154EKZK Ekonomika v zeměměřictví a katastru: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
Řádek 22: Řádek 22:
 
*Ekonomický portál [http://euroekonom.cz http://euroekonom.cz]
 
*Ekonomický portál [http://euroekonom.cz http://euroekonom.cz]
 
*Český statistický úřad [http://www.czso.cz http://www.czso.cz]   
 
*Český statistický úřad [http://www.czso.cz http://www.czso.cz]   
*Terminologický slovník [http://www. vugtk.cz/slovnik http://www. vugtk.cz/slovnik]
+
*Terminologický slovník [http://www.vugtk.cz/slovnik http://www.vugtk.cz/slovnik]
  
  

Aktuální verze z 6. 5. 2008, 14:42

Anotace

Zeměměřická služba v ČR. Právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Daně a poplatky. Tvorba ceny. Příprava zakázky. Cíle a formy podnikání. Marketing. Management. Zákoník práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Kvalita v zeměměřictví. Technická normalizace.

Doporučená literatura
 1. Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady. Edice úplných znění předpisů. Nakl. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.
 2. SAMUELSON, P. A. - NORDHAUS, W.D.: Ekonomie. 1. vyd. Svoboda, Praha 1995 a reedice.
 3. ROBBINS, S. P. - COULTER, M.: Management. 1. vyd. Grada, Praha 2008 a reedice.
 4. KOTLER, P.: Marketing management. 12. vyd. Grada, Praha 2008 a reedice.
 5. VOREL, V. - LÍNKOVÁ, L.: Soubor sylabů k přednáškám a prezentace. [Výukové materiály aktualizované pro běžný semestr]. Fakulta stavební ČVUT - katedra 154.
 6. VOREL, V. a kol.: Zadání a komentáře ke cvičením z předmětu Ekonomika v zeměměřictví a katastru. [ Výukové materiály aktualizované pro běžný semestr ]. Fakulta stavební ČVUT - katedra 154.
 7. POLÁK, P.: Zeměměřická díla. Český svaz geodetů a kartografů, Praha. Platné vydání.
 8. Seznam českých technických norem. Třídy 01 - 03 a 72 - 75. Český normalizační institut, Praha. Platné vydání.
 9. Časopisy Geodetický a kartografický obzor, Stavební obzor, Zeměměřič, Poradce /podnikatele/, Perspektivy jakosti, Zpravodaj české společnosti metrologické. Poznámka: v přednáškách bude upozorněno na jednotlivé články se vztahem k probírané látce.
Doporučené internetové stránky


Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc., Ing. Lenka Línková, Ph.D.

Témata přednášek

 1. Úvod do předmětu. Definice vybraných ekonomických pojmů. Zeměměřická služba ČR.
 2. Současně platné právní předpisy pro zeměměřictví a katastr /dále ZK/
 3. Základní pojmy mikro- a makroekonomické teorie (Výrobní faktory, konkurence a hospodářská soutěž, nabídka a poptávka, hospodářské ukazatele (hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, platební bilance), hospodářský cyklus.)
 4. Náklady firmy (Členění nákladů. Nákladové funkce. Metody zjišťování zisku. Zákon klesajících výnosů.)
 5. Daně a poplatky (Základní pojmy, daňová soustava ČR, daň z příjmu fyzických osob. )
 6. Daně a poplatky - dokončení. Tvorba ceny ZK výkonů - úvod (Daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, silniční daň, daň dědická a darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, poplatky.)
 7. Zákon o cenách
 8. Tvorba ceny zeměměřických výkonů. Metody síťové analýzy při projektování ZK prací (Použití ceníků, metoda individuální kalkulace nákladů a zisku. Metoda kritické cesty /CPM/)
 9. Příprava zakázky (Příprava zakázky., projektová dokumentace, metrologické zajištění zakázky. Právní předpisy k problematice smluvních vztahů, kupní smlouva, smlouva o dílo.)
 10. Cíle a formy podnikání (Právní předpisy pro podnikání, živnost, obchodní společnosti /zejména společnost s ručením omezeným, akciová společnost/, další formy podnikání /např. obchodní zastoupení/. Etický kodex zeměměřiče)
 11. Marketing (Marketingové strategie, marketingové nástroje, segmentace trhu.)
 12. Management (Managerské funkce - plánování, organizování, personální zajištění, vedení pracovníků, kontrola. Manager a jeho dovednosti. Komunikace ve firmě.)
 13. Zákoník práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kvalita v ZK (Pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jakost, normalizace.)


Poznámka: Náplně a prezentace jednotlivých přednášek budou během semestru doplňovány podle aktuálního stavu předpisů a podle potřeb praxe.


Cvičení

Obsah cvičení:

 1. Úvod do cvičení. Seznámení s nejdůležitějšími právními předpisy. Zadání referátů
 2. Zadání 1. úlohy: Analýza zisku
 3. Zpracování 1. úlohy.
 4. Odevzdání 1. úlohy. Zadání 2. úlohy: Tvorba ceny
 5. Zpracování 2. úlohy
 6. Referáty /1. část/
 7. Referáty /2. část/. Odevzdání 2. úlohy
 8. Zadání 3. úlohy: Příprava zakázky
 9. Zpracování 3. úlohy
 10. Odevzdání 3. úlohy. Zadání 4. úlohy: Síťová analýza
 11. Zpracování 4. úlohy
 12. Odevzdání 4. úlohy. Zápočtový test
 13. Zápočty

Podmínky pro získání zápočtu

 • Účast na cvičeních, která budou v časovém plánu označena jako povinná /těchto cvičení je většina/.
 • Úlohy musí být odevzdány řádně a včas. Vypracování úloh musí být správné.
 • Přednesený referát a jeho prezentace musí mít odpovídající úroveň.
 • Při zápočtovém testu musí být prokázány znalosti problematiky.