Studijní moduly oboru Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Verze z 5. 5. 2011, 14:32, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento text byl odstraněn z GeoWikiCZ

Přehled všech odstraněných článků

Šablona {{Odstraněno}} slouží pro označení článků. které byly z různých důvodů odstraněny z GeoWikiCZ, ale nebylo vhodné je přímo smazat (například anotace předmětů, které již nejsou v aktuálních studijních plánech).

Postup při odstranění článku je následující
 1. článek je označen šablonou {{Odstraněno}}
 2. článek je přejmenován na GeoWikiCZ:Odstraněno/původní název článku
Podle potřeby pak lze smazat redirect původní název článku, který vzniknul přejmenováním, nebo jej vhodně upravit.

Viz též doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie

Zápis modulů

 • Studenti se zapisují do modulů na oborových katedrách v průběhu měsíce dubna (katedry předávají seznamy na studijním oddělení do 6.5.2011)
 • Studijní modul Teoretická geodézie se otevírá pouze v případě, že se přihlásí minimálně 5 studentů
 • Studenti, kteří se v řádném termínu nezapíší do modulu na studijním oddělení budou zapsáni administrativně do modulů Technická geodézie, Mapování fotogrammetrie a DPZ, Kartografie a GIS a Inženýrská geodézie

Administrativní rozdělení znamená, že nikomu není zapsán modul Teoretická geodézie a zbývající studenti jsou "přiděleni" tak, aby na katedry 151, 153, 154 připadlo celkově 30%, 30% a 40% studentů.

Technická geodézie (katedra 151)

151MSGA 5. sem. 0+4 4 kz Systém MicroStation v geodetických aplikacích
101MGG1 6. sem. 0+2 2 kz Matematika G1
151DMTA 6. sem. 0+2 2 kz Digitální model terénu Atlas
151PSM 7. sem. 0+2 2 kz Programovací systém Matlab
151PU2 7. sem. 0+2 2 kz Pozemkové úpravy 2
151GDE5 8. sem. 0+2 2 kz Geodézie 5
143ZZIP 8. sem. 2+0 2 kz Základy životního prostředí

Profesní zaměření Technická geodézie navazuje na základní kurzy geodéziea a praktické výuky v terénu. Rozšiřuje některé vybrané kapitoly z matematiky a geodézie (vyrovnání měření v geodetických sítích metodou nejmenších čtverců). Na základní kurzy s interaktivními grafickými systémy navazují geodetické nadstavby na zpracování geodat (MicroStation, DMT Atlas). Program profesního zaměření je doplněn o řešení geodetických problémů z oblasti komplexních pozemkových úprav.

Systém MicroStation v geodetických aplikacích

V předmětu jsou prohloubeny základní znalosti práce se systémem MicroStation, zejména se zaměřením na třetí rozměr výkresu a probrány nadstavbové moduly firmy Bentley podle aktuálního vývoje systému.

Digitální model terénu Atlas
Programovací systém Matlab

V předmětu se studenti seznámí s programem pro numerické výpočty Matlab. Předmět je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. Studenti se v praktických příkladech zaměřených na geodetické aplikace (zpracování měření, vizualizace dat) seznámí se základními datovými typy, interaktivním a dávkovým zpracováním dat, skriptovacím jazykem Matlabu, psaní funkcí a skriptů, vizualizací dat v 2D a 3D, práci s grafickými objekty Handle Graphics.

Pozemkové úpravy 2
Geodézie 5

Teoretická geodézie (katedra 152)

101MGT1 5. sem. 0+2 2 kz Matematika T1
152TEPR 5. sem. 2+1 2 kz Teorie pravděpodobnosti
101MGT2 6. sem. 0+2 2 kz Matematika T2
152ZTMG 6. sem. 0+2 2 kz Základy teoretické mechaniky
101MGT3 7. sem. 2+1 2 kz Matematika T3
152 7. sem. 0+2 2 kz Základy teorie relativity
101MGT4 8. sem. 2+1 2 kz Matematika T4
152 8. sem. 0+2 2 kz Mechanika kontinua

Modul teoretická geodézie je určen pro studenty se zájmem o prohloubené studium teoretických základů geodézie jako matematicko-fyzikální disciplíny. Tyto znalosti usnadní uplatnění absolventů v moderních geodetických oborech, jako jsou družicová geodézie, globální polohové systémy a fyzikální geodézie. Prohloubení teoretických vědomostí je důležité i pro studenty, kteří uvažují a případném postgraduálním studiu výše uvedených oborů.

Poznámka: Předměty modulu Teoretická geodézie si mohou zapisovat i studenti oboru geoinformatika.

Teorie pravděpodobnosti:

Předmět prohlubuje látku přednášenou v rámci předmětu "Teorie chyb a vyrovnávací počet". Hlavní náplní je studium pravděpodobnostních prostorů a vlastností náhodných veličin.

Základy teoretické mechaniky:

Předmět se zabývá teoretickými základy, které jsou nezbytné při studiu rotace Země, při studiu pohybu umělých družic Země a při studiu problémů nebeské mechaniky. Jednotlivé partie jsou: Princip virtuálních prací. Lagrangeovy rovnice 1. a 2. druhu. Hamiltonův princip. Kinetická a potenciální energie. Lagrangián, Hamiltonián a jejich fyzikální význam. Kanonická a Legendreova transformace. Poissonovy závorky. Příklady užití Lagrangeových a Hamiltonových rovnic pro řešení pohybu HB. Hamiltonova-Jacobiho teorie.

Matematika T1:

Ortogonální systémy funkcí. Základní vlastnosti Legendreových polynomů a sférických funkcí pro studium gravitačního potenciálu Země.

