Aleš Čepek - předměty doktorského studia

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Výuka v předmětech doktorského studia 153OPC, 153ADV, a 153GIN probíhá obvykle individuálně. Požadavek ke zkoušce je práce na zadané téma, která navazuje na plánované téma disertace a může být použita při státní doktorské zkoušce anebo jako samostatná část disertace.

Práce se předkládá vytištěná v jednom exempláři a zároveň v elektronické formě ve formátech PostScript nebo PDF, případně i HTML (akceptované zdrojové formáty jsou LaTeX, Open Document Text a HTML; preferované kódování UTF-8).

Práce v psané v LaTeXu a formátu Open Document Text se zároveň předávají i v PostScriptu nebo PDF, zdrojový text je preferován, není ale podmínkou. Pokud jsou součástí práce větší přílohy, mohou být uvedeny pouze v elektronické verzi. Pokud je práce napsána v nestandardním/uzavřeném formátu, musí být konvertována do jednoho z uvedených otevřených formátů.

Elektronická verze je uložena v jediném souboru ve formátu tar zkomprimovaném programem gzip. Jméno souboru tvoří rok a jméno a příjmení studenta, psáno malými písmeny bez diakritiky, oddělené pomlčkami, tedy například 2006-jan-novak.tar.gz.

Rozsah tištené verze práce je minimálně 15 normostran (normostrana je normativně určena: 30 řádků po 60 znacích nebo 1800 znaků). Práce mohou být předkládány v češtině nebo angličtině. Jako práce může být po dohodě akceptován článek v recenzovaném časopise nebo anglický příspěvěk na mezinárodní konferenci, případně jiná práce odpovídajícího rozsahu a významu.

Pokud je součástí práce vývoj softwaru, musí být zveřejněn pod některou z licencí Svobodného softwaru (preferována licence GPL) a musí být součástí elektronické verze.

Nedílnou součástí práce je zadání, o kterém doktorand informuje školitele. Práce obsahuje následující části.

Zadání

Zadání obsahuje

 • název práce
 • název předmětu doktorského studia
 • jméno doktoranda
 • plánované téma disertace
 • jméno školitele
 • text zadání
 • seznam doporučené literatury
 • datum potvrzení zadání.

Po indviduální dohodě tématu práce vyhotoví doktorand zadání ve dvou exemplářích, jeden potvrdí zkoušející a vrátí doktorandovi. O zadání informuje doktorand předem svého školitele.

Struktura práce

 • zadání
 • anotace
 • text práce
 • literatura
 • přílohy

Anotace

Součástí práce je anotace, u prací v češtině je kromě české anotace připojena i anotace v angličtině.

Literatura

Součátí práce je samostatné studium minimálně tří prací, resp. pramenů. Může jít o monografie, disertace a pod., případně o rešerši odborného časopisu. Minimálně jeden z doporučených pramenů je v angličtině, minimálně jeden pramen doporučuje školitel po dohodě s doktorandem.

Doktorand v samostatné příloze písemně zpracuje anotaci každého z pramenů s vlastním komentářem v rozsahu řádově jedné stránky. Je požadována přesná citace (preferovaný formát BibTeX) a případně další údaje jako knihovní číslo záznamu knihy a pod.

Kolektivní práce

Je možné předkládat kolektivní práce více autorů. V takovém případě musí být v úvodu výslovně stanoven procentuální podíl jednotlivých autorů a co kdo na společném projektu vykonal.

Zveřejnění práce

Pokud autor nesouhlasí se zveřejněním své práce na Internetu a pod., vyznačí to jednoznačně v úvodu práce.

Aleš Čepek 14:57, 6. 9. 2006 (CEST)