Anotace diplomových prací - letní semestr 2006: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (opraveno formatovani/)
Řádek 34: Řádek 34:
  
 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku sledování svislých posunů v lokální nivelační síti, pokrývající jednu z geologicky nejaktivnějších oblastí České republiky. Od roku 1994 probíhá na síti bodů stabilizovaných ve sledované lokalitě každoroční etapa přesného nivelačního měření, připojená na ČSNS. Závěrem práce je prokázání svislých posunů sledovaných bodů.
 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku sledování svislých posunů v lokální nivelační síti, pokrývající jednu z geologicky nejaktivnějších oblastí České republiky. Od roku 1994 probíhá na síti bodů stabilizovaných ve sledované lokalitě každoroční etapa přesného nivelačního měření, připojená na ČSNS. Závěrem práce je prokázání svislých posunů sledovaných bodů.
 +
 +
====Kamila Drnovcová: Geodetické sledování zavěšené lávky Radotín====
 +
 +
'''vedoucí''': Ing. Tomáš Jiřikovský                  '''obhájeno''': 28.6.2006
 +
 +
Diplomová práce se zabývá zhodnocením přesnosti prostorové polární metody a lokální sítě použité pro určení deformací lávky Radotín a vyhodnocením několika zaměřených etap pro zjištění reálného chování mostní konstrukce. Závěrem jsou uvedeny výsledky vyhodnocení etap a jejich porovnání s předpokládaným teoretickým chováni mostní konstrukce.

Verze z 18. 7. 2006, 12:55

Anotace diplomových prací - celkový přehled

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Katedra vyšší geodézie

Katedra mapování a kartografie

Katedra speciální geodézie

Júlia Bukovinská: Porovnanie presnosti modelov vyhodnotenia miestnej siete Rabenov

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 28.6.2006 Cieľom tejto práce je porovnať presnosti modelov vyhodnotenia miestnej siete Rabenov. Vyhodnocuje sa sieť s terestrickým etapovým meraním zo 4 pozorovacích bodov v redukovanom rozsahu meraní len z dvoch bodov. S tým je spojené zároveň porovnanie parametrov presnosti úplného a redukovaného rozsahu siete. Ďalej sa porovnáva vplyv použitia všesmerných a cielených hranolov na presnosť určenia bodov v etapovom meraní v miestnej sieti Rabenov. V závere práce je načrtnutá možnosť transformácie miestnej siete do S-JTSK.


Jan Fořt: Geodetické sledování atmosferických vlivů na svislé posuny bodů polí Branického mostu v Praze

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 28.6.2006 Cílem práce bylo určit velikost vertikálních změn na stabilizovaných bodech a tím pádem vyloučit tento vliv ze zatěžovacích zkoušek mostů. V první části diplomové práce jsou shrnuty obecné poznatky o mostech, normy zatěžovacích zkoušek a metody měření posunů. Druhá část se zabývá konkrétním měřením posunů na železničním Branickém mostě a vyhodnocením výsledků. Výsledky z této části diplomové práce jsou využitelné pro zpracování dílčím řešitelským kolektivem v rámci grantu č. VZMSM6840770001 - Spolehlivost stavebních konstrukcí.


Michal Janec: Využitie geodetických metód pri monitoringu podzemných stavieb

vedoucí: Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. obhájeno: 28.6.2006

Cieľom tejto práce je predovšetkým konkrétne poukázať na nesmierne výhody zapojenia geodetických techník do monitoringu podzemných stavieb. K tomuto účelu bol vybraný jeden konvergenčný profil južného vítkovského tunela „Nového spojení“ v Prahe, na ktorom sa vykonal rozbor konvergenčných meraní. Merania boli spracované v databázovom programe BARAB a výsledky podložené geotechnickými teóriami.


Petr Pracný: Sledování posunů na geologicky nestabilním podkladu metodou přesné nivelace

vedoucí: Ing. Ilona Janžurová obhájeno: 28.6.2006

Diplomová práce je zaměřena na problematiku sledování svislých posunů v lokální nivelační síti, pokrývající jednu z geologicky nejaktivnějších oblastí České republiky. Od roku 1994 probíhá na síti bodů stabilizovaných ve sledované lokalitě každoroční etapa přesného nivelačního měření, připojená na ČSNS. Závěrem práce je prokázání svislých posunů sledovaných bodů.

Kamila Drnovcová: Geodetické sledování zavěšené lávky Radotín

vedoucí: Ing. Tomáš Jiřikovský obhájeno: 28.6.2006

Diplomová práce se zabývá zhodnocením přesnosti prostorové polární metody a lokální sítě použité pro určení deformací lávky Radotín a vyhodnocením několika zaměřených etap pro zjištění reálného chování mostní konstrukce. Závěrem jsou uvedeny výsledky vyhodnocení etap a jejich porovnání s předpokládaným teoretickým chováni mostní konstrukce.