Matematika T2:

Operátovový a tenzorový počet pro transformace soustav souřadnic a pohybové rovnice.

Mapování, fotogrammetrie a DPZ (katedra 153)

153NSMS 5. sem. 0+2 2 kz Nadstavby systému MicroStation
153 5. sem. 2+1 2 kz Geografie 1
153 6. sem. 2+1 2 z,zk Geografie 2
128DIMT 6. sem. 0+2 2 kz Digitální model terénu
105 7. sem. 0+2 2 kz Správní právo
154 7. sem. 1+1 2 kz Laserové skenování
153 8. sem. 0+2 2 kz Fotogrammetrie 3
153 8. sem. 0+2 2 kz Metodika měření v DPZ

Modul Mapování a fotogrammetrie prohlubuje jak základní teoretické poznatky z oblasti zpracování geodetických dat, tak i rozšiřuje všeobecné znalosti, které by měl mít budoucí absolvent oboru geodézie a kartografie. Modul je určen ty studenty, kteří se chtějí v praxi věnovat zeměměřickým činnostem pro potřeby vedení katastru nemovitostí.


Kartografie a GIS (katedra 153)

153NSMS 5. sem. 0+2 2 kz Nadstavby systému MicroStation
153 5. sem. 2+1 2 kz Geografie 1
153 6. sem. 2+1 2 z,zk Geografie 2
128DIMT 6. sem. 0+2 2 kz Digitální model terénu
105 7. sem. 0+2 2 kz Správní právo
154 7. sem. 1+1 2 kz Laserové skenování
153 8. sem. 0+2 2 kz Kartografické metody výzkumu
153 8. sem. 0+2 2 kz Digitální kartografie


Modul Kartografie a GIS navazuje na předchozí kurzy teoretické povahy a přispívá k doplnění všeobecných znalosti tak, že usnadňuje orientaci v problematice kartografických prezentací geodat. Tento modul by měl vyhovovat studentům, kteří uvažují o aktivitách v oblasti aplikované kartografie a zpracování projektů geoinformačních systémů.


Inženýrská geodézie (katedra 154)

124KPG 5. sem. 2+0 2 kz Konstrukce pozemních staveb
136POKG 5. sem. 1+1 2 kz Pozemní komunikace
135APGG 6. sem. 2+0 2 kz Aplikovaná geotechnika
137SKG 6. sem. 1+1 2 kz Stavby kolejové dopravy
134 7. sem. 2+0 2 kz Ocelové a dřevěné konstrukce
142 7. sem. 2+0 2 kz Vodohospodářské stavby
154 8. sem. 1+1 2 kz Metrologie v geodézii
154 8. sem. 1+1 2 kz Laserové skenování

Profesní zaměření Inženýrská geodézie vyžaduje pro pochopení problémů inženýrské geodézie přehledné znalosti základů stavebních oborů, ve kterých nachází uplatnění práce geodeta. Proto je nezbytné pro geodeta pracujícího v této oblasti se s těmito základy seznámit. Jedná se především o stavby pozemní, a to včetně oblasti zakládání staveb a stavby liniové (silniční a železniční).

Konstrukce pozemních staveb

Význam znalosti KPS pro obor GEO. Prvková typizace ve stavebnictví. Obecný charakter statického namáhání budov a očekávané deformace. Konstrukční systémy budov a jejich vybrané materiálové a technologické varianty. Základní řešení spodní stavby. Dokumentace staveb a zásady kreslení stavebních výkresů.

 1. Doc. Ing. Petr Hájek, CSc a kol. Konstrukce pozemních staveb 10 Vydavatelství ČVUT Praha 2000
Pozemní komunikace

Zařazování PK do jednotlivých kategorií. Vlastnictví PK. Silniční ochranná pásma. Délka rozhledu pro zastavení a předjíždění. Minimálná poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Kružnicový oblouk se symetrickými a nesymetrickými přechodnicemi. Zásady směrového řešení PK. Poloha osy a poloha nivelety. Vzestupnice, sestupnice. Zásady návrhu nivelety. Prostorový účinek trasy. Technicko-ekonomické porovnání variant. Příčné uspořádání PK. Zvláštnosti a funkce PK. Dopravní prostor. Odvodnění PK. Katalog konstrukcí vozovek. Tvar a rozměry silničního tělesa. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Úrovňové křižovatky. Typy mimoúrovňových křižovatek. Negativní vlivy automobilové dopravy.

 1. Kaun M., Lehovec F. Pozemní komunikace 20 Praha, ČVUT
Aplikovaná geotechnika

Základní vlastnosti zemin, jejich klasifikace. Výpočet plošných a pilotových základů. Pažící stěny vetknuté, rozepřené a kotvené, opěrné zdi. Stabilita svahu. Základní vlastnosti hornin a jejich klasifikace. Napjatost horninového masivu kolem výrubu. Zatížení a vnitřní síly pružného ostění. Svorníková výstroj. Observační měření. Vliv geologicko-tektonických poměrů na geodetická měření.

 1. Vaníček, I. Mechanika zemin ČVUT,Praha, 1996
 2. Hulla a kol. Zakladanie stavieb, SNTL - ALFA Praha - Bratislava,1988
 3. Bucek, M. - Barták,J. Podzemní stavby ČVUT, Praha,1989
Stavby kolejové dopravy

Seznámení s jednotlivými druhy kolejové dopravy (železnice, tramvaj, metro, vlečka). Zásady návrhu a konstrukce dopravních cest železničních, městské hromadné dopravy a vleček. Geodetické podklady pro dopravní stavby. Geometrické řešení, zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

 1. ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha Český normalizační institut,1997
 2. ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí Český normalizační institut, 1996