NATO, plane coordinate, UTM, WGS 84

Anna Macurová. Analýza a vizualizace údajů o přijímacím řízení na Stavební fakultě ČVUT v Praze v prostředí ArcGIS. 2007 bp.

Soubory
anna-macurova-bp-2007.pdf
Anotace
Cílem tohoto projektu je zpracování souborů statistických údajů a následná vizualizace na tématických mapách. Vstupními údaji pro statistickou analýzu jsou výsledky přijímacího řízení v letech 2003 - 2006 dodané studijním oddělením. Údaje jsou ve formě tabulek a je v nich zobrazeno původ (obec, okres a kraj), výsledky písemných přijímacích testů a studijní výsledky ze středních škol studentů, kteří se hlásili na fakultu stavební ČVUT v Praze. Zpracování tabulkových dat bude probíhat v prostředí Microsoft Access a na jejich základě bude probíhat vyhotovení tématických map v prostředí ArcGIS. Prostředí ArcGIS bylo zvoleno na základě jeho nesčetných předností jako je například jednoduchost a přehlednost při tvorbě tematických a jiných druhů map. Výsledkem budou analytické závěry na základě zpracovaných dat, a budou dokumentovány na vytvořených tematických mapách.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Klíčová slova
tematická mapa, kartogram, kartodiagram, statistická data, ArcGIS
Title
Analysis and vizualization of data about admission exams at Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague in ArcGIS software
Annotation
Objective of this project is processing statistic data and vizualization of data on thematic maps. Input data for statistical analysis are the informations about admission exams to the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague in years 2003 – 2006 which will be provided by the study department. The data are organized as charts and include the results of the exams, studying results from high schools and the adresses of the applicants.. Processing of the table charts will be done in software Microsoft Access for further creation of the thematic maps in software ArcGIS. The software ArcGIS have been choosen because of its advantages in creating thematic and other kinds of maps. The results of current project will be analytical conclusions based on the processed data that will be documented in the created thematic maps.
Keywords
thematic map, chorograph, cartodiagram, statistical data, ArcGIS

Aneta Pomykaczová. Analýza Klaudyánovy mapy v prostředí GIS. 2007 bp.

Soubory
aneta-pomykaczova-bp-2007.pdf
Anotace
Předmětem bakalářské práce „Analýza Klaudyánovy mapy v prostředí GIS“ je provedení vektorizace prvků Klaudyánovy mapy Čech z roku 1518 v prostředí ArcGIS 9.2. Obsahové prvky jsou klasifikovány do tříd a je navržena vhodná struktura jejich atributů. Práce je dále zaměřena na určení přesnosti mapy, k tomu jsou využity identické body definovány souřadnicemi v současném souřadnicovém systému.
Vedoucí
Ing. Jiří Cajthaml
Katedra
K153 -- Katedra mapování a kartografie
Klíčová slova
Mikuláš Klaudyán, první mapa Čech, geografické informační systémy, vektorizace, transformace map, geografická data
Title
Analysis of Klaudyan ́s map in GIS
Annotation
Focus of the bachelor thesis „Analysis of Klaudyan ́s map in GIS” is the vectorisation of Klaudyan ́s 1518 Bohemia map elements in the ArcGIS computer environment. The content elements will be clasified into classes and the apropriate structure of their atributes will be suggested. The study furthermore attempts to assess the map ́s accuracy and its scale factor. To make this, identical points defined by coordinates in the current coordinate system will be used.
Keywords
Mikuláš Klaudyán, the first map of Bohemia, the geographical information systems, vectorisation, map transformation, geographical data

Václav Smítka. Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000. 2007 bp.

Soubory
vaclav-smitka-bp-2007.pdf
Anotace
Tato práce se zabývá problematikou prezentace trojrozměrných dat získaných z měření metodou laserového skenování. V první teoretické části jsou popsány jednotlivé možnosti prezentace 3D modelů a také samotná technologie laserového skenování. V praktické části je nejprve uveden postup zpracování naměřených dat, která byla získána ze zaměření skutečného stavu Štoly Josef, a vytvoření digitálního modelu. Následně jsou v této práci popsány pracovní postupy vytvoření výstupů z jednotlivých prezentačních metod a možnosti jejich použití na internetu.
Vedoucí
Ing. Tomáš Křemen
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Title
As-built documentation of the Underground Educational Facility JOSEF using the laser scanning system Leica HDS 300
Annotation
This work deals with questions of 3D data presentation acquired from laser scanning measurement. In the first theoretical part there are described possibilities of data presentation and also the technology of laser scanning. In practical part there is primarly mentioned the procedure of final data processing acquired from as-built documentation of the spinal adit Josef and digital surface model creation. Subsequently there is described a process of output creation from single presentation methods and the description of possibilities concerning their Internet usage.

Juraj Trangoš. Overenie parametrov a využiteľnosti prístrojov TOPCON GPT-2006. 2007 bp.

Soubory
juraj-trangos-bp-2007.pdf
Anotace
Táto bakalárska práca sa zaoberá overením presnosti merania vodorovných smerov teodolitmi v teréne. Konkrétne sa jedná o porovnanie 12 rovnakých prístrojov Topcon GPT-2006 vzájomne medzi sebou a porovnanie ich smerodajných odchýlok vodorovného uhla získaných z testovania, voči smerodajnej odchýlke vodorovného uhla, ktorú uvádza výrobca. Metódu testovania prístrojov v teréne a následný postup výpočtov uvádza norma ČSN ISO 17123 [1]. Tá je zatiaľ k dispozícii len v anglickej verzii, preto som jej časť týkajúcu sa testovanía teodolitov preložil do slovenčiny. Okrem normy obsahuje práca stručný popis prístrojov a vybavenia, ktoré boli použité pri meraní a v neposlednom rade aj postup merania na stanovisku, výpočty a štatistické testovanie výsledkov. Meranie prebiehalo počas celého marca roku 2007 v obci Radotín, ktorá je súčasťou mestskej časti Praha 16, na pravom brehu rieky Berounky v blízkosti kostola Svätého Petra a Pavla. Toto miesto bolo zvolené kvôli prítomnosti piliera pre nútenú centráciu (na obr.1.1 označený malým červeným štvorčekom), ktorá bola potrebná pre vzájomné porovnanie stredných chýb medzi všetkými použitými prístrojmi.
Vedoucí
Ing. Jitka Suchá, Ph.D.
Katedra
K154 -- Katedra speciální geodézie
Title
Parameters and efficiency verification of Topcon ́s instruments GPT-2006
Annotation
This bachelor thesis is directed to problems of in situ accuracy verification of angular measurement. Concretely it tells about mutual comparison of 12 same instruments Topcon GPT-2006 and their standard deviations in relation to the standard deviation declared by producer. The process of verification of instruments in field conditions and following calculations are described in norm ČSN ISO 17123. The norm is so far only in English edition so a part which describes a testing of theodolites is translated into Slovak. The thesis includes also short describing of instruments and equipment used by measuring and of course also process of measuring, calculations and statistical analysis. The measurements were taken during March 2007 in Radotin, part of urban neighborhood Prague 16. Stand-point was on the left bank of Berounka not far from the St. Peter’s and Paul’s church. This place was chosen because of attendance of the forced centering post.