Bakalářské práce

Z GeoWikiCZ
Verze z 5. 12. 2009, 12:06, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (aktualizovaná verze podle studijního oddělení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Při zápisu Bakalářské práce na studijním oddělení je nutné předložit Přihlášku k bakalářské práci (formulář k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ).

Podle nabídky kateder si studenti zvolí vedoucího bakalářské práce na základě jím vypsaných témat bakalářských prací.

Bakalářskou práci (dále jen BP) zadává katedra nejpozději první týden semestru, v němž má student Bakalářskou práci zapsanou. Zadání BP je na předepsaném formuláři (k dispozici ve formulářích studijního oddělení: http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ), kde je uveden název práce , název práce v anglickém jazyce, jméno studenta, termín zadání a odevzdání práce, vedoucí BP a zásady zpracování BP. Zadání podepisuje vedoucí katedry, vedoucí BP a student potvrzuje převzetí zadání. Nejpozději do konce 2. týdne výuky v semestru provede katedra zápis do informačního systému fakulty a odešle kopii zadání BP na studijní oddělení.

BP může být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém a musí obsahovat:

 • zadávací formulář
 • abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 • prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů
 • úvodní rozbor zadané problematiky
 • řešení zadaného úkolu
 • závěrečné zhodnocení výsledků
 • seznam použité literatury
 • obsah včetně seznamu případných příloh.

BP se odevzdává v jednom vyhotovení. Bližší specifikaci požadavků na obsah může stanovit vedoucí katedry, která BP zadala. Odevzdání BP potvrzuje vedoucí BP do studijního průkazu a systému KOS. Nejpozději 14 dní před termínem konání SZZ určí vedoucí katedry oponenta BP z řad odborníků z praxe nebo akademických pracovníků.

Vedoucí BP hodnotí a klasifikuje BP studenta podle čl. 15 odst. 1 SZŘ a hodnocení odevzdá vedoucímu katedry. Oponent vypracuje posudek BP studenta, v němž ji zhodnotí a klasifikuje podle čl. 15 odst. 1 SZŘ, a posudek odevzdá vedoucímu katedry. Vedoucí katedry umožní studentovi nejpozději tři dny před termínem SZZ, aby se seznámil s hodnocením BP vedoucím BP a s oponentským posudkem včetně klasifikace.

Předpoklady pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce:  

 1. Student je povinen se ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) písemně přihlásit nejpozději 30 dní před termínem SZZ na studijním oddělení fakulty (formulář k dispozici ve formulářích studijního oddělení http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php ).
 2. SZZ může skládat student, který splnil následující podmínky:
  1. je studentem fakulty stavební,
  2. ke dni podání přihlášky splnil všechny studijní povinnosti za celé studium, tj. složil všechny zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky z předmětů předepsaných studijním plánem,
  3. odevzdal ve stanoveném termínu bakalářskou práci.

Podívejte se také na