154GD04 Geodézie 4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Anotace

Pozornost je věnována: za prvé, otázkám transformace souřadnic v rovině při nadbytečném počtu identických bodů (Helmertova transformace). Za druhé, formulaci a řešení chybového modelu základních úloh protínání (kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, izočáry pro střední chybu souřadnicovou) a vyrovnání polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. Za třetí, vyrovnání osnovy směrů měřených ve skupinách pomocí metody nejmenších čtverců a vlivu chyby v dostředění teodolitu a cíle na měřený úhel.

Doporučená literatura
 1. Skořepa, Z.: Geodézie 4. Skriptum. Vydavatelství ČVUT. Praha 2002.

Přednášky

Přednášející: Dr. Ing. Zdeněk Skořepa

 1. Úvod, transformace souřadnic v rovině (podobnostní a afinní transformace, Helmertova transformace
 2. Helmertova transformace (kritéria přesnosti, identifikace chybného bodu)
 3. Nelineární model měření a jeho linearizace
 4. Polygonový pořad (oboustranně připojený a orientovaný - vyrovnání MNČ)
 5. Chybový model úloh protínání (vliv měření a podkladu, kovarianční matice, odvození pro rajón)
 6. Úlohy protínání a jejich přesnost (rajón zpět, protínání z délek, protínání vpřed z úhlů)
 7. Polygonový pořad (volný - přesnost koncového bodu)
 8. Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku (MNČ)
 9. Vliv chyby v dostředění teodolitu a cíle na měřený úhel
 10. Střední elipsa chyb, křivka střední chyby

Podrobnosti k přednáškám naleznete zde.

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